Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0917

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/917 af 27. juni 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, carvon, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, diquat, ethephon, ethoprophos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiocarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol, pymetrozin og s-metolachlor (EØS-relevant tekst.)

C/2018/3987

OJ L 163, 28.6.2018, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/917/oj

28.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/917

af 27. juni 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, carvon, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, diquat, ethephon, ethoprophos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiocarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol, pymetrozin og s-metolachlor

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF (1) og 91/414/EØF, særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne diquat, famoxadon, flumioxazin, metalaxyl-m og pymetrozin blev senest forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 (3). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 30. juni 2018. Der er i henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 (4) blevet indgivet ansøgninger om forlængelse af optagelsen af disse stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (5).

(3)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, etoxazol, fenamidon, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum-stamme: J1446, isoxaflutol, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, phenmedipham og s-metolachlor blev senest forlænget ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/841. Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. juli 2018.

(4)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne beflubutamid, captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, folpet, formetanat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/404 (6). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. juli 2018.

(5)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne dethephon og fenamiphos blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/415 (7). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. juli 2018.

(6)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne benthiavalicarb, boscalid, carvon, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus stamme 251 og prothioconazol udløber den 31. juli 2018.

(7)

Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af de i betragtning 3-5 opførte stoffer (8).

(8)

Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(9)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornys, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(10)

Under hensyntagen til at godkendelserne af aktivstofferne udløber den 30. juni 2018, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(11)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/841 af 17. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme: AQ 10, benalaxyl, bentazon, bifenazat, bromoxynil, carfentrazonethyl, ethyl, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme: j1446, imazamox, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-m, methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozin, s-metolachlor og trifloxystrobin (EUT L 125 af 18.5.2017, s. 12).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (EUT L 322 af 8.12.2010, s. 10).

(5)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/404 af 11. marts 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne beflubutamid, captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb (EUT L 67 af 12.3.2015, s. 6).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/415 af 12. marts 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne ethephon og fenamiphos(EUT L 68 af 13.3.2015, s. 28).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 15 (vedrørende diquat) ændres datoen til »30. juni 2019«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 23 (vedrørende pymetrozin) ændres datoen til »30. juni 2019«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 35 (vedrørende famoxadon) ændres datoen til »30. juni 2019«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 37 (vedrørende metalaxyl-M) ændres datoen til »30. juni 2019«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 39 (vedrørende flumioxazin) ændres datoen til »30. juni 2019«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 42 (vedrørende oxasulfuron) ændres datoen til »31. juli 2019«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 44 (vedrørende foramsulfuron) ændres datoen til »31. juli 2019«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 46 (vedrørende cyazofamid) ændres datoen til »31. juli 2019«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 62 (vedrørende fenamidon) ændres datoen til »31. juli 2019«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 63 (vedrørende isoxaflutol) ændres datoen til »31. juli 2019«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 78 (vedrørende chlorpropham) ændres datoen til »31. juli 2019«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 83 (vedrørende alpha-cypermethrin) ændres datoen til »31. juli 2019«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 84 (vedrørende benalaxyl) ændres datoen til »31. juli 2019«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 85 (vedrørende bromoxynil) ændres datoen til »31. juli 2019«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 86 (vedrørende desmedipham) ændres datoen til »31. juli 2019«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 88 (vedrørende phenmedipham) ændres datoen til »31. juli 2019«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 96 (vedrørende methoxyfenozid) ændres datoen til »31. juli 2019«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 97 (vedrørende s-metolachlor) ændres datoen til »31. juli 2019«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 98 (vedrørende Gliocladium catenulatum stamme: J1446) ændres datoen til »31. juli 2019«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 99 (vedrørende etoxazol) ændres datoen til »31. juli 2019«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 109 (vedrørende bifenazat) ændres datoen til »31. juli 2019«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 110 (vedrørende milbemectin) ændres datoen til »31. juli 2019«.

23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 141 (vedrørende fenamiphos) ændres datoen til »31. juli 2019«.

24)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 142 (vedrørende ethephon) ændres datoen til »31. juli 2019«.

25)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 145 (vedrørende captan) ændres datoen til »31. juli 2019«.

26)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 146 (vedrørende folpet) ændres datoen til »31. juli 2019«.

27)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 147 (vedrørende formetanat) ændres datoen til »31. juli 2019«.

28)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 148 (vedrørende methiocarb) ændres datoen til »31. juli 2019«.

29)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 149 (vedrørende dimethoat) ændres datoen til »31. juli 2019«.

30)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 150 (vedrørende dimethomorph) ændres datoen til »31. juli 2019«.

31)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 152 (vedrørende metribuzin) ændres datoen til »31. juli 2019«.

32)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 153 (vedrørende phosmet) ændres datoen til »31. juli 2019«.

33)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 154 (vedrørende propamocarb) ændres datoen til »31. juli 2019«.

34)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 155 (vedrørende ethoprophos) ændres datoen til »31. juli 2019«.

35)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse« i række 156 (vedrørende pirimiphos-methyl) ændres datoen til »31. juli 2019«.

36)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 158 (vedrørende beflubutamid) ændres datoen til »31. juli 2019«.

37)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 163 (vedrørende benthiavalicarb) ændres datoen til »31. juli 2019«.

38)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 164 (vedrørende boscalid) ændres datoen til »31. juli 2019«.

39)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 165 (vedrørende carvon) ændres datoen til »31. juli 2019«.

40)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 166 (vedrørende fluoxastrobin) ændres datoen til »31. juli 2019«.

41)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 167 (vedrørende Paecilomyces lilacinus stamme 251) ændres datoen til »31. juli 2019«.

42)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 168 (vedrørende prothioconazol) ændres datoen til »31. juli 2019«.


Top