EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0830

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/830 af 9. marts 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 1322/2014 for så vidt angår tilpasning af krav til køretøjskonstruktion og de generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

C/2018/1391

OJ L 140, 6.6.2018, p. 15–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/830/oj

6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/830

af 9. marts 2018

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 1322/2014 for så vidt angår tilpasning af krav til køretøjskonstruktion og de generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 18, stk. 4, og artikel 49, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Flere punkter i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013 bør ændres for at gøre det muligt at fastsætte krav til yderligere køretøjsklasser i overensstemmelse med de seneste versioner af visse standardiserede regulativer for officiel prøvning af landbrugs- og skovbrugstraktorer fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) (2).

(2)

FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk som angivet i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 (3), ajourføres hyppigt. I den forbindelse bør fortegnelsen suppleres med en forklarende note, der tydeliggør, at fabrikanter kan anvende efterfølgende supplementer til de gældende ændringsserier til de pågældende FN/ECE-regulativer, selv når disse ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

For at gøre det klart, at visse krav i EU-lovgivningen svarer til og er i fuld overensstemmelse med kravene i de standardiserede OECD-regulativer, bør de krav og den nummerering, der er fastsat i visse bilag til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014, tilpasses således, at de er identiske med teksten og nummereringen i det tilsvarende standardiserede OECD-regulativ.

(4)

For at mindske antallet af personskader og dødsulykker, som forekommer, fordi bagtil monterede sammenfoldelige styrtsikre førerværn til smalsporede traktorer i potentielt farlige situationer ikke kan hæves, bør ergonomiske krav gøres obligatoriske for at gøre det lettere for og tilskynde brugeren til at hæve det styrtsikre førerværn, når det er nødvendigt.

(5)

Fortegnelsen over prøvningsrapporter udstedt på grundlag af standardiserede OECD-regulativer og anerkendt med henblik på EU-typegodkendelse som alternativ til de prøvningsrapporter, der udstedes på baggrund af delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014, bør ajourføres.

(6)

For at præcidere og forbedre visse prøvningsprocedurer bør der foretages mindre ændringer af prøvningsmetoden for førersædet og af kravene til adgangsforhold til førerpladsen, til betjeningsanordningers minimumsstyrke og til forbrændingshastigheden for førerhusmaterialet som fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014.

(7)

Forordning (EU) nr. 167/2013 og delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013

I bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013 ændres »NA« i række 38 i kolonnerne for køretøjsklasse Ca og Cb til »X«.

Artikel 2

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014

I delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 12 ændres ordene »klasse T2, T3 og T4.3« til ordene »klasse T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3«

2)

I kapitel V, indsættes følgende som artikel 35a:

»Artikel 35a

Overgangsbestemmelser

1.   Indtil den 26. juni 2018 skal de nationale myndigheder fortsat meddele typegodkendelse for typer af landbrugs- og skovbrugskøretøjer eller typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i overensstemmelse med den udgave af nærværende forordning, der var gyldig den 25. juni 2018.

2.   Indtil den 31. december 2018 skal medlemsstaterne tillade markedsføring, indregistrering eller ibrugtagning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder på grundlag af en type, der er godkendt i overensstemmelse med den udgave af nærværende forordning, der var gyldig den 25. juni 2018.«

3)

I bilag I i teksten under overskriften »Forklarende bemærkning« tilføjes følgende afsnit:

»Overgangsbestemmelserne i de FN/ECE-regulativer, der er opført i denne tabel, finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige alternative datoer i denne forordning. Overensstemmelse med forskrifter i henhold til senere ændringer heraf, der er anført i denne tabel, vil også blive accepteret.«

4)

Bilag II ændres som anført i bilag I til nærværende forordning

5)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit B ændres således:

a)

i punkt 3.8.2 affattes første afsnit således:

»Hvis relevant skal koldskørhedsegenskaberne efterprøves enten i overensstemmelse med kravene i punkt 3.8.2.1-3.8.2.7 eller i punkt 3.8.3.«

b)

følgende indsættes som punkt 3.8.3:

»3.8.3.

Egenskaber, der beskytter mod koldskørhed i koldt vejr, kan demonstreres ved at anvende bestemmelserne og retningslinjerne i afsnit 3 i dette punkt B ved lave temperaturer på – 18 °C eller koldere. Forud for den dynamiske prøvning nedkøles førerværnet og alle monteringsbeslag til – 18 °C eller koldere.«

6)

I de forklarende bemærkninger til bilag VI affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Medmindre andet er anført, er kravene og nummereringen i punkt B identiske med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugstraktorer (dynamisk prøvning), OECD standard Code 3, 2017-udgaven af februar 2017.«

7)

I de forklarende bemærkninger til bilag VII affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Medmindre andet er anført, er kravene og nummereringen i punkt B identiske med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer, OECD standard Code 8, 2017-udgaven af februar 2017.«

8)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt B, punkt 3.11.2, affattes således:

»3.11.2.

Hvis relevant skal koldskørhedsegenskaberne efterprøves i overensstemmelse med kravene i punkt 3.11.2.1-3.11.2.7.«

b)

i de forklarende bemærkninger til bilag VIII affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Medmindre andet er anført, er kravene og nummereringen i punkt B identiske med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD standard Code 4, 2017-udgaven af februar 2017.«

9)

Bilag IX ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

10)

Bilag X ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

11)

Bilag XI ændres i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning.

12)

I bilag XIII foretages følgende ændringer:

a)

i punkt 3.1.3 tilføjes følgende afsnit:

»Efter fabrikantens skøn kan der foretages en yderligere valgfri støjmåling med motoren standset og med hjælpeudstyr, som f.eks. ventilatorer, afrimere og andet elektrisk udstyr, indstillet på højeste trin.«

b)

følgende indsættes som punkt 3.2.2.2.2:

»3.2.2.2.2.

Under den valgfrie tredje serie af målinger skal motoren standses, og hjælpeudstyr, som f.eks. ventilatorer, afrimere og andet elektrisk udstyr, indstilles på højeste trin.«

13)

Bilag XIV ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning

14)

I bilag XV affattes punkt 3.3.2 således:

»3.3.2.

Ved afstigningen skal øverste trin være let kendeligt og tilgængeligt. Der skal være samme lodrette afstand mellem de på hinanden følgende trin. Dog tillades en tolerance på 20 mm.«

15)

I de forklarende bemærkninger til bilag XVIII affattes forklarende bemærkning (1) således:

»(1)

Med undtagelse af nummerering er kravene i punkt B identiske med teksten i det standardiserede OECD-regulativ om officiel prøvning af førerværn til landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD standard Code 4, 2017-udgaven af februar 2017.«

16)

Bilag XXII, punkt 4, affattes således:

»4.   Støjangivelse

Instruktionsbogen skal indeholde støjværdier målt ved operatørens øre for hver prøvningsbetingelse i bilag XIII eller alternativt resultaterne af lydniveauprøvningen i OECD standard Code 5, jf. punkt 4 i dens »specimen test report«).«

17)

Punkt 1.2.1 i bilag XXIII affattes således:

»1.2.1.

Betjeningsanordninger som rat eller styrestænger, gearstænger, håndgreb, koblinger, pedaler og afbrydere skal vælges og skal være udformet, konstrueret og anbragt således, at deres aktiveringskræfter, bevægelse, anvendelsesmetoder og farvekodning er i overensstemmelse med ISO-standard 15077:2008, herunder bestemmelserne i bilag A og C til nævnte standard.«

18)

Bilag XXVII, punkt 2, affattes således:

»2.   Forbrændingshastighed for førerhusmateriale

Forbrændingshastigheden af førerhusets indvendige materiale såsom sædets beklædning, væg, gulv og polstring, eventuelt, må ikke overskride det maksimale forhold på 150 mm/min ved prøvning i overensstemmelse med ISO-standard 3795:1989 eller standarden FMVSS302.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  http://www.oecd.org/tad/code/oecd-standard-codes-official-testing-agricultural-forestry-tractors.htm.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 af 19. september 2014 om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 364 af 18.12.2014, s. 1).


BILAG I

I bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 affattes tabellen således:

»Prøvningsrapport på grundlag af standardiseret OECD-regulativ nr.

Emne

Udgave

Anvendelsesområde

Alternativ til EU-prøvningsrapport på grundlag af

3

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer

(dynamisk prøvning)

Udgave 2017

-februar 2017-

T1, T4.2 og T4.3

Bilag VI

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

4

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer

(statisk prøvning)

Udgave 2017

-februar 2017-

T1/C1, T4.2/C4.2 og T4.3/C4.3

Bilag VIII og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

5

Officiel måling af støjen på førerplads(er) på landbrugs- og skovbrugstraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T og C

Bilag XIII

6

Officiel prøvning af frontmonterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3

Bilag IX (hvis præstationskravene til sammenfoldelige styrtsikre førerværn er prøvet og opfyldt) og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

7

Officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T2/C2, T3/C3 og T4.3/C4.3

Bilag X (hvis præstationskravene til sammenfoldelige styrtsikre førerværn er prøvet og opfyldt) og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

8

Officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

C1, C2, C4.2 og C4.3

Bilag VII og

Bilag XVIII (hvis sikkerhedsselernes forankringer er blevet prøvet)

10

Officiel prøvning af førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande på landbrugs- og skovbrugstraktorer

Udgave 2017

-februar 2017-

T og C

Bilag XI

Punkt C«.


BILAG II

Bilag IX til delegeret forordning (EU) 1322/2014 ændres som følger:

1)

Afsnit B ændres således:

a)

Punkt 1.3.1 affattes således:

»1.3.1.   Indledende definition: hjulets eller bæltets midterplan

Hjulets eller bæltets midterplan befinder sig lige langt fra de to planer for fælgenes eller bælternes omkreds på deres ydersider.«

b)

I punkt 1.3.2 tilføjes følgende punktum:

»For bæltetraktorer er sporvidden afstanden mellem bælternes midterplaner.«

c)

I punkt 1.4 tilføjes følgende punktum:

»For traktorer med bælter: afstanden mellem de vertikale planer, der går vinkelret på traktorens midterplan i længderetningen og gennem drivhjulenes aksler.«

d)

Punkt 2.1.2 og 2.1.3 affattes således:

»2.1.2.

fast eller indstillelig mindste sporvidde for den aksel, hvorpå de bredeste dæk eller bælter er monteret, mindre end 1 150 mm. Den aksel, hvorpå de bredeste dæk eller bælter er monteret, formodes højst at være indstillet til en sporvidde på 1 150 mm. Det skal være muligt at indstille sporvidden på den anden aksel således, at ydersiderne af de smalleste dæk eller bælter ikke er bredere end ydersiderne på dækkene eller bælterne på den anden aksel. Hvis de to aksler er udstyret med fælge og dæk eller bælter af samme størrelse, skal den faste eller indstillelige sporvidde af de to aksler være mindre end 1 150 mm

2.1.3.

masse på over 400 kg, men under 3 500 kg, svarende til traktorens egenvægt, herunder førerværn og traktoren forsynet med de største dæk eller bælter, som fabrikanten anbefaler. Den maksimale tilladte masse må ikke overstige 5 250 kg, og masseforholdet (største tilladte masse/referencemasse) må ikke være højere end 1,75«

e)

I punkt 3.1.2.3 tilføjes følgende punktum:

»For traktorer udstyret med bælter, skal fabrikanten definere indstillingen af bælterne.«

f)

I punkt 3.1.3.2 affattes andet og tredje punktum således:

»Denne vinkel skal mindst være 38° i det øjeblik, traktoren er i ustabil ligevægt på de hjul eller bælter, der er i berøring med jorden. Prøvningen gennemføres én gang med rattet blokeret ved fuldt udsving til højre og én gang ved fuldt udsving til venstre.«

g)

Punkt 3.1.4.3.1 ændres således:

i)

linjen om traktorens egenskaber B0 affattes således

»B0

m)

Bagdækkenes eller bageste bæltes bredde«

ii)

linjerne om traktorens egenskaber D2 og D3affattes således:

»D2

m)

Højden af de forreste dæk eller bælter ved fuld akselbelastning

»D3

m)

Højden af bageste dæk eller bælter ved fuld akselbelastning«

iii)

I linjen om traktorens egenskaber S ændres »Summen af sporvidden (S) og bredden af dækkene (B0) skal være større end bredden B6 af førerværnet.« til »Summen af bagakslens sporvidde (S) og bredden af dækkene eller bælterne (B0) skal være større end bredden B6 af førerværnet.«

h)

Punkt 3.1.4.3.2.2 affattes således:

»3.1.4.3.2.2.

rulningsaksen er parallel med traktorens længdeakse og passerer gennem centrum for de nederste for- og baghjuls eller bælters kontaktflader med prøvningsrampen«

i)

Punkt 3.1.5.1, sidste afsnit, affattes således:

»Afstandene mellem tyngdepunktet og bagakslen (L3 ) eller forakslen (L2 ) skal beregnes ud fra traktorens massefordeling mellem bageste og forreste hjul eller bælter.«

j)

Punkt 3.1.5.2 affattes således:

»3.1.5.2.   Bagdækkenes eller bælternes højde (D3 ) og fordækkenes eller bælternes højde (D2 )

Afstanden fra dækkets eller bæltets højeste punkt til jordplanet skal måles (figur 6.5), og der skal anvendes samme metode til forreste og bageste dæk eller bælter.«

k)

Punkt 3.1.5.4, sidste afsnit, affattes således:

»Slagpunktet defineres af det plan tangentielt med førerværnet, som passerer gennem den linje, der forbinder de øverste udvendige punkter for forreste og bageste dæk eller bælter (figur 6.7).«

l)

Punkt 3.1.5.6, sidste afsnit, affattes således:

»Slagpunktet defineres af det plan tangentielt med motorhjelmen og førerværnet, som passerer gennem de øverste udvendige punkter på det forreste dæk eller bælte (figur 6.7). Målingen skal foretages på begge sider af motorhjelmen.«

m)

Punkt 3.1.5.9, første og andet afsnit, under overskriften »Højden af forakslens omdrejningspunkt (H0)« affattes således:

»Den lodrette afstand mellem midten af forakslens omdrejningspunkt og midten af fordækkenes eller de forreste bælters aksel (H01 ) skal indgå i fabrikantens tekniske rapport og skal kontrolleres.

Den lodrette afstand fra midten af fordækkenes eller de forreste bælters aksel til jordplanet (H02 ) måles (figur 6.8).«

n)

Punkt 3.1.5.10 og 3.1.5.11 affattes således:

»3.1.5.10.   Sporvidde for bagakslen (S)

Bagakslens mindste sporvidde med dæk eller bælter af største størrelse, som specificeret af fabrikanten, skal måles (figur 6.9).

3.1.5.11.   Bagdækkenes eller de bageste bælters bredde (B0 )

Afstanden mellem det udvendige og det indvendige lodrette plan for et bageste dæk eller bælte på dets øverste del måles (figur 6.9).«

o)

Punkt 3.2.1.3.4 affattes således:

»3.2.1.3.4.

Sporvidden indstilles således, at førerværnet så vidt muligt ikke støttes af dækkene eller bælterne under styrkeprøvningerne. Hvis prøvningerne foretages efter den statiske fremgangsmåde, kan hjulene eller bælterne fjernes.«

p)

Punkt 3.2.2.2.4 affattes således:

»3.2.2.2.4.

Er traktoren udstyret med et ophængssystem mellem karosseri og hjul eller bælter, skal dette system blokeres under prøvningerne.«

q)

Punkt 3.2.5.4 affattes således:

»3.2.5.4.   Trykapparatur

Et apparatur, som vist i figur 6.10, skal kunne udøve et lodret nedadrettet tryk på førerværnet ved hjælp af en stiv bjælke, som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet til kraftkilden gennem kardanled. Traktorens aksler skal klodses op på passende måde, således at dækkene eller bælterne ikke bærer belastningen.«

r)

I punkt 3.3.2.2 affattes sidste punktum i sidste afsnit således:

»Ved vurdering heraf forudsættes dimensionerne på dækkene eller bælterne på for- og bagakslerne samt sporvidden at være den mindste standardmontering, som angivet af fabrikanten.«

s)

Figur 6.5 affattes således:

»Figur 6.5

Fornødne data til beregning af væltning af en traktor med treaksial rulningskarakteristik

Image

Anmærkning: D2 og D3 bør måles ved fuld akselbelastning«

t)

I punkt 5.3.1 tilføjes følgende punktum til sidste afsnit:

»For traktorer udstyret med bælter, skal fabrikanten definere indstillingen af bælterne.«

u)

I afsnit B4 (»Krav vedrørende virtuel prøvning«) tilføjes følgende afsnit:

»For traktorer udstyret med bælter udskiftes følgende linjer i den oprindelige model:

 

520 LOCATE 12, 40: PRINT »HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=«

 

*540 PRINT »HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=«: LOCATE 13, 29: PRINT »«

 

650 LOCATE 17, 40: PRINT »REAR TRACKS WIDTH B0=«

 

970 LPRINT TAB(40); »HEIGHT OF THE REAR TRACKS D3=«;

 

*980 LPRINT »HEIGHT OF THE FRT TRACKS D2=«;

 

1160 LPRINT TAB(40); »REAR TRACK WIDTH B0=«;

 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

 

1530 F2 = 2 * ATN(- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

 

1590 X(1, 5) = D3

 

1660 Y(1, 5) = -L3

*

Hvis relevant«

2)

I anmærkningerne til bilag IX affattes anmærkning (1) således:

»(1)

Medmindre den nummerering af afsnit B2 og B3, der er blevet harmoniseret med hele bilaget, forskrifternes tekst og nummereringen i punkt B er identisk med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ for officiel prøvning af fortil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugstraktorer, OECD standard Code 6, udgave 2017 af februar 2017.«.

BILAG III

Bilag X til delegeret forordning (EU) 1322/2014 ændres som følger:

1)

I punkt A tilføjes følgende som punkt 3:

»3.

Ud over de krav, der er fastsat i punkt 2, skal præstationskravene for sammenfoldelige styrtsikre førerværn, der er fastlagt i afsnit B3, være opfyldt.«

2)

Afsnit B ændres således:

1)

Punkt 3.1.2.2.5 affattes således:

»3.1.2.2.5.

Den side, der vælges til den første belastningsprøvning bagtil, skal være den, som prøvningsmyndighederne mener vil give de belastninger, der er mest ufordelagtige for førerværnet. Den sideværts belastning skal påføres på den modsatte side af traktorens midterplan end belastningen i længderetningen. Belastning fortil skal påføres på samme side af førerværnets midterplan i længderetningen som belastningen fra siden.«

2)

Følgende indsættes som afsnit B3:

»B3   PRÆSTATIONSKRAV TIL SAMMENFOLDELIGE STYRTSIKRE FØRERVÆRN

5.1.   Anvendelsesområde

Dette afsnit indeholder minimumskravene til præstation og prøvning af bagtil monterede sammenfoldelige styrtsikre førerværn, som hæves og/eller sænkes manuelt af en stående operatør (delvist assisteret eller ej), og som låses manuelt eller automatisk.

5.2.   I dette afsnit forstås ved:

5.2.1.   »håndbetjent sammenfoldeligt styrtsikkert førerværn«: bagtil monteret førerværn med to søjler med manuel hævning/sænkning, der betjenes direkte af operatøren (delvist assisteret eller ej)

5.2.2.   »automatisk sammenfoldeligt styrtsikkert førerværn«: bagtil monteret førerværn med to søjler med fuldt assisteret hævning/sænkning

5.2.3.   »låsesystem«: en anordning monteret til låsning, manuelt eller automatisk, af det styrtsikre førerværn i hævet eller sænket position

5.2.4.   »håndteringsområde«: defineret af fabrikanten som et afsnit af det styrtsikre førerværn og/eller et supplerende håndtag monteret på det styrtsikre førerværn, hvor operatøren kan foretage hævning eller sænkning

5.2.5.   »tilgængelig del af håndteringsområdet«: det område, hvor det styrtsikre førerværn håndteres af operatøren ved hævning/sænkning, Dette område defineres ud fra det geometriske centrum for tværsnittene af håndteringsområdet

5.2.6.   »tilgængeligt område«: det område, hvor en stående operatør kan påføre en kraft for at hæve/sænke det styrsikre førerværn

5.2.7.   »klemningspunk«: et punkt, hvor dele flytter sig i forhold til hinanden eller i forhold til faste dele, således at personer eller visse dele af deres krop risikerer at blive klemt

5.2.8.   »overklipningspunkt«: et punkt, hvor dele bevæger sig langs hinanden eller langs andre dele, således at personer eller visse dele af deres krop risikerer at blive klemt eller klippet over

5.2.9.   »ståplads«: et sted på traktorens platform, der er tilgængeligt fra den primære indgang til førerpladsen, og som har tilstrækkelig plads til en stående operatør.

5.3.   Håndbetjent sammenfoldeligt styrtsikkert førerværn

5.3.1.   Indledende forskrifter for prøvning

5.3.1.1.   Håndteringsområde

Den manuelle håndtering udføres af en stående operatør ved hjælp af et eller flere håndtag i sikkerhedsbøjlens håndteringsområde.

Sikkerhedsbøjlen kan håndteres fra jorden eller fra en ståplads på platformen (figur 7.8a og 7.8b).

Operatøren kan betjene sikkerhedsbøjlen parallelt med eller foran dennes forløb.

Der tillades en flertrinsproces med flere operatørpositioner og flere definerede håndteringsområder.

Håndteringsområdet skal være klart og permanent identificeret (figur 7.9).

Dette område skal være udformet således, at det er uden skarpe kanter, skarpe hjørner eller ru overflader, som kan medføre personskade for operatøren.

Dette område kan være på den ene eller begge sider af traktoren og kan være en del af sikkerhedsbøjlen eller ekstra håndtag. I dette håndteringsområde må den manuelle håndtering til hævning eller sænkning af sikkerhedsbøjlen ikke skabe fare for klipning, klemning eller ukontrollerbare bevægelser for operatøren.

5.3.1.2.   Tilgængelige områder

Tre tilgængelige områder med tilladt kraft af forskellig størrelse er defineret med hensyn til det horisontale jordplan og de lodrette planer, der tangerer de udvendige dele af traktoren, der begrænser operatørens placering eller ændring heraf (figur 7.10).

Område I: komfortområde

Område II: tilgængeligt område, hvor fremadlæning af kroppen ikke er tilladt

Område III: tilgængeligt område, hvor fremadlæning af kroppen er tilladt.

Håndtering af sikkerhedsbøjle parallelt med dens forløb

 

Operatørens placering og ændring heraf er begrænset af hindringer. Disse dele af traktoren er defineret ved lodrette planer, der tangerer de udvendige kanter af hindringen.

 

Hvis operatøren har behov for at flytte fødderne under den manuelle håndtering af sikkerhedsbøjlen er ændring af placeringen tilladt, enten i et plan parallelt med sikkerhedsbøjlens forløb eller inden for endnu et plan parallelt med dette med henblik på at overvinde en hindring. Den samlede ændring af placeringen skal betragtes som en kombination af lige linjer parallelle med og vinkelrette på sikkerhedsbøjlens forløb. En vinkelret ændring af placeringen er tilladt, hvis operatøren kommer tættere på sikkerhedsbøjlen. Det tilgængelige område skal betragtes som en indhylling af de forskellige tilgængelighedsområder (figur 7.11).

Håndtering af sikkerhedsbøjle foran dens forløb:

 

Udvidelser af område II og III betragtes udelukkende som tilgængelige i forbindelse med håndtering af sikkerhedsbøjlen foran dens forløb (figur 7.12). I disse udvidelser er de acceptable aktiveringskræfter de samme som i henholdsvis område II og III.

 

Hvis operatøren skal bevæge sig under den manuelle håndtering af sikkerhedsbøjlen, skal dette ske gennem en forskydning uden nogen hindring inden for et plan parallelt med sikkerhedsbøjlens forløb.

I så fald skal det tilgængelige område betragtes som en indhylling af de forskellige tilgængelighedsområder.

5.3.1.3.   Ståplads

Enhver ståplads på platformen, som fabrikanten har angivet, skal være tilgængelig fra den primære indgang til førerpladsen og opfylde følgende krav:

En ståplads skal have tilstrækkelig plads både til operatørens fødder, være flad og have en skridsikker overflade. Afhængigt af maskinens opsætning kan den bestå af to separate overflader og gøre brug af maskinkomponenter. Den skal være placeret, så operatøren kan opretholde en stabil position under udførelsen af den nødvendige service og være på samme højdeniveau med en tolerance på ± 50 mm.

Der skal forefindes gelændere og/eller håndgreb for at muliggøre trepunktskontakt. Dele af maskinen kan betragtes som opfyldelse af dette krav.

En ståplads anses for at have tilstrækkelig plads, hvis dens overflade er mindst et kvadrat med et tværsnit på 400 mm pr. side (figur 7.13).

Alternativt kan kravet til ståpladsen opfyldes ved at sikre tilstrækkelig plads til én fod på en flad overflade og ét knæ på sædet.

5.3.1.4.   Prøvningsbetingelser

Traktoren skal være forsynet med dæk af den størst tilladelige diameter angivet af fabrikanten og den mindste dæksbredde, som kan anvendes ved denne diameter. Dækkene skal være oppumpet til det tryk, som er angivet for markarbejde.

Baghjulene indstilles til mindste sporvidde; forhjulene indstilles så præcist som muligt til samme sporvidde. Hvis der er to muligheder for indstilling af sporvidden, der afviger lige meget fra baghjulenes mindste sporvidde, skal den største af disse to sporvidder anvendes for forhjulene.

5.3.2.   Prøvningsprocedure

Formålet med prøvningen er at måle den kraft, der er nødvendig for at hæve eller sænke sikkerhedsbøjlen. Prøvningen udføres under statiske betingelser: ingen indledende bevægelse af sikkerhedsbøjlen. Hver måling af den kraft, der er nødvendig for at hæve eller sænke sikkerhedsbøjlen, skal foretages i en retning, der tangerer sikkerhedsbøjlens forløb og går gennem det geometriske centrum for tværsnittene af håndteringsområdet.

Håndteringsområdet anses for at være tilgængeligt, når det er beliggende inden for tilgængelige områder eller indhyllingen af forskellige tilgængelige områder (figur 7.14).

Den kraft, der er nødvendig for at hæve og sænke sikkerhedsbøjlen, måles på forskellige punkter, som indgår i den tilgængelige del af håndteringsområdet (figur 7.15).

Den første måling foretages for enden af den tilgængelige del af håndteringsområdet, når sikkerhedsbøjlen er fuldt nedsænket (punkt 1 i figur 7.15).

Den anden måling defineres i forhold til placeringen af punkt 1 efter rotation af sikkerhedsbøjlen til det punkt, hvor den vinkelrette linje på sikkerhedsbøjlens forløb er lodret (punkt 2 i figur 7.15).

Den tredje måling foretages efter rotation af sikkerhedsbøjlen til toppen af den tilgængelige del af håndteringsområdet (punkt 3 i figur 7.15).

Hvis sikkerhedsbøjlen ikke er fuldt hævet ved denne tredje måling, måles yderligere et punkt for enden af den tilgængelige del af håndteringsområdet, når sikkerhedsbøjlen er fuldt hævet (punkt 4 i figur 7.15).

Hvis forløbet for håndteringsområdets yderste tilgængelige del mellem punkt 1 og punkt 3 krydser grænsen mellem område I og område II, foretages en yderligere måling i dette punkt (figur 7.16).

Den maksimale kraft i disse punkter må ikke overskride den acceptable kraft for området (I, II eller III).

For at kunne måle kraften i de påviste punkter er det muligt enten at foretage direkte måling af værdien eller af det drejningsmoment, der er nødvendigt til hævning eller sænkning af sikkerhedsbøjlen med henblik på beregning af kraften.

5.3.3.   Godkendelsesbetingelser

5.3.3.1.   Nødvendig kraft

Den acceptable kraft til aktivering af det styrtsikre førerværn afhænger af det tilgængelige område som vist i tabel 7.2.

Tabel 7.2

Tilladte kræfter

Område

I

II

III

Acceptabel kraft (N)

100

75

50

En stigning på højst 25 % af disse acceptable kræfter er tilladt, når sikkerhedsbøjlen er helt sænket, og når den er helt hævet.

En stigning på højst 25 % af disse acceptable kræfter er tilladt, hvis sikkerhedsbøjlen håndteres foran dens forløb.

En stigning på højst 50 % af disse acceptable kræfter er tilladt i forbindelse med sænkningen.

5.3.3.2.   Yderligere krav

Den manuelle håndtering til hævning eller sænkning af sikkerhedsbøjlen må ikke skabe fare for klipning, klemning eller ukontrollerbare bevægelser for operatøren.

Et klemningspunkt anses ikke for farligt for operatørens hænder, hvis håndteringsområdets sikkerhedsafstande mellem sikkerhedsbøjlen og traktorens faste dele er mindst 100 mm for hænder, håndled og næver og mindst 25 mm for fingre (ISO 13854: 1996). Sikkerhedsafstandene kontrolleres med hensyn til de håndteringsmåder, der er omhandlet af fabrikantens instruktionsbog.

5.4.   Manuelt låsesystem

Den monterede anordning til fastlåsning af det styrtsikre førerværn i hævet/sænket position skal være konstrueret med henblik på:

at blive betjent af en stående operatør og være anbragt i et af de tilgængelige områder

at kunne adskilles fra det styrtsikre førerværn (f.eks. ved bundne låsebolte eller låsestifter)

at undgå enhver forvirring i forbindelse med låsebetjeningen (korrekt placering af bolte/stifter skal være angivet)

at undgå utilsigtet fjernelse eller tab af dele.

Hvis det udstyr, der anvendes til at fastlåse det styrtsikre førerværn i hævet eller sænket position, er bolte/stifter, skal de frit kunne tilføjes eller fjernes. Hvis det for at gøre dette er nødvendigt at anvende en kraft på sikkerhedsbøjlen, skal denne overholde kravene i punkt 1 og 3 eller 4 (jf. punkt 5.3).

Alle andre låseanordninger skal være indrettet ud fra en ergonomisk tilgang, hvad angår form og kraft, navnlig med henblik på at undgå faren for klemning eller klipning.

5.5.   Indledende prøvning af automatisk låsesystem

Automatisk virkende låsesystemer monteret på håndbetjente sammenfoldelige styrtsikre førerværn underkastes en indledende prøvning før styrkeprøvningen af det styrtsikre førerværn.

Sikkerhedsbøjlen skal flyttes fra laveste position til opret låst position og tilbage. Disse arbejdsgange svarer til én cyklus. Der gennemføres 500 cyklusser.

Dette kan gøres manuelt eller ved anvendelse af ekstern kraft (hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk aktivering). I begge tilfælde skal kraften anvendes inden for et plan parallelt med sikkerhedsbøjlens forløb og vinkelhastigheden skal, når den passerer gennem håndteringsområdet, være nogenlunde konstant og mindre end 20 grader/s.

Efter 500 cyklusser må den kraft, der anvendes, når sikkerhedsbøjlen er i hævet position, ikke være mere end 50 % højere end den tilladte kraft (tabel 7.2).

Oplåsningen af sikkerhedsbøjlen skal ske i henhold til instruktionsbogen.

Efter 500 cyklusser, må der ikke foretages nogen vedligeholdelse eller justering af låsesystemet.

Anmærkning 1: Den indledende prøvning kan også anvendes på automatisk sammenfoldelige ROPS-systemer. Prøvningen bør udføres før styrkeprøvningen af det styrtsikre førerværn.

Anmærkning 2: Den indledende prøvning kan udføres af fabrikanten. I sådanne tilfælde skal fabrikanten til prøveanstalten levere en attest med angivelse af, at prøvningen er foretaget i overensstemmelse med prøvningsmetoden, og at der ikke fandt vedligeholdelse eller justering af låseanordningen sted efter afslutningen af 500 cyklusser. Prøveanstalten kontrollerer udstyrets ydeevne med én cyklus fra laveste position til opret låst position og tilbage.

Image

Figur 7.8 a

Fra jorden

Figur 7.8 b

Fra platformen

Image

Figur 7.9

Håndteringsområde

Håndteringsområde

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image

Figur 7.14

Eksempel på tilgængelig del af håndteringsområdet

Tilgængelige områder

Håndteringsområdets forløb

Tilgængelig del af håndteringsområdet

Image

Figur 7.15

Punkter til kontrol af den nødvendige kraft

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Image

Figur 7.16

Punkter til kontrol af den nødvendige kraft

Yderligere punkt

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

«

3)

I anmærkningerne til bilag X affattes anmærkning (1) således:

»1)

Medmindre den nummerering af afsnit B2 og B3, der er blevet harmoniseret med hele bilaget, forskrifternes tekst og nummereringen i punkt B, er identisk med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ for officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD standard Code 7, udgave 2017 af februar 2017.«.

BILAG IV

Bilag XI til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 ændres som følger:

1)

I punkt C foretages følgende ændringer:

a)

punkt 3.1.3 affattes således:

»3.1.3.

Et førerværn kan konstrueres udelukkende til at beskytte føreren mod en nedstyrtende genstand. På førerværnet kan det være muligt at montere en mere eller mindre midlertidig beskyttelse mod vejrlig for føreren. Føreren vil normalt fjerne dette, når det er varmt. Der findes imidlertid førerværn, hvor beklædningen er permanent, og hvor ventilation i varmt vejr sikres ved vinduer eller lemme. Da beklædningen kan øge konstruktionens styrke, og da den, hvis den er aftagelig, meget vel kan være aftaget, når der indtræffer et uheld, skal alle dele, der således kan aftages af føreren, fjernes før prøvningen. Døre og vinduer, der kan åbnes, skal enten aftages eller fastgøres i åben stilling under prøvningen, således at de ikke øger førerværnets styrke.«

b)

følgende indsættes som punkt 3.1.3.1:

»3.1.3.1.

Hvis der i sikkerhedszonens lodrette projektion befinder sig en taglem, der kan åbnes, kan prøvningen på fabrikantens anmodning og på dennes ansvar og i overensstemmelse med dennes instrukser enten udføres med taglemmen

i lukket — låst position

i åben position

fjernet.

Under alle omstændigheder skal kravene i punkt 3.3 være opfyldt, og prøvningsbetingelserne skal angives i prøvningsrapporten.

Herefter vil der i disse regler kun blive refereret til prøvning af førerværnet. Det skal forstås, at dette omfatter beklædning, der ikke er af midlertidig art.

En beskrivelse af enhver form for midlertidig beklædning, der leveres i forbindelse med førerværnet, skal indgå i specifikationerne. Glas eller lignende skøre materialer skal fjernes inden prøvningen. Traktorkomponenter og komponenter i førerværnet, der kan blive beskadiget unødigt under prøvningen, og som ikke har indflydelse på førerværnets styrke eller dimensioner, kan fjernes inden prøvningen, hvis fabrikanten ønsker dette. Under prøvningen må der ikke foretages reparationer eller justeringer. Flere identiske prøver kan leveres af fabrikanten, hvis flere faldprøvninger er påkrævet.«

c)

følgende indsættes som punkt 3.6.2.8 før tabel 10.2:

»3.6.2.8.

Alternativt kan disse krav kontrolleres ved at påføre slagprøvning på prøveemnet, såfremt alle konstruktionsdele har en temperatur på eller under – 18 °C.«

d)

titlen på figur 10.3 affattes således:

»Figur 10.3

Minimal FOPS-prøvningskonfiguration

Førerværn solidt fastgjort til prøvebænken i dets normale monteringsposition«

2)

I anmærkningerne til bilag XI affattes anmærkning 1) således:

»1)

Medmindre andet er anført, er forskrifternes tekst og nummereringen i punkt C identisk med teksten og nummereringen i det standardiserede OECD-regulativ for officiel prøvning af førerværn til beskyttelse mod nedstyrtende genstande på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD standard Code 10, 2017-udgaven af februar 2017.«.

BILAG V

Bilag XIV til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 ændres som følger:

1)

I tillæg 3 foretages følgende ændringer:

a)

i tabellen affattes rækkerne for PS nr. 1 og 2 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

1

0 089

 

2

0 215«

 

b)

i tabellen affattes rækkerne for PS nr. 699 og 700 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

699

0 023

 

700

0 000

28·0«

2)

I tillæg 4a foretages følgende ændringer:

a)

i tabellen affattes rækkerne for PS nr. 1 og 2 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

1

0 022

 

2

0 089«

 

b)

i tabellen affattes rækken for PS nr. 699 således:

»PS nr.

a

10– 4 m

t

s

699

0 062«.

 


Top