EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1098

Kommissionens forordning (EU) 2018/1098 af 2. august 2018 om ændring og berigtigelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

C/2018/2189

OJ L 197, 3.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1098/oj

3.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1098

af 2. august 2018

om ændring og berigtigelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 20, stk. 3, og artikel 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008 skulle medlemsstaterne for hver af de geografiske betegnelser, der er registreret i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, forelægge Kommissionen teknisk dokumentation senest den 20. februar 2015. Det fremgår efter kontrol af denne tekniske dokumentation, jf. artikel 9 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 (2), at flere af de geografiske betegnelser, der er opført på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, skal ændres eller berigtiges.

(2)

Frankrig har forelagt et teknisk dossier for de geografiske betegnelser »Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac«. Disse betegnelser er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, produktkategori 4 »Vinbrændevin«, som tre særskilte geografiske betegnelser: »Eau-de-vie de Cognac«, »Eau-de-vie des Charentes« og »Cognac«. Det er på anmodning fra Frankrig nødvendigt at ændre bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 og opføre disse tre betegnelser som henvisende til ét og samme produkt, eftersom der er indgivet et enkelt teknisk dossier for de tre betegnelser.

(3)

Endvidere har Frankrig indgivet et teknisk dossier for hver af de fem følgende geografiske betegnelser: »Eau-de-vie de Faugères«, »Marc du Bugey«, »Marc de Savoie«, »Marc de Provence«, og »Marc du Languedoc«. Disse tekniske dossierer henviser ikke til betegnelserne »Faugères«, »Eau-de-vie de marc originaire de Bugey«, »Eau-de-vie de marc originaire de Savoie«, »Eau-de-vie de marc originaire de Provence« og »Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc«, der ligeledes er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, produktkategori 4 »Vinbrændevin« og 6 »Brændevin af presserester af druer«, som alternative betegnelser for de fem geografiske betegnelser, de tekniske dossierer er indgivet for. I henhold til artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 110/2008 slettes registrerede geografiske betegnelser, som Kommissionen ikke har modtaget teknisk dokumentation for senest den 20. februar 2015, fra bilag III til nævnte forordning. Derfor bør disse alternative betegnelser slettes fra bilag III.

(4)

Grækenland har indgivet et teknisk dossier for den geografiske betegnelse »Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro«. Disse betegnelser er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, produktkategori 6 »Brændevin af presserester af druer«, som to særskilte geografiske betegnelser: »Τσικουδιά/Tsikoudia« og »Τσίπουρο/Tsipouro«. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 og opføre disse betegnelser som henvisende til ét og samme produkt, eftersom der kun er blevet indgivet et enkelt teknisk dossier for de to betegnelser.

(5)

Den geografiske betegnelse »Grappa lombarda/Grappa di Lombardia« er registreret i produktkategori 6 »Brændevin af presserester af druer« i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Det er grundet en grammatisk fejl nødvendigt at rette den geografiske betegnelse til »Grappa lombarda/Grappa della Lombardia«.

(6)

Den geografiske betegnelse »Marc d'Alsace Gewürztraminer« er registreret i produktkategori 6 »Brændevin af presserester af druer« i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Den franske klassificering af druesorter til vinfremstilling, jf. artikel 81 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (3), indeholder betegnelsen for druesorten til vinfremstilling »Gewurztraminer« og ikke »Gewürztraminer«. Denne geografiske betegnelse skal derfor rettes til »Marc d'Alsace Gewurztraminer«.

(7)

Den geografiske betegnelse »Genièvre Flandres Artois« er registreret i produktkategori 19 »Spiritus med enebærsmag« i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Der er fundet en stavefejl i den registrerede geografiske betegnelse, og den skal derfor rettes til »Genièvre Flandre Artois«.

(8)

Den geografiske betegnelse »Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi« er registreret i produktkategori 32 »Likør« i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Det er grundet en grammatisk fejl nødvendigt at rette den geografiske betegnelse til »Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi«.

(9)

Den geografiske betegnelse »Irish Poteen/Irish Poitín« er registreret i produktkategorien »Anden spiritus« i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 med oprindelse i Irland. Det er nødvendigt at præcisere, at en sådan geografisk betegnelse også omfatter det tilsvarende produkt, som er fremstillet i Nordirland.

(10)

Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor ændres og berigtiges.

(11)

For at give operatørerne mulighed for at anvende etiketter, der er trykt i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 110/2008, før den blev ændret og berigtiget ved nærværende forordning, bør handel med bestående lagre tillades.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008

Bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelse af bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008

Bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 berigtiges som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Etiketter trykt inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden kan fortsat anvendes, indtil de er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 21).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).


BILAG I

I bilag III i forordning (EF) nr. 110/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 4 »Vinbrændevin« erstattes betegnelserne »Eau-de-vie de Cognac«, »Eau-de-vie des Charentes« og »Cognac« med betegnelsen »Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac«.

2)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 4 »Vinbrændevin« erstattes betegnelsen »Eau-de-vie de Faugères/Faugères« med betegnelsen »Eau-de-vie de Faugères«.

3)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 6 »Brændevin af presserester af druer« erstattes betegnelserne »Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey«, »Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie«, »Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence« og »Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc« med betegnelserne »Marc du Bugey«, »Marc de Savoie«, »Marc de Provence« og »Marc du Languedoc«.

4)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 6 »Brændevin af presserester af druer« erstattes betegnelserne »Τσικουδιά/Tsikoudia« og »Τσίπουρο/Tsipouro« med betegnelsen »Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro«.

5)

I tredje kolonne i tabellen i produktkategorien »Anden spiritus« erstattes »Irland« med »Irland (*1)« i betegnelsen »Irish Poteen/Irish Poitín«.


(*1)  Den geografiske betegnelse »Irish Poteen/Irish Poitín« omfatter tilsvarende spiritusprodukter, der fremstilles i henholdsvis Irland og Nordirland.«


BILAG II

Bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 berigtiges således:

1)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 6 »Brændevin af presserester af druer« erstattes betegnelsen »Grappa lombarda/Grappa di Lombardia« med »Grappa lombarda/Grappa della Lombardia«.

2)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 6 »Brændevin af presserester af druer« erstattes betegnelsen »Marc d'Alsace Gewürztraminer« med »Marc d'Alsace Gewurztraminer«.

3)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 19 »Spiritus med enebærsmag« erstattes betegnelsen »Genièvre Flandres Artois« med »Genièvre Flandre Artois«.

4)

I anden kolonne i tabellen i produktkategori 32 »Likør« erstattes betegnelsen »Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi« med »Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi«.


Top