EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0933

Kommissionens direktiv (EU) 2018/933 af 29. juni 2018 om berigtigelse af den tyske udgave af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4013

OJ L 165, 2.7.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/933/oj

2.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2018/933

af 29. juni 2018

om berigtigelse af den tyske udgave af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er konstateret fejl i den tyske udgave af direktiv 2006/126/EF, nærmere bestemt i punkt 6.1 og 6.4, for så vidt angår synet, i bilag III om mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motorkøretøj. Fejlene blev indført ved Kommissionens direktiv 2009/113/EF (2).

(2)

Den tyske udgave af direktiv 2006/126/EF bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Kørekortudvalget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest ét år efter dets ikrafttræden. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18.

(2)  Kommissionens direktiv 2009/113/EF af 25. august 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EUT L 223 af 26.8.2009, s. 31).


Top