EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0974

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/974 af 4. juli 2018 om statistik over godstransport ad indre vandveje

PE/16/2018/REV/1

OJ L 179, 16.7.2018, p. 14–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/974/oj

16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/14


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/974

af 4. juli 2018

om statistik over godstransport ad indre vandveje

(kodifikation)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 (2) er blevet ændret væsentligt flere gange (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Indre vandveje er en vigtig del af Unionens transportnet, og fremme af transport ad indre vandveje er et af målene i den fælles transportpolitik både for at forbedre den økonomiske effektivitet og for at begrænse energiforbruget og transportsektorens indvirkning på miljøet.

(3)

Kommissionen har behov for statistikker over godstransport ad indre vandveje for at kunne overvåge og udvikle den fælles transportpolitik samt de transportrelaterede dele af politikken vedrørende regioner og transeuropæiske net.

(4)

Der bør indsamles europæiske statistikker over alle transportformer på grundlag af fælles begreber og standarder med det formål at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem transportformerne.

(5)

Der findes ikke transport ad indre vandveje i alle medlemsstater, hvorfor denne forordnings anvendelsesområde er begrænset til de medlemsstater, hvor denne transportform eksisterer.

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (4) udgør en referenceramme for bestemmelserne i denne forordning.

(7)

For at kunne tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling og ændrede definitioner fastlagt på internationalt plan, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske funktionsmåde, for så vidt angår ændring af denne forordning for at forhøje tærsklen over 1 000 000 ton for statistisk dækning af transport ad indre vandveje, at tilpasse definitionerne eller fastsætte nye definitioner samt at tilpasse bilagene til denne forordning for at afspejle ændringer i kodning og nomenklatur på internationalt plan eller i relevante EU-retsakter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (5). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(8)

Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

(9)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, så den kan vedtage ordninger for indberetning af data, herunder standarder for dataudveksling, for Kommissionens (Eurostats) formidling af resultaterne og også til at udarbejde og offentliggøre metodologiske krav og kriterier til sikring af kvaliteten af de producerede data. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6).

(10)

Det er nødvendigt for Kommissionen at sørge for, at der gennemføres pilotundersøgelser om tilgængeligheden af statistiske data vedrørende passagertransport ad indre vandveje, herunder ved grænseoverskridende transporttjenester. Unionen bør bidrage til omkostningerne ved at gennemføre disse pilotundersøgelser. Sådanne bidrag bør ydes i form af bevillinger til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 223/2009 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7).

(11)

Målet for denne forordning, nemlig fastsættelsen af fælles statistiske standarder, som gør det muligt at producere harmoniserede data, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af omfanget af denne fastsættelse bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning opstilles der fælles regler for udarbejdelse af europæiske statistikker vedrørende transport ad indre vandveje.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Medlemsstaterne indberetter data over transport ad indre vandveje inden for deres nationale område til Kommissionen (Eurostat).

2.   Medlemsstater, hvor den samlede mængde gods, der årligt transporteres ad indre vandveje i national eller international transport eller transittransport, overstiger 1 000 000 ton, indberetter de i artikel 4, stk. 1, nævnte data.

3.   Som en undtagelse fra stk. 2 indberetter medlemsstater, der ikke har international transport eller transittransport ad indre vandveje, men hvor den samlede mængde gods, der årligt transporteres ad indre vandveje i national transport, overstiger 1 000 000 ton, kun de i artikel 4, stk. 2, nævnte data.

4.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

godstransport med fartøjer på under 50 ton dødvægt

b)

fartøjer, som hovedsagelig anvendes til passagertransport

c)

færger

d)

fartøjer, som udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål af havnemyndigheder og offentlige myndigheder

e)

fartøjer, som udelukkende anvendes til bunkring eller oplagring

f)

fartøjer, der ikke anvendes til godstransport, såsom fiskerfartøjer, opmudringsfartøjer, flydende værksteder, husbåde og lystbåde.

5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af nærværende artikels stk. 2 for at forhøje tærsklen for statistisk dækning af transport ad indre vandveje, jf. nævnte stykke, for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde. Kommissionen skal endvidere behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de delegerede retsakter, i givet fald baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 223/2009.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »sejlbar indre vandvej«: et vandløb, som ikke er en del af havet, og som naturligt eller på grund af menneskelig indgriben er egnet til sejlads, hovedsagelig med fartøjer til transport ad indre vandveje

b)   »fartøj til transport ad indre vandveje«: et fartøj, der er beregnet til godstransport eller offentlig passagertransport, og som hovedsagelig anvendes på sejlbare indre vandveje eller i farvande inden for eller i umiddelbar nærhed af beskyttede farvande eller områder, hvor havnereglementer gælder

c)   »fartøjets nationalitet«: det land, hvor fartøjet er registreret

d)   »transport ad indre vandveje«: enhver transport af gods og/eller passagerer med et fartøj til transport ad indre vandveje helt eller delvis ad sejlbare indre vandveje

e)   »national transport ad indre vandveje«: transport ad indre vandveje mellem to havne i samme land, uanset fartøjets nationalitet

f)   »international transport ad indre vandveje«: transport ad indre vandveje mellem to havne i forskellige lande

g)   »transittransport ad indre vandveje«: transport ad indre vandveje gennem et land mellem to havne, der begge ligger i et andet land eller andre lande, forudsat at der under hele sejladsen i landet ikke finder omladning sted

h)   »trafik på indre vandveje«: enhver sejlads med et fartøj på en given sejlbar indre vandvej.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af stykke 1 i nærværende artikel for at tilpasse definitionerne heri eller fastsætte nye definitioner for at tage hensyn til relevante definitioner, der er ændret eller vedtaget på internationalt plan.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde. Kommissionen skal endvidere behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de delegerede retsakter, i givet fald baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 223/2009.

Artikel 4

Indsamling af data

1.   Data indsamles i overensstemmelse med tabellerne i bilag I-IV.

2.   I de i artikel 2, stk. 3, omtalte tilfælde er det kun nødvendigt at indsamle de data, der kræves ifølge bilag V.

3.   I forbindelse med denne forordning klassificeres gods i overensstemmelse med bilag VI.

4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af bilagene for at afspejle ændringer i kodning og nomenklatur på internationalt plan eller i relevante EU-retsakter.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde. Kommissionen skal endvidere behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er fastsat i de delegerede retsakter, i givet fald baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 223/2009.

Artikel 5

Pilotundersøgelser

1.   Senest den 8. december 2018 udvikler Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en passende metode for udarbejdelse af statistikker om passagertransport ad indre vandveje, herunder ved grænseoverskridende transporttjenester.

2.   Senest den 8. december 2019 iværksætter Kommissionen frivillige pilotundersøgelser til gennemførelse i medlemsstaterne, som leverer data inden for rammerne af denne forordning om tilgængeligheden af statistiske data vedrørende passagertransport ad indre vandveje, herunder ved grænseoverskridende transporttjenester. Disse pilotundersøgelsers formål skal være at vurdere gennemførligheden af disse nye dataindsamlinger, udgifterne til de dermed forbundne dataindsamlinger og den implicitte statistiske kvalitet.

3.   Senest den 8. december 2020 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af sådanne pilotundersøgelser. Afhængigt af konklusionerne i denne rapport fremsætter Kommissionen inden for en rimelig frist eventuelt et lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om ændring af denne forordning for så vidt angår statistikker om passagertransport ad indre vandveje, herunder ved grænseoverskridende transporttjenester.

4.   Unionens almindelige budget skal, hvis det er relevant, og under hensyn til Unionens merværdi bidrage til finansieringen af disse pilotundersøgelser.

Artikel 6

Indberetning af data

1.   Data indberettes hurtigst muligt og senest fem måneder efter den pågældende observationsperiodes udløb.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger ordningerne for indberetning af data til Kommissionen (Eurostat), herunder standarder for dataudveksling. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 7

Formidling af data

Europæiske statistikker baseret på de i artikel 4 nævnte data formidles med samme hyppighed som den, der gælder for medlemsstaternes indberetning af data.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger ordningerne for formidling af resultater. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Kvaliteten af data

1.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de metodologiske krav og kriterier beregnet til at sikre kvaliteten af de producerede data. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

2.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede data.

3.   Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) en rapport med de oplysninger og data, som den anmoder om til kontrol af kvaliteten af de indberettede data.

4.   Med henblik på denne forordning finder kvalitetskriterierne omhandlet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal indberettes.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de(n) nærmere ordninger, struktur, hyppighed og sammenlignelighed vedrørende kvalitetsrapporterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 9

Rapport om gennemførelsen

Senest den 31. december 2020 og hvert femte år derefter forelægger Kommissionen efter høring af Udvalget for det Europæiske Statistiske System Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om denne forordnings gennemførelse og fremtidige udviklinger.

I denne rapport tager Kommissionen hensyn til relevante oplysninger fra medlemsstaterne om potentielle forbedringer og om brugernes behov. Rapporten skal navnlig vurdere:

a)

de udarbejdede statistikkers nytteværdi for Unionen, medlemsstaterne, leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger i forhold til omkostningerne ved at udarbejde dem

b)

kvaliteten af de indberettede data og de anvendte dataindsamlingsmetoder.

Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 5, artikel 3 og artikel 4, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 7. december 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 5, artikel 3 og artikel 4, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 5, artikel 3 eller artikel 4, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1365/2006 ophæves hermed.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 4. juli 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

K. EDTSTADLER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 29.5.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.6.2018.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006 af 6. september 2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 80/1119/EØF (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 1).

(3)  Se bilag VII.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(5)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG I

Tabel I1

Godstransport efter godstype (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»I1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Lastningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Losningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Godstype

2 cifre

NST 2007

 

Emballagetype

1 ciffer

1

=

Gods i containere

2

=

Gods, der ikke er i containere, og tomme containere

 

Transporterede ton

 

 

ton

Ton-km

 

 

ton-km


(1)  Hvis regionskoden ikke kendes eller ikke er til rådighed, skal følgende koder anvendes:

»NUTS0 + ZZ«, når der findes en NUTS-kode for partnerlandet

»ISO-kode + ZZ«, når der ikke findes en NUTS-kode for partnerlandet

»ZZZZ«, når partnerlandet ikke kendes.


BILAG II

Tabel II1

Transport efter fartøjets nationalitet og type (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

3 alfanumeriske tegn

»II1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Lastningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Losningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Fartøjstype

1 ciffer

1

=

Motorpram

2

=

Pram, ikke selvfremdreven

3

=

Motortankpram

4

=

Tankpram, ikke selvfremdreven

5

=

Andet godsfartøj

6

=

Søgående skib

 

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

NUTS0 (landekode) (2)

 

Transporterede ton

 

 

ton

Ton-km

 

 

ton-km


Tabel II2

Skibstrafik (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

3 alfanumeriske tegn

»II2«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Antal sejladser foretaget af lastede fartøjer

 

 

Fartøjssejladser

Antal sejladser foretaget af tomme fartøjer

 

 

Fartøjssejladser

Fartøj-km (lastede fartøjer)

 

 

Fartøj-km

Fartøj-km (tomme fartøjer)

 

 

Fartøj-km

NB: Indberetning af tabel II2 er fakultativ.


(1)  Hvis regionskoden ikke kendes eller ikke er til rådighed, skal følgende koder anvendes:

»NUTS0 + ZZ«, når der findes en NUTS-kode for partnerlandet

»ISO-kode + ZZ«, når der ikke findes en NUTS-kode for partnerlandet

»ZZZZ«, når partnerlandet ikke kendes.

(2)  Hvis der ikke findes en NUTS-kode for fartøjets registreringsland, skal indberettes ISO landekoden indberettes. Hvis fartøjets nationalitet ikke kendes, anvendes koden »ZZ«.


BILAG III

Tabel III1

Containertransport efter godstype (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

4 alfanumeriske tegn

»III1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Lastningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Losningsland/region

4 alfanumeriske tegn

NUTS2 (1)

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Containerstørrelse

1 ciffer

1

=

20-fods fragtenheder

2

=

40-fods fragtenheder

3

=

fragtenheder > 20 fod, men < 40 fod

4

=

fragtenheder > 40 fod

 

Lastningstilstand

1 ciffer

1

=

Lastede containere

2

=

Tomme containere

 

Godstype

2 cifre

NST 2007

 

Transporterede ton

 

 

ton

Ton-km

 

 

ton-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Hvis regionskoden ikke kendes eller ikke er til rådighed, skal følgende koder anvendes:

»NUTS0 + ZZ«, når der findes en NUTS-kode for partnerlandet

»ISO-kode + ZZ«, når der ikke findes en NUTS-kode for partnerlandet

»ZZZZ«, når partnerlandet ikke kendes.


BILAG IV

Tabel IV1

Transport efter fartøjernes nationalitet (kvartalsdata)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

3 alfanumeriske tegn

»IV1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Kvartal

2 cifre

41

=

1. kvartal

42

=

2. kvartal

43

=

3. kvartal

44

=

4. kvartal

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

NUTS0 (landekode) (1)

 

Transporterede ton

 

 

ton

Ton-km

 

 

ton-km


Tabel IV2

Containertransport efter fartøjernes nationalitet (kvartalsdata)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

3 alfanumeriske tegn

»IV2«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Kvartal

2 cifre

41

=

1. kvartal

42

=

2. kvartal

43

=

3. kvartal

44

=

4. kvartal

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

NUTS0 (landekode) (2)

 

Lastningstilstand

1 ciffer

1

=

Lastede containere

2

=

Tomme containere

 

Transporterede ton

 

 

ton

Ton-km

 

 

ton-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Hvis der ikke findes en NUTS-kode for fartøjets registreringsland, skal indberettes ISO landekoden indberettes. Hvis fartøjets nationalitet ikke kendes, anvendes koden »ZZ«.

(2)  Hvis der ikke findes en NUTS-kode for fartøjets registreringsland, skal indberettes ISO landekoden indberettes. Hvis fartøjets nationalitet ikke kendes, anvendes koden »ZZ«.


BILAG V

Tabel V1

Godstransport (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

»V1«

 

Indberettende land

2 bogstaver

NUTS0 (landekode)

 

År

4 cifre

»yyyy«

 

Transporttype

1 ciffer

1

=

National

2

=

International (undtagen transit)

3

=

Transit

 

Godstype

2 cifre

NST 2007

 

Transporterede ton

 

 

Ton

Ton-km

 

 

Ton-km


BILAG VI

NST 2007

Hovedgruppe

Beskrivelse

01

Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og fiskeprodukter

02

Stenkul og brunkul; råolie og naturgas

03

Metalmalm og produkter af anden råstofudvinding; tørv; uran og thorium

04

Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

05

Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer

06

Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier

07

Koks og raffinerede mineralolieprodukter

08

Kemiske produkter og kemofibre; gummi- og plastprodukter; nukleart brændsel

09

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

Metal; færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr

11

Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og computere; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; telemateriel; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure

12

Transportmidler

13

Møbler; andre færdigvarer i.a.n.

14

Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald

15

Breve, pakker

16

Udstyr og materiel til godstransport

17

Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet gods, der ikke er bestemt til markedet i.a.n.

18

Samlegods: En blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet

19

Uidentificerbart gods: Gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe 01-16

20

Andet gods i.a.n.


BILAG VII

OPHÆVET FORORDNING MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1365/2006

(EUT L 264 af 25.9.2006, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2007

(EUT L 103 af 20.4.2007, s. 26)

Kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007

(EUT L 290 af, 8.11.2007, s. 14)

Kun artikel 4

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1954

(EUT L 311 af 17.11.2016, s. 20)

 


BILAG VIII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1365/2006

Nærværende forordning

Artikel 1-4

Artikel 1-4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Bilag A

Bilag I

Bilag B

Bilag II

Bilag C

Bilag III

Bilag D

Bilag IV

Bilag E

Bilag V

Bilag F

Bilag VI

Bilag VII

Bilag VIII


Top