EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0985

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/985 af 12. februar 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers og disses motorers miljøpræstationer og fremdriftsydelse og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/721

OJ L 182, 18.7.2018, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/985/oj

18.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/985

af 12. februar 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers og disses motorers miljøpræstationer og fremdriftsydelse og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8, artikel 28, stk. 6, og artikel 53, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den europæiske strategi for rene og energieffektive køretøjer (2) og de detaljerede tekniske krav vedrørende typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer for så vidt angår miljøpræstationer og fremdriftsydelse bør sigte mod at forbedre sådanne køretøjers miljøpræstationer og samtidig styrke konkurrenceevnen hos EU's automobilindustri.

(2)

En betragtelig reduktion af emissionerne af carbonhydrider fra landbrugs- og skovbrugskøretøjer er nødvendig for at forbedre luftkvaliteten og overholde grænseværdierne for forurening. Dette bør ikke kun opnås ved at reducere udstødnings- og fordampningsemissionerne af carbonhydrider fra disse køretøjer, men også ved at hjælpe med at reducere niveauerne af flygtige partikler.

(3)

I medfør af anvendelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (3) — for så vidt angår motorkategorier, udstødningsemissionsgrænser, prøvningscyklusser, emissionsholdbarhedsperioder, udstødningsemissionskrav, overvågning af emissioner fra ibrugtagne motorer og udførelsen af målinger og prøvninger samt overgangsbestemmelserne og bestemmelserne om mulighed for hurtig EU-typegodkendelse og for markedsføring af trin V-motorer — på landbrugs- og skovbrugskøretøjers miljøpræstationer bør bestemmelserne i denne forordning vedrørende de resterende aspekter af en sådan godkendelse være nøje udformet på grundlag af bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1628.

(4)

For så vidt angår motorens emissionsniveau af forurenende stoffer for landbrugs- og skovbrugskøretøjers motorer, benævnt »trin V«, der skal følge den procedure, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 (4), bør der fastsættes ambitiøse emissionsgrænser for forurenende gasser og partikler samtidig med en harmonisering med internationale standarder med henblik på at nedbringe emissionerne af partikler og ozonprækursorer som f.eks. nitrogenoxid og carbonhydrider.

(5)

En standardiseret metode til måling af landbrugs- og skovbrugskøretøjers brændstofforbrug og carbondioxidemissioner er nødvendig for at sikre, at der ikke opstår tekniske hindringer for handelen mellem medlemsstaterne. Af samme grund er det hensigtsmæssigt at sikre, at kunder og brugere modtager objektive og præcise oplysninger om de samme emner.

(6)

For at sikre, at nye køretøjer, komponenter og separate tekniske enheder, som markedsføres, tilvejebringer et højt niveau for miljøbeskyttelse, bør udstyr eller dele, der kan monteres på landbrugs- og skovbrugskøretøjer, og som i betydeligt omfang kan nedsætte funktionen af systemer, der er vigtige med hensyn til miljøbeskyttelse, underkastes en forudgående kontrol ved en godkendende myndighed, inden de markedsføres. Med henblik herpå bør der fastsættes tekniske bestemmelser om de krav, som disse dele eller udstyr skal opfylde.

(7)

Tekniske fremskridt og et højt miljøbeskyttelsesniveau kræver, at der opstilles tekniske forskrifter for indførelsen af trin V med hensyn til landbrugs- og skovbrugskøretøjer, som erstatter de tidligere trin vedrørende forurenende emissioner fra motorer fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/96. De nødvendige tekniske forskrifter, herunder især motorkategorierne, grænseværdierne og iværksættelsesfristerne heri, bør tilpasses forskrifterne i forordning (EU) 2016/1628.

(8)

Unionen tiltrådte ved Rådets afgørelse 97/836/EF (5) FN/ECE-overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»overenskomst af 1958 som revideret«). Med meddelelsen »CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa« (6) understregede Kommissionen, at accept af internationale regulativer under FN/ECE-overenskomsten af 1958 er det bedste redskab til fjernelse af ikke-toldmæssige handelshindringer. Derfor bør henvisninger til de tilsvarende FN/ECE-regulativer anvendes, hvor det er relevant, til fastsættelse af krav til EU-typegodkendelse. Denne mulighed er fastsat i forordning (EU) nr. 167/2013.

(9)

For så vidt angår krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse for landbrugs- og skovbrugskøretøjer bør FN/ECE-regulativer anvendes på lige fod med EU-lovgivningen for at undgå overlapning — ikke kun med hensyn til tekniske forskrifter, men også med hensyn til certificering og administrative procedurer. Desuden bør en typegodkendelse være direkte baseret på internationalt vedtagne standarder, da denne indfaldsvinkel kan forbedre markedsadgangen i tredjelande, herunder navnlig de lande, der er kontraherende parter i den reviderede overenskomst af 1958, og dermed øge EU-industriens konkurrenceevne.

(10)

Det bør være muligt for motorer, der før denne forordnings ikrafttræden ikke var underlagt typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner på EU-niveau, og for køretøjer udstyret med sådanne motorer at blive markedsført indtil de obligatoriske datoer for anvendelsen af forordning (EU) 2016/1628 om markedsføring af den pågældende motorkategori, forudsat at de er i overensstemmelse med de gældende nationale regler.

(11)

EU-lovgivningen bør ikke fastsætte tekniske krav, der ikke med rimelighed kan opfyldes i tide. Industrien bør have tilstrækkelig tid, for så vidt angår anvendelsen af grænseværdier for trin V for forurenende emissioner fra motorer på landbrugs- og skovbrugskøretøjer. Det er derfor nødvendigt at fastsætte overgangsforanstaltninger, der i en begrænset periode tillader meddelelse af EU-typegodkendelser og -fritagelser i overensstemmelse med den lovgivning, der var gældende inden datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning. Det er navnlig nødvendigt i en begrænset periode at tillade anvendelsen af motorforureningsemissionstrin forud for trin V parallelt med dette som følge af de tekniske vanskeligheder, visse køretøjsklasser, hovedsagelig smalsporede traktorer, har med hensyn til opfyldelse af trin V fra de obligatoriske datoer for anvendelsen af forordning (EU) 2016/1628 vedrørende markedsføring af motorer.

(12)

For at tage hensyn til logistiske forsyningsvanskeligheder og muliggøre »just in time«-produktionsflow og undgå unødvendige omkostninger og administrative byrder, bør det være tilladt for en motorfabrikant med køretøjsfabrikantens samtykke at levere en motor på basis af dens godkendte type, adskilt fra dens system til efterbehandling af udstødningen.

(13)

Bestemmelserne vedrørende motoremissionstrin for forurenende emissioner forud for trin V er fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/96. Disse bestemmelser om typegodkendelse eller markedsføring af traktorer skal kun finde anvendelse, indtil de obligatoriske datoer for anvendelsen af forordning (EU) 2016/1628 ved EU-typegodkendelse af motorer henholdsvis markedsføring heraf, eller efter disse datoer i henhold til overgangsbestemmelserne. Delegeret forordning (EU) 2015/96 bør derfor ophæves med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger

a)

de detaljerede tekniske forskrifter for miljøpræstationer og fremdriftsydelse samt tilladte eksterne støjniveauer med henblik på godkendelse af:

i)

landbrugs- og skovbrugskøretøjer

ii)

motorer med hensyn til deres montering og de konsekvenser dette har for motorens præstationer

iii)

systemer, komponenter og separate tekniske enheder og

b)

de prøvningsprocedurer, der er nødvendige for at bedømme overensstemmelsen med forskrifterne i litra a).

Denne forordning fastlægger også detaljerede krav med hensyn til typegodkendelsesprocedurerne og produktionens overensstemmelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

1)   »motor«: en energiomformer, bortset fra en gasturbine, der er udformet med det formål at omdanne kemisk energi (input) til mekanisk energi (output) ved en intern forbrændingsproces; den omfatter, hvis disse er monteret, emissionskontrolsystemet og kommunikationsgrænsefladen (hardware og meddelelser) mellem motorens elektroniske styreenhed(-er) og andre drivaggregater eller styreenheder, der er nødvendige for at efterkomme kapitel II og III i forordning (EU) 2016/1628

2)   »motortype«: en gruppe motorer, der ikke adskiller sig indbyrdes med hensyn til væsentlige motorspecifikationer

3)   »motorfamilie«: en af fabrikanten foretaget gruppering af motortyper, som gennem deres konstruktion har ensartede egenskaber hvad angår udstødningsemissioner og overholder de gældende emissionsgrænseværdier

4)   »stammotor«: en motortype, der er udvalgt af en motorfamilie på en sådan måde, at dens emissionsegenskaber er repræsentative for den pågældende motorfamilie

5)   »udskiftningsmotor«: en motor, der opfylder begge følgende kriterier:

a)

den anvendes udelukkende til at udskifte en motor, der allerede er bragt i omsætning og monteret i et landbrugs- og skovbrugskøretøj

b)

den er i overensstemmelse med et emissionstrin, som er lavere end trinnet gældende på datoen for udskiftning af motoren

6)   »nettoeffekt«: motoreffekten i kW, bestemt i prøvebænk for enden af krumtapakslen eller tilsvarende del, målt efter metoden til måling af effekten af forbrændingsmotorer som fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 120 (7) ved anvendelse af et referencebrændstof eller en brændstofkombination, jf. artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628

7)   »overgangsmotor«: en motor, hvis produktionsdato ligger før datoen jf. bilag III til forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår markedsføring af trin V-motorer, og som opfylder mindst én af følgende betingelser:

a)

den er i overensstemmelse med de seneste gældende emissionsgrænser som fastsat i den relevante lovgivning gældende den 20. juli 2018

b)

den hører under et effektområde eller anvendes eller er beregnet til anvendelse i en anordning, der ikke var underlagt typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/96 den 20. juli 2018

c)

det drejer sig om er en motor i effektområdet 56-130 kW, som opfylder trin IIIB-kravene og er monteret eller skal monteres i en traktor i klasse T2, T4.1 eller C2

8)   »system til efterbehandling af udstødningen«: en katalysator, et partikelfilter, et deNOx-system, et kombineret deNOx-partikelfilter eller enhver anden emissionsbegrænsende anordning, med undtagelse af udstødningsgasrecirkulation og turboladere, som er en del af emissionskontrolsystemet, men er monteret nedstrøms for motorens udstødningsporte

9)   »eksternt lydemissionsreduktionssystem«: en komponent, et system eller en separat teknisk enhed, der omfatter udstødnings- og lyddæmpningssystemet, herunder udstødningssystemet, luftindtaget, lyddæmperen og alle systemer, komponenter og separate tekniske enheder af betydning for tilladeligheden af det eksterne støjniveau, der frembringes af landbrugs- eller skovbrugskøretøjer af den type, der er monteret på køretøjet på tidspunktet for typegodkendelsen eller udvidelsen af typegodkendelsen

10)   »SI-motor«: en motor, der arbejder efter gnisttændingsprincippet (»spark ignition«)

11)   »kørebælte«: et sammenhængende, fleksibelt gummibælte med indre armering med henblik overførsel af trækkræfter

12)   »bæltekæde«: en gennemgående metallisk kæde, som engagerer med bæltedrivhjulet, og hvor hvert led består af et tværgående metallisk bælteled, der eventuelt er polstret med en gummiliste til beskyttelse af vejbelægningen

13)   »ibrugtaget motor«: en motor, der anvendes i landbrugs- og skovbrugskøretøjer i henhold til sine normale driftsmønstre, driftsforhold og nyttelast, og som anvendes til at udføre de i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628 omhandlede prøvninger af overvågning af emissioner

14)   »maksimal nettoeffekt«: den højeste værdi af nettoeffekten på den nominelle effektkurve ved fuld belastning for den pågældende motortype

15)   »motorens produktionsdato«: den dato, udtrykt i måned og år, hvor motoren gennemgår den sidste kontrol, efter at den har forladt samlebåndet og er klar til at blive leveret eller lagt på lager

16)   »køretøjets produktionsdato«: den måned og det årstal, hvor landbrugs- og skovbrugskøretøjer gennemgår den sidste kontrol, efter at de har forladt samlebåndet, og som er angivet på den lovpligtige mærkning af det pågældende køretøj

17)   »slutbruger«: enhver fysisk eller juridisk person, som ikke er fabrikanten, køretøjsfabrikanten, importøren eller distributøren, og som er ansvarlig for drift af den motor, der er monteret i landbrugs- og skovbrugskøretøjer

18)   »udstødningsgasrecirkulation« eller »EGR«: en teknisk anordning, der er en del af emissionskontrolsystemet, og som reducerer emissionerne ved at føre udstødningsgasser, der er blevet udstødt fra forbrændingskammeret(-rene), tilbage ind i motoren for at blive blandet med indkommende luft før eller under forbrændingen, med undtagelse af anvendelsen af ventilindstilling for at øge mængden af residuelle udstødningsgasser i et eller flere forbrændingskamre, som er blandet med indkommende luft før eller under forbrændingen

19)   »manipulering«: inaktivering, justering eller ændring af emissionskontrolsystemet, herunder software eller andre former for logiske kontrolelementer til et sådant system, der har den tilsigtede eller utilsigtede virkning, at køretøjets emissionspræstation forringes

20)   »forureningsbegrænsende anordning«: en komponent, et system eller en separat teknisk enhed, der er en del af efterbehandlingssystemet for udstødningsemissioner

21)   »første ibrugtagning«:

a)

hvor registreringen af landbrugs- og skovbrugstraktorer er obligatorisk, den første indregistrering i en medlemsstat

b)

hvor registreringen af landbrugs- og skovbrugskøretøjer kun er obligatorisk ved kørsel på vej eller ikke er obligatorisk i en medlemsstat, markedsføring.

KAPITEL II

MATERIELLE KRAV

Artikel 3

Forurenende emissioner

Fabrikanten skal sikre, at landbrugs- og skovbrugskøretøjer og motorer, der er monteret i disse, er udformet, konstrueret og samlet således, at de er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for motorer af kategori NRE eller NRS som fastlagt i forordning (EU) 2016/1628 og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, med de tilpasninger, der er fastsat i del 1 i bilag I til denne forordning; de specifikke krav, der er fastsat i del 2 i bilag I til denne forordning, skal også overholdes.

Alternativt kan landbrugs- og skovbrugskøretøjer og de motorer, der er monteret i disse, være udformet, konstrueret og samlet således, at de er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for motorkategori ATS som fastlagt i forordning (EU) 2016/1628 og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, med de tilpasninger, der er fastsat i del 1 i bilag I til denne forordning, hvis sådanne køretøjer er udstyret med SI-motorer og opfylder en af følgende betingelser:

a)

er udstyret med saddel og styr

b)

er udstyret med rat og bænkesæder eller skålsæder i en eller flere rækker og kan opnå en konstruktivt bestemt maksimalhastighed, der er større end eller lig med 25 km/h.

De specifikke krav, der er fastsat i del 2 i bilag I til denne forordning, skal også overholdes.

Artikel 4

Eksterne støjniveauer

For at opfylde kravene i artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 167/2013 skal fabrikanten sikre, at landbrugs- og skovbrugskøretøjer og deres systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som kan påvirke køretøjets eksterne støjniveau, er udformet, konstrueret og samlet, og at deres eksterne støjniveau måles, således at de overholder de krav, der er fastsat i bilag II.

Artikel 5

Fremdriftsydelse

Til evaluering af landbrugs- og skovbrugskøretøjers fremdriftsydelse udfører fabrikanten måling af nettoeffekten, motorens drejningsmoment og dens specifikke brændstofforbrug i overensstemmelse med punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 120, ændringsserie 01. Under disse målinger er tilstedeværelsen af den godkendende myndigheds eller den tekniske tjenestes repræsentanter ikke påkrævet.

I stedet for at udføre de målinger, der er fastsat i stk. 1, kan en køretøjs- eller en motorfabrikant attestere opfyldelsen af kravene i første afsnit ved for den godkendende myndighed at forelægge en godkendelse udstedt i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 120, ændringsserie 01.

KAPITEL III

TYPEGODKENDELSESPROCEDURER

Artikel 6

EU-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer med hensyn til forurenende emissioner

1.   EU-typegodkendelse i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 167/2013 gives alene til et landbrugs- og skovbrugskøretøj, hvis det overholder kravene vedrørende forurenende emissioner, der er fastsat i forordning (EU) 2016/1628 og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, med de tilpasninger, der er fastsat i del 1 i bilag I til denne forordning; de specifikke krav, der er fastsat i del 2 i bilag I til denne forordning, skal også overholdes.

2.   Ud over kravene i forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 (8) skal en ansøgning om EU-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer med en godkendt motortype eller motorfamilie ledsages af en kopi af EU-typegodkendelsesattesten eller et godkendelsescertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med de bestemmelser, der henvises til i artikel 11 denne forordning for motortypen eller motorfamilien, og hvis det er relevant, for systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er monteret i landbrugs- og skovbrugskøretøjer.

3.   Ud over kravene i forordning (EU) nr. 167/2013 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 skal en ansøgning om EU-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer uden en godkendt motortype eller motorfamilie ledsages af et oplysningsskema vedrørende EU-typegodkendelse af en type (eller en køretøjstype for så vidt angår) montering af et motorsystem/motorfamiliesystem i overensstemmelse med tillæg 1 til bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 og oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en motor, en motorfamilie som komponent eller separat teknisk enhed i henhold til tillæg 3 til bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504.

I forbindelse med en sådan ansøgning skal fabrikanten for den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for godkendelsesprøvningen, forelægge en landbrugs- eller skovbrugskøretøjsmotor, der er i overensstemmelse med karakteristikaene for motortypen eller i givet fald stammotoren.

Artikel 7

EU-typegodkendelse af en motor eller en motorfamilie med hensyn til forurenende emissioner

EU-typegodkendelse i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 167/2013 gives alene til en motortype eller motorfamilie, hvis den overholder de krav vedrørende forurenende emissioner, der er fastsat i forordning (EU) 2016/1628 og i de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold hertil, med de tilpasninger, der er fastsat i del 1 i bilag I til denne forordning; de specifikke krav, der er fastsat i del 2 i bilag I til denne forordning, skal også overholdes. Ansøgningen om typegodkendelse skal være ledsaget af oplysningsskemaet, jf. artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/504.

Artikel 8

EU-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer med hensyn til eksterne støjniveauer

1.   EU-typegodkendelse i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 167/2013 gives alene til et landbrugs- eller skovbrugskøretøj, hvis det overholder kravene vedrørende eksternt støjniveau, der er fastsat i stk. 2-5 og i bilag II til denne forordning.

2.   De tekniske tjenester skal måle det eksterne støjniveau for landbrugs- og skovbrugskøretøjer i klasse T udstyret med pneumatiske dæk og i klasse C udstyret med kørebælter i bevægelse med henblik på typegodkendelse i overensstemmelse med de prøvningsbetingelser og -metoder, der er anført i punkt 1.3.1 i bilag II.

3.   De tekniske tjenester skal måle det eksterne støjniveau for stationære landbrugs- og skovbrugskøretøjer i klasse T og C udstyret med kørebælter med henblik på typegodkendelse i overensstemmelse med de prøvningsbetingelser og -metoder, der er anført i punkt 1.3.2 i bilag II. De registrerer resultaterne i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i punkt 1.3.2.4 i bilag II.

4.   De tekniske tjenester skal måle det eksterne støjniveau for landbrugs- og skovbrugskøretøjer i klasse C udstyret med bæltekæder med henblik på typegodkendelse i overensstemmelse med de betingelser og metoder for stationær prøvning, der er anført i punkt 1.3.2 i bilag II.

5.   De tekniske tjenester skal måle det eksterne støjniveau for landbrugs- og skovbrugskøretøjer i klasse C udstyret med bæltekæder i bevægelse med henblik på typegodkendelse i overensstemmelse med de betingelser og metoder for stationær prøvning, der er anført i punkt 1.3.3 i bilag II. De registrerer resultaterne.

6.   Ansøgningen om typegodkendelse skal være ledsaget af oplysningsskemaet, jf. artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/504.

Artikel 9

Udvidelse af EU-typegodkendelser

EU-typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner og eksternt støjniveau kan af de typegodkendende myndigheder forlænges for forskellige køretøjsvarianter og -versioner samt motortyper og -familier, såfremt disse køretøjsvarianter, køretøjsversioner, motortyper og motorfamilier er i overensstemmelse med de forskrifter vedrørende forurenende emissioner og ekstern støj, der er specificeret i artikel 19, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 167/2013.

Artikel 10

Efterfølgende ændringer, der påvirker miljøpræstationer og fremdriftsydelse

Fabrikanten meddeler straks den godkendende myndighed enhver ændring af systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som kan påvirke miljøpræstationer og fremdriftsydelse for landbrugs- og skovbrugskøretøjer, efter at den godkendte køretøjstype er markedsført i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013.

Den i stk. 1 omhandlede underretning, skal omfatte:

a)

dokumentation for, at de i stk. 1 nævnte ændringer ikke forringer et køretøjs miljøpræstationer i forhold til de miljøpræstationer, der påvistes ved typegodkendelsen

b)

en beskrivelse af motortypen eller motorfamilien, herunder systemet til efterbehandling af udstødningen i henhold til artikel 11 og bilag IX til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 (9)

c)

oplysninger i overensstemmelse med tillæg 2 til bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504.

KAPITEL IV

ÆKVIVALENS

Artikel 11

Anerkendelse af alternative typegodkendelser

1.   EU-typegodkendelser og hertil svarende lovpligtig mærkning af motortyper eller motorfamilier på grundlag af forordning (EU) 2016/1628 skal betragtes som ækvivalerende med typegodkendelses- og godkendelsesmærkning meddelt for motorerne i henhold til nærværende forordning.

2.   En overensstemmelseserklæring udstedt på grundlag af artikel 31 i forordning (EU) 2016/1628 skal accepteres af de nationale myndigheder for så vidt angår EU-typegodkendelse i henhold til denne forordning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer udstyret med motorer, som er forsynet med overensstemmelseserklæringen.

3.   Typegodkendelser for motorer og den hertil svarende lovpligtige mærkning, der er i overensstemmelse med FN/ECE-regulativer, der er omhandlet i artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628, samt EU-typegodkendelser af motorer meddelt på grundlag af de EU-retsakter, der er omhandlet i artikel 42, stk. 3, i nævnte forordning, skal være anerkendt som ækvivalerende med EU-typegodkendelser meddelt for motorer i overensstemmelse med nærværende forordning og den tilsvarende lovpligtige mærkning, der kræves i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, forudsat at kravene i bilag XIII til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 (10) er opfyldt.

KAPITEL V

ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER OM KØRETØJER

Artikel 12

Forpligtelser, der påhviler motorfabrikanter

Med henblik på at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 53-56 i forordning (EU) nr. 167/2013 og i artikel 8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 (11), når fabrikanten af et landbrugs- eller skovbrugskøretøj, ikke er motorfabrikanten, skal motorfabrikanten tilstille køretøjsfabrikanten de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde disse forpligtelser.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Overgangsbestemmelser

1.   Fra den 21. juli 2018:

a)

må de godkendende myndigheder ikke nægte at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse for en ny motortype eller motorfamilie, hvis denne motortype eller motorfamilie er i overensstemmelse med artikel 3, 5 og 7

b)

må de godkendende myndigheder ikke nægte at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse for en ny køretøjstype eller motorfamilie, hvis denne køretøjstype er i overensstemmelse med artikel 3-6 og 8

c)

skal medlemsstaterne tillade markedsføring, salg og ibrugtagning af motorer, der er i overensstemmelse med artikel 3, 5 og 7 eller med artikel 11 og markedsføring, salg, registrering og ibrugtagning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer i overensstemmelse med artikel 3-6 og artikel 8.

2.   Indtil den obligatoriske anvendelsesdato for forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår EU-typegodkendelse af motorkategorien, som fastsat i bilag III til denne forordning, skal de godkendende myndigheder fortsat meddele EU-typegodkendelser og undtagelser for landbrugs- og skovbrugskøretøjstyper eller motortyper og motorfamilier i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/96, i den udgave, der var gældende den 20. juli 2018.

3.   Fra og med de obligatoriske datoer for anvendelsen af forordning (EU) 2016/1628, hvad angår markedsføring af den pågældende motorkategori, som fastsat i bilag III til nævnte forordning, må medlemsstaterne ikke længere tillade markedsføring, salg, registrering eller ibrugtagning af køretøjer eller markedsføring, salg eller ibrugtagning af motorer, som er typegodkendt på baggrund af delegeret forordning (EU) 2015/96.

Indtil disse datoer kan medlemsstaterne tillade markedsføring, salg, registrering eller ibrugtagning af køretøjer eller markedsføring, salg eller ibrugtagning af motorer i overensstemmelse med forskrifterne i delegeret forordning (EU) 2015/96. Fleksibilitetsordningen i overensstemmelse med artikel 14 i nævnte delegerede forordning skal kun finde anvendelse på landbrugs- og skovbrugskøretøjer monteret med motorer, som er godkendt i overensstemmelse med kravene på emissionsgrænseværditrinnet umiddelbart forud for det gældende trin.

4.   Motorer, der ikke var underlagt typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2015/96 den 20. juli 2018, kan fortsat markedsføres, sælges eller ibrugtages indtil den obligatoriske anvendelsesdato for forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår markedsføring af den pågældende motorkategori, som fastsat i bilag III til nævnte forordning, på grundlag af de gældende nationale regler.

Landbrugs- og skovbrugskøretøjer, der er typegodkendt i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013, og som er udstyret med disse motorer, kan fortsat markedsføres, sælges, registreres eller ibrugtages indtil samme dato.

5.   Overgangsmotorer kan fortsat markedsføres, sælges eller ibrugtages i de første 24 måneder efter datoen for obligatorisk anvendelse af forordning (EU) 2016/1628 i forbindelse med markedsføringen af den pågældende motorkategori, som fastlagt i bilag III til nævnte forordning.

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner, der er udstyret med overgangsmotorer, kan fortsat markedsføres, sælges eller ibrugtages i de første 24 måneder efter datoen for obligatorisk anvendelse af forordning (EU) 2016/1628 i forbindelse med markedsføringen af den pågældende motorkategori, som fastlagt i bilag III til nævnte forordning, forudsat at disse køretøjer opfylder begge de følgende betingelser:

a)

de har en fabrikationsdato senest 18 måneder efter datoen for obligatorisk anvendelse af forordning (EU) 2016/1628 i forbindelse med markedsføringen af den pågældende motorkategori, som fastlagt i bilag III til nævnte forordning

b)

de er mærket i overensstemmelse med kravene i punkt 2.1 i del 2 i bilag I til denne forordning.

For motorer af kategori NRE skal medlemsstaterne tillade en forlængelse af den 24-måneders periode og af den 18-måneders periode, der er omhandlet i første og andet afsnit, med yderligere 12 måneder for køretøjsfabrikanter med en samlet årlig produktion på under 100 enheder af landbrugs- og skovbrugskøretøjer udstyret med motor. Med henblik på beregningen af denne samlede årlige produktion skal alle køretøjsfabrikanter, som kontrolleres af samme fysiske eller juridiske person, anses for at være en og samme køretøjsfabrikant.

6.   I forbindelse med markedsføring af udskiftningsmotorer til landbrugs- og skovbrugskøretøjer i overensstemmelse med stk. 10 og 11 i artikel 58 i forordning (EU) 2016/1628 skal fabrikanterne sikre, at udskiftningsmotorerne er i overensstemmelse med den mærkning, der er omhandlet i punkt 6 i bilag XX til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 (12), artikel 32, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2016/1628 og punkt 1 og 5.4 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504.

Artikel 14

Undtagelser

1.   Med køretøjsfabrikantens samtykke kan en motorfabrikant til denne køretøjsfabrikant levere en motor adskilt fra dens system til efterbehandling af udstødningen i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag X til delegeret forordning (EU) 2017/654.

2.   Medlemsstaterne kan tillade midlertidig omsætning med henblik på driftsprøvning i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag XI til delegeret forordning (EU) 2017/654, af motorer, som ikke er blevet EU-typegodkendt i overensstemmelse med artiklerne 3, 5 og 7 i nærværende forordning.

Artikel 15

Ophævelse

Delegeret forordning (EU) 2015/96 ophæves.

Artikel 16

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  KOM(2010) 186 endelig udg. af 28.4.2010.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 af 1. oktober 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers miljøpræstationer og fremdriftsydelse (EUT L 16 af 23.1.2015, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).

(6)  COM(2012) 636 final af 8.11.2012.

(7)  Regulativ nr. 120 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af forbrændingsmotorer til montering i landbrugs- og skovbrugstraktorer og i mobile ikke-vejgående maskiner for så vidt angår målingen af nettoeffekt, nettodrejningsmoment og specifikt brændstofforbrug [2015/1000] (EUT L 166 af 30.6.2015, s. 170).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 af 11. marts 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 85 af 28.3.2015, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 af 19. december 2016 om fastsættelse af de administrative krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 364).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 af 19. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår tekniske og generelle krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 af 19. september 2014 om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 364 af 18.12.2014, s. 1).

(12)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 af 8. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 42 af 17.2.2015, s. 1).


BILAG I

Krav til EU-typegodkendelse vedrørende forurenende emissioner

DEL 1

Tilpasning til de krav, der er fastsat i forordning (EU) 2016/1628

1.   Med henblik på udstedelse af typegodkendelser vedrørende forurenende emissioner i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 167/2013 for landbrugs- og skovbrugskøretøjer eller motortyper eller motorfamilier som komponenter bør følgende tilpasninger til bestemmelserne i forordning (EU) 2016/1628, der finder anvendelse i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013, tages i betragtning:

1.1.

Henvisningerne til »mobile ikke-vejgående maskiner« i forordning (EU) 2016/1628 læses som henvisninger til »landbrugs- og skovbrugskøretøjer«.

1.2.

Henvisningerne til »originaludstyrsfabrikanten« eller »-leverandøren« i forordning (EU) 2016/1628 læses som henvisninger til »køretøjsfabrikanten«.

1.3.

Datoerne for markedsføring af motorer som omhandlet i bilag III til forordning (EU) 2016/1628 læses som datoerne for første ibrugtagning af motorer og køretøjer.

1.4.

Datoerne for EU-typegodkendelse af motorer, eller i givet fald datoerne for typegodkendelse af en motortype eller motorfamilie, der er fastsat i bilag III til forordning (EU) 2016/1628 læses som datoerne for EU-typegodkendelse af en køretøjstype eller i givet fald en motortype eller en motorfamilie.

2.   Motorfabrikanterne skal anvende de parametre, der er fastsat i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 ved fastlæggelsen af motortyper og motorfamilier og deres funktionsmåder.

DEL 2

Særlige krav

1.   Ud over bestemmelserne i artikel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013 og artikel 7 i delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 skal motorproduktionens overensstemmelse kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 26 i forordning (EU) 2016/1628 og artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2017/654.

2.   Mærkning

2.1.   Motoren skal være forsynet med den lovpligtige mærkning i overensstemmelse med bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2015/504.

3.   Overvågning af emissioner fra ibrugtagne motorer

3.1.   Motorfabrikanterne skal opfylde de krav til overvågning af emissioner fra ibrugtagne motorer, der er fastsat i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/655 (1).

4.   Montering af motoren på køretøjet

4.1.   De motorer, der er monteret i landbrugs- og skovbrugskøretøjer, skal kunne fremvise de samme forurenende emissioner som ved typegodkendelse.

4.2.   Motorers montering i landbrugs- og skovbrugskøretøjer skal opfylde de krav, der er indeholdt i de oplysninger og instrukser, som motorens fabrikant skal give til køretøjsfabrikanten som fastsat i punkt 4.3.

4.3.   Motorfabrikanten skal give køretøjsfabrikanten alle oplysninger og instrukser for at sikre, at motoren er i overensstemmelse med den godkendte motortype, når den er monteret i køretøjet. Instrukser til dette formål skal tydeligt afgives til køretøjets fabrikant i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i artikel 43, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628 og artikel 17 i delegeret forordning (EU) 2017/654.

5.   Motorfabrikanten skal give køretøjsfabrikanten alle de relevante oplysninger og nødvendige instrukser, der er beregnet til slutbrugeren, som fastsat i artikel 43, stk. 3, og 4, i forordning (EU) 2016/1628 og artikel 18 i delegeret forordning (EU) 2017/654.

6.   Forebyggelse af uautoriserede indgreb

6.1.   Motorfabrikanterne skal anvende de bestemmelser vedrørende tekniske oplysninger, der er fastsat i bilag X til gennemførelsesforordning (EU) 2017/656, til forebyggelse af uautoriserede indgreb.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/655 af 19. december 2016 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af emission af forurenende luftarter fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner (EUT L 102 af 13.4.2017, s. 334).


BILAG II

Forskrifter vedrørende eksterne støjemissioner

1.   Tilladte eksterne støjniveauer

1.1.   Instrumenteringen, herunder mikrofoner, kabler og vindskærm, skal, hvis den bruges, opfylde kravene til klasse 1-instrumenter i IEC 61672-1:2013. Filtrene skal opfylde kravene til klasse 1-instrumenter i IEC 61260:1995.

1.2.   Målebetingelser

1.2.1.   Målingerne foretages med landbrugs- og skovbrugskøretøjer med køreklar egenmasse i frie omgivelser med så lidt støj som muligt (omgivelsernes støjniveau og den ved vinden fremkaldte støj skal ligge mindst 10 dB (A) lavere end det eksterne støjniveau, der skal måles).

1.2.2.   Som måleplads egner sig for eksempel et frit areal med en radius på 50 m, hvis midterste del med en radius på mindst 20 m er praktisk taget horisontal og forsynet med belægning af beton, asfalt eller lignende materiale; pladsen må ikke være dækket med løs sne, løs jord eller slagger eller være bevokset med højt græs.

1.2.3.   Kørebanebelægningen skal være af en sådan beskaffenhed, at dækkene ikke frembringer for kraftig støj. Denne betingelse gælder kun ved måling af landbrugs- og skovbrugskøretøjers støjniveau under forbikørsel.

1.2.4.   Målingerne skal foretages i klart vejr med svag vind. Der må ikke være andre i nærheden af landbrugs- eller skovbrugskøretøjet eller mikrofonen end den, der aflæser måleapparatet, da tilstedeværelsen af tilskuere kan påvirke visningerne i betydelig grad, navnlig når de opholder sig i nærheden af køretøjet eller mikrofonen. Kraftige viserudslag, der forekommer at være uden forbindelse med det almindelige støjniveau, tages ikke i betragtning ved aflæsningen.

1.3.   Målemetode

1.3.1.   Måling af det eksterne støjniveau for landbrugs- og skovbrugskøretøjer under forbikørsel

1.3.1.1.   Der foretages mindst to målinger på hver side af landbrugs- eller skovbrugskøretøjet. Med henblik på indstilling af måleapparatet kan der foretages indledende målinger, der imidlertid ikke tages i betragtning.

1.3.1.2.   Mikrofonen opstilles i en højde af 1,2 m over jordoverfladen og 7,5 m fra landbrugs- eller skovbrugskøretøjets akse CC; afstanden måles vinkelret (PP′) på denne akse (figur 1).

1.3.1.3.   På målepladsen trækkes to linjer AA′ og BB′, henholdsvis foran og bagved linjen PP′, i en afstand af 10 m fra og parallelt med denne. Landbrugs- og skovbrugskøretøjerne fremføres indtil linjen AA′ med konstant hastighed og under de nedenfor nævnte betingelser. I dette øjeblik trædes speederpedalen helt ned så hurtigt, som det er hensigtsmæssigt, og den holdes i denne stilling, indtil landbrugs- og skovbrugskøretøjernes bagende har passeret linjen BB′, hvorefter den slippes igen så hurtigt som muligt. Hvis der er tilkoblet en anhænger til landbrugs- eller skovbrugskøretøjet, skal der tages højde herfor ved bestemmelse af, hvornår linjen BB′ er passeret.

1.3.1.4.   Som målingsresultat anses det herved registrerede højeste lydtryk.

Figur 1

Image Tekst af billedet

1.3.1.5.   Den konstante hastighed før køretøjerne nærmer sig linjen AA′, skal være tre fjerdedele af den konstruktivt bestemte maksimale hastighed (vmax) som opgivet af fabrikanten, som kan opnås i højeste gear på vej.

1.3.1.6.   Fortolkning af resultater

1.3.1.6.1.   Af hensyn til unøjagtigheder ved måleapparaterne anses den på apparatet aflæste værdi med fradrag af 1 dB(A) som måleresultat.

1.3.1.6.2.   Måleresultaterne betragtes som gyldige, når forskellen mellem to på hinanden følgende målinger, foretaget på samme side af landbrugs- eller skovbrugskøretøjet, ikke overstiger 2 dB (A).

1.3.1.6.3.   Som prøvningsresultat registreres det højeste målte støjniveau. Hvis denne værdi overskrider det maksimalt tilladte støjniveau for den prøvede klasse landbrugs- og skovbrugskøretøjer med mindst 1 dB (A), foretages yderligere to målinger. Herved skal tre af de fire måleresultater ligge inden for de fastsatte grænser.

1.3.2.   Måling af det eksterne støjniveau ved statisk prøvning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

1.3.2.1.   Lydtrykmålerens position

Målingen foretages i det i figur 2 angivne punkt X, der befinder sig i en afstand af 7 m fra landbrugs- eller skovbrugskøretøjets nærmeste flade. Mikrofonen anbringes 1,2 m over jordoverfladen.

1.3.2.2.   Antal målinger: Der foretages mindst to målinger.

1.3.2.3.   Betingelser for prøvning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

1.3.2.3.1.   Landbrugs- og skovbrugskøretøjers motorer uden hastighedsregulator køres med et omdrejningstal, der svarer til tre fjerdedele af det omdrejningstal, hvorved motoren ifølge fabrikantens angivelser afgiver sin maksimale nettoeffekt. Målingen af motoromdrejningstallet foretages med et særskilt apparat, f.eks. ved hjælp af rulleprøvestand og omdrejningstæller. Motorer med regulator, som forhindrer motoren i at overskride det omdrejningstal, der svarer til den maksimale nettoydelse, bringes op på det af regulatoren maksimalt tilladte omdrejningstal.

1.3.2.3.2.   Før målingerne påbegyndes, bringes motoren op på sin sædvanlige arbejdstemperatur.

1.3.2.4.   Fortolkning af resultater

1.3.2.4.1.   I prøvningsrapporten anføres samtlige aflæsninger af det eksterne støjniveau. Motorhastigheden registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8. Status for landbrugs- eller skovbrugskøretøjets belæsningstilstand skal også registreres.

1.3.2.4.2.   Måleresultaterne betragtes som gyldige, når forskellen mellem to på hinanden følgende målinger, foretaget på samme side af landbrugs- eller skovbrugskøretøjet, ikke overstiger 2 dB(A).

1.3.2.4.3.   Som måleresultat gælder den højeste værdi.

1.3.3.   Forskrifter for prøvning af ekstern støj fra køretøjer i klasse C med bæltekæder i bevægelse

For landbrugs- og skovbrugskøretøjer i klasse C udstyret med bæltekæder, måles støjen under kørsel med køretøjer med ulastet masse i køreklar stand, der bevæger sig med en konstant hastighed på 5 km/h (+/– 0,5 km/h) med motoren ved nominel hastighed over et lag af fugtigt sand, jf. punkt 5.3.2 i ISO 6395:2008. Mikrofonen opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 1.3.1. Den målte støjværdi skal registreres i prøvningsrapporten.

2.   Udstødningssystem (lyddæmper)

2.1.   Hvis landbrugs- eller skovbrugskøretøjet er udstyret med en indretning til reduktion af udstødningsstøjen (lyddæmper), skal forskrifterne i dette afsnit være opfyldt. Hvis motoren er udstyret med et luftfilter, der er nødvendigt for at sikre overholdelse af det tilladte støjniveau, anses dette filter som bestanddel af lyddæmpersystemet, og forskrifterne i dette punkt 2 skal også anvendes på dette filter.

Udstødningssystemets afgangsrør skal være således anbragt, at udstødningsgas ikke kan trænge ind i førerhuset.

Figur 2

Målepositioner for landbrugs- og skovbrugskøretøjer ved statisk prøvning

Image

2.2.   En skematisk fremstilling af udstødningssystemet skal forefindes som bilag til typegodkendelsen for landbrugs- og skovbrugskøretøjet.

2.3.   Lyddæmperen skal være forsynet med en mærke- og typebetegnelse, der er tydeligt læselig og ikke kan slettes.

2.4.   Ved konstruktion af lyddæmpere må der kun anvendes absorberende fibermaterialer, når følgende betingelser er opfyldt:

2.4.1.

de absorberende fibermaterialer må ikke anvendes i rum i lyddæmperen, der gennemstrømmes af udstødningsgas

2.4.2.

det skal gennem egnede foranstaltninger sikres, at de absorberende fibermaterialer forbliver på deres formålsbestemte plads i hele den tid, lyddæmperen er i brug

2.4.3.

de absorberende fibermaterialer skal være bestandige indtil en temperatur, der ligger mindst 20 % over den højeste arbejdstemperatur (grader Celsius), der kan forekomme på det pågældende sted i lyddæmperen.


Top