Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0784

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/784 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clothianidin (EØS-relevant tekst. )

C/2018/3177

OJ L 132, 30.5.2018, p. 35–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/784/oj

30.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/784

af 29. maj 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clothianidin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 21, stk. 3, artikel 49, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet clothianidin blev ved Kommissionens direktiv 2006/41/EF (2) optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 (5) blev godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clothianidin ændret, og der blev stillet krav om, at ansøgeren fremlagde bekræftende oplysninger for så vidt angår:

a)

risikoen for andre bestøvere end honningbier

b)

risikoen for honningbier, der fouragerer i nektar eller pollen i efterfølgende afgrøder

c)

den potentielle optagelse via rødderne på blomstrende ukrudt

d)

risikoen for honningbier, der fouragerer på honningdug fra insekter

e)

den potentielle eksponering via guttation og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

f)

den potentielle eksponering for afdrift af støv som følge af radsåning og den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for biyngel som følge af en sådan eksponering

g)

den akutte og langsigtede risiko for kolonioverlevelse og -udvikling samt risikoen for honningbiers yngel som følge af indtagelse af kontamineret nektar og pollen.

(4)

I december 2014 fremsendte ansøgerne yderligere oplysninger vedrørende bier (dvs. honningbier, humlebier og solitære bier) til den rapporterende medlemsstat, Belgien, inden for den frist, der er fastsat for fremsendelse af oplysninger. De fremsendte opdaterede dossierer i marts 2015 og juni 2015.

(5)

Belgien vurderede de yderligere oplysninger, som ansøgerne havde fremlagt. Landet fremlagde den 31. august 2015 sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(6)

Kommissionen hørte autoriteten, der den 13. oktober 2016 fremlagde sin udtalelse om risikovurderingen for clothianidin (6). Autoriteten påviste, at der i forbindelse med de fleste afgrøder var en høj akut risiko for bier som følge af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet clothianidin. Autoriteten påviste navnlig en høj akut risiko for bier for så vidt angår vintersæd, og en høj kronisk risiko for bier kan ikke udelukkes for så vidt angår sukkerroer. Der blev påvist en høj akut og en kronisk risiko ved indtagelsen af restkoncentrationer i kontamineret pollen eller nektar, eller en høj risiko kan ikke udelukkes i forbindelse med de fleste anvendelser på mark. Desuden blev der i forbindelse med alle anvendelser på mark påvist en kronisk og en høj risiko i efterfølgende afgrøder. For så vidt angår forstplanter havde ansøgerne ikke fremlagt data, og en risiko for bier kan derfor ikke udelukkes. Autoriteten påviste endvidere flere tilfælde af manglende data.

(7)

Den 11. februar 2015 indledte Kommissionen en undersøgelse af nye videnskabelige data, jf. betragtning 16 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013, ved at give EFSA mandat til at organisere en åben indkaldelse af data. EFSA lancerede en åben indkaldelse af data, der blev afsluttet den 30. september 2015 (7).

(8)

Den 13. november 2015 anmodede Kommissionen EFSA om at fremlægge konklusioner vedrørende en opdateret risikovurdering for bier for så vidt angår anvendelsen af clothianidin som frøbehandlingsmiddel eller granulat ved at organisere en peerevaluering og under hensyntagen til de data, der var blevet indsamlet i forbindelse med den specifikke åbne indkaldelse af data, og eventuelle andre data fra undersøgelser, forskning og overvågningsaktiviteter, der er relevante for de pågældende anvendelser. Den 28. februar 2018 fremlagde autoriteten sin konklusion vedrørende peerevalueringen af den opdaterede vurdering af pesticidrisikoen for bier i forbindelse med anvendelsen af aktivstoffet clothianidin som frøbehandlingsmiddel og granulat (8). Ansøgerne fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til denne konklusion. Ansøgerne fremsatte deres bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(9)

Udkastet til vurderingsrapport, tillægget til udkastet til vurderingsrapport og autoritetens konklusioner blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og behandlingen blev afsluttet den 27. april 2018 i form af et revideret tillæg til Kommissionens reviderede vurderingsrapport om clothianidin.

(10)

Kommissionen opfordrede ansøgerne til at fremsætte bemærkninger til det reviderede tillæg til den reviderede vurderingsrapport om clothianidin. Ansøgerne fremsatte deres bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(11)

Efter at have gennemgået de oplysninger, som ansøgerne fremsendte i 2014 og 2015, har Kommissionen konkluderet, at de yderligere bekræftende oplysninger, der stilles krav om ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013, ikke er blevet fremlagt, og efter desuden at have taget de opdaterede risikovurderinger for bier i betragtning har Kommissionen konkluderet, at yderligere risici for bier ikke kan udelukkes, medmindre der indføres yderligere begrænsninger. I betragtning af behovet for at sikre et sikkerheds- og beskyttelsesniveau, der er i overensstemmelse med det høje niveau for beskyttelse af dyrs sundhed, der tilstræbes i Unionen, bør alle udendørs anvendelser forbydes. Anvendelsen af clothianidin bør derfor begrænses til permanente væksthuse, og der bør stilles krav om, at den deraf resulterende afgrøde forbliver i et permanent væksthus i hele sin livscyklus, således at den ikke genplantes udendørs.

(12)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(13)

Under hensyntagen til risikoen for bier i forbindelse med behandlet frø bør markedsføring og anvendelse af frø, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler indeholdende clothianidin, være omfattet af samme begrænsninger som anvendelsen af clothianidin. Det bør derfor ikke være tilladt at markedsføre eller anvende frø, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler indeholdende clothianidin, undtagen hvis frøet kun påtænkes anvendt i permanente væksthuse og den deraf resulterende afgrøde forbliver i et permanent væksthus i hele sin livscyklus.

(14)

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin.

(15)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest den 19. december 2018.

(16)

Forbuddet mod markedsføring og anvendelse af behandlet frø bør først gælde fra den 19. december 2018 for at sikre en tilstrækkelig overgangsperiode.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forbud mod markedsføring og anvendelse af behandlet frø

Frø, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler indeholdende clothianidin, må ikke markedsføres eller anvendes, undtagen hvis:

a)

frøet kun påtænkes anvendt i permanente væksthuse, og

b)

den deraf resulterende afgrøde forbliver i et permanent væksthus i hele sin livscyklus.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin som aktivstof, senest den 19. september 2018.

Artikel 4

Afviklingsperiode

En eventuel afviklingsperiode, som medlemsstaterne bevilger i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så kort som muligt og udløbe senest den 19. december 2018.

Artikel 5

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013

For så vidt angår frø, der er blevet behandlet med plantebeskyttelsesmidler indeholdende clothianidin, udgår artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dog finder artikel 2 og 5 anvendelse fra den 19. december 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2006/41/EF af 7. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clothianidin og pethoxamid som aktive stoffer (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 24).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 485/2013 af 24. maj 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid og om forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer (EUT L 139 af 25.5.2013, s. 12).

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance clothianidin in light of confirmatory data submitted. EFSA Journal 2016;14(11):4606, 34 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4606.

(7)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2015. Technical report on the open call for new scientific information as regards the risk to bees from the use of the three neonicotinoid pesticide active substances clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam applied as seed treatments and granules in the EU. EFSA supporting publication 2015:EN-903. 8 s.

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2018. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin considering the uses as seed treatments and granules. EFSA Journal 2018;16(2):5177. 86 s.


BILAG

Teksten i kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 121, clothianidin, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid, i permanente væksthuse eller til behandling af frø, der kun påtænkes anvendt i permanente væksthuse. Den deraf resulterende afgrøde skal forblive i et permanent væksthus i hele sin livscyklus.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clothianidin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006, samt konklusionerne i det reviderede tillæg til den reviderede vurderingsrapport om clothianidin, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 27. april 2018.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

risikoen for grundvandet

risikoen for bier og humlebier, der er sat ud med henblik på bestøvning i permanente væksthuse

eksponeringen af bier via indtagelse af kontamineret vandt fra de permanente væksthuse.

Medlemsstaterne skal sikre, at frø kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg anvender de bedste tilgængelige teknikker med henblik på at sikre, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


Top