EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1042

Kommissionens forordning (EU) 2018/1042 af 23. juli 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår de tekniske krav og administrative procedurer for indførelse af støtteprogrammer, psykologisk vurdering af flyvebesætningen samt systematisk og stikprøvebaseret test for psykoaktive stoffer for at sikre flyve- og kabinebesætningsmedlemmernes helbredsmæssige egnethed og for så vidt angår udstyring af nye turbinedrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 5700 kg eller derunder, der er godkendt til at befordre seks til ni passagerer, med et terrænadvarselssystem

C/2018/4530

OJ L 188, 25.7.2018, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1042/oj

25.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1042

af 23. juli 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår de tekniske krav og administrative procedurer for indførelse af støtteprogrammer, psykologisk vurdering af flyvebesætningen samt systematisk og stikprøvebaseret test for psykoaktive stoffer for at sikre flyve- og kabinebesætningsmedlemmernes helbredsmæssige egnethed og for så vidt angår udstyring af nye turbinedrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder, der er godkendt til at befordre seks til ni passagerer, med et terrænadvarselssystem

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 5, og artikel 10, stk. 5, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2) fastsættes der gennemførelsesbestemmelser for erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner og helikoptere, herunder rampeinspektioner af operatørers luftfartøjer, som er underlagt sikkerhedsmæssigt tilsyn i en anden medlemsstat eller et tredjeland, når de lander på flyvepladser beliggende i det område, der er underlagt traktatens bestemmelser. Ved nævnte forordning fastsættes det desuden, at besætningsmedlemmer ikke må varetage opgaver på et luftfartøj, hvis de er påvirket af psykoaktive stoffer eller er uegnede på grund af fysiske skader, træthed, medicinering, sygdom eller lignende.

(2)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) har identificeret en række sikkerhedsrisici og har fremsat henstillinger, som tager sigte på at imødegå disse risici. Gennemførelsen af nogle af disse henstillinger kræver lovgivningsmæssige ændringer for så vidt angår den psykologiske vurdering af flyvebesætningen før påbegyndelse af linjeflyvning, gennemførelsen af et støtteprogram for flyvebesætningen, medlemsstaternes gennemførelse af stikprøvebaserede alkoholtest af flyve- og kabinebesætningsmedlemmer og erhvervsoperatørers systematiske test af flyve- og kabinebesætningsmedlemmer for psykoaktive stoffer.

(3)

Hvad angår test for psykoaktive stoffer, bør der tages hensyn til den håndbog om forebyggelse af problematisk brug af stoffer på arbejdspladser inden for luftfarten (dokument 9654) (Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace), som Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har udarbejdet.

(4)

Det eksisterende rampeinspektionsprogram, der er omhandlet i subpart RAMP i bilag II til forordning (EU) nr. 965/2012, indeholder allerede rammebestemmelser for systematisk, struktureret og risikobaseret inspektion af operatører samt omfattende bestemmelser og sikkerhedsgarantier vedrørende bl.a. databeskyttelse, uddannelse af inspektører, risikobaseret stikprøveudtagning, udstedelse af startforbud for luftfartøjer og undgåelse af unødige forsinkelser. Disse veletablerede rammebestemmelser bør derfor anvendes i forbindelse med alkoholtest af flyve- og kabinebesætningsmedlemmer. Et flyve- eller kabinebesætningsmedlem, der nægter at samarbejde om en test, eller hvorom det på grundlag af en bekræftet positiv test er konstateret, at vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer, fjernes fra tjenesten.

(5)

I nogle medlemsstater foretages der allerede stikprøvebaserede test for psykoaktive stoffer, idet disse test foretages af andre tjenestemænd end dem, der er bemyndiget hertil i henhold til subpart RAMP i bilag II. Medlemsstaterne bør derfor på visse betingelser have tilladelse til at foretage alkoholtest af flyve- og kabinebesætningsmedlemmer uden for rammerne af rampeinspektionsprogrammet i bilag II til forordning (EU) nr. 965/2012.

(6)

Medlemsstaterne bør også have mulighed for at udføre yderligere test for andre psykoaktive stoffer end alkohol.

(7)

ICAO anbefaler i del I og II i bilag 6 til Chicagokonventionen, at turbinedrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse (MCTOM) på 5 700 kg eller derunder og en maksimal passagersædekonfiguration for operation på mellem seks og ni bør være udstyret med et terrænadvarselssystem.

(8)

Forordning (EU) nr. 965/2012 bør ændres, så den er i overensstemmelse med ICAO's standarder og anbefalede praksis, og for at mindske risiciene for kontrollerede flyvninger imod terræn.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelse nr. 14/2016 og nr. 15/2016, som agenturet har afgivet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Rampeinspektioner

1.   Rampeinspektioner af operatørers luftfartøjer, som er underlagt en anden medlemsstats eller et tredjelands sikkerhedsmæssige tilsyn, udføres i henhold til subpart RAMP i bilag II.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at der foretages alkoholtest af flyve- og kabinebesætningsmedlemmer, både når der er tale om operatører under deres eget tilsyn og operatører, der er underlagt en anden medlemsstats eller et tredjelands tilsyn. Testene udføres af rampeinspektører i henhold til rampeinspektionsprogrammet i subpart RAMP i bilag II.

3.   Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne lade alkoholtest af flyve- og kabinebesætningsmedlemmer foretage af andre bemyndigede tjenestemænd og uden for rammerne af rampeinspektionsprogrammet i subpart RAMP i bilag II, forudsat at alkoholtesten opfylder samme mål og foretages i henhold til de samme principper som test, der udføres i henhold til subpart RAMP i bilag II. Resultaterne af disse alkoholtest indtastes i den centrale database som krævet i ARO.RAMP.145, litra b).

4.   Medlemsstaterne kan foretage yderligere test for andre psykoaktive stoffer end alkohol. I så fald underretter medlemsstaten Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) og Kommissionen.«

2)

Artikel 9b affattes således:

»Artikel 9b

Revision

1.   Agenturet reviderer løbende effektiviteten af flyve- og tjenestetidsbegrænsningerne samt hviletidsbestemmelserne i bilag II og III. Senest den 18. februar 2019 fremlægger agenturet den første rapport om resultaterne af denne revision.

Ved revisionen inddrages videnskabelig ekspertise, og den skal bygge på operationelle data, der indsamles med bistand fra medlemsstaterne på fast basis fra datoen for denne forordnings anvendelse.

I forbindelse med revisionen vurderes som minimum følgende forholds indvirkning på flyvebesætningens årvågenhed:

a)

tjenestetider på mere end 13 timer på den mest gunstige tid på døgnet

b)

tjenestetider på mere end 10 timer på en mindre gunstig tid på døgnet

c)

tjenestetider på mere end 11 timer for besætningsmedlemmer med ukendt akklimatiseringstilstand

d)

tjeneste i operationer med et højt antal sektorer (mere end 6)

e)

rådighedsvagter, som f.eks. standby eller tilkaldevagt, efterfulgt af flyvetjeneste og

f)

afbrudte tidsplaner.

2.   Agenturet reviderer løbende effektiviteten af bestemmelserne vedrørende støtteprogrammer, psykologisk vurdering af flyvebesætningen og den systematiske og stikprøvebaserede test for psykoaktive stoffer for at sikre flyve- og kabinebesætningsmedlemmernes helbredsmæssige egnethed, jf. bilag II og IV. Senest den 14. august 2022 fremlægger agenturet den første rapport om resultaterne af denne revision.

Ved revisionen inddrages relevant ekspertise, og den skal bygge på data, der indsamles på fast basis med bistand fra medlemsstaterne og agenturet.«

3)

Bilag I, II, IV, VI, VII og VIII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. august 2020

Nummer 3), litra f), og nummer 6), litra b), i bilaget anvendes imidlertid fra den 14. august 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 13.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).


BILAG

I bilag I, II, IV, VI, VII og VIII til forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Som nr. 78a indsættes:

»78a.   »misbrug af stoffer«: et flyvebesætningsmedlems, et kabinebesætningsmedlems eller andet flyvesikkerhedssensitivt personales brug af et eller flere psykoaktive stoffer på en måde, der:

a)

udgør en direkte fare for brugeren eller bringer andres liv, helbred eller velfærd i fare og/eller

b)

forårsager eller forværrer et erhvervsmæssigt, socialt, mentalt eller fysisk problem eller tilsvarende sygdom«.

b)

Som nr. 98a indsættes:

»98a.   »psykoaktive stoffer«: alkohol, opioider, cannabinoider, beroligende midler, hypnotika, kokain og andre psykostimulerende midler, hallucinogener og flygtige opløsningsmidler, men ikke kaffe og tobak«.

c)

Som nr. 105a indsættes:

»105a.   »flyvesikkerhedssensitivt personale«: personer, som kan bringe flyvesikkerheden i fare, hvis de ikke udfører deres pligter og arbejdsopgaver korrekt, herunder flyvebesætningsmedlemmer, kabinebesætningsmedlemmer, flymekanikere og flyveledere«.

2)

I bilag II (del-ARO) foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som ARO.RAMP.106:

»ARO.RAMP.106   Alkoholtest

a)

Den kompetente myndighed udfører alkoholtest af flyve- og kabinebesætningen.

b)

Agenturet forelægger de kompetente myndigheder en liste over EU- og tredjelandsoperatører med henblik på prioritering som omhandlet i ARO.RAMP.105 af alkoholtest inden for rammerne af rampeinspektionsprogrammet, idet listen opstilles på grundlag af en risikovurdering, som agenturet foretager under hensyntagen til, hvor fyldestgørende og effektive de eksisterende testprogrammer for psykoaktive stoffer er.

c)

Ved udvælgelsen af operatører, hvis flyve- og kabinebesætning skal alkoholtestes, anvender den kompetente myndighed den liste, der er opstillet i henhold til litra b).

d)

Ved indtastning af data vedrørende alkoholtest i den centrale database som krævet i ARO.RAMP.145, litra b), sikrer den kompetente myndighed sig, at sådanne data ikke indeholder personoplysninger om de berørte besætningsmedlemmer.

e)

Hvis der er en rimelig grund dertil, eller der opstår mistanke, kan der udføres alkoholtest når som helst.

f)

Den anvendte alkoholtestmetode skal være baseret på anerkendte kvalitetsstandarder, som sikrer nøjagtige testresultater.

g)

Et flyve- eller kabinebesætningsmedlem, der nægter at samarbejde om en test, eller hvorom det på grundlag af en positiv test er konstateret, at vedkommende er påvirket af alkohol, må ikke fortsætte sin tjeneste.«

3)

I bilag IV (del-CAT) foretages følgende ændringer:

a)

CAT.GEN.MPA.100, litra c), nr. 1), affattes således:

»1)

hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller er uegnet på grund af fysiske skader, træthed, medicinering, sygdom eller lignende«

b)

CAT.GEN.MPA.170 affattes således:

»CAT.GEN.MPA.170   Psykoaktive stoffer

a)

Operatøren træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at personer, som er påvirket af psykoaktive stoffer i en sådan grad, at det kan bringe luftfartøjets eller de ombordværendes sikkerhed i fare, ikke får adgang til eller opholder sig i luftfartøjet.

b)

Operatøren udarbejder og gennemfører en politik for forebyggelse og afsløring af tilfælde af misbrug af psykoaktive stoffer blandt flyve- og kabinebesætningsmedlemmerne og andet flyvesikkerhedssensitivt personale, der hører direkte under operatørens kontrol, for at sikre, at luftfartøjets og de ombordværendes sikkerhed ikke bringes i fare.

c)

Uden at dette berører den gældende nationale lovgivning om databeskyttelse i forbindelse med test af enkeltpersoner, udarbejder og gennemfører operatøren en objektiv, åben og ikke-diskriminerende procedure for forebyggelse og afsløring af tilfælde af misbrug af psykoaktive stoffer blandt dens flyve- og kabinebesætning og andet sikkerhedssensitivt personale.

d)

I tilfælde af et bekræftet positivt testresultat informerer operatøren sin kompetente myndighed og den myndighed, der er ansvarlig for det pågældende personale, som f.eks. den certifikatudstedende myndigheds lægelige instans.«

c)

CAT.GEN.MPA.175 affattes således:

»CAT.GEN.MPA.175   Fare for sikkerheden

a)

Operatøren træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at ingen personer handler uforsvarligt, forsætligt eller forsømmeligt eller undlader at handle og derved:

1)

bringer luftfartøjet eller en ombordværende person i fare eller

2)

bevirker eller tillader, at et luftfartøj bringer personer eller ejendom i fare.

b)

Operatøren sikrer, at flyvebesætningen har gennemgået en psykologisk vurdering før påbegyndelse af linjeflyvning med henblik på at:

1)

klarlægge flyvebesætningens psykologiske egenskaber og egnethed til arbejdsmiljøet og

2)

mindske risikoen for negativ indvirkning på den sikre operation af luftfartøjet.

c)

Afhængigt af omfanget, arten og kompleksiteten af operatørens aktiviteter kan operatøren erstatte den psykologiske vurdering i litra b) med en intern psykologisk vurdering af flyvebesætningens egenskaber og egnethed.«

d)

Følgende indsættes som CAT.GEN.MPA.215:

»CAT.GEN.MPA.215   Støtteprogram

a)

Operatøren muliggør, letter og sørger for, at der er adgang til et proaktivt støtteprogram uden elementer af straf, som kan hjælpe og støtte flyvebesætningen med at erkende, håndtere og overvinde eventuelle problemer, der kan indvirke negativt på deres evne til at udøve deres certifikatrettigheder på sikker vis. Alle flyvebesætningsmedlemmer skal have adgang til et sådant program.

b)

Uden at dette berører den gældende nationale lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne data, er beskyttelsen af fortrolige data en forudsætning for et effektivt støtteprogram, eftersom en sådan beskyttelse tilskynder til at gøre brug af programmet og sikrer dets integritet.«

e)

CAT.GEN.NMPA.100, litra b), nr. 1), affattes således:

»1)

hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller er uegnet på grund af fysiske skader, træthed, medicinering, sygdom eller lignende«.

f)

I punkt CAT.IDE.A.150 tilføjes følgende som litra c):

»c)

Turbinedrevne flyvemaskiner, for hvilke det individuelle luftdygtighedsbevis (CofA) blev udstedt første gang efter den 1. januar 2019, og som har en MCTOM på 5 700 kg eller derunder og en MOPSC på 6-9 passagersæder, udstyres med et TAWS, som opfylder de krav, der gælder for klasse-B-udstyr i overensstemmelse med en godkendt standard.«

4)

I bilag VI (del-NCC) foretages følgende ændringer:

a)

NCC.GEN.105, litra e), nr. 2), affattes således:

»2)

hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller er uegnet af andre grunde, der er anført i punkt 7.g. i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008.«

5)

I bilag VII (del-NCO) foretages følgende ændringer:

a)

NCO.SPEC.115, litra e), nr. 2), affattes således:

»2)

hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller er uegnet af andre grunde, der er anført i punkt 7.g. i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008.«

6)

I bilag VIII (del-SPO) foretages følgende ændringer:

a)

SPO.GEN.105, litra e), nr. 2), affattes således:

»2)

hvis vedkommende er påvirket af psykoaktive stoffer eller er uegnet af andre grunde, der er anført i punkt 7.g. i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008.«

b)

SPO.IDE.A.130 affattes således:

»SPO.IDE.A.130   Terrænadvarselssystem (Terrain awareness warning system — TAWS)

a)

Turbinedrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse (MCTOM) på over 5 700 kg eller en MOPSC på over ni passagersæder skal være udstyret med et TAWS, som opfylder de krav, der gælder for:

1)

klasse A-udstyr i overensstemmelse med en godkendt standard for så vidt det drejer sig om flyvemaskiner, for hvilke det individuelle luftdygtighedsbevis (CofA) blev udstedt første gang efter den 1. januar 2011, eller

2)

klasse B-udstyr i overensstemmelse med en godkendt standard for så vidt det drejer sig om flyvemaskiner, for hvilke det individuelle CofA blev udstedt første gang den 1. januar 2011 eller tidligere.

b)

Turbinedrevne flyvemaskiner, der anvendes til erhvervsoperationer, og for hvilke det individuelle luftdygtighedsbevis (CofA) blev udstedt første gang efter den 1. januar 2019, og som har en MCTOM på 5 700 kg eller derunder og en MOPSC på 6-9 passagersæder, skal udstyres med et TAWS, som opfylder de krav, der gælder for klasse-B-udstyr i overensstemmelse med en godkendt standard.«


Top