Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1011

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1011 af 17. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlede svampe som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4496

OJ L 181, 18.7.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1011/oj

18.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1011

af 17. juli 2018

om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlede svampe som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2015/2283 må kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2), der indeholder en EU-liste over godkendte nye fødevarer, blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe afgørelse om godkendelse og markedsføring i Unionen af en ny fødevare og om ajourføring af EU-listen.

(4)

Det blev ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2355 (3) tilladt at markedsføre UV-behandlede svampe som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (4).

(5)

Den 23. juli 2015 indgav virksomhederne Banken Champignons Group B.V. og J.K. Holding B.V en ansøgning til Nederlandenes kompetente myndighed om tilladelse til at markedsføre UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus) med forhøjet indhold af vitamin D2 i Unionen som en ny fødevare i den i artikel 1, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 258/97 omhandlede betydning.

(6)

Tilladelsen blev med gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 generisk i januar 2018. Da denne virksomheds ansøgning vedrører svampe med et højere indhold af vitamin D2, bør nærværende forordning betragtes som en tilladelse til udvidelse af anvendelsen.

(7)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 skal en ansøgning om markedsføring i Unionen af en ny fødevare, der er indgivet til en medlemsstat i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som der ikke er truffet endelig beslutning om inden den 1. januar 2018, behandles som en ansøgning i henhold til forordning (EU) 2015/2283.

(8)

Ansøgningen om markedsføring i Unionen af UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus) med forhøjet indhold af vitamin D2 som en ny fødevare blev indgivet til en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og ansøgningen opfylder ligeledes kravene i forordning (EU) 2015/2283.

(9)

Den 20. september 2017 afgav Nederlandenes kompetente myndighed sin første vurderingsrapport. I rapporten konkluderes det, at UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus) med forhøjet indhold af vitamin D2 opfylder kriterierne for nye fødevarer i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(10)

Den 5. oktober 2017 videresendte Kommissionen den første vurderingsrapport til de øvrige medlemsstater. De øvrige medlemsstater fremsatte inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 258/97, bemærkninger med hensyn til at sikre, at de tolerable øvre grænser for indtag, som EFSA har fastsat (5), ikke overskrides.

(11)

I lyset af de øvrige medlemsstaters bemærkninger fremlagde ansøgeren yderligere forklaringer, der mindskede betænkelighederne til medlemsstaternes og Kommissionens tilfredshed.

(12)

Forklaringerne giver tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus) med forhøjet indhold af vitamin D2 ved de foreslåede anvendelsesniveauer er i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(13)

Der stilles i del A, punkt 1, i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (6) krav om, at varebetegnelsen for fødevaren skal omfatte eller ledsages af oplysninger om den særlige behandling, som fødevaren har undergået, i alle tilfælde, hvor undladelse af denne oplysning ville kunne vildlede forbrugerne. Da forbrugerne sædvanligvis ikke forventer, at svampe er UV-behandlede, skal varebetegnelsen for denne fødevare omfatte eller ledsages af sådanne oplysninger for at undgå at vildlede forbrugerne.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De oplysninger i EU-listen over godkendte nye fødevarer, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283, der vedrører UV-behandlede svampe, ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger i EU-listen skal omfatte de i bilaget til nærværende forordning fastsatte anvendelsesbetingelser og mærkningskrav.

Artikel 2

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2355 af 14. december 2017 om tilladelse til markedsføring af UV-behandlede svampe som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 336 af 16.12.2017, s. 52).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2012;10(7):2813.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende »UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)« i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) affattes således:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

»UV-behandlede svampe ( Agaricus bisporus )

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D2

1.

Den nye fødevare betegnes »UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

2.

Betegnelsen af den nye fødevare skal på mærkningen af fødevaren som sådan eller fødevarer, der indeholder den, være ledsaget af en angivelse af, at »der er anvendt en kontrolleret lysbehandling for at øge indholdet af vitamin D2«, eller »der er anvendt UV-behandling for at opnå et forhøjet indhold af vitamin D2«.«

 

Svampe (Agaricus bisporus)

20 μg vitamin D2/100 g friskvægt

2)

Oplysningerne vedrørende »UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)« i tabel 2 (Specifikationer) affattes således:

Godkendt ny fødevare

Specifikation

»UV-behandlede svampe ( Agaricus bisporus )

Beskrivelse/definition:

Kommercielt dyrkede Agaricus bisporus, på hvilke der anvendes UV-lysbehandling på høstede svampe.

UV-stråling: en proces, hvor der foretages stråling med ultraviolet lys i bølgelængden 200-800 nm.

Vitamin D2:

Kemisk betegnelse: 3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymer: Ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Molekylvægt: 396,65 g/mol

Indhold:

Vitamin D2 i slutproduktet: 5-20 μg/100 g friskvægt ved udløbet af holdbarhedsperioden.«


Top