Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1099

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1099 af 1. august 2018 om ændring af bilag XI til Rådets direktiv 2003/85/EF for så vidt angår listen over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 for så vidt angår navnet på det udpegede EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge (meddelt under nummer C(2018) 4987) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4987

OJ L 197, 3.8.2018, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1099/oj

3.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1099

af 1. august 2018

om ændring af bilag XI til Rådets direktiv 2003/85/EF for så vidt angår listen over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 for så vidt angår navnet på det udpegede EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge

(meddelt under nummer C(2018) 4987)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutning 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (1) særlig artikel 67, stk. 2, og artikel 69, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2003/85/EF er der fastsat bestemmelser om minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved udbrud af mund- og klovesyge, og visse forebyggende foranstaltninger, der skal give de kompetente myndigheder og landbrugsbefolkningen mere viden om og gøre dem bedre forberedt på mund- og klovesyge.

(2)

Blandt de forebyggende foranstaltninger i direktiv 2003/85/EF er der et krav om, at håndtering af levende mund- og klovesygevirus med henblik på forskning, diagnosticering eller fremstilling af vacciner kun finder sted på de godkendte laboratorier, der er opført i bilag XI til samme direktiv.

(3)

Del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF indeholder en liste over nationale laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus med henblik på forskning og diagnosticering. Del B i samme bilag indeholder en liste over laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus med henblik på fremstilling af vacciner og den dermed forbundne forskning.

Nederlandene har indsendt en anmodning til Kommissionen om at ændre navnet på landets nationale laboratorium for mund- og klovesyge, der er opført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF til »Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad« som følge af organisatoriske ændringer.

Belgien har også indsendt en anmodning til Kommissionen om at ændre navnet på landets nationale laboratorium for mund- og klovesyge, der er opført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF. Det belgiske nationale laboratorium for mund- og klovesyge, Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), hører nu under det nye belgiske føderale forskningscenter, Sciensano, efter en sammenlægning af CODA-CERVA og Scientific Institute of Public Health (WIV-ISP), som trådte i kraft den 1. april 2018. Sciensano har overtaget alle CODA-CERVA's tidligere rettigheder og pligter.

Grækenland har også indsendt en anmodning til Kommissionen om at landets nationale laboratorium for mund- og klovesyge, der er opført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF, bliver opført med det fulde navn, idet det også er ansvarligt for diagnosticering af rickettsia.

(4)

Pirbright Institute, der ligger i Det Forenede Kongerige, fungerer som nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge for Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige, og instituttet er behørigt opført som sådan i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF. Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union ophører Det Forenede Kongerige med at være en medlemsstat af Den Europæiske Union pr. 30. marts 2019. I overensstemmelse med artikel 68, stk. 2, kan Pirbright Institute ikke længere fungere som nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge for Bulgarien, Kroatien, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Malta, Portugal, Slovenien og Sverige efter den 29. marts 2019.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt at opdatere den liste over nationale laboratorier for mund- og klovesyge, der er anført i del A i bilag XI til direktiv 2003/85/EF. Det er derfor nødvendigt at ændre navnet på de respektive nationale laboratorier i Belgien, i Nederlandene og i Grækenland og at angive, at datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union er den dato, hvor Pirbright Institute ophører med at kunne fungere som nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge for andre medlemsstater, og disse kan ikke efter denne dato anvende Pirbright Institute som et nationalt referencelaboratorium for mund- og klovesyge.

(6)

Efter organisatoriske ændringer, der påvirkede det laboratorium, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus med henblik på fremstilling af vacciner, og som er opført i del B i bilag XI til direktiv 2003/85/EF, indgav Nederlandene en anmodning til Kommissionen om at ændre navnet på det pågældende laboratorium beliggende på dens område til »Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.«.

(7)

Bilag XI til direktiv 2003/85/EF bør derfor ændres.

(8)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 (2) blev konsortiet ANSES & CODA-CERVA — bestående af det franske nationale agentur for fødevaresikkerhed (ANSES), Maisons-Alfort, Frankrig, og af Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), Uccle, Belgien — udpeget som EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge. Det er nødvendigt at ændre nævnte gennemførelsesafgørelse, så der henvises til Sciensano i stedet for CODA-CERVA. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag XI til direktiv 2003/85/EF erstattes af bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Artikel 1 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 affattes således:

»Artikel 1

Konsortiet ANSES & SCIENSANO — bestående af det franske nationale agentur for fødevaresikkerhed (ANSES), Maisons-Alfort, Frankrig, og af Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases of the federal research centre Sciensano, Uccle, Belgien — udpeges hermed som EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge.«

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 af 25. januar 2018 om udpegning af EU-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge og om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/119/EØF for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for smitsomt blæreudslæt hos svin (EUT L 24 af 27.1.2018, s. 3).


BILAG

Bilag XI til direktiv 2003/85/EF affattes således:

»

BILAG XI

DEL A

Nationale laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus

Medlemsstat, hvor laboratoriet er beliggende

Laboratorium

Medlemsstater, der benytter laboratoriet

ISO-kode

Navn

AT

Østrig

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Østrig

BE

Belgien

Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases of the federal research centre Sciensano, Uccle

Belgien

Luxembourg

CZ

Tjekkiet

Státní veterinární ústav Praha, Praha

Tjekkiet

DE

Tyskland

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald — Insel Riems

Tyskland

Slovakiet

DK

Danmark

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm

Danmark

Finland

Sverige

EL

Grækenland

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων, Αγία Παρασκευή Αττικής

Grækenland

ES

Spanien

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Valdeolmos, Madrid

Spanien

FR

Frankrig

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort

Frankrig

HU

Ungarn

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (NÉBIH-ÁDI), Budapest

Ungarn

IT

Italien

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italien

Cypern

NL

Nederlandene

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad

Nederlandene

PL

Polen

Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Polen

RO

Rumænien

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumænien

UK

Det Forenede Kongerige

The Pirbright Institute

Det Forenede Kongerige

Bulgarien (1)

Kroatien (1)

Estland (1)

Finland (1)

Irland (1)

Letland (1)

Litauen (1)

Malta (1)

Portugal (1)

Slovenien (1)

Sverige (1)

DEL B

Laboratorier, som har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus til fremstilling af vaccine

Medlemsstat, hvor laboratoriet er beliggende

Laboratorium

ISO-kode

Navn

DE

Tyskland

Intervet International GmbH/MSD Animal Health, Köln

NL

Nederlandene

Boehringer-Ingelheim Animal Health Netherlands BV, Lelystad

UK

Det Forenede Kongerige

Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright (2)

«

(1)  Kan anvendes i henhold til artikel 68, stk. 2, indtil den 29. marts 2019.

(2)  Gældende frem til den 29. marts 2019.


Top