EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0976

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/976 af 4. juli 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/1139, for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen

PE/23/2018/REV/1

OJ L 179, 16.7.2018, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/976/oj

16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/76


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/976

af 4. juli 2018

om ændring af forordning (EU) 2016/1139, for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 (3) fastsættes en flerårig plan for bestandene af torsk, sild og brisling i Østersøen (»planen«). Formålet med planen er at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål og navnlig til at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter på niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY).

(2)

I artikel 1 i forordning (EU) 2016/1139 anføres de pågældende fiskebestande i Østersøen, herunder sildebestandene i Det Botniske Hav og i Den Botniske Bugt. Med henblik på at beskytte disse bestandes fulde reproduktionsevne fastsættes visse bevarelsesreferencepunkter i bilag I og II til nævnte forordning, herunder intervaller for fiskeridødeligheden og referencepunkter for bestandenes gydebiomasse.

(3)

Af den videnskabelige evaluering af sildebestandene i Det Botniske Hav og i Den Botniske Bugt, der blev gennemført i 2017 af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), fremgik det, at de to bestande ligner hinanden. Som følge heraf har ICES lagt de to bestande sammen, ændret grænserne for bestandens geografiske udbredelsesområde og revurderet intervallerne for MSY-fiskeridødelighed samt de relevante bevarelsesreferencepunkter. Dette har ført til andre definitioner af bestandene og numeriske værdier end dem, der er fastsat i artikel 1 i og bilag I og II til forordning (EU) 2016/1139.

(4)

I artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1139 fastslås, at Kommissionen, hvis den på grundlag af videnskabelig rådgivning finder, at bevarelsesreferencepunkterne som fastsat i bilag II til nævnte forordning ikke længere korrekt afspejler målsætningerne for planen, omgående kan fremsætte ændringsforslag for Europa-Parlamentet og Rådet om revision af disse punkter.

(5)

Det er hensigtsmæssigt omgående at ændre artikel 1, stk. 1, litra e) og f), i og bilag I og II til forordning (EU) 2016/1139 for at sikre, at fiskerimulighederne for de relevante bestande fastsættes i overensstemmelse med de ajourførte bevarelsesreferencepunkter.

(6)

Forordning (EU) 2016/1139 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) 2016/1139

I forordning (EU) 2016/1139 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, ændres således:

a)

litra e) affattes således:

»e)

sild (Clupea harengus) i ICES-underafsnit 30-31 (sild i Den Botniske Bugt)«

b)

litra f) udgår.

2)

I bilag I erstattes oplysningerne vedrørende sildebestanden i Det Botniske Hav og Den Botniske Bugt af følgende oplysninger:

»Sild i Den Botniske Bugt

0,15-0,21

0,21-0,21«

3)

I bilag II erstattes oplysningerne vedrørende sildebestanden i Det Botniske Hav og Den Botniske Bugt af følgende:

»Sild i Den Botniske Bugt

283 180

202 272 «

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 4. juli 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

K. EDTSTADLER

Formand


(1)  Udtalelse af 14.2.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 29.5.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.6.2018.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).


Top