EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1079

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1079 af 30. juli 2018 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co. KG) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4912

OJ L 194, 31.7.2018, p. 131–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1079/oj

31.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/131


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1079

af 30. juli 2018

om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co. KG)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis DSM 28343. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet af Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(4)

Præparatet af Bacillus subtilis DSM 28343, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«, blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/187 (2) tilladt anvendt i ti år som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 6. marts 2018 (3), at præparatet af Bacillus subtilis DSM 28343 på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at det kan øge vægten, tilvæksten eller forholdet mellem foderindtag og tilvækst hos fravænnede smågrise. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af Bacillus subtilis DSM 28343 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af præparatet bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/187 af 2. februar 2017 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co. KG) (EUT L 29 af 3.2.2017, s. 35).

(3)  EFSA Journal (2018);16(3):5221.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1825

Lactosan GmbH & Co. KG

Bacillus subtilis

DSM 28343

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Bacillus subtilis DSM 28343 indeholdende mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Fast form

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige sporer af Bacillus subtilis DSM 28343

Analysemetode  (1)

Identifikation af Bacillus subtilis DSM 28343 i fodertilsætningsstoffet, forblandinger og foderstoffer:

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Kvantitativ bestemmelse af Bacillus subtilis DSM 28343 i fodertilsætningsstoffet, forblandinger og foderstoffer:

Kvantitativ bestemmelse: Pladespredningsmetode med anvendelse af trypton-soja-agar (EN 15784)

Smågrise (fravænnede)

1 × 109

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Anvendes til fravænnede smågrise med en kropsvægt på op til 35 kg.

3.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller reduceres til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

20.8.2028


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top