EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0878

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 af 18. juni 2018 om vedtagelse af listen over medlemsstater eller dele af medlemsstaternes områder, der overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for så vidt angår anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde (EØS-relevant tekst.)

C/2018/3735

OJ L 155, 19.6.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/878/oj

19.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/878

af 18. juni 2018

om vedtagelse af listen over medlemsstater eller dele af medlemsstaternes områder, der overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for så vidt angår anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (1), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 576/2013 fastsættes regler for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter til medlemsstaterne. Ved artikel 19 fastsættes navnlig forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af andre sygdomme eller infektioner end rabies, der vil kunne spredes ved flytning af disse dyr.

(2)

Artikel 19 i forordning (EU) nr. 576/2013 giver også beføjelser til vedtagelsen af regler for kategorisering af medlemsstater og dele heraf overensstemmelse med deres dyresundhedsstatus og deres overvågnings- og rapporteringssystemer hvad angår visse andre sygdomme eller infektioner end rabies. Medlemsstater og dele heraf, der overholder disse kategoriseringsregler, kan opføres på en liste, der vedtages i henhold til forordningens artikel 20.

(3)

I medfør af artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013 har Kommissionen vedtaget delegeret forordning (EU) 2018/772 (2), hvorved anvendelse af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde godkendes, hvori der fastsættes bestemmelser om kategoriseringen af medlemsstater eller dele heraf med hensyn til infektionen, og hvori det fastsættes, hvilke betingelser medlemsstaterne skal opfylde for fortsat at være berettigede til at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger.

(4)

Kategoriseringsreglerne i delegeret forordning (EU) 2018/772 omfatter også de betingelser, som medlemsstaterne skal opfylde for at dokumentere enten, at der ikke forekommer vildtlevende røde ræve ikke forekommer på deres område eller, hvis vildtlevende endelige værtsdyr, der vil kunne være bærere af Echinococcus multilocularis-parasitten, forekommer på hele eller dele af deres område, at der ikke har været registreret nogen tilfælde af Echinococcus multilocularis-infektion i de pågældende dyr. Medlemsstater eller dele deraf, der er opført på listen i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 576/2013 som områder, der opfylder de omhandlede kategoriseringsregler, er berettigede til at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2018/772.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2018/772 skal erstatte Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 (3), der indeholder bestemmelser om lignende forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde, og hvori Finland, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige er opført som medlemsstater, der har godkendelse til at anvende disse foranstaltninger. Finland, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige er fortsat berettigede til at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011, da de løbende har dokumenteret, at Echinococcus multilocularis-parasitten ikke forekommer i deres vildtlevende endelige værtspopulationer, eller, for Maltas vedkommende, har dokumenteret, at der ikke forekommer en egnet vildtlevende værtspopulation på øen, og at Echinococcus multilocularis-parasitten aldrig er blevet registreret i indenlandske endelige værtsdyr.

(6)

Vildtlevende røde ræve beskrives som en art, der ikke forekommer noget sted i Malta, ifølge Den Internationale Naturværnsunion. På grundlag af dette og på grundlag af den i betragtning 5 nævnte dokumentation anses Malta for at overholde kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for hele landets område. Malta bør derfor opføres på listen over lande, der overholder kategoriseringsreglerne for hele sit område.

(7)

En vildtlevende endelig værtspopulation, der vil kunne være bærer af Echinococcus multilocularis-parasitten, dvs. en population af røde ræve, findes i hele Finland, Irland og Det Forenede Kongerige. Siden den 1. januar 2012 har alle tre medlemsstater gennemført patogenspecifikke overvågningsprogrammer for deres populationer af røde ræve i overensstemmelse med kravene i delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011, og der er i ingen tilfælde registreret forekomst af Echinococcus multilocularis-infektion i disse populationer. Det er obligatorisk at indberette enhver forekomst af infektionen i henhold til national lovgivning. Finland, Irland og Det Forenede Kongerige anses derfor for at overholde kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for hele deres område. Finland, Irland og Det Forenede Kongerige bør derfor opføres på listen over lande, der overholder kategoriseringsreglerne for hele deres område.

(8)

Ved delegeret forordning (EU) 2018/772 fastsættes det, at delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 ophæves med virkning fra den 1. juli 2018. For at undgå huller i anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger for så vidt angår hunde, der føres ind i Finland, Irland, Malta og Det Forenede Kongerige, bør nærværende forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unionens Tidende og bør anvendes fra den 1. juli 2018.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over medlemsstater, der for hele deres område overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2018/772 er opført i del 1 i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Listen over medlemsstater eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772, er opført i del 2 i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/772 af 21. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde og om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 af 28.5.2018, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 6).


BILAG

DEL 1

Liste over medlemsstater, der for hele deres område overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2018/772

ISO-landekode

Medlemsstat

MT

MALTA

DEL 2

Liste over medlemsstater eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772

ISO-landekode

Medlemsstat

Hele/dele af område

FI

FINLAND

Hele området

GB

DET FORENEDE KONGERIGE

Hele området

IE

IRLAND

Hele området


Top