Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0981

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/981 af 11. juli 2018 om ændring af listen over brasilianske virksomheder, hvorfra import til Unionen af fiskevarer til konsum er tilladt (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4314

OJ L 176, 12.7.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/981/oj

12.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/981

af 11. juli 2018

om ændring af listen over brasilianske virksomheder, hvorfra import til Unionen af fiskevarer til konsum er tilladt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 12, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. Det fastsættes navnlig i nævnte forordnings artikel 12, stk. 1, at animalske produkter, med undtagelse af visse særlige tilfælde, kun må importeres til Unionen, hvis de har oprindelse i tredjelandsvirksomheder, som er opført på en liste, der udarbejdes og ajourføres i overensstemmelse med samme artikel. Disse lister kan findes på Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerheds hjemmeside (2).

(2)

I henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 854/2004 kan en tredjelandsvirksomhed kun opføres på disse lister, såfremt tredjelandets kompetente myndigheder garanterer, at disse virksomheder, sammen med andre virksomheder, der håndterer råvarer af animalsk oprindelse, som anvendes til fremstilling af de pågældende produkter, opfylder de relevante EU-krav. Endvidere bør det pågældende tredjelands kompetente myndigheder holde disse lister over virksomheder ajourførte og meddele Kommissionen i overensstemmelse hermed, jf. artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 854/2004.

(3)

I artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 854/2004 fastsættes det, at fiskevarer, der importeres fra et fabriks- eller frysefartøj, der fører et tredjelands flag, skal hidrøre fra fartøjer, der er opført på en liste, der er udarbejdet og ajourført efter proceduren i artikel 12, stk. 4, i nævnte forordning.

(4)

I september 2017 afslørede Kommissionens inspektion, at primærproduktionsvirksomheder, der leverer til brasilianske virksomheder, hvorfra import af fiskevarer er tilladt, hverken er identificeret eller omfattet af offentlig kontrol. Auditten konkluderede derfor, at den kompetente myndighed i Brasilien hverken kan give de garantier, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 854/2004, eller give de garantier, der er omhandlet i sundhedscertifikatet for fiskevarer, der er fastsat i tillæg IV til bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (3). Inspektionen afslørede desuden alvorlige mangler med hensyn til infrastruktur- og hygiejnekrav i en række af de inspicerede brasilianske virksomheder, hvorfra import af fiskevarer er tilladt. De ovennævnte mangler har vist, at der er en systematisk mangel på effektiv kontrol af fiskevarer fra de brasilianske kompetente myndigheders side.

(5)

Som svar på de anbefalinger, der er fremsat i den foreløbige inspektionsrapport, har de brasilianske myndigheder i en officiel skrivelse af 22. december 2017 meddelt Kommissionen, at de fra den 3. januar 2018 har suspenderet udstedelsen af sundhedscertifikater for alle fiskevarer, der er bestemt til eksport til Unionen. Medlemsstaterne har dog underrettet Kommissionen om, at sendinger af fiskevarer med oprindelse i Brasilien er blevet frembudt ved EU's grænser med certifikater, der er udstedt efter den dato, hvor suspenderingen trådte i kraft.

(6)

I lyset af dette og i fraværet af nye oplysninger fra de brasilianske myndigheder er der ingen tilstrækkelig garanti for, at de virksomheder, som har tilladelse til at eksportere fiskevarer fra Brasilien til Unionen, opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 854/2004, og deres varer kan derfor indebære en risiko for folkesundheden. Derfor bør alle virksomhederne fjernes fra listen over brasilianske virksomheder, hvorfra fiskevarer til konsum kan importeres til Unionen.

(7)

I lyset af den risiko for folkesundheden, som disse virksomheders varer udgør, bør det ikke længere være tilladt for disse virksomheder at eksportere til Unionen. Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over virksomheder som omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004 ændres for at fjerne alle oplysninger om brasilianske virksomheder, hvorfra import til Unionen af fiskevarer til konsum er tilladt.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(2)  https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_da.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27).


Top