Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1020

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1020 af 18. juli 2018 om vedtagelse og ajourføring af listen over færdigheder, kompetencer og erhverv i den europæiske klassifikation med henblik på automatisk matchning gennem Euresnettets fælles IT-platform (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4543

OJ L 183, 19.7.2018, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1020/oj

19.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1020

af 18. juli 2018

om vedtagelse og ajourføring af listen over færdigheder, kompetencer og erhverv i den europæiske klassifikation med henblik på automatisk matchning gennem Euresnettets fælles IT-platform

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (1), særlig artikel 19, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/589 etableres der en fælles IT-platform, der samler ledige stillinger, jobansøgninger og CV'er (jobsøgerprofiler) i Den Europæiske Union og stiller dem til rådighed for Euresportalen.

(2)

For at gøre det muligt at matche ledige stillinger med jobsøgerprofiler skal oplysninger udveksles i henhold til et ensartet system, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2016/589, baseret på fælles tekniske standarder og formater.

(3)

For at lette udvekslingen af ledige stillinger og jobsøgerprofiler og sikre en høj kvalitet af matchning på tværs af sprog og nationale forhold er det nødvendigt at anvende en detaljeret, flersproget terminologi til beskrivelsen af erhverv, færdigheder og kompetencer. En sådan terminologi vil tjene som et fælles referencepunkt, når der udveksles oplysninger om ansøgere eller ledige stillinger ved jobmatchning på tværs af grænserne, og sikrer, at betydningen af oplysningerne bevares.

(4)

Derfor indeholder artikel 19 i forordning (EU) 2016/589 bestemmelser om anvendelse af en europæisk klassifikation med henblik på at nå den grad af interoperabilitet, der er nødvendig for at sikre matchning af høj kvalitet gennem den fælles IT-platform.

(5)

Kommissionen har haft et tæt samarbejde med medlemsstater og interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af den europæiske klassifikation for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (ESCO). Den oprettede medlemsstaternes arbejdsgruppe om ESCO for at sikre et tæt samarbejde med medlemsstaterne. Den nedsatte også ESCO-vedligeholdelsesudvalget, der yder teknisk rådgivning om forvaltning, ajourføring, implementering og kvalitetssikring af ESCO. Interessenterne bidrog også til udviklingen af ESCO gennem referencegrupper og onlinehøringer.

(6)

Kommissionen hørte medlemsstaternes arbejdsgruppe om ESCO om ESCO-klassifikationssystemet og dets oversættelser, inden den traf afgørelse om at offentliggøre den første udgave af ESCO på alle de officielle sprog i Den Europæiske Union den 28. juli 2017.

(7)

De flersprogede lister over færdigheder, kompetencer og erhverv i den første udgave af ESCO bør derfor vedtages som den europæiske klassifikation, jf. artikel 19 i forordning (EU) 2016/589.

(8)

Disse lister bør for hvert erhverv, hver færdighed og hver kompetence som minimum indeholde mindst én term på hvert af de officielle sprog i Den Europæiske Union, en entydig identifikator (URI), en beskrivelse og, for så vidt angår erhverv, en kortlægning af sammenhængen med en nylig version af den internationale standardfagklassifikation (ISCO).

(9)

Da formålet med den europæiske klassifikation er at skabe et stabilt referencepunkt med henblik på at muliggøre online matchning på Euresplatformen og muligvis andre jobplatforme på flere sprog, vil udviklinger på arbejdsmarkedet vedrørende terminologi og matchningteknikker gøre det nødvendigt at foretage regelmæssige ajourføringer af den. Proceduren for vedtagelse af en ajourført version af den europæiske klassifikation vil være baseret på et godt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Euresudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

1.   Ved denne afgørelse etableres der en liste over færdigheder, kompetencer og erhverv i den europæiske klassifikation, som skal anvendes på Eures' fælles IT-platform, jf. artikel 19 i forordning (EU) 2016/589, og der fastsættes procedurer for ajourføring og revision af denne liste.

2.   I denne afgørelse forstås ved:

a)

»færdigheder og kompetencer« består af:

1)   »viden«: resultatet af en assimilering af information gennem læring, der udmønter sig i fakta, principper, teorier og praksis relateret til et arbejds- eller studieområde

2)   »færdigheder«: evnen til at anvende viden og knowhow til at udføre opgaver og løse problemer

3)   »kompetencer«: en dokumenteret evne til at anvende viden, færdigheder og personlige, sociale og/eller metodologiske evner i arbejds- eller studiesituationer og i faglig og personlig udvikling

b)

»erhverv«: en gruppering af job, der involverer mere eller mindre identiske opgaver og kræver mere eller mindre identiske færdigheder, hvorimod et »job« er en række opgaver og ansvarsområder, som en person har i en specifik arbejdssammenhæng

c)

»liste«: en opremsning af entydige identifikatorer, der repræsenterer erhverv eller færdigheder og kompetencer, suppleret af metadata

d)

»mindre korrektioner«: ændringer af de vedtagne lister over færdigheder, kompetencer og erhverv i den europæiske klassifikation, som har til formål at korrigere oversættelses- eller stavefejl og andre åbenlyse fejl, som ikke ændrer hverken strukturen i klassifikationen eller betydningen af begreberne eller andet indhold

e)

»ESCO-tjenesteplatform«: websted, på hvilket Kommissionen stiller klassifikationen af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv til rådighed, og som er offentligt tilgængeligt (2).

Artikel 2

Oprettelse af listen

Listen over færdigheder, kompetencer og erhverv i den europæiske klassifikation, jf. artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2016/589, består af:

a)

erhverv offentliggjort den 28. juli 2017 på ESCO-tjenesteplatformen som en del af klassifikationen af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv

b)

færdigheder og kompetencer offentliggjort den 28. juli 2017 på ESCO-tjenesteplatformen som en del af klassifikationen af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv.

Artikel 3

Ajourføring af listen

1.   For at afspejle ændringer på arbejdsmarkedet, inden for uddannelse eller i terminologi vurderer Kommissionen, sammen med medlemsstaterne, regelmæssigt, om der er behov for en ajourføring af listen over færdigheder, kompetencer og erhverv i den europæiske klassifikation, som anvendes på Euresportalen.

2.   Inden Kommissionen foreslår at vedtage en ajourført udgave af listen over erhverv, færdigheder og kompetencer i den europæiske klassifikation, jf. artikel 2, ved ændring eller erstatning af denne afgørelse, hører den Eures-koordineringsgruppen som omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) 2016/589 og medlemsstaternes arbejdsgruppe om ESCO.

3.   Mindre korrektioner af listerne betragtes ikke som vedtagelser af nye ajourførte udgaver af klassifikationen. Kommissionen underretter dog medlemsstaterne gennem Eureskoordineringsgruppen og medlemsstaternes arbejdsgruppe om ESCO i god tid og mindst 30 dage, inden den foretager sådanne mindre korrektioner.

Artikel 4

Offentliggørelse af listen

1.   Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau sørger for, at listen over erhverv, færdigheder og kompetencer i den europæiske klassifikation samt en eventuel ajourført version heraf gøres tilgængelig online på ESCO-tjenesteplatformen.

2.   Euresnettets Europæiske Koordineringsbureau gør også listen tilgængelig for medlemsstaterne i en form, der letter medlemsstaternes oprettelse og ajourføring af fortegnelsen, jf. artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) 2016/589.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/esco.


Top