Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/853 af 30. maj 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og Rådets direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/155


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/853

af 30. maj 2018

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og Rådets direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 86/278/EØF (3) og 87/217/EØF (4) er baseret på artikel 100 og 235 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, nu artikel 115 og 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Ændringer til disse direktiver i nærværende afgørelse vedrører Unionens miljøpolitik og er en direkte følge af ophævelsen af Rådets direktiv 91/692/EØF (5) på grundlag af artikel 192, stk. 1, i TEUF. Det er derfor hensigtsmæssigt at basere disse ændringer på artikel 192, stk. 1, i TEUF.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF (6) er baseret på artikel 100a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, nu artikel 114 i TEUF. Ændringer til dette direktiv i nærværende afgørelse vedrører Unionens miljøpolitik og er en direkte følge af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF på grundlag af artikel 192, stk. 1, i TEUF. Det er derfor hensigtsmæssigt at basere disse ændringer på artikel 192, stk. 1, i TEUF.

(3)

Direktiv 91/692/EØF blev vedtaget for på et sektorspecifikt grundlag at rationalisere og forbedre bestemmelserne om fremsendelsen af oplysninger og offentliggørelsen af rapporter vedrørende visse direktiver vedrørende miljøbeskyttelse. Med henblik på at nå dette mål ændrede direktiv 91/692/EØF flere direktiver ved at indføre ensartede indberetningskrav.

(4)

Gennemførelsen af de indberetningskrav, der blev indført ved direktiv 91/692/EØF, er blevet bebyrdende og ineffektiv. Mange af de EU-retsakter, som blev ændret ved direktiv 91/692/EØF, er endvidere blevet erstattet og indeholder ikke længere de indberetningskrav, der blev indført ved nævnte direktiv. For eksempel blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (7) ophævet syv EU-retsakter på vandpolitikområdet, og indberetningssystemet, som blev indført ved direktiv 91/692/EØF, blev ikke videreført. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (8) indeholder desuden ingen henvisning til direktiv 91/692/EØF og indfører i stedet et særskilt system for indberetning.

(5)

Direktiv 91/692/EØF indeholder ikke bestemmelser om anvendelse af elektroniske værktøjer. Med den vellykkede udvikling af Det Europæiske Miljøagenturs indberetningsnet og sektorbestemte initiativer vedrørende forenkling af indberetningerne, såsom vandinformationssystemet for Europa, er behovet for og effektiviteten af en generel retsakt om indberetning blevet yderligere draget i tvivl. Endelig blev der ved vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (9) og den tilknyttede udvikling af det fælles miljøinformationssystem indført en mere moderne og effektiv tværgående tilgang til informationsstyring og indberetning inden for rammerne af Unionens miljøpolitik.

(6)

Direktiv 91/692/EØF bør derfor ophæves.

(7)

De fleste af de direktiver, der blev ændret ved direktiv 91/692/EØF, er ikke længere gældende. Direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF er imidlertid stadig gældende.

(8)

I henhold til direktiv 86/278/EØF skal medlemsstaterne fremlægge en rapport om gennemførelsen af samme direktiv på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmåden i direktiv 91/692/EØF. For at undgå et retligt tomrum som følge af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF er det nødvendigt at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF med en henvisning til fremgangsmåden omhandlet i direktiv 86/278/EØF.

(9)

Medlemsstaternes indberetning i henhold til direktiv 87/217/EØF er ikke længere nødvendig efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (10), som indeholder bestemmelser om udfasning af produktionen og anvendelsen af rå asbest og produkter, der indeholder asbest, i Unionen. Det er derfor hensigtsmæssigt at lade disse indberetningskrav, der er fastsat i nævnte direktiv, udgå.

(10)

Efter ikrafttræden af direktiv 91/692/EØF indeholdt følgende forordninger og direktiver en henvisning til nævnte direktiv: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (11), direktiv 94/63/EF, Rådets direktiv 1999/31/EF (12), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (13), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (14), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (15), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF (16) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 (17).

(11)

Som led i en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi har Kommissionen foreslået at ændre direktiv 94/62/EF, 1999/31/EF, 2000/53/EF og 2008/98/EF med henblik på at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF.

(12)

For at sikre at visse bestemmelser i bilagene til direktiv 86/278/EØF er opdateret, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår tilpasningen af disse bestemmelser til den tekniske og videnskabelige udvikling. Med henblik på at sikre at bilagene til direktiv 2009/31/EF er opdateret, bør beføjelsen til at vedtage retsakter ligeledes delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår tilpasningen af disse bilag til den tekniske og videnskabelige udvikling. Tilpasningen af bilagene til direktiv 2009/31/EF bør ikke føre til en sænkning af det sikkerhedsniveau eller en svækkelse af de overvågningsprincipper, der følger af kriterierne i disse bilag. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (18). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(13)

I artikel 21, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1257/2013 henvises der til direktiv 91/692/EØF, som ophæves. I henhold til den pågældende bestemmelse starter den første indberetning på datoen for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1257/2013. Den 19. december 2016 fastlagde Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 (19) den første udgave af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg (»den europæiske liste«). I henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1257/2013 kan medlemsstaterne godkende ophugning af skibe på skibsophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, inden datoen for anvendelsen af den pågældende forordning. I sådanne tilfælde finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 (20) ikke anvendelse. For at undgå et tidsrum, hvor der hverken indsamles oplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006 eller forordning (EU) nr. 1257/2013, er det hensigtsmæssigt at indføre en overgangsrapporteringsperiode mellem datoen for den første forventede godkendelse i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr.1257/2013 i en given medlemsstat og datoen for anvendelsen af den pågældende forordning for hver medlemsstat, som beslutter at anvende den i nævnte artikel fastsatte overgangsperiode. For at begrænse den medfølgende administrative byrde for den enkelte medlemsstat er det ikke nødvendigt, at de oplysninger, der indsamles i løbet af denne overgangsperiode, danner grundlag for en særskilt rapport. Det bør i stedet være tilstrækkeligt, at sådanne oplysninger er indarbejdet i eller udgør en del af den første regelmæssige rapport for treårsperioden fra datoen for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1257/2013.

(14)

Kravet om indberetning fastsat i direktiv 94/63/EF er ikke længere nødvendigt med henblik på overvågning af gennemførelsen af nævnte direktiv. Den relevante bestemmelse bør derfor udgå.

(15)

Målet for dette direktiv, nemlig at ændre eller ophæve EU-retsakter på miljørapporteringsområdet, der ikke længere er anvendelige eller relevante, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets art bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(16)

Forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF, 2009/31/EF, 86/278/EØF og 87/217/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2009/31/EF

I direktiv 2009/31/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 27 affattes stk. 1 således:

»1.   Medlemsstaterne forelægger hvert tredje år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv, hvori indgår det i artikel 25, stk. 1, litra b), nævnte register. Den første rapport tilsendes Kommissionen senest den 30. juni 2011. Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 30, stk. 2. Spørgeskemaet eller forlægget tilsendes medlemsstaterne senest seks måneder inden afleveringsfristen for rapporten.«

2)

Artikel 29 affattes således:

»Artikel 29

Ændringer af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29a for at ændre bilagene med henblik på at tilpasse dem til de tekniske og videnskabelige fremskridt. Sådan tilpasning må ikke føre til en sænkning af det sikkerhedsniveau, der følger af kriterierne i bilag I, eller en svækkelse af overvågningsprincipperne i bilag II.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 29a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 4 juli 2018. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 29 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (*1).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 29 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(*1)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.«"

4)

Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg for klimaændringer, der er nedsat ved artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (*2). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (*3).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

Artikel 2

Ændringer af direktiv 86/278/EØF

I direktiv 86/278/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a for at ændre bilagene med henblik på at tilpasse dem til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på de parametre og grænseværdier, der er angivet i bilag I A, I B og I C, alle faktorer, som kan forventes at påvirke vurderingen af disse værdier, samt de analyseparametre, der er omhandlet i bilag II A og II B.«

2)

Artikel 14 udgår.

3)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (*4). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (*5).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3)."

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 4 juli 2018. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (*6).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(*6)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.«"

5)

I artikel 17 affattes stk. 1 således:

»Hvert tredje år sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som led i en sektorspecifik rapport, der også omfatter andre relevante fællesskabsdirektiver. De sektorspecifikke rapporter udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakten vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2. Spørgeskemaet eller forlægget sendes til medlemsstaterne seks måneder før starten på den periode, som rapporten dækker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den treårsperiode, som den dækker.«

Artikel 3

Ændring af direktiv 87/217/EF

I artikel 13 i direktiv 87/217/EØF udgår stk. 1.

Artikel 4

Ændring af forordning (EU) nr. 1257/2013

I artikel 21 i forordning (EU) nr. 1257/2013 affattes stk. 2 således:

»2.   Hver rapport dækker en periode på tre år og indgives elektronisk til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den treårsperiode, den dækker.

Den første elektroniske rapport dækker treårsperioden fra datoen for anvendelsen af denne forordning, jf. artikel 32, stk. 1. Når en medlemsstat tillader ophugning af skibe på skibsophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, før datoen for anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med artikel 26, dækker den pågældende medlemsstats første elektroniske rapport også perioden fra datoen for denne tilladelse til datoen for anvendelsen af denne forordning.

Kommissionen offentliggør senest ni måneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en rapport om anvendelsen af denne forordning.«

Artikel 5

Ændringer af direktiv 94/63/EF

I direktiv 94/63/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 4, affattes andet afsnit således:

»Medlemsstaterne underretter Kommissionen om terminaler, der berøres af en sådan undtagelse.«

2)

I artikel 6, stk. 4, affattes andet afsnit således:

»Medlemsstaterne giver Kommissionen nærmere oplysninger om de områder, hvor de agter at indrømme en sådan undtagelse, og efterfølgende om eventuelle ændringer med hensyn til sådanne områder.«

3)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Overvågning og rapportering

Kommissionen opfordres til at forelægge sammen med sine rapporter, hvis det er relevant, forslag til ændring af dette direktiv, herunder navnlig udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte dampkontrol- og -genvindingssystemer for påfyldningsanlæg og fartøjer.«

Artikel 6

Ophævelse af direktiv 91/692/EØF

Direktiv 91/692/EØF ophæves.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 30. maj 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  EUT C 173 af 31.5.2017, s. 82.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.5.2018.

(3)  Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).

(4)  Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljøforurening med asbest (EFT L 85 af 28.3.1987, s. 40).

(5)  Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48).

(6)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

(12)  Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1).

(18)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(19)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 af 19. december 2016 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe (EUT L 345 af 20.12.2016, s. 119).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).


Top