EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2018/876 af 1. juni 2018 om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj

18.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 154/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2018/876

af 1. juni 2018

om registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2018/16)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2 og 5,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1, 12.1 og 14.3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) vedligeholder RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data)-registeret. RIAD er et delt datasæt for referencedata over juridiske og andre statistiske institutionelle enheder, hvor indsamlingen af disse data støtter forretningsprocesserne på tværs af Eurosystemet og udførelsen af Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) og Den Fælles Tilsynsmekanismes (SSM) opgaver. RIAD fremmer integrationen af forskellige datasæt, navnlig ved at anvende fælles identifikationskoder. Kombineret med data fra andre databaser, som f.eks. den centrale værdipapirdatabase (CSDB), det Europæiske System af Centralbankers database over statistik over beholdninger af værdipapirer (SHSDB) og den fælles granulære analytiske kreditdatabase (AnaCredit), understøtter RIAD-data de analyser og studier, der indgår, når der træffes pengepolitiske beslutninger, i forbindelse med tidlig opdagelse af systemiske risici samt udførelsen af den makroprudentielle politik og det mikroprudentielle tilsyn. RIAD-data anvendes ligeledes til at udarbejde officielle lister over monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitiseringstransaktioner, institutioner, der er relevante for betalingsstatistik, og forsikringsselskaber. Registreringen af referencedata for enheder behandles og registreres i RIAD med forbehold af eksisterende procedurer.

(2)

RIAD indeholder en lang række attributter for individuelle enheder og forholdet mellem disse enheder, der sikrer, at gruppestrukturer kan udledes. Disse strukturer, herunder den såkaldt »tætte-forbindelser«-struktur, kan være sammensat forskelligt som følge af regnskabs- eller prudentielle konsolideringshensyn. Disse dataprocesser og de dertil knyttede analyser støtter sikkerhedsstillelses- og risikostyringen, den finansielle stabilitet og det mikroprudentielle tilsyn.

(3)

Hver national centralbank leverer i øjeblikket sit input i og opdateringer til RIAD i overensstemmelse med forskellige ECB-retsakter, som f.eks. Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/15 (1), Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) og Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ESCB gør også brug af de balancedata, der indberettes inden for rammerne af ECB's monetære og finansielle statistik i forhold til dets modparter som defineret i artikel 2, nr. 11), i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4). Fremover vil de nationale centralbanker også skulle levere deres input i og opdatere RIAD for så vidt angår ikke-finansielle virksomheder og andre enheder, navnlig for at bistå AnaCredit. De nationale centralbanker overvåger og sikrer kvaliteten af alle de oplysninger, som gøres tilgængelige for ECB i overensstemmelse med ESCB's Public Comment on European Statistics, ECB's Statistics Quality Framework og procedurer for kvalitetssikring (5).

(4)

Formålet med denne retningslinje er at forbedre koordineringen af henholdsvis hver national centralbanks overordnede ansvar og ansvaret i de relevante forretningsområder i den enkelte nationale centralbank i forbindelse med leveringen, opdateringen og valideringen af referencedata.

(5)

Fortroligheden af statistiske data, der er indsamlet i henhold til de retsakter, der er henvist til i denne retningslinje, bør sikres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 (6). Alle referencedata, der ikke er indsamlet i henhold til ESCB's retlige rammer for statistik underlægges de fortrolighedsbestemmelser, der er indeholdt i den kontrakt, som er indgået med den relevante enhed, som tilvejebringer dataene.

(6)

Nøjagtige, rettidige og omfattende referencedata om enheder og forholdet mellem dem er nødvendige for udførelsen af ESCB- og SSM-opgaverne. Det er derfor nødvendigt at forbedre den overordnede ledelse af RIAD samt konsolidere kravene til indsamling af data, kvalitetssikring og formidling i henhold til denne retningslinje for så vidt angår ESCB-opgaverne, der er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og for så vidt angår SSM-opgaverne i henhold til en særskilt retningslinje rettet til de kompetente nationale myndigheder.

(7)

De referencedata, der på nuværende tidspunkt indberettes i henhold til retningslinje ECB/2014/15 skal indberettes i henhold til denne retningslinje. I fremtiden vil referencedata, der indberettes i henhold til den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) og andre ECB-retningslinjer, alt efter omstændighederne, skulle indberettes i henhold til denne retningslinje.

(8)

Den usikrede dag-til-dag eurorente, som i henhold til styrelsesrådets afgørelse af 20. september 2017 skal etableres før 2020, vil også drage fordel af, at de indberettede LEI-koder forbedres med referenceoplysninger fra RIAD. Som følge af den nye rentes høje kritikalitet og betydning og af den planlagte offentliggørelse af yderligere data, der er relevante for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), bør de kompetente nationale centralbanker træffe alle mulige foranstaltninger for at kunne sikre kvaliteten og pålideligheden af disse data.

(9)

Med henblik på et tæt og effektivt samarbejde på tværs af ESCB i forbindelse med forvaltningen af RIAD, bør denne retningslinje suppleres af en henstilling om, at de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, aktivt bidrager til dataindberetningen og valideringen i RIAD og, på gensidig basis udveksler data om deres indenlandske enheder og har adgang til datasæt for euroområdet.

(10)

Ydermere, som følge af komplementariteten mellem ESCB og SSM i forbindelse med behandlingen og opdateringen af data om gruppestrukturer, bør de relevante krav for så vidt angår ESCB-opgaver fastsættes i denne retningslinje, og de relevante krav for så vidt angår SSM-opgaver bør fastsættes i en fremtidig retningslinje rettet til SSM.

(11)

Alle persondata i RIAD bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (8) og forordning (EU) 2016/679 (9).

(12)

Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer i bilagene til denne retningslinje på en effektiv måde, forudsat at de hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og formål

1.   Denne retningslinje fastsætter de nationale centralbankers forpligtelser for så vidt angår indberetning af referencedata til, vedligeholdelse og forvaltning af datakvalitet i RIAD, samt visse forpligtelser for ECB i forbindelse med ordninger for datavedligeholdelse.

2.   RIAD er ESCB's delte datasæt for referencedata for individuelle enheder og forholdet mellem disse. RIAD skal fremme integrationen af CSDB, SHSDB og (fra det tidspunkt, hvor agenter har pligt til at indberette data i henhold til forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13)) AnaCredit, samt datasættene for monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitiseringstransaktioner, institutioner, der er relevante for betalingsstatistik, og forsikringsselskaber, der tilvejebringes i henhold til de pågældende ECB-retsakter om statistisk indberetningskrav for disse enheder. RIAD vil derved kunne gøre det muligt for ESCB at udlede bl.a. konsoliderede bankeksponeringer og låntageres gældsætning på et konsolideret grundlag.

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »enhed«: alle følgende: i) en juridisk enhed, ii) en juridisk enheds filial, iii) en kollektiv investeringsvirksomhed, og iv) enhver institutionel enhed, der ikke er omfattet af i), ii) eller iii),

2)   »juridisk enhed«: en juridisk person, hvis eksistens er anerkendt i henhold til lovgivningen uafhængigt af de individer eller institutioner, som måtte eje den eller som er medlemmer af den, og en fysisk person, som selvstændigt udøver økonomisk aktivitet,

3)   »juridisk person«: har samme betydning som defineret i artikel 1, nr. 5), i forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

4)   »filial«: et forretningssted, som udgør en juridisk afhængig del af en juridisk enhed, som er etableret i selskabsform,

5)   »hovedsæde«: en enhed, der udøver kontrol med en eller flere ikke-residente enheder, som ikke er etableret i selskabsform,

6)   »kollektiv investeringsvirksomhed« eller »UCITS« (collective investment undertaking): har samme betydning som defineret i artikel 4, nr. 1), punkt 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (10),

7)   »institutionel enhed«: har samme betydning som defineret i afsnit 2.12 og 2.13 i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (11),

8)   »foretagende«: har samme betydning som defineret i afdeling III A i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 (12),

9)   »gruppe af foretagender«: har samme betydning som defineret i Afdeling III C i bilaget til forordning (EØF) nr. 696/93,

10)   »bankkoncern«: en gruppe af finansielle enheder, der fungerer som en enkelt økonomisk enhed gennem fælles kontrol udøvet af et autoriseret kreditinstitut eller finansielt holdingselskab i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013, og som er underlagt konsolideret regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 (13),

11)   »kontrol«: har samme betydning som defineret i artikel 4, nr. 1), punkt 37, i forordning (EU) nr. 575/2013,

12)   »referencedata«: alle masterdata, der beskriver en individuel enhed og dens forhold til andre enheder, der er registreret i RIAD,

13)   »RIAD-kode«: den entydige identifikationskode, der er skabt af den kompetente nationale centralbankbank eller af ECB for at identificere en enhed, der er registreret i RIAD,

14)   »midlertidig RIAD-kode«: en identifikationskode, med et foruddefineret format, som er forskellig fra formatet for RIAD-koden, og som tildeles en ny enhed enten af de nationale centralbanker eller af ECB, når den registreres i RIAD, indtil en RIAD-kode tildeles,

15)   »kompetent national centralbank«: den nationale centralbank, der er ansvarlig for forvaltningen af de enheder i RIAD, som er residente i dens medlemsstat,

16)   »kompetent national myndighed«: har samme betydning som defineret i artikel 2, nr. 2), i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (14),

17)   »regel for sammensætning«: prioritetsordenen for hver enkelt attribut, der anvendes af en national centralbank i forbindelse med modstridende datakilder,

18)   »RIAD-knudepunkt«: et aktivitetscenter knyttet til RIAD indenfor ESCB, der anvendes med henblik på artikel 3 i denne retningslinje,

19)   »resident enhed«: en enhed, som er resident i henhold til den betydning, der er defineret i artikel 1, nr. 4), i forordning (EF) nr. 2533/98,

20)   »arbejdsdag«: alle dage undtagen lørdag, søndag eller en helligdag i ECB eller i den pågældende medlemsstat,

21)   »identifikationskode for juridisk enhed« (LEI, Legal Entity Identifier): en alfanumerisk referencekode i overensstemmelse med ISO 17442-standarden (15), som er tildelt en juridisk enhed,

22)   »monetær finansiel institution« eller »MFI«: har samme betydning som defineret i artikel 1, litra a), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (16),

23)   »investeringsforening« eller »IF«: har samme betydning som defineret i artikel 1, nr. 1), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17),

24)   »financial vehicle corporation« eller »FVC«: har samme betydning som defineret i artikel 1, nr. 1), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (18),

25)   »institutioner, der er relevante for betalingsstatistik« eller »PSRI« (payment statistics relevant institutions): udbydere af betalingstjenester, som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 (19), og operatører af betalingssystemer, som er defineret som juridiske enheder, der er retligt ansvarlige for driften af et betalingssystem,

26)   »forsikringsselskab« eller »IC« (insurance corporation): har samme betydning som defineret i artikel 1, nr. 1), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (20),

27)   »attribut«: de attributter, der indberettes for de datasæt, der er fastlagt i bilag I og II til denne retningslinje.

KAPITEL II

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM RIAD OG OM REGISTRERING, VEDLIGEHOLDELSE, REVIDERING OG OVERFØRSEL AF REFERENCEDATA FOR ENHEDER

Artikel 3

Oprettelsen af RIAD-knudepunkter

1.   Hver national centralbank opretter et lokalt RIAD-knudepunkt, der omfatter lokale centre for ekspertise, viden og alle tekniske opgaver vedrørende referencedata for enheder og deres gruppestrukturer.

2.   De lokale RIAD-knudepunkter udfører følgende funktioner: a) de udgør det entydige kontaktpunkt for alle spørgsmål vedrørende referencedata i RIAD i de enkelte medlemsstater, b) de koordinerer efter bedste evne aktiviteten med andre kompetente nationale myndigheder på nationalt plan, med det centrale RIAD-knudepunkt og med andre knudepunkter i ESCB, for at sikre nøjagtigheden, rettidigheden og konsistensen af referencedata for alle residente enheder, der er registreret i RIAD, og c) de sikrer efter bedste evne den konsistente anvendelsen af identifikationskoder for enheder i andre databaser for at muliggøre forbindelser mellem og synkronisering af de forskellige datasæt.

3.   ECB opretter et centralt RIAD-knudepunkt, som udfører følgende opgaver: a) det koordinerer de lokale RIAD-knudepunkters arbejde, b) det overvåger, og om nødvendigt, foreslår Den Statistiske Komité ændringer vedrørende rammerne for forvaltningen af RIAD i henhold til denne retningslinje, c) det kontrollerer datakvaliteten, og d) det forvalter referencedata for enheder, der er residente i tredjelande.

Artikel 4

Registrering af referencedata i RIAD

1.   De nationale centralbanker træffer alle mulige foranstaltninger for nøjagtigt at registrere alle relevante enheder i RIAD og henviser konsekvent til sådanne enheder, uanset deres residensland, ved hjælp af den RIAD-kode, der er allokeret til dem.

2.   De nationale centralbanker vedligeholder referencedata for enheder, som er residente i deres medlemsstat, og sikrer så vidt muligt deres nøjagtige registrering i RIAD i overensstemmelse med de tidsfrister, som ECB gør tilgængelige for de nationale centralbanker. Referencedataene for en enhed omfatter navnlig, dens navn, LEI-identifikationskode eller anden relevant identifikationskode, institutionel sektor og residensland, samt de øvrige referencedata-attributter, der er opstillet i bilag I og II.

3.   ECB forvalter referencedataene for enheder, der er residente i tredjelande efter bedste evne. ECB kan etablere bilaterale ordninger direkte med visse nationale centralbanker for nogle områder udenfor Unionen, f.eks. med henblik på forretningsekspertise og sproglige kompetencer.

4.   De kompetente nationale centralbanker anvender alle oplysninger, som er tilgængelige for dem på nationalt plan, for i videst muligt omfang at sikre, at referencedataene om alle relevante residente enheder, der er registreret i RIAD, er fuldstændige, korrekte og opdaterede. Med henblik herpå anvender de nationale centralbanker alle foreliggende oplysningskilder, som de anser for at være passende, forudsat at sådanne oplysninger kan anvendes til formålet og i den udstrækning, som er forudset i forordning (EF) nr. 2533/98 og, efter omstændighederne, underlagt foranstaltninger til beskyttelse af fortrolighed, i overensstemmelse med artikel 8 i den forordning.

5.   RIAD gør det muligt at behandle oplysninger om enheder og alle relevante enkelte attributter, som indberettes af en eller flere kilder. Hvis der findes to eller flere modstridende kilder, bestemmer en regel om sammensætning, hvordan de relevante datakilder opstilles. Den kompetente nationale centralbank skal enten acceptere denne standardregel om sammensætning eller vælge sin egen prioritetsorden for de relevante datakilder. Hvis en kompetent national centralbank vedtager en anden prioritetsorden, skal den registrerer denne i RIAD og ECB skal godkende den nye prioritetsorden. Den kompetente nationale centralbank kan etablere en særskilt sammensætningsregel for hver attribut, og centralbanken kan ændre reglen efterfølgende, hvis dette bliver nødvendigt. De nationale centralbanker kan føre drøftelser med ECB gennem dets centrale RIAD-knudepunkt om at nå til enighed om spørgsmål vedrørende klassificering i de tilfælde, hvor enten ECB eller de nationale centralbanker er af den opfattelse, at spørgsmålet er kontroversielt, og navnligt vedrørende MFI-sektoren.

6.   Under forbehold af kravene i forordning (EF) nr. 45/2001, hvorefter alle persondata i RIAD skal behandles, må de nationale centralbanker ikke slette enheder, der er registreret i RIAD, for at sikre, at der er en registrering af en enhed og hele dens livscyklus. ECB etablerer en procedure til berigtigelse af faktiske fejl og gør denne tilgængelig for de nationale centralbanker.

7.   De kompetente nationale centralbanker holdes ikke ansvarlige for misbrug af data foretaget af andre ESCB centralbanker.

Artikel 5

Allokering og forvaltning af RIAD-koder og identifikationskoder

1.   De kompetente nationale centralbanker tildeler hver resident enhed en RIAD-kode i forbindelse med dens første registrering i RIAD. En nationale centralbank eller ECB kan tildele ikke-residente enheder, som endnu ikke er identificeret i RIAD, en midlertidig RIAD-kode. RIAD-koden og den midlertidige RIAD-kode skal opfylde det påkrævede format, som ECB gør tilgængelig for de nationale centralbanker.

2.   De nationale centralbanker skal sikre, at hver RIAD-kode, som de tildeler, er eksklusiv, således at RIAD-koden ikke vedrører mere end en kode, og at den ikke ændres over tid. Enheder identificeres entydigt i RIAD med RIAD-koden for at sikre gnidningsløse systemer for udveksling af data og kommunikation mellem RIAD og ESCB og mellem RIAD og SSM.

3.   Hvis enheder er registreret med en midlertidig RIAD-kode, skal de kompetente nationale centralbanker vurdere mulige dobbelte koder og tildele en RIAD-kode senest den sidste arbejdsdag i den anden måned efter datoen for modtagelse af listen over mulige duplikater, som RIAD automatisk har genereret.

4.   ECB tildeler RIAD-koden og behandler de nødvendige referencedater for internationale organisationer i RIAD.

5.   Enheder, der er registreret i RIAD, kan have flere identifikationskoder eller »aliasser«. Når de nationale centralbanker indberetter oplysninger om en attribut, skal de registrere typen af identifikationskode (eller dens beskrivelsen, hvis tilladt, når identifikationskodetypen ikke er omfattet af den foruddefinerede liste over typer af identifikationskoder i RIAD) og den tilsvarende kode. De nationale centralbanker skal også sikre, at disse oplysninger indberettes til RIAD i det påkrævede format, som ECB gør tilgængelig for de nationale centralbanker.

Artikel 6

Registrering af demografiske begivenheder, sektorændringer og selskabshændelser i RIAD

1.   Den kompetente nationale centralbank registrerer efter bedste evne alle demografiske begivenheder vedrørende enheder, hvis referencedata er registreret i RIAD. Disse begivenheder omfatter:

a)

enhedens fødselsdag,

b)

enhedens lukningsdag,

c)

datoen, på hvilken enheden bliver inaktiv.

2.   De kompetente nationale centralbanker indberetter efter bedste evne oprettelsen eller opdateringen af attributter ledsaget af det tilsvarende gyldighedsinterval for værdierne.

3.   De kompetente nationale centralbanker indberetter alle opdateringer i forbindelse med omklassificeringen af en enhed i overensstemmelse med bilag I, enten så snart de bliver gjort opmærksomme på ændringen, eller på dagsbasis hvis ændringen sker for så vidt angår en omklassificering af en MFI, uanset om en tidligere ikke-MFI bliver en MFI, eller en MFI bliver en ikke-MFI.

De kompetente nationale centralbanker fremsender en skriftlig redegørelse for forsinkelser mellem en MFI's omklassificering og dens registrering i RIAD til ECB.

4.   De kompetente nationale centralbanker skal efter bedste evne indberette alle selskabshændelser, der påvirker en enheds status, som f.eks. enhedens fødsel, ændring (f.eks. hvis en enhed bliver inaktiv), eller lukning.

De kompetente nationale centralbanker indberetter følgende selskabshændelser, for så vidt angår residente enheder, der er opstillet i bilag I, i RIAD, så snart de bliver gjort opmærksomme på dem i overensstemmelse med tidsrammen i kapitel VI:

a)

fusioner ved stiftelse af et nyt selskab som defineret i artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 (21),

b)

fusioner ved overtagelse som defineret i artikel 89 i direktiv (EU) 2017/1132,

c)

spaltning ved overtagelse som defineret i artikel 136 i direktiv (EU) 2017/1132,

d)

spaltning ved stiftelse af nye selskaber som defineret i artikel 155 i direktiv (EU) 2017/1132,

e)

afhændelse af et datterselskab.

Artikel 7

Vedligeholdelses- og revisionspolitik

De nationale centralbanker sikrer efter bedste evne, at alle attributter vedligeholdes og regelmæssigt opdateres. Vedligeholdelsen skal omfatte rettidige og effektive revideringer af attributterne.

Artikel 8

Overførselsstandarder

1.   Proceduren for at uploade data i RIAD er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne, som de nationale centralbanker har adgang til. De nationale centralbanker uploader enten oplysninger gennem den standardmæssige ESCB-facilitet eller gennem online-opdateringer.

2.   Inden data overføres til ECB, udfører de nationale centralbanker validitetskontroller, som sikrer at de relevante data svarer til specifikationerne for dataudveksling. De nationale centralbanker opretholder et tilstrækkeligt antal kontrolprocedurer for at minimere driftsfejl og sikrer, at de data, som registreres via RIAD, er nøjagtige og konsistente.

3.   Hvis de nationale centralbanker ikke har adgang til RIAD som følge af en teknisk fejl, skal de benytte nødberedskabet, der er tiltænkt sådanne tilfælde, eller overføre dataene via e-mail til følgende adresse: RIAD-Support@ecb.europa.eu. De nationale centralbanker skal sikre fortroligheden af data, der sendes per e-mail i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 2533/98.

4.   De nationale centralbanker kan anvende nationalt tegnsæt ved overførsel af data, forudsat at de anvender det latinske alfabet. De anvender Unicode (UTF-8) for at kunne vise alle specialtegnsæt korrekt, når de modtager information fra ECB via RIAD.

Artikel 9

Bekræftelse på modtagelse og fejlmeddelelser

Når nye data registreres i RIAD, genereres valideringskontroller automatisk for at kontrollere kvaliteten af de tilvejebragte oplysninger på grundlag af aftalte standarder og valideringsregler. ECB sikrer, at de nationale centralbanker har et automatiseret backflow, der omfatter:

a)

en bekræftelse af modtagelse, der indeholder en opsummering af de opdateringer, der er blevet behandlet og på korrekt vis indført i det relevante datasæt, og/eller

b)

en fejlmeddelelse med udførlige oplysninger om de opdateringer og valideringskontrolprocedurer, der mislykkedes.

Efter modtagelsen af en fejlmeddelelse træffer de nationale centralbanker straks foranstaltninger til overførsel af de korrigerede oplysninger.

KAPITEL III

FORTROLIGHED

Artikel 10

Fortroligheden af attributværdier

1.   I overensstemmelse med fortrolighedsordningen i artikel 8 i forordning (EF) nr. 2533/98, offentliggøres fortrolige referencedata ikke. Statistiske oplysninger fra kilder, som er offentligt tilgængelige i overensstemmelse med national lovgivning, anses ikke for at være fortrolige, og oplysninger, der er registreret i RIAD, offentliggøres normalt af de retlige enheder, som de referer til. Alle referencedata, som ikke er indsamlet i henhold til ESCB's retlige rammer for statistik, underlægges de fortrolighedsbestemmelser, der er indeholdt i den kontrakt, der er indgået med den relevante enhed, som tilvejebringer dataene.

2.   De nationale centralbanker angiver fortrolighedsstatus for hver enkelt attribut, der beskriver en enhed, ved at vælge én af de foruddefinerede værdier:

a)

»F« betyder fri, dvs. ikke fortrolig og kan offentliggøres,

b)

»N« betyder, at en attributværdi kun må offentliggøres til brug for ESCB og andre institutioner, som der er indgået et aftalememorandum med, dvs. ikke til ekstern offentliggørelse; eller

c)

»C« betyder fortrolige oplysninger.

3.   ECB behandler de tilvejebragte oplysninger og beskytter deres fortrolighed, således at ECB ikke offentliggør data markeret som »C« eller »N«. Med hensyn til kvantitative mål, der er markeret som »C« eller »N«, kan ECB dog offentliggøre eller distribuere en række størrelseskategorier.

4.   LEI-koden markeres altid med værdien »F«.

5.   Følgende attributter har altid værdien »F« for enheder med en LEI-kode:

a)

navn

b)

adresse.

6.   Følgende attributter har altid værdien »F« for enheder opstillet i bilag I:

a)

navn

b)

institutionel sektor.

KAPITEL IV

DATAKVALITETSSIKRING

Artikel 11

Datakvalitet og synkronisering

1.   Med forbehold af ECB's kontrolrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 2533/98 og forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), skal de nationale centralbanker overvåge og sikre kvaliteten af alle oplysninger, der gøres tilgængelige for ECB i overensstemmelse med de principper, der gælder for forvaltning af statistik og rammerne for kvalitetssikring, som offentliggjort på ECB's websted.

2.   I lyset af den planlagte integration af datasættene skal de nationale centralbanker sikre, at referencedataene er passende, fuldstændige og konsistente. Navnlig skal de nationale centralbanker efter bedste evne sikre, at de referencedata, der anvendes i de forskellige datasæt, synkroniseres.

3.   I tilfælde af modstridende synspunkter for så vidt angår eksempelvis identificeringen eller klassificeringen af enheder eller andre spørgsmål vedrørende sikringen af datakvalitet, træffer ECB afgørelse efter behørigt samråd med ESCB' Statistiske Komité.

4.   Senest et år efter vedtagelsen af denne retningslinje skal ESCB's Statistiske Komité vedtage procedurer for sikring af datakvaliteten, herunder en RIAD-kvalitetsrapport. Den skal derefter revidere procedurerne med regelmæssige treårige intervaller.

KAPITEL V

SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER END DE NATIONALE CENTRALBANKER

Artikel 12

Samarbejde med andre myndigheder end de nationale centralbanker

1.   Hvis kilder til dele af eller alle dataene, der refereres til i kapitel II, VI og VII, hører under andre nationale myndigheders kompetenceområde end de nationale centralbanker, skal de nationale centralbanker bestræbe sig på at indgå permanente samarbejdsordninger med disse myndigheder for at sikre en dataoverførsel, der opfylder ECB's standarder, navnlig for så vidt angår datakvalitet og fortrolighedsstatus, og kravene i denne retningslinje, med mindre samme resultat allerede er blevet opnået gennem den eksisterende nationale lovgivning. Efter omstændighederne kan disse ordninger ske i form af aftalememoranda indgået med de nationale statistiske institutter, kompetente nationale myndigheder eller andre nationale myndigheder.

2.   Hvis en national centralbank i forbindelse med et sådant samarbejde ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i medfør af kapitel II, VI og VII, fordi den kompetente nationale myndighed ikke har stillet de nødvendige data eller den nødvendige information til rådighed for den nationale centralbank, vurderer ECB og den nationale centralbank årsagen sammen med den nationale myndighed, for at sikre at oplysningerne rettidigt kan stilles til rådighed i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder.

3.   Hvis statistisk information, der er klassificeret som fortrolig, stammer fra nationale myndigheder, der ikke er nationale centralbanker, skal sådan information anvendes af ECB i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2533/98.

KAPITEL VI

SPECIFIKKE BESTEMMELSER OM REGISTRERINGEN AF REFERENCEDATA FOR ENHEDER

Artikel 13

Offentliggørelse af lister over enheder

ECB offentliggør lister over enheder:

a)

i det omfang og på den måde, det tillades i henhold til de relevante statistiske regler nævnt i dette kapitel, og

b)

i overensstemmelse med den institutionelle sektorklassifikation, der er defineret i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013.

Artikel 14

Registrering af referencedata for MFI'er

1.   For at gøre det muligt at oprette og føre listen over MFI'er som omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) skal de nationale centralbanker registrere de attributter i RIAD, der er specificeret i del 1 og 2 i bilag I til denne retningslinje med de foreskrevne intervaller.

2.   En national centralbank skal registrere i RIAD, hvis en institution på MFI-listen er begrænset i sine finansielle formidlingsaktiviteter, f.eks. med hensyn til modtagelse af indlån eller ydelse af lån, navnlig før dens likvidation og/eller udtrædelse af MFI-sektoren.

3.   ECB kan med mellemrum anmode om yderligere oplysninger fra den relevante nationale centralbank, som den relevante nationale centralbank skal efterkomme hurtigst muligt, for at gøre det muligt for ECB at overvåge, om RIAD-dataene er konsistente med de relevante nationale klassifikationer af MFI'er.

4.   Hvis en MFI er en filial, skal dens forhold til sit ikke-residente hovedsæde registreres i RIAD. Modsætningsvis, hvis en MFI er et hovedsæde, skal dens forhold til sine filialer, som er residente i andre medlemsstater, der har euroen som valuta, registreres i RIAD.

5.   Hvor det er muligt, registrerer de nationale centralbanker opdateringer af de attributter, der er angivet for MFI'erne i del 1 og 2 i bilag I, så snart der opstår ændringer i MFI-sektoren eller i eksisterende MFI'ers attributter. Hvis dette ikke er muligt, fremsender de nationale centralbanker en skriftlig redegørelse for forsinkelsen fra ændringen indtrådte til dens registrering i RIAD til ECB.

Artikel 15

Registrering af referencedata for IF'er

1.   For at gøre det muligt at oprette og føre listen over IF'er som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) registrerer de nationale centralbanker de attributter, der er specificeret i del 1 og 2 i bilag I til denne retningslinje, med de foreskrevne intervaller til RIAD.

2.   Alt efter omstændighederne skal forhold mellem IF'er og administrationsselskaber og mellem en underfond og en paraplyfond registreres i RIAD.

3.   De nationale centralbanker skal indberette alle opdateringer til attributterne for IF'er i del 1 og 2 i bilag I, navnlig hvis en IF træder ind i eller forlader IF-populationen, og registrere dem i RIAD kvartårligt, senest to måneder efter afslutningen på hvert kvartal. Nettoaktivværdi-attributten skal dog opdateres årligt for alle IF'er senest to måneder efter referencedatoen ultimo året.

Artikel 16

Registrering af referencedata for FVC'er

1.   For at gøre det muligt at oprette og føre listen over FVC'er som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) registrerer de nationale centralbanker de attributter i RIAD, der er specificeret i del 1 og 2 i bilag I, med de foreskrevne intervaller.

2.   Alt efter omstændighederne skal forhold mellem FVC'er og administrationsselskaber og originatorer registreres i RIAD.

3.   De nationale centralbanker skal indberette alle opdateringer til attributterne for FVC'er i del 1 og 2 i bilag I, navnlig hvis en FVC træder ind i eller forlader FVC-populationen, og registrere dem i RIAD kvartårligt, senest 14 arbejdsdage efter afslutningen på hvert kvartal.

Artikel 17

Registrering af referencedata for PSRI'er

For at gøre det muligt at oprette og føre listen over PSRI'er som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) (22), registrerer de nationale centralbanker de attributter i RIAD, der er specificeret i del 1 og 2 i bilag I til denne retningslinje med de foreskrevne intervaller. De nationale centralbanker indberetter alle opdateringer til disse attributter, navnlig hvis en PSRI træder ind i eller forlader PSRI-populationen og registrerer dem i RIAD ultimo året, senest tre måneder efter årets afslutning.

Artikel 18

Registrering af referencedata for IC'er

1.   For at gøre det muligt at oprette og føre listen over IC'er som omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) registrerer de nationale centralbanker de attributter i RIAD, der er specificeret i del 1 og 2 i bilag I til denne retningslinje med de foreskrevne intervaller. De nationale centralbanker indberetter alle opdateringer til disse attributter, navnlig hvis en IC træder ind i eller forlader IC-populationen, og registrerer dem i RIAD kvartårligt, senest to måneder efter afslutningen på hvert kvartal.

2.   Hvis en IC er en filial, skal dets forhold til sit ikke-residente hovedsæde registreres i RIAD. Modsætningsvis, hvis et IC er et hovedsæde, skal dets forhold til sine filialer, som er residente i andre medlemsstater, der har euroen som valuta, registreres i RIAD.

Artikel 19

Regelmæssig offentliggørelse af datasæt

1.   Hver arbejdsdag kl. 18.00 CET tager ECB en kopi af det MFI-datasæt, som er tilgængeligt på sit websted.

2.   Kl. 18.00 CET den fjerde arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af IF-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.

3.   Kl. 18.00 CET den anden arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af FVC-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.

4.   Kl. 18.00 CET den sidste arbejdsdag i måneden efter måneden for fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af PSRI-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.

5.   Kl. 18.00 CET den fjerde arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer laver ECB en kopi af IC-datasættet og gør den tilgængelig på sit websted.

KAPITEL VII

RELEVANTE REFERENCEDATA OM ENHEDER FOR IKKE-OFFENTLIGGJORTE DATASÆT OG GRUPPER

Artikel 20

Relevante referencedata om enheder for ikke-offentliggjorte datasæt

I tillæg til data, der er nødvendige for de offentliggjorte lister over enheder, anvender yderligere ikke-offentliggjorte datasæt også referencedata over enheder. Et overblik over attributter af relevans for disse datasæt findes i bilag II. Artikel 21-28 specificerer nærmere betingelserne for indberetning af de attributter, der nævnes i bilag II. De nationale centralbanker skal navnlig sikre referencedataenes fuldstændighed og konsistens i de forskellige datasæt.

Artikel 21

Statistik over individuelle balanceposter (iBSI) og individuelle MFI-renter (iMIR)

De kompetente nationale centralbanker sikrer, at oplysningerne vedrørende panelet af kreditinstitutter i euroområdet, for hvilke iBSI- og iMIR-data skal indberettes af de nationale centralbanker til ECB i overensstemmelse med retningslinje ECB/2014/15, registreres korrekt i RIAD. ECB underretter de nationale centralbanker om sammensætningen af panelet. De nationale centralbanker foretager de nødvendige ændringer i de oplysninger, der er registreret i RIAD, når panelets medlemskab ændres.

Artikel 22

Referencedata af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)

De kompetente nationale centralbanker sikrer, at referencedataene for de enheder, som er identificeret ved LEI-koder, af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) er registreret i RIAD. De nationale centralbanker sikrer, at alle manglende referencedata registreres senest ti arbejdsdage efter underretning fra ECB for data af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). ECB underretter ugentligt om behandlingen af LEI'er for data af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). De kompetente nationale centralbanker opdaterer yderligere modpartsreferencedataene af relevans for forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) for de enheder, som er registreret i RIAD, så snart de bliver opmærksomme på ændringer af en eller flere attributter.

Artikel 23

Referencedata af relevans for forvaltningen af sikkerhedsstillelse

De kompetente nationale centralbanker sikrer kvaliteten og pålideligheden af referencedataene for enheder af relevans for forvaltningen af sikkerhedsstillelse og registrerer alle attributter i RIAD, der er opstillet i bilag II, af relevans for disse enheder, således at de kompetente nationale centralbanker kan verificere, at de pengepolitiske modparter opfylder de bestemmelser, der regulerer de tætte forbindelser, som fastsat i Afsnit VIII i fjerde del i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Artikel 24

Referencedata af relevans for systemet til finansiel styring (Treasury Management System, TMS)

De kompetente nationale centralbanker bestræber sig efter bedste evne på at registrere alle attributter i RIAD, der er opstillet på listen i bilag II, for enheder af relevans for TMS. ECB har ansvaret for at tildele TMS-identifikationskoder til de enheder, der er af relevans for TMS.

Artikel 25

Referencedata af relevans for SHSDB

De kompetente nationale centralbanker registrerer alle attributter i RIAD, der er opstillet i bilag II, for de modparter, der er relevante for SHSDB i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) og Den Europæiske Centralbanks retningslinje (ECB/2013/7) (24). De nationale centralbanker sikrer, at disse enheder er knyttet til SHSDB gennem en fælles, stabil enhedsidentifikationskode, som dækker sådanne enheder i alle sektorer.

Artikel 26

Referencedata af relevans for CSDB

De nationale centralbanker bestræber sig på efter bedste evne at registrere alle attributter i RIAD, der er opstillet i bilag II, for udstedere af værdipapirer, som er residente i deres land, og som er registreret i CSDB i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/21 (25). De nationale centralbanker sikrer, at disse enheder er knyttet til CSDB gennem en fælles, stabil enhedsidentifikationskode, som dækker sådanne enheder i alle sektorer.

Artikel 27

Referencedata af relevans for AnaCredit

De nationale centralbanker sikrer, at de referencedata for modparter, der er relevante for AnaCredit, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) og i retningslinje (EU) 2017/2335 (ECB/2017/38), registreres i RIAD. Bilag II indeholder et overblik over de relevante attributter, som er krævet i overensstemmelse med den forordning og retningslinje, herunder den særlige identifikation af alle residente modparter i RIAD.

Artikel 28

Registrering af referencedata for grupper

1.   De nationale centralbanker sikrer registreringen af referencedata om forhold, der er nødvendige for datarapporteringen til SHSDB, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22), til AnaCredit i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) og i forbindelse med vurderingen af tætte forbindelser i overensstemmelse med retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Disse oplysninger om referencedata om forhold vil muliggøre, at systemet kan foretage en dynamisk konstruktion af gruppestrukturerne.

2.   De nationale centralbanker indberetter statistiske oplysninger om bankkoncerner på niveauet for den juridiske enhed, herunder alle enheder (det direkte moderselskab eller det direkte datterselskab), der tilhører bankkoncernen, og som er etableret uden for euroområdet.

3.   De nationale centralbanker kan indberette oplysninger om ikke-kontrollerede enheder til ECB.

4.   De nationale centralbanker kan fuldstændiggøre oplysningerne om koncernerne ved at registrere alle andre typer af koncernmedlemmer og afhængige enheder, og sikrer efter bedste evne at oplysningerne opdateres og vedligeholdes.

5.   Hvis der foreligger modstridende oplysninger om enheder, der tilhører en gruppestruktur, skal de kompetente nationale centralbanker tage højde for vejledningen fra den nationale centralbank i det land, hvor, koncernens hovedkontor er resident.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 29

Forenklet ændringsprocedure

ECB's Direktion kan foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker rapporteringsbyrden for rapporteringsenhederne i medlemsstaterne. Direktionen underretter uden ugrundet ophold Styrelsesrådet om alle sådanne ændringer.

Artikel 30

Virkning

Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Artikel 31

Adressater

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 1. juni 2018.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/15 af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik (EUT L 340 af 26.11.2014, s. 1).

(2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 af 26. november 2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 97).

(3)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/867 af 18. maj 2016 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2016/13) (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 44).

(4)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

(5)  Begge findes på ECB's websted.

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8).

(7)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/2335 af 23. november 2017 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici (ECB/2017/38) (EUT L 333 af 15.12.2017, s. 66).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1)

(13)  Jf. International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Consolidated Financial Statements, The IFRS Foundation.

(14)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(15)  Findes på International Organization for Standardizations (ISO) websted www.iso.org

(16)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 1).

(17)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73).

(18)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

(20)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50) (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).

(22)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik (ECB/2013/43) (EUT L 352 af 24.12.2013, s. 18).

(23)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22) (EUT L 222 af 17.8.2016, s. 24).

(24)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2013/7 af 22. marts 2013 om statistik over beholdninger af værdipapirer (EUT L 125 af 7.5.2013, s. 17).

(25)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/21 af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase (EUT L 307 af 7.11.2012, s. 89).


BILAG I

REGISTERET FOR DATA OM INSTITUTTER OG TILKNYTTEDE ENHEDER (REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD)) — LISTER TIL OFFENTLIGGØRELSE

DEL 1

Attributter der skal indberettes for datasæt som vedligeholdes med henblik på offentliggørelse

Attributtens navn (1)

Relevant i forbindelse med listen over

MFI'er

IF'er

FVC'er

PSRI'er (1)

IC'er

Type

Opdateringshyppighed

Type

Opdateringshyppighed

Type

Opdateringshyppighed

Type

Opdateringshyppighed

Type

Opdateringshyppighed

 

Identifikationskoder (Identifiers)

RIAD-kode (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

National identifikationskode (National identifier) (hvis tilgængelig)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

EGR-kode (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI-kode (LEI) (hvis tilgængelig)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Bankidentifikationskode (Bank identifier code) (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN-kode (ISINs) (hvis tilgængelig)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Navn (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Residensland (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adresse (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Juridisk form (Legal Form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Markering af opstillet enhed (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Tilsynstype (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Indberetningskrav (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Banktilladelsestype (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Juridisk organisationsform (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Markering af UCITS-overensstemmelse (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Markering af underfond (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Overførselstype (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Investeringsforeningstype (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Investeringspolitik for investeringsforeninger (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Markering af betalingstjenesteudbyder (PSP) (Flag Payment service provider (PSP))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Markering af betalingssystemsoperatør (PSO) (Flag Payment system operator (PSO))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Markering af lille PSP (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Markering af PSP-undtagelse ydet (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

PSP-licenstype (Type of PSP licence)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

PSP geografisk område (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institutionel sektor (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Detaljer for institutionel sektor (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Kontrol af institutionel sektor (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

NACE-kode (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Geografisk placering (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Ansættelse indenlandsk (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Samlet balance (ECB-forordning) indenlandsk (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Netto aktiver, indenlandsk (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Bruttopræmier skriftelige indenlandsk (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Samlet ansættelse (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Samlet balance (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Bruttopræmier skriftlige (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Fødselsdato (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Lukningsdato (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Markering »IsInactive« (Flag »IsInactive«)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Markering »Er under afvikling« (Flag »Is under liquidation«)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Krævede modparter

Originator af FVC (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Administrationsselskab (Management company)

(hvis tilgængelig)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Hovedsæde (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Relevans: M (obligatorisk), O (valgfri), tom (ikke relevant)

Hyppighed: a (årlig), q (kvartalsvis), m (månedlig), d (daglig/så snart ændringen opstår).

Tidsfrister: for årlige data (hvis intet andet er anført): en måned efter referencedatoen.

DEL 2

Typer af forhold mellem enheder

 

Type

Opdateringshyppighed

1.   

Forhold inden for en virksomhed

Forhold mellem en eller flere juridiske enheder og en virksomhed

O

2.   

Forhold inden for virksomhedskoncerner

Kontrol af forhold mellem juridiske enheder

M (c)

q

Ejerforhold (ikke-kontrolleret) mellem juridiske enheder

O

q

3.   

Andre forhold

Forbindelse mellem en oprindelig udsteder og dens FVC

M

q

Forbindelse mellem et administrationsselskab og dets FVC/IF (f)  (***)

M

q

Forbindelse mellem en ikke-resident filial og dens residente hovedkontor

M

Q (d)

Forbindelse mellem en resident filial og dens ikke-residente hovedkontor

M

q

Forbindelse mellem en underfond og en paraplyfond (***)

M

q

Forbindelse mellem en enhed og dens øverste moderselskab (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

undtagen ikke-residente filialer (eller hovedsæder).

(2)  

(++)

inklusive ikke-residente filialer (alt efter omstændighederne).

(***)  alt efter omstændighederne.

(1)  Bemærk, at listen over betalingsstatistikrelevante institutioner (PSRI'er) kan overlappe med listen over MFI'er.

(2)  Dette bør indberettes for mindst en af variablerne, afhængig af dataindsamlingssystemet.

(c)  kun for »bankkoncerner« med hovedsæde i euroområdet og for modparter som overvejet i forordning (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), ellers valgfri.

(d)  mindst kvartårligt, afhængig af sektor.

(e)  kun for AnaCredit-relevante enheder.

(f)  undtagen enheder, der forvalter sig selv.

(***)  alt efter omstændighederne.


BILAG II

REGISTERET FOR DATA OM INSTITUTTER OG TILKNYTTEDE ENHEDER (REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD)) — LISTER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE

Attributter der skal rapporteres for datasæt på baggrund af deres respektive retlige rammer, jf. denne retningslinjes kapitel VII

Attributtens navn

Individuelle BSI og MIR statistikker (iBSI-iMIR)

Forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Enheder der er relevante for forvaltning af sikkerhedsstillelse

System til finansiel styring (Treasury Management System, TMS)

Database over beholdninger af værdipapirer (Security Holding Statistics Database, SHSDB) (1)

Centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database, CSDB)

Fælles granulær analytisk kreditdatabase (AnaCredit) (2)

Identifikationskode for enheder (Entity Identifiers)

RIAD-kode (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI-kode (LEI) (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Nationale identifikationskoder (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Andre identifikationskoder (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identifikationskode for instrument (Instrument Identifiers)

ISIN-kode (ISIN)

 

 

 

 

x

x

 

Navn (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Residensland (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adresse (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Juridisk form (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institutionel sektor (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Detaljer for institutionel sektor (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Kontrol af institutionel sektor (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Sikkerhedsstillelsesgruppe (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

NACE-kode (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Geografisk placering (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Markering CCP (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Indberetningskrav (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Regnskabsrammer (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Samlet ansættelse (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Samlet balance (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Virksomhedsstørrelse (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Årlig omsætning (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Status mht. retlige foranstaltninger (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Fødselsdato (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Lukningsdato (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Markering »IsInactive« (Flag »IsInactive«)

x

x

x

x

x

x

 

 

Forhold (Relationships)

Ejerforhold (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Filialforhold (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Forbindelse (Link)

til hovedkontor (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

til det direkte kontrollerende moderselskab (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

til det endelige kontrollerende moderselskab (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

til administrationsselskabet (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Listen over obligatoriske attributter for de relevante SHSDB modpartsroller er specificeret i de relevante retsakter.

(2)  Listen over obligatoriske attributter for en specifik AnaCredit-modpart afhænger af dens rolle (låntager, garant, osv.), residens (inden for/uden for den rapporterende medlemsstat), og datoen hvorpå lånet blev ydet som nærmere angivet i de relevante retsakter.

(*1)  »LEI« eller, hvis ikke tilgængeligt bør »Nationale identifikationskode« anvendes som obligatoriske attributter.


Top