Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0935

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/935 af 28. juni 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2018) 3997) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/3997

OJ L 165, 2.7.2018, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/935/oj

2.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/935

af 28. juni 2018

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(meddelt under nummer C(2018) 3997)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Unionen og på nationalt plan finder anvendelse på fødevarer generelt og på fødevaresikkerhed i særdeleshed. Forordningen indeholder bestemmelser om beredskabsforanstaltninger, som Kommissionen skal træffe, hvis det er åbenbart, at fødevarer importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU (2) blev importen til Unionen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade, forbudt oprindeligt for en begrænset anvendelsesperiode indtil den 31. juli 2014. Gennemførelsesafgørelsen blev vedtaget, efter at der var udstedt et stort antal meddelelser til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) som følge af tilstedeværelsen af en lang række salmonellastammer, herunder Salmonella Typhimurium, fundet i fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle, også kaldet betelpeber), fra Bangladesh.

(3)

Da Bangladesh ikke var i stand til at give garantier for sikkerheden af importen til Unionen af betelblade, blev anvendelsesperioden for den midlertidige suspension af importen af disse produkter ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/510/EU (3), (EU) 2015/1028 (4) og (EU) 2016/884 (5) forlænget til henholdsvis den 30. juni 2015, den 30. juni 2016 og den 30. juni 2018.

(4)

Det forslag til handlingsplan, som Bangladesh fremlagde i januar 2018 er stadig ufuldstændigt, og der er ingen garantier for den effektive anvendelse og håndhævelse heraf. De modtagne oplysninger dokumenterer således ikke, at produktionen af betelblade er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (6), og at landet er i stand til at levere pålidelige analyseresultater fra akkrediterede laboratorier. Myndighederne i Bangladesh gjorde ligeledes opmærksom på, at der anvendes et kemisk dekontamineringsmiddel til at dekontaminere betelblade uden nogen dokumentation for det anvendte produkt med hensyn til sikkerhed og toksicitet. På trods af vedtagelsen og den fortsatte anvendelse af det forbud mod eksport af betelblade, som Bangladesh på eget initiativ indførte i maj 2013, er der alligevel blevet indberettet 29 tilfælde af meddelelser til RASFF. Det kan derfor ikke konkluderes, at de garantier, som Bangladesh har givet, er tilstrækkelige til at afhjælpe de alvorlige risici for menneskers sundhed. De beredskabsforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU, bør derfor fortsat finde anvendelse.

(5)

Følgelig bør anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU forlænges yderligere.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU affattes således:

»Artikel 4

Denne afgørelse anvendes indtil den 30. juni 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU af 13. februar 2014 om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) (EUT L 45 af 15.2.2014, s. 34).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/510/EU af 29. juli 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode (EUT L 228 af 31.7.2014, s. 33).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1028 af 26. juni 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode (EUT L 163 af 30.6.2015, s. 53).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/884 af 1. juni 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode (EUT L 146 af 3.6.2016, s. 29).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).


Top