EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0960

Kommissionens forordning (EU) 2018/960 af 5. juli 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af lambda-cyhalothrin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4128

OJ L 169, 6.7.2018, p. 27–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/960/oj

6.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/960

af 5. juli 2018

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af lambda-cyhalothrin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for lambda-cyhalothrin.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1, afgivet en begrundet udtalelse om vurderingen af de eksisterende MRL'er for lambda-cyhalothrin (2). Autoriteten fremlagde efterfølgende en konklusion af peerevalueringen af lambda-cyhalothrin (3), hvori stoffets analytiske endepunkter blev opdateret. I overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodede Kommissionen autoriteten om at revidere vurderingen af lambda-cyhalothrin under hensyntagen til de nye endepunkter. Den 2. december 2015 afgav autoriteten en begrundet udtalelse om revisionen af vurderingen af de eksisterende MRL'er for lambda-cyhalothrin (4). Definitionen af restkoncentration for lambda-cyhalothrin omfatter også stoffet gamma-cyhalothrin. Kommissionen anmodede, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005, autoriteten om at foretage en vurdering af MRL'erne for lambda-cyhalothrin under hensyntagen til også de mulige anvendelser af gamma-cyhalothrin. Den 26. juli 2017 afgav autoriteten en begrundet udtalelse om den fokuserede vurdering af de eksisterende MRL'er for lambda-cyhalothrin i lyset af den uspecifikke definition af restkoncentration (5).

(3)

Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for alle produkter. Den påpegede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for kål og korn af ris. Disse MRL'er bør derfor sænkes. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for alle produkter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til enten den gældende værdi eller til den værdi, som autoriteten har peget på. Autoriteten konkluderede også, at der manglede oplysninger vedrørende MRL'erne for solsikkefrø, sojabønner og te, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'erne for de pågældende produkter bør fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(4)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(5)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(6)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(8)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(10)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For så vidt angår aktivstoffet lambda-cyhalothrin i og på alle produkter undtagen kål og korn af ris finder forordning (EF) nr. 396/2005 fortsat anvendelse med den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der blev fremstilet i EU eller importeret til EU inden den 26. januar 2019.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 26. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for lambda-cyhalothrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2014);12(1):3546.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal (2014);12(5):3677.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2015. Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015: 13(12):4324.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2017. Reasoned opinion on the focused review of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in light of the unspecific residue definition and the existing good agricultural practices for the substance gamma-cyhalothrin. EFSA Journal 2017;15(7):4930.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II tilføjes følgende kolonne vedrørende lambda-cyhalothrin:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Lambda-cyhalothrin (herunder gamma-cyhalothrin) (summen af R,S- og S,R-isomerer) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,2 (+)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

0,01  (*1) (+)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

(+)

0130010

Æbler

0,08

0130020

Pærer

0,08

0130030

Kvæder

0,2

0130040

Mispel

0,2

0130050

Japanmispel/loquat

0,2

0130990

Andet (2)

0,01  (*1)

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

0,15 (+)

0140020

Kirsebær (søde)

0,3 (+)

0140030

Ferskner

0,15 (+)

0140040

Blommer

0,2 (+)

0140990

Andet (2)

0,01  (*1) (+)

0150000

Bær og små frugter

(+)

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

0,08

0151020

Druer til vinfremstilling

0,2

0152000

b)

Jordbær

0,2

0153000

c)

Stængelfrugter

0,2

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

0,2

0154020

Tranebær

0,2

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0,2

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0,2

0154050

Hyben

0,2

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,2

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,2

0154080

Hyldebær

0,2

0154990

Andet (2)

0,01  (*1)

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

(+)

0161010

Dadler

0,01  (*1)

0161020

Figner

0,01  (*1)

0161030

Spiseoliven

1

0161040

Kumquat

0,01  (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01  (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,09

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01  (*1)

0161990

Andet (2)

0,01  (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

(+)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

0,05

0162020

Litchi/litchiblommer

0,01  (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

0,01  (*1)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

0,01  (*1)

0162050

Stjerneæbler

0,01  (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

0,01  (*1)

0162990

Andet (2)

0,01  (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

(+)

0163010

Avocadoer

0,01  (*1)

0163020

Bananer

0,15

0163030

Mangofrugter

0,2

0163040

Papajaer

0,01  (*1)

0163050

Granatæbler

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya

0,01  (*1)

0163070

Guavaer

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0163090

Brødfrugter

0,01  (*1)

0163100

Durianfrugter

0,01  (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

0,01  (*1)

0163990

Andet (2)

0,01  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

(+)

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

0,01  (*1)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

0,04

0213020

Gulerødder

0,04

0213030

Knoldselleri

0,07

0213040

Peberrod

0,04

0213050

Jordskokker

0,04

0213060

Pastinakker

0,04

0213070

Persillerod

0,04

0213080

Radiser

0,15

0213090

Havrerod

0,04

0213100

Kålroer

0,04

0213110

Majroer

0,04

0213990

Andet (2)

0,01  (*1)

0220000

Løg

0,2

0220010

Hvidløg

 

0220020

Løg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet (2)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

0,07

0231020

Sød peberfrugt

0,1

0231030

Auberginer/ægplanter

0,3

0231040

Okra, lady's fingers

0,3

0231990

Andet (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

0,05

0232020

Drueagurker/asieagurker

0,15

0232030

Courgetter

0,15

0232990

Andet (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,06

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,05

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

0,1

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

0,04

0242020

Hovedkål

0,15

0242990

Andet (2)

0,01  (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

0,3

0243020

Grønkål/kokål

0,01  (*1)

0243990

Andet (2)

0,01  (*1)

0244000

d)

Kålrabi

0,01  (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

1,5

0251020

Havesalat

0,15

0251030

Bredbladet endivie

0,07

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,7

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,7

0251060

Salatsennep/rucola

0,7

0251070

Rød sennep

0,01  (*1)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,7

0251990

Andet (2)

0,01  (*1)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0252010

Spinat

0,6

0252020

Portulakker

0,01  (*1)

0252030

Bladbeder

0,2

0252990

Andet (2)

0,01  (*1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,7

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

 

0260010

Bønner (med bælg)

0,4

0260020

Bønner (uden bælg)

0,2

0260030

Ærter (med bælg)

0,2

0260040

Ærter (uden bælg)

0,2

0260050

Linser

0,2

0260990

Andet (2)

0,01  (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm. asparges

0,02

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01  (*1)

0270030

Bladselleri

0,03

0270040

Knoldfennikel

0,2

0270050

Artiskokker

0,15

0270060

Porrer

0,07

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

0270080

Bambusskud

0,01  (*1)

0270090

Palmehjerter

0,01  (*1)

0270990

Andet (2)

0,01  (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

 

0280010

Dyrkede svampe

0,01  (*1)

0280020

Vilde svampe

0,5

0280990

Mosser og laver

0,01  (*1)

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05 (+)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

(+)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

0,2

0401020

Jordnødder

0,2

0401030

Valmuefrø

0,2

0401040

Sesamfrø

0,2

0401050

Solsikkefrø

0,01  (*1)

0401060

Rapsfrø

0,2

0401070

Sojabønner

0,01  (*1)

0401080

Sennepsfrø

0,2

0401090

Bomuldsfrø

0,2

0401100

Græskarfrø

0,2

0401110

Saflorfrø

0,2

0401120

Hjulkronefrø

0,2

0401130

Sæddodderfrø

0,2

0401140

Hampfrø

0,2

0401150

Kristpalmefrø

0,2

0401990

Andet (2)

0,01  (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

0,5

0402020

Oliepalmekerner

0,01  (*1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

0,01  (*1)

0402040

Kapok

0,01  (*1)

0402990

Andet (2)

0,01  (*1)

0500000

KORN

(+)

0500010

Byg

0,5

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01  (*1)

0500030

Majs

0,02

0500040

Alm. hirse

0,01  (*1)

0500050

Havre

0,3

0500060

Ris

0,01  (*1)

0500070

Rug

0,01  (*1)

0500080

Alm, durra/sorghum

0,01  (*1)

0500090

Hvede

0,05

0500990

Andet (2)

0,01  (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,01  (*1) (+)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet (2)

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

10 (+)

0800000

KRYDDERIER

(+)

0810000

Krydderier i form af frø

0,01  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

 

0820010

Allehånde

0,03

0820020

Sichuanpeber

0,03

0820030

Kommen

0,03

0820040

Kardemomme

2

0820050

Enebær

0,03

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

0,03

0820070

Vanilje

0,03

0820080

Tamarinde

0,03

0820990

Andet (2)

0,01  (*1)

0830000

Krydderier i form af bark

0,01  (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05

0840020

Ingefær (10)

0,05 (+)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05

0840040

Peberrod (11)

(+)

0840990

Andet (2)

0,05

0850000

Krydderier i form af knopper

0,01  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,01  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,01  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

(+)

0900010

Sukkerroerødder

0,01  (*1)

0900020

Sukkerrør

0,05

0900030

Cikorierødder

0,01  (*1)

0900990

Andet (2)

0,01  (*1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

(+)

1010000

Varer fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

0,15

1011020

Fedt

3

1011030

Lever

0,05

1011040

Nyre

0,2

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

3

1011990

Andet (2)

0,01  (*1)

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

0,02

1012020

Fedt

3

1012030

Lever

0,05

1012040

Nyre

0,2

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

3

1012990

Andet (2)

0,01  (*1)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,02

1013020

Fedt

3

1013030

Lever

0,05

1013040

Nyre

0,2

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

3

1013990

Andet (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

0,15

1014020

Fedt

3

1014030

Lever

0,05

1014040

Nyre

0,2

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

3

1014990

Andet (2)

0,01  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

0,02

1015020

Fedt

3

1015030

Lever

0,05

1015040

Nyre

0,2

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

3

1015990

Andet (2)

0,01  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

0,01  (*1)

1016010

Muskel

 

1016020

Fedt

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet (2)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

0,02

1017020

Fedt

3

1017030

Lever

0,05

1017040

Nyre

0,2

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

3

1017990

Andet (2)

0,01  (*1)

1020000

Mælk

0,02

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet (2)

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet (2)

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

(**)

Pesticid/kode-kombination, som MRL'erne i bilag III, del B, gælder for

(F)

=

Fedtopløselig

Lambda-cyhalothrin (herunder gamma-cyhalothrin) (summen af R,S- og S,R-isomerer) (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110000

Citrusfrugter

0110010

Grapefrugter

0110020

Appelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrugter

0110050

Mandariner

0110990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120000

Trænødder

0120010

Mandler

0120020

Paranødder

0120030

Cashewnødder

0120040

Kastanjer

0120050

Kokosnødder

0120060

Hasselnødder

0120070

Macadamia

0120080

Pekannødder

0120090

Pinjekerner

0120100

Pistacienødder

0120110

Valnødder

0120990

Andet (2)

0130000

Kernefrugter

0130010

Æbler

0130020

Pærer

0130030

Kvæder

0130040

Mispel

0130050

Japanmispel/loquat

0130990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140020

Kirsebær (søde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140030

Ferskner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140040

Blommer

0140990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0150000

Bær og små frugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0152000

b)

Jordbær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0153000

c)

Stængelfrugter

0153010

Brombær

0153020

Korbær

0153030

Hindbær (gule og røde)

0153990

Andet (2)

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0154010

Blåbær

0154020

Tranebær

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0154050

Hyben

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0154080

Hyldebær

0154990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0161000

a)

Spiselig skræl

0161010

Dadler

0161020

Figner

0161030

Spiseoliven

0161040

Kumquat

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0161990

Andet (2)

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

0162020

Litchi/litchiblommer

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

0162050

Stjerneæbler

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

0162990

Andet (2)

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

0163010

Avocadoer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0163020

Bananer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0163030

Mangofrugter

0163040

Papajaer

0163050

Granatæbler

0163060

Cherimoya

0163070

Guavaer

0163080

Ananas

0163090

Brødfrugter

0163100

Durianfrugter

0163110

Pigget annona (guanabana)

0163990

Andet (2)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0211000

a)

Kartofler

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0212010

Maniokker

0212020

Batater, søde kartofler

0212030

Yamsrødder

0212040

Salepmaranta

0212990

Andet (2)

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

0213010

Rødbeder

0213020

Gulerødder

0213030

Knoldselleri

0213040

Peberrod

0213050

Jordskokker

0213060

Pastinakker

0213070

Persillerod

0213080

Radiser

0213090

Havrerod

0213100

Kålroer

0213110

Majroer

0213990

Andet (2)

0220000

Løg

0220010

Hvidløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0220020

Kepaløg

0220030

Skalotteløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

0220990

Andet (2)

0230000

Frugtgrøntsager

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

0231010

Tomater

0231020

Sød peberfrugt

0231030

Auberginer/ægplanter

0231040

Okra, lady's fingers

0231990

Andet (2)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0232010

Agurker

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0232020

Drueagurker/asieagurker

0232030

Courgetter

0232990

Andet (2)

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0233010

Meloner

0233020

Græskar

0233030

Vandmeloner

0233990

Andet (2)

0234000

d)

Sukkermajs

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0241000

a)

Blomsterkål

0241010

Broccoli

0241020

Blomkål

0241990

Andet (2)

0242000

b)

Hovedkål

0242010

Rosenkål

0242020

Hovedkål

0242990

Andet (2)

0243000

c)

Bladkål

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0243010

Kinakål/pe-tsai

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0243020

Grønkål

0243990

Andet (2)

0244000

d)

Kålrabi

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020

Havesalat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0251030

Bredbladet endivie

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0251050

Langskulpet vinterkarse

0251060

Salatsennep/rucola

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0251070

Rød sennep

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0251990

Andet (2)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0252010

Spinat

0252020

Portulakker

0252030

Bladbeder

0252990

Andet (2)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0254000

d)

Brøndkarse

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0256010

Kørvel

0256020

Purløg

0256030

Selleriblade

0256040

Persille

0256050

Salvie

0256060

Rosmarin

0256070

Timian

0256080

Basilikum og spiselige blomster

0256090

Laurbærblade

0256100

Estragon

0256990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0260000

Bælgplanter

0260010

Bønner (med bælg)

0260020

Bønner (uden bælg)

0260030

Ærter (med bælg)

0260040

Ærter (uden bælg)

0260050

Linser

0260990

Andet (2)

0270000

Stængelgrøntsager

0270010

Alm. asparges

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0270030

Bladselleri

0270040

Knoldfennikel

0270050

Artiskokker

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0270060

Porrer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0270070

Rabarber

0270080

Bambusskud

0270090

Palmehjerter

0270990

Andet (2)

0280000

Svampe, mosser og laver

0280010

Dyrkede svampe

0280020

Vilde svampe

0280990

Svampe, mosser og laver

0290000

Alger og prokaryote organismer

0300000

BÆLGFRUGTER

0300010

Bønner

0300020

Linser

0300030

Ærter

0300040

Lupiner/lupinbønner

0300990

Andet (2)

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0401000

Olieholdige frø

0401010

Hørfrø

0401020

Jordnødder

0401030

Valmuefrø

0401040

Sesamfrø

0401050

Solsikkefrø

0401060

Rapsfrø

0401070

Sojabønner

0401080

Sennepsfrø

0401090

Bomuldsfrø

0401100

Græskarfrø

0401110

Saflorfrø

0401120

Hjulkronefrø

0401130

Sæddodderfrø

0401140

Hampfrø

0401150

Kristpalmefrø

0401990

Andet (2)

0402000

Olieholdige frugter

0402010

Oliven til oliefremstilling

0402020

Oliepalmekerner

0402030

Frugt fra oliepalmer

0402040

Kapok

0402990

Andet (2)

0500000

KORN

0500010

Byg

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0500030

Majs

0500040

Alm. hirse

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500050

Havre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500060

Ris

0500070

Rug

0500080

Durra

0500090

Hvede

0500990

Andet (2)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0610000

Te

0620000

Kaffebønner

0630000

Urteudtræk fra

0631000

a)

blomster

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/rosella

0631030

Roser

0631040

Jasmin

0631050

Lind

0631990

Andet (2)

0632000

b)

blade og urter

0632010

Jordbær

0632020

Rooibos

0632030

Maté/paraguaykristtorn

0632990

Andet (2)

0633000

c)

rødder

0633010

Baldrian

0633020

Ginseng

0633990

Andet (2)

0639000

d)

andre dele af planten

0640000

Kakaobønner

0650000

Karob/johannesbrød

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0700000

HUMLE

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0800000

KRYDDERIER

0810000

Krydderier i form af frø

0810010

Anis/ægte anis

0810020

Sortkommen

0810030

Selleri

0810040

Koriander

0810050

Spidskommen

0810060

Dild

0810070

Fennikel

0810080

Bukkehorn

0810090

Muskat

0810990

Andet (2)

0820000

Krydderier i form af frugter

0820010

Allehånde

0820020

Sichuanpeber

0820030

Kommen

0820040

Kardemomme

0820050

Enebær

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

0820070

Vanilje

0820080

Tamarinde

0820990

Andet (2)

0830000

Krydderier i form af bark

0830010

Kanel

0830990

Andet (2)

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

0840010

Lakrids

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger. Fra og med 1. januar 2020 er den gældende maksimalgrænseværdi for ingefær (Zingiber officinale) i krydderigruppen (kode 0840020 ) den, der er fastsat for ingefærrødder (Zingiber officinale) i del B i bilag 1 (kode 0213040-006 , den samme som den for peberrod (Armoracia rusticana), kode 0213040 ), under hensyntagen til ændringer i værdierne som følge af bearbejdning (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840020

Ingefær (10)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0840030

Gurkemeje/curcuma

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040 ) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040 ), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod (11)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0840990

Andet (2)

0850000

Krydderier i form af knopper

0850010

Kryddernellike

0850020

Kapers

0850990

Andet (2)

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0860010

Safrankrokus

0860990

Andet (2)

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0870010

Muskatblomme

0870990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0900000

SUKKERPLANTER

0900010

Sukkerroerødder

0900020

Sukkerrør

0900030

Cikorierødder

0900990

Andet (2)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

1010000

Varer fra

1011000

a)

svin

1011010

Muskel

1011020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og om de toksikologiske egenskaber ved visse andre metabolitter (Ia- og XI-forbindelser) ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011030

Lever

1011040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1011990

Andet (2)

1012000

b)

kvæg

1012010

Muskel

1012020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og om de toksikologiske egenskaber ved visse andre metabolitter (Ia- og XI-forbindelser) ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012030

Lever

1012040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012990

Andet (2)

1013000

c)

får

1013010

Muskel

1013020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og om de toksikologiske egenskaber ved visse andre metabolitter (Ia- og XI-forbindelser) ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013030

Lever

1013040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013990

Andet (2)

1014000

d)

geder

1014010

Muskel

1014020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og om de toksikologiske egenskaber ved visse andre metabolitter (Ia- og XI-forbindelser) ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014030

Lever

1014040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014990

Andet (2)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

1015010

Muskel

1015020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og om de toksikologiske egenskaber ved visse andre metabolitter (Ia- og XI-forbindelser) ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1015030

Lever

1015040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1015990

Andet (2)

1016000

f)

fjerkræ

1016010

Muskel

1016020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og om de toksikologiske egenskaber ved visse andre metabolitter (Ia- og XI-forbindelser) ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1016030

Lever

1016040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1016990

Andet (2)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

1017010

Muskel

1017020

Fedt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og om de toksikologiske egenskaber ved visse andre metabolitter (Ia- og XI-forbindelser) ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1017030

Lever

1017040

Nyre

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1017990

Andet (2)

1020000

Mælk

1020010

Kvæg

1020020

Får

1020030

Geder

1020040

Heste

1020990

Andet (2)

1030000

Fugleæg

1030010

Kyllinger

1030020

Ænder

1030030

Gæs

1030040

Vagtler

1030990

Andet (2)

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

1050000

Padder og krybdyr

1060000

Hvirvelløse landdyr

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr«

2)

I bilag III udgår kolonnen vedrørende lambda-cyhalothrin.


(*1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat MRL'er for.


Top