EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0895

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur (EØS-relevant tekst.)

C/2018/3874

OJ L 160, 25.6.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/895/oj

25.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895

af 22. juni 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 74, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal strukturen og størrelsen af de gebyrer, der er omhandlet i nævnte forordning, tage hensyn til de opgaver, som skal udføres af Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) og de kompetente myndigheder, og skal fastsættes således, at gebyrindtægterne sammen med andre kilder til agenturets indtægter er tilstrækkelige til at dække omkostningerne ved de tjenester, der leveres.

(2)

De erfaringer, der indtil videre er gjort af agenturet og dets Udvalg for Risikovurdering og for Socioøkonomisk Analyse, i vurderingen af ansøgninger om godkendelser har vist, at den mængde arbejde, der er forbundet med en sådan vurdering afhænger af det antal anvendelser, der ansøges om pr. ansøgning, snarere end det antal ansøgere, der i fællesskab har indgivet ansøgningen. Som følge heraf bør det gebyr, der skal betales pr. ansøgning, ikke være afhængig af antallet af ansøgere; der bør ikke opkræves et tillægsgebyr for antallet af ekstra ansøgere. Det samme ræsonnement gælder også ved afgifter for indgivelse af en revurderingsrapport. En tilsvarende ændring af gebyrer og afgifter kunne derfor lette den finansielle byrde for mindre operatører, som f.eks. små og mellemstore virksomheder.

(3)

Hvis der indgives en fælles ansøgning om godkendelse, bør gebyrer og afgifter deles af ansøgerne på en retfærdig, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde, navnlig med hensyn til små og mellemstore virksomheder. Den eksisterende nedsættelse af gebyrer og afgifter for små og mellemstore virksomheder bør tages i betragtning ved delingen af det samlede beløb for gebyrer og afgifter.

(4)

I de tilfælde, hvor virksomheder, der har indgivet en fælles ansøgning om godkendelse, hører til i forskellige størrelseskategorier, for hvilke der gælder forskellige grundgebyrer, bør det være det højeste gebyr, der opkræves.

(5)

Efter ændringen af Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 (2), der blev gennemført i 2015, og i lyset af de opnåede erfaringer med behandling af ansøgninger om godkendelse, er det endvidere hensigtsmæssigt, at gebyrer og afgifter for godkendelse justeres for at afspejle agenturets arbejdsbyrde. Tillægsgebyrer og -afgifter, der er gældende for hver ekstra anvendelse, bør derfor kun være en smule lavere end grundgebyret/-afgiften. Disse tillægsgebyrer eller -afgifter pr. ekstra anvendelse bør derfor forhøjes.

(6)

Forordning (EF) nr. 340/2008 bør derfor ændres.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på ansøgninger, der er indgivet før datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 340/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   For enhver ansøgning om godkendelse af et stof opkræver agenturet et grundgebyr, jf. bilag VI. Grundgebyret dækker ansøgningen om godkendelse for ét stof og én anvendelse.

Agenturet opkræver et tillægsgebyr, jf. bilag VI til nærværende forordning, for hver yderligere anvendelse og for hvert yderligere stof, som svarer til definitionen af en gruppe af stoffer som defineret i punkt 1.5 i bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som indgår i ansøgningen. Hvis mere end én ansøger er part i ansøgningen om godkendelse, opkræves intet tillægsgebyr.

Hvis ansøgere, der er part i en fælles ansøgning om godkendelse, er af forskellig størrelse, opkræves det højeste af de gebyrer, der gælder for enhver af disse ansøgere, for denne ansøgning.

Hvis der indgives en fælles ansøgning om godkendelse, skal ansøgerne gøre alt, hvad de kan, for at dele gebyret på en retfærdig, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde, navnlig med hensyn til små og mellemstore virksomheder.

Agenturet udsteder én faktura for grundgebyret og eventuelle tillægsgebyrer.«

2)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»2.   For indgivelse af en revurderingsrapport opkræver agenturet en basisafgift, jf. bilag VII. Basisafgiften dækker indgivelse af en revurderingsrapport for ét stof og én anvendelse.

Agenturet opkræver en tillægsafgift, jf. bilag VII til nærværende forordning, for hver yderligere anvendelse og for hvert yderligere stof, som svarer til definitionen af en gruppe af stoffer som defineret i punkt 1.5 i bilag XI til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som indgår i revurderingsrapporten. Hvis mere end én ansøger er part i revurderingsrapporten, opkræves ingen tillægsafgift.

Hvis enheder, der er part i en indgivelse af en fælles revurderingsrapport, er af forskellig størrelse, opkræves den højeste af de afgifter, der gælder for enhver af disse ansøgere, for denne indgivelse.

Hvis der indgives en fælles revurderingsrapport, skal indehaverne af godkendelsen gøre alt, hvad de kan, for at dele gebyret på en retfærdig, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde, navnlig med hensyn til små og mellemstore virksomheder.

Agenturet udsteder én faktura for basisafgiften og eventuelle tillægsafgifter.«

3)

Bilag VI og VII erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 340/2008, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/864 (3), finder anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 15. juli 2018.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6), senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/864 (EUT L 139 af 5.6.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/864 af 4. juni 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 139 af 5.6.2015, s. 1).


BILAG

»

BILAG VI

Gebyrer for ansøgninger om godkendelse i henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Grundgebyrer

Grundgebyr

54 100 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

10 820 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

48 690 EUR


Tabel 2

Nedsatte gebyrer for mellemstore virksomheder

Grundgebyr

40 575 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

8 115 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

36 518 EUR


Tabel 3

Nedsatte gebyrer for små virksomheder

Grundgebyr

24 345 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

4 869 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

21 911 EUR


Tabel 4

Nedsatte gebyrer for mikrovirksomheder

Grundgebyr

5 410 EUR

Tillægsgebyr pr. stof

1 082 EUR

Tillægsgebyr pr. anvendelse

4 869 EUR

BILAG VII

Afgifter for revurdering af godkendelser i henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006

Tabel 1

Basisafgifter

Basisafgift

54 100 EUR

Tillægsafgift pr. stof

10 820 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

48 690 EUR


Tabel 2

Nedsatte afgifter for mellemstore virksomheder

Basisafgift

40 575 EUR

Tillægsafgift pr. stof

8 115 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

36 518 EUR


Tabel 3

Nedsatte afgifter for små virksomheder

Basisafgift

24 345 EUR

Tillægsafgift pr. stof

4 869 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

21 911 EUR


Tabel 4

Nedsatte afgifter for mikrovirksomheder

Basisafgift

5 410 EUR

Tillægsafgift pr. stof

1 082 EUR

Tillægsafgift pr. anvendelse

4 869 EUR

«

Top