EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0829

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/829 af 15. februar 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EØS-relevant tekst.)

C/2018/863

OJ L 140, 6.6.2018, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/829/oj

6.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/8


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/829

af 15. februar 2018

om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 17, stk. 5, og artikel 49, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, som fastsat i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 (2), ajourføres regelmæssigt. I denne henseende bør listen suppleres med en forklarende note med en præcisering, der tillader producenterne at bruge senere supplementer til de gældende ændringsserier til disse FN/ECE-regulativer, selv hvis de ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Der er konstateret nogle redaktionelle fejl i den liste over FN/ECE-regulativer, der er anført i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/208, som bør berigtiges.

(3)

Redaktionelle rettelser til bilag IV til delegeret forordning (EU) 2015/208 og præcise henvisninger til de køretøjsklasser, som dette bilag finder anvendelse på, er nødvendige for en gnidningsløs gennemførelse ved de nationale myndigheder.

(4)

De krav til styreapparatet, der er fastsat i bilag V til delegeret forordning (EU) 2015/208, bør tilpasses til den tekniske udvikling i overensstemmelse med ISO 10998:2008 og med de krav i FN/ECE-regulativ nr. 79, der er medtaget på listen i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/208.

(5)

Moderne landbrugs- og skovbrugstraktorer udsættes for elektromagnetiske signaler med en frekvens på op til 2 000 MHz. Bilag XV til delegeret forordning (EU) 2015/208 bør derfor ændres, så den også omfatter passende frekvensbånd til prøvning og bringes i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 10, som omfatter disse prøvningskrav og anvendes som et alternativ til de krav, der er fastsat i bilag XV.

(6)

Moderne dyrkningsteknikker kræver brug af bredere dæk for at undgå jordpakning samt anvendelse af større redskaber. Derfor bør kravene til dimensioner og påhængskøretøjets masse som fastsat i bilag XXI til delegeret forordning (EU) 2015/208 tilpasses for så vidt angår køretøjets bredde på linje med hvad der allerede er tilladt i en række medlemsstater.

(7)

Kravene vedrørende tilpasning af dimensioner medfører et behov for at tilpasse nogle af de krav, der er fastsat i bilagene til delegeret forordning (EU) 2015/208, nemlig bilag VII om synsfelt og forrudeviskere, bilag XII om belysningsanlæg, bilag XIV om køretøjets ydre og tilbehør, bilag XXVI om beskyttelse bagtil, bilag XXVII om sidebeskyttelse og bilag XXVIII om lad, da deres bestemmelser er direkte afhængige af den tilladte køretøjsbredde.

(8)

Det anslås, at dødelige ulykker kan reduceres betydeligt ved at øge synligheden af landbrugs- og skovbrugskøretøjer ved at tilpasse kravene til passende skærpede belysningsinstallationer i bilag XII til delegeret forordning (EU) 2015/208.

(9)

For at muliggøre en korrekt anvendelse af prøvningskravene i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208, er det nødvendigt at opdatere en bestemt matematisk formel, der er forbundet med denne prøvning.

(10)

For at sikre beskyttelse af færdselssikkerheden, hvad angår påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr, som forordning (EU) nr. 167/2013 finder anvendelse på, bør kravene til mekaniske koblinger i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 tilpasses for at muliggøre brugen af 3-punkts mekaniske koblinger og forbedrede specifikationer for mekaniske koblingstyper på trukne køretøjer, der trækker andre køretøjer.

(11)

Delegeret forordning (EU) 2015/208 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed —

(12)

I betragtning af, at nærværende forordning indeholder en række berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2015/208, bør den træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/208

I delegeret forordning (EU) 2015/208 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 40a i kapitel IV:

»Artikel 40 a

Overgangsbestemmelser

1.   Uanset anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/829 (*1), skal de nationale myndigheder indtil den 31. december 2018 også fortsat meddele typegodkendelser for landbrugs- og skovbrugskøretøjstyper eller typer af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er i overensstemmelse med denne forordning, i den udgave, der var gældende den 8. juni 2018.

2.   Uanset anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 20182018/829, skal medlemsstaterne indtil den 30. juni 2019 også fortsat tillade markedsføring, indregistrering eller ibrugtagning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer eller af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder på grundlag af en type, der er godkendt i overensstemmelse med den udgave af denne forordning, der var gældende den 8. juni 2018.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/829 af 15. februar 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 140 af 6.6.2018, s. 8).«"

2)

Bilag I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2015/208

Bilag I, IV, XII og XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 berigtiges som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 af 8. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 42 af 17.2.2015, s. 1).


BILAG I

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/208

I bilag I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII og XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 foretages følgende ændringer:

1.

Følgende note indsættes efter tabellen i bilag I:

»Overgangsbestemmelserne i de FN/ECE-regulativer, der er opført i denne tabel, finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige alternative datoer i denne forordning. Overensstemmelse med forskrifter i henhold til senere ændringer heraf, der er anført i denne tabel, vil også blive accepteret.«.

2.

I bilag V affattes punkt 3.1.2, første punktum, således:

»Aktiveringskraften på betjeningsanordningen må ved overgang fra ligeudkørsel til det styreudslag, der er nødvendigt for at opnå en vendekreds med 12 m radius, ikke overstige 25 daN, hvis styreapparatet er intakt.«.

3.

I bilag VII indsættes følgende punktum i punkt 2:

»Prøvninger og acceptkriterier, der er fastsat i ISO 5721-2:2014, finder også anvendelse på traktorer med en bredde på over 2,55 m.«.

4.

I bilag XII foretages følgende ændringer:

a)

punkt 6.15.1 affattes således:

»6.15.1.

Montering: Obligatorisk på alle køretøjer, hvis længde er over 4,6 m. Valgfri på alle andre køretøjer.«

b)

punkt 6.15.6 affattes således:

»6.15.6.

Retning: Rettet til siden. Hvor retningen ikke ændres, kan refleksanordningen dreje.«

c)

punkt 6.18.1 affattes således:

»6.18.1.

Montering: Obligatorisk på traktorer, hvis længde er over 4,6 m. Obligatorisk på påhængskøretøjer i klasse R3 og R4, hvis længde er over 4,6 m. Valgfri på alle andre køretøjer.«

d)

punkt 6.18.4.3, sidste afsnit, affattes således:

»For køretøjer, hvis længde ikke er over 6 m, og for chassis med førerhus er en sidemarkeringslygte inden for den første tredjedel af køretøjets længde eller inden for den sidste tredjedel dog tilstrækkeligt. For traktorer er en sidemarkeringslygte monteret inden for den midterste tredjedel af køretøjets længde også tilstrækkeligt.«

e)

i punkt 6.18.4.3 tilføjes følgende afsnit:

»Sidemarkeringslygten kan være en del af sin lysemitterende flade fælles med siderefleksanordningen.«

f)

punkt 6.26.1 affattes således:

»6.26.1.

Montering:

 

Obligatorisk på køretøjer med en samlet bredde på over 2,55 m.

 

Valgfri på køretøjer med en samlet bredde på højst 2,55 m.«.

5.

Bilag XIV, punkt 2.1, affattes således:

»2.1.

Dette bilag finder anvendelse på de dele af den udvendige overflade, som — når et køretøj er belæsset, udstyret med dæk med den største diameter eller bælter med de største vertikale mål (ikke beregnet til beskyttelse af jordbunden), som det er godkendt til, og alle døre, vinduer og adgangslemme osv. er lukket — er:«.

6.

I bilag XV foretages følgende ændringer:

a)

i del 2, punkt 3.4.2.1, erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000« i begge forekomster

b)

del 5 ændres som følger:

i)

i punkt 1.2 udgår de tre sidste tre punktummer.

ii)

i punkt 5.1.3 erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000«

iii)

i punkt 6.1 erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000«

iv)

punkt 6.1.1 affattes således:

»6.1.1.

Til kontrol af, at køretøjet opfylder kravene i denne del, udføres prøvningen af køretøjet ved op til 14 enkeltfrekvenser i dette område, f.eks. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 og fra 1 000 to 2 000 MHz i overensstemmelse med den stigning, der er specificeret i ISO 11451-1, 3. udg., 2005, og ændring 1:2008.«

v)

i punkt 7.1.2 erstattes tallet »1 000« med tallet »2 000«

vi)

i punkt 7.4 tilføjes følgende punktum:

»Køretøjet udsættes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet mellem 20 og 2 000 MHz med vertikal polarisering.«

vii)

punkt 7.4.2 affattes således:

»7.4.2.   Prøvningssignalets kurveform

Prøvningssignalets modulering skal være:

a)

amplitudemodulation (AM), med 1 kHz-modulation og 80 % modulationsdybde (m = 0,8 ± 0,04) i frekvensområdet 20-1 000 MHz (som defineret i figur 3 i denne del), og

b)

pulsmodulation (PM), med t = 577 μs og periode = 4 600 μs, i frekvensområdet 1 000-2 000 MHz, jf. ISO 11451-1, 3. udg., 2005 og ændring 1:2008.«

viii)

Følgende indsættes som punkt 7.4.4:

»7.4.4.   Eksponeringstid

Eksponeringstiden for hver prøvefrekvens skal være tilstrækkelig til, at prøvningskøretøjet kan reagere under normale betingelser. Varigheden må i ingen tilfælde være kortere end 2 s.«.

7.

I bilag XXI foretages følgende ændringer:

a)

punkt 2.1 affattes således:

»2.1.

De maksimale mål for et køretøj i klasse T eller C er:

2.1.1.

længde: 12 m

2.1.2.

bredde: 2,55 m (uden hensyntagen til dækkets udbulning ved kontakten med vejbanen).

Bredden kan forhøjes op til 3,00 m, hvis dette udelukkende sker som følge af montering af dæk eller bælter af gummi eller dobbelte dækkonfigurationer, som er nødvendige for jordbundsbeskyttelse, herunder stænkafskærmningssystemer, forudsat at bredden af køretøjets permanente struktur er begrænset til 2,55 m, og det typegodkendte køretøj er udstyret med mindst ét sæt dæk eller bælter af gummi, for hvilke dens bredde ikke må overstige 2,55 m.

2.1.3.

højde: 4 m.«

b)

der indsættes følgende punkt 2.3, 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3:

»2.3.

De maksimale mål for et køretøj i klasse R er:

2.3.1.

længde: 12 m

2.3.2.

bredde: 2,55 m (uden hensyntagen til dækkets udbulning ved kontakten med vejbanen).

Bredden kan forhøjes op til 3,00 m, hvis dette udelukkende er forårsaget af en af følgende omstændigheder:

a)

anvendelsen af dækkonfigurationer til beskyttelse af jordbunden, hvis køretøjet også monteres med mindst ét sæt dæk, hvor dets bredde ikke overstiger 2,55 m. Køretøjets struktur som påkrævet ved transport må ikke overstige 2,55 m i bredden. Hvis køretøjet også kan monteres med mindst et sæt dæk, hvor dets bredde ikke overstiger 2,55 m, skal stænkafskærmningssystemer, hvis sådanne er monteret, være således indrettet, at køretøjets bredde ikke overstiger 2,55 m.

b)

tilstedeværelsen af redskaber, der er nødvendige for køretøjets funktion, i overensstemmelse med de bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (*1). Køretøjets struktur som påkrævet ved transport må ikke overstige 2,55 m i bredden.

2.3.3.

højde: 4 m.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).«."

8.

I bilag XXVI affattes punkt 2.4.2 således:

»2.4.2.

Anordningen må ikke på noget sted være bredere end bagakslen, målt i hjulenes yderste punkt, fraregnet dækkenes udbuling ved vejbanen, eller være mere end 10 cm smallere i hver side. Har køretøjet flere bagaksler, skal bredden af den bredeste af disse lægges til grund. Anordningens bredde må under ingen omstændigheder overstige 2,55 m.«.

9.

Bilag XXVII, punkt 2.1, første afsnit, affattes således:

»Køretøjets bredde med anordningen må ikke overstige den største bredde af køretøjet, eller 2,55 m, alt efter hvad der er mindst. Hovedparten af dens ydre overflade må ikke befinde sig mere end 120 mm inden for køretøjets yderste plan (maksimal bredde).«.

10.

I bilag XXVIII, punkt 2, affattes andet led således:

»—

bredden ikke må overstige den største bredde af traktoren uden udstyr, eller 2,55 m, alt efter hvad der er mindst.«.

11.

I bilag XXXIV indsættes følgende punkt:

»2.9.

Hvis et trukket køretøj trækker et andet køretøj, skal den mekaniske kobling på førstnævnte opfylde kravene til mekaniske koblinger på traktorer.«.


BILAG II

Berigtigelser til delegeret forordning (EU) 2015/208

I bilag I, IV, XII og XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208 foretages følgende berigtigelser:

1.

Bilag I berigtiges således:

a)

rækken under rækken med regulativ nr. 5 udgår

b)

rækken under rækken med regulativ nr. 21 udgår

c)

rækken under rækken med regulativ nr. 75 udgår

2.

Bilag IV berigtiges således:

a)

Punkt 1.1, 1.2 og 2 udgår.

b)

Følgende indsættes som punkt 2, 3 og 4:

»2.

Kravene i ISO 10998:2008, ændring 1:2014, finder anvendelse på styreapparatet i køretøjer, der tilhører klasse Tb og Cb med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 40 km/h, men ikke over 60 km/h.

3.

Styringen af Cb-traktorer skal være i overensstemmelse med kravene punkt 3.9 i bilag XXXIII.

4.

Kravene til aktiveringskraft for de køretøjer, som omhandlet i punkt 1, skal være de samme som kravene til køretøjer i klasse N2, der er fastsat i punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 79, som opført i bilag I.

For et køretøj udstyret med saddel og styr bør der være samme aktiveringskraft ved grebets midte.«.

3.

Bilag XII berigtiges således:

a)

sidste punktum i punkt 6.15.5 affattes således:

»Den lodrette vinkel under vandret kan nedsættes til 5°, hvis refleksanordningens højde over jorden er mindre end 750 mm.«

b)

i tillæg 3 affattes overskriften således:

»Dimensioner, den reflekterende overflades minimumsstørrelse, farve og fotometriske mindstekrav og identificering og mærkning af signalpaneler og signalfolie til køretøjer med en bredde på over 2,55 m«.

4.

Bilag XXXIV berigtiges således:

a)

i punkt 3.4.1 affattes formlen for h2, således:

»h2 ≤ (((mla – 0,2 × mt) × 1 – (S × c))/(0,6 × (mlt – 0,2 × mt + S)))«

b)

i punkt 8 affattes litra b) således:

»b)

udskifteligt trukket udstyr i klasse R1a eller R2a, hovedsagelig beregnet til behandling af materialer som omhandlet i artikel 3, stk. 9, i forordning (EU) nr. 167/2013«.

Top