Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0941

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/941 af 2. juli 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4066

OJ L 166, 3.7.2018, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/941/oj

3.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/941

af 2. juli 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) fastsat bestemmelser om en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på udpegede indgangssteder til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 er det udpegede indgangssted for sendinger, der ankommer til Unionen ad søvejen og omlades til et andet skib med henblik på videre transport til en havn i en anden medlemsstat (omladede sendinger), sidstnævnte havn. Med henblik på at sikre effektiv offentlig kontrol ved Unionens grænser, samtidig med at der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for mennesker, dyr og planter, bør den samme regel finde anvendelse på sendinger, der ankommer til Unionen ad luftvejen fra et tredjeland, og som omlades med henblik på videre befordring til en anden lufthavn i Unionen. I disse tilfælde bør det udpegede indgangssted være sidstnævnte lufthavn. Af de samme grunde bør denne regel ligeledes finde anvendelse, når sendinger omlades med henblik på videre befordring inden for samme medlemsstat. Den terminologi, der anvendes i forbindelse med omladede sendinger, bør ændres fra »videre transport« til »videre befordring« for at afspejle den specifikke situation, omladede sendinger befinder sig i, i modsætning til situationen for sendinger, der er godkendt til videre transport i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol. Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal de kompetente myndigheder underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om afvisninger ved grænsen. Med hensyn til pesticider bør det præciseres, at hvis den kompetente myndighed afviser en sending af foderstoffer og fødevarer, der er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, bør en sådan meddelelse gives, når en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (4) ikke er blevet overholdt, uanset om den akutte referencedosis er overskredet.

(4)

Det fastsættes i artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009, at listen i bilag I til nævnte forordning skal revideres regelmæssigt og mindst to gange årligt, hvor der anvendes de informationskilder, der er anført i den nævnte artikel.

(5)

I lyset af forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, resultaterne af de audit i tredjelande, som direktoratet for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet (under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed) har foretaget, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne to gange årligt forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, bør listen ændres.

(6)

Ifølge ovennævnte informationskilder er der navnlig for gojibær fra Kina og majroer, der er tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre (»syltede majroer«), fra Libanon og Syrien tegn på, at der opstår nye risici for menneskers sundhed, der gør det nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor på listen indsættes rækker med oplysninger om sådanne sendinger.

(7)

Navnlig bør listen ændres på den måde, at rækker med oplysninger om varer, for hvilke informationskilderne viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke længere er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, udgår af listen. Rækker med oplysninger på listen, der vedrører Brassica oleracea fra Kina, jordbær fra Egypten, tørrede druer fra Iran, ærter med bælg fra Kenya, meterbønner fra Thailand samt auberginer og etiopisk aubergine fra Uganda bør derfor udgå.

(8)

Listen bør desuden ændres, således at hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol nedsættes for varer, for hvilke informationskilderne viser en generel forbedring af opfyldelsen af de relevante krav i EU-lovgivningen, og for hvilke den nuværende hyppighed af en sådan kontrol derfor ikke længere er hensigtsmæssig. De rækker med oplysninger på listen, der vedrører ananas fra Benin samt citroner og granatæbler fra Tyrkiet, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Anvendelsesområdet for visse rækker med oplysninger på listen bør ændres, således at de også omfatter andre former af varen end dem, der for øjeblikket er opført heri, hvis disse former udgør samme risiko. De nuværende rækker med oplysninger om okra fra Vietnam bør derfor ændres, således at de også omfatter frossen okra.

(10)

For at beskytte menneskers sundhed i Unionen fastsættes det i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 (5), at sendinger af fødevarer kun kan importeres til Unionen, hvis de ledsages af et sundhedscertifikat, som bekræfter, at der er foretaget prøveudtagning og analyse af varerne for tilstedeværelsen af restkoncentrationer af pesticider, og af resultaterne af den prøveudtagning og analyse, der er foretaget af de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland, for at sikre overholdelsen af EU-lovgivningen om maksimalgrænseværdierne for pesticidrester. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 indfører ligeledes en øget hyppighed af de offentlige kontroller af importen af okra fra Indien ved Unionens grænser. Resultaterne af disse kontroller viser et fald i frekvensen af manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester som fastlagt i forordning (EF) nr. 396/2005 for denne vare, hvilket tjener som bevis for, at risikoen forbundet med importen heraf er blevet betydeligt mindre. Okra fra Indien bør derfor ikke længere være underlagt de særlige betingelser for import, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014. En mere intensiv offentlig kontrol ved Unionens grænser bør opretholdes, idet prøveudtagning, undersøgelse og certifikatudstedelse forud for eksport som krævet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 er ophørt for denne vare. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 og bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 bør ændres.

(11)

I henhold til de nuværende rækker med oplysninger om te fra Kina på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 skal de kompetente myndigheder undersøge dette produkt for trifluralin. Medlemsstaterne har imidlertid ikke rapporteret om påvisning af dette pesticid i dette produkt, og der er ikke sendt nogen relevante meddelelser ud via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002. Samtidig er der ofte rapporteret om påvisning af tolfenpyrad i te fra Kina. Ligesom det er tilfældet for trifluralin er dette pesticid ikke opført på listen i det kontrolprogram, der er omhandlet i artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, og derfor er undersøgelse for dette pesticid ikke påkrævet inden for rammerne af forordning (EF) nr. 669/2009. De nuværende rækker med oplysninger om te fra Kina i bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres, således at henvisningen til trifluralin udgår og det pålægges de kompetente myndigheder at undersøge dette produkt for tolfenpyrad.

(12)

De særlige egenskaber ved aseptisk emballering i tønder, der indeholder »Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde« (abrikosmos) (KN-kode 2008 50 61), og som er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, bevirker, at prøveudtagning på det udpegede indgangssted kan medføre en alvorlig risiko for fødevaresikkerheden eller beskadigelse af produktet i uacceptabel grad. De nuværende rækker med oplysninger »Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde« (abrikosmos) i bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres, således at de fastsætter, at identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af sådanne produkter kan foretages af de kompetente myndigheder på bestemmelsesstedet som angivet i det fælles importdokument og eventuelt i fødevarevirksomhedslederens lokaler, forudsat at betingelserne i artikel 9, stk. 2, i nævnte forordning er opfyldt.

(13)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

(14)

Forordning (EF) nr. 669/2009 og forordning (EU) nr. 885/2014 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009

I forordning (EF) nr. 669/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, litra b), sidste sætning, affattes således:

»for så vidt angår sendinger, der ankommer til Unionen ad søvejen eller ad luftvejen fra et tredjeland, og som omlades for at blive lastet om bord på henholdsvis et andet skib eller luftfartøj i den samme havn eller lufthavn med henblik på videre befordring til en anden havn eller lufthavn beliggende på et af de områder, der er omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004, er det udpegede indgangssted sidstnævnte havn eller lufthavn«.

2)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Manglende overholdelse

1.   Hvis den offentlige kontrol afslører manglende overholdelse, skal den ansvarlige embedsmand ved den kompetente myndighed udfylde det fælles importdokuments del III, og der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Hvis den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted ikke tillader indførslen af en sending af foderstoffer og fødevarer, der er opført på listen i bilag I, på grund af manglende overholdelse af en maksimalgrænseværdi for pesticidrester, jf. forordning (EF) nr. 396/2005, skal den straks give meddelelse om en sådan afvisning ved grænsen i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 882/2004.«

3)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Denne forordning finder anvendelse på sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I.«

2)

Bilag I til ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 af 13. august 2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 20).


BILAG I

»

BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Ananas

(Fødevarer — friske eller kølede)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Pesticidrester (2)  (3)

10

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Alm. bukketorn (kinesisk bukketorn) (gojibær) (Lycium barbarum L.)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

ex 0813 40 95

10

Kina (CN)

Pesticidrester (2)  (4)

10

ex 0810 90 75

10

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (2)  (5)

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (6)

20

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (7)

10

0710 80 51

 

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

(Fødevarer)

 

Palmeolie

(Fødevarer)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-farvestoffer (8)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90 ;

20

Indien (IN)

Pesticidrester (2)  (9)

10

ex 0710 80 95

30

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Indien (IN)

Pesticidrester (2)  (10)

10

ex 0710 80 59

20

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (11)

50

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (12)

50

ex 0710 22 00

10

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Peberfrugter (søde og ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

ex 2008 99 99 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiner

20

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00

11 ; 19

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (13)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

Pesticidrester (2)

10

ex 0710 80 59

20

Hindbær

(Fødevarer — frosne)

0811 20 31 ;

 

Serbien (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (13)

50

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (14)

10

ex 0710 80 59

20

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (16)

20

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde (15)

2008 50 61

(Fødevarer)

 

Druer, tørrede (herunder tørrede druer, der er blevet findelt eller stødt til en pasta)

(Fødevarer)

0806 20

 

Tyrkiet (TR)

Ochratoksin A

5

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

0805 50 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)

10

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (17)

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (18)

10

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (19)

50

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (13)

50

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

Pistacienødder, ristede

(Fødevarer)

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93

20

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (16)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde (15)

2008 50 61

(Fødevarer)

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

ex 0710 80 95

30

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

ex 0710 80 59

20

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

10

«

(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(3)  Rester af ethephon.

(4)  Rester af amitraz.

(5)  Rester af tolfenpyrad.

(6)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(7)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(8)  I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9) ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6) iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9) iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(9)  Rester af diafenthiuron.

(10)  Rester af carbofuran.

(11)  Rester af phenthoat.

(12)  Rester af chlorbufam.

(13)  Referencemetode EN/ISO 6579-1 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode i overensstemmelse med den seneste version af EN/ISO 16140 eller andre lignende, internationalt anerkendte protokoller.

(14)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.

(15)  Identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet som angivet i det fælles importdokument og eventuelt i fødevarevirksomhedsleders lokaler i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i denne forordning.

(16)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Rester af prochloraz.

(18)  Rester af diafenthiuron, formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid) og thiophanat-methyl.

(19)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(20)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.


BILAG II

I bilag I til forordning (EU) nr. 885/2014 udgår følgende række med oplysninger om okra fra Indien:

»Okra

(Fødevarer — friske og frosne)

ex 0709 99 90

20

Indien (IN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (2)

20


(2)  Udstedelse af certifikat i oprindelseslandet og kontrol ved importen fra medlemsstaternes side for at sikre overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), herunder især rester af: acephat, methamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamiprid, indoxacarb, mandipropamid.«


Top