Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0970

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/970 af 18. april 2018 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje

C/2018/2214

OJ L 174, 10.7.2018, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/970/oj

10.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2018/970

af 18. april 2018

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (1), særlig artikel 31, stk. 1, 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/1629 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF (2) med virkning fra den 7. oktober 2018. I bilag II til direktiv (EU) 2016/1629 fastlægges det, at de tekniske forskrifter for flydende strukturer er fastsat i ES-TRIN-standard 2015/1.

(2)

Unionens aktiviteter i sektoren for transport ad indre vandveje bør tilsigte at sikre, at de tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, der skal anvendes i Unionen, udarbejdes på en ensartet måde.

(3)

Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) blev oprettet den 3. juni 2015 inden for rammerne af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) med henblik på at udarbejde tekniske standarder for transport ad indre vandveje på forskellige områder og navnlig for så vidt angår fartøjer, informationsteknologi og besætninger.

(4)

CESNI vedtog på sit møde den 6. juli 2017 den nye europæiske standard om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, ES-TRIN-standard 2017/1 (3).

(5)

ES-TRIN-standarden fastsætter de fælles tekniske forskrifter, der er nødvendige af hensyn til sikkerheden for fartøjer til sejlads på indre vandveje. Den indeholder bestemmelser om skibsbygning, udrustning og udstyr til fartøjer til sejlads på indre vandveje, særlige bestemmelser for nærmere bestemte fartøjskategorier såsom passagerfartøjer, konvojer, der skubbes, og containerskibe, bestemmelser om udstyr til det automatiske identifikationssystem (AIS), bestemmelser om fartøjsidentifikation, en model for certifikater og registre, overgangsbestemmelser samt instrukser om anvendelsen af den tekniske standard.

(6)

CCNR vil ændre sin retlige ramme, reglementet for inspektion af fartøjer på Rhinen, med henblik på at henvise til den nye standard og gøre samme standard obligatorisk inden for rammerne af anvendelsen af den reviderede konvention om sejlads på Rhinen.

(7)

Direktiv (EU) 2016/1629 bør derfor ændres.

(8)

Af hensyn til sammenhængen bør de ændrede bestemmelser gennemføres i national ret og gælde fra den dato, der oprindelig blev fastsat for gennemførelsen og anvendelsen af direktiv (EU) 2016/1629 —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv (EU) 2016/1629 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til dette direktiv.

2)

Bilag III ændres som angivet i bilag II til dette direktiv.

3)

Bilag V ændres som angivet i bilag III til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest og med virkning fra den 7. oktober 2018. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 252 af 16.9.2016, s. 118.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Resolution CESNI 2017-II-1.


BILAG I

»

BILAG II

TEKNISKE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR FLYDENDE STRUKTURER TIL SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE I ZONE 1, 2, 3 OG 4

De tekniske forskrifter for flydende strukturer er fastsat i ES-TRIN-standarden 2017/1.

«

BILAG II

I bilag III til direktiv (EU) 2016/1629 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2 affattes således:

»2.   Styrke og stabilitet

Forstærkning og stabilisering af struktur

Certifikat/attest udstedt af et anerkendt klassifikationsselskab«.

2)

Følgende indsættes som punkt 8:

»8.   Maskiner

Styresystemer

Skrueaksler og tilbehør

Fremdrivningsmotorer, koblinger og tilbehør

Tilstedeværelsen af bovpropeller

Lænsesystemer og brandslukningsanlæg

Nødstrømskilder og elektriske installationer

Certifikat/attest udstedt af et anerkendt klassifikationsselskab«.


BILAG III

I artikel 2.01, stk. 2, i bilag V til direktiv (EU) 2016/1629 foretages følgende ændringer:

1)

Litra c) affattes således:

»c)

en søfartsekspert, som er indehaver af en bådførerlicens for indre vandveje, der bemyndiger indehaveren til at sejle fartøjet, som skal inspiceres«.

2)

Følgende litra d) tilføjes:

»d)

en ekspert i traditionelle flydende strukturer til inspektion af traditionelle flydende strukturer.«

Top