EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0764

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 af 2. maj 2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2532

OJ L 129, 25.5.2018, p. 68–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/oj

25.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/764

af 2. maj 2018

om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (1), særlig artikel 80, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) oppebærer indtægter, der udgøres af et bidrag fra Unionen samt gebyrer og afgifter, der betales af ansøgere for behandling af ansøgninger om certifikater, tilladelser og afgørelser om godkendelse, behandling af klager og andre tjenesteydelser, der leveres af agenturet i henhold til artikel 64 i forordning (EU) 2016/796.

(2)

De gebyrer og afgifter, der skal betales til agenturet, bør fastsættes på en gennemskuelig, rimelig og ensartet måde, navnlig med henblik på forenkling. De bør ikke påføre virksomhederne en unødig finansiel byrde og bør ikke skade den europæiske jernbanesektors konkurrenceevne.

(3)

Ved beregningen af gebyrer og afgifter bør der tages hensyn til omkostningerne til personale og eksterne eksperter, der deltager i behandlingen af ansøgninger, hvor dette er relevant. Der bør ligeledes tages hensyn til omkostningerne til støttetjenester og -aktiviteter i forbindelse med behandlingen af ansøgninger samt eventuelle andre driftsomkostninger vedrørende leveringen af disse tjenester. Disse omkostninger bør være forbundet med og stå i et rimeligt forhold til de relevante aktiviteter, og de bør være ikke-diskriminerende.

(4)

De afgifter og gebyrer, som agenturet opkræver, bør dække de fulde omkostninger i forbindelse med de tjenesteydelser, som agenturet leverer.

(5)

Den tid, agenturet bruger på at levere disse tjenesteydelser, bør faktureres efter en timesats, indtil systemet er modent til en ordning med faste satser. Agenturets gebyrer og afgifter bør i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/796 fastsættes således, at de hverken genererer et underskud eller et betydeligt overskud.

(6)

Beløbene bør ikke afhænge af, hvor ansøgeren er etableret, eller hvilket sprog ansøgningen er udfærdiget på. Derfor bør omkostningerne til rejser og oversættelse i forbindelse med de dele af ansøgningerne, der behandles af agenturet, lægges sammen og fordeles blandt alle ansøgninger.

(7)

Gebyrerne og afgifterne bør fastsættes således, at de særlige behov hos små og mellemstore virksomheder tilgodeses. Virksomhederne bør have mulighed for at opdele betalingen i flere afdrag, hvis det er nødvendigt.

(8)

Ansøgerne er sikret ret til at klage inden for rammerne af forordning (EU) 2016/796 og bør kunne søge oprejsning og udøve denne ret over for agenturets afgørelser. Betaling af gebyrer og afgifter til dækning af en klage over agenturets afgørelser bør derfor ikke være en forudsætning for, at en klage kan antages til realitetsbehandling. Der bør kun opkræves gebyrer og afgifter for behandling af klager i tilfælde, hvor klagen afvises.

(9)

I overensstemmelse med god projektledelse bør ansøgeren have mulighed for at anmode om et overslag. Ansøgerne bør, så vidt det overhovedet er muligt, informeres om størrelsen af det beløb, der forventes opkrævet, og om hvordan betalingen bør foretages. Der bør fastsættes frister for betaling af gebyrer og afgifter.

(10)

Oplysningerne om de gebyrer og afgifter, der fastsættes i denne forordning, bør være offentligt tilgængelige. Eventuelle fremtidige revisioner af de gebyrer, som agenturet opkræver, bør baseres på en gennemskuelig evaluering af agenturets omkostninger og de relevante omkostninger ved de opgaver, der udføres af de nationale sikkerhedsmyndigheder.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der henvises til i artikel 81 i forordning (EU) 2016/796 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   I denne forordning fastsættes de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) for behandling af ansøgninger i henhold til artikel 14, 20, 21 og 22, i forordning (EU) 2016/796 samt for levering af andre tjenesteydelser i overensstemmelse med agenturets mål. Endvidere fastsættes metoden til beregning af disse gebyrer og afgifter samt betalingsbetingelserne.

2.   I forordningen fastlægges også procedurer, der skal sikre åbenhed, ikkediskrimination og andre grundprincipper i EU-retten i forbindelse med de nationale sikkerhedsmyndigheders omkostninger til behandling af den nationale del af de ansøgninger, som agenturet er ansvarligt for i henhold til artikel 14, 20 og 21 i forordning (EU) 2016/796.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på de gebyrer og afgifter, der opkræves i forbindelse med følgende opgaver udført af de nationale sikkerhedsmyndigheder:

a)

behandling af ansøgninger om EU-sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 10, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 (2) samt den dermed forbundne forhåndskoordinering som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 (3)

b)

behandling af ansøgninger om tilladelse til at bringe køretøjer i omsætning og om typegodkendelse af køretøjer i henhold til artikel 21, stk. 8, og artikel 24, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 (4) samt den dermed forbundne forhåndskoordinering som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 (5)

c)

udtalelser om anmodninger om godkendelse af fast ERTMS-udstyr i henhold til artikel 19, stk. 3, sidste afsnit, i direktiv (EU) 2016/797

d)

udstedelse af midlertidige tilladelser til at foretage prøver på nettet i henhold til artikel 21, stk. 3 og 5, i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 2

Typer af gebyrer og afgifter

1.   Agenturet opkræver gebyrer for behandling af ansøgninger, herunder for udarbejdelse af overslag og når en ansøgning trækkes tilbage af ansøgeren, eller når agenturet ændrer en afgørelse. Agenturet kan også opkræve gebyrer, når det tilbagekalder en tidligere afgørelse med den begrundelse, at indehaveren af en tilladelse eller et certifikat ikke overholder de tilknyttede betingelser.

2.   De ansøgninger, der er nævnt i stk. 1, vedrører:

a)

tilladelser til at bringe køretøjer i omsætning og til at bringe køretøjstyper i omsætning i henhold til artikel 20 og 21 i forordning (EU) 2016/796

b)

EU-sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 14 i forordning (EU) 2016/796

c)

afgørelser om godkendelse af, at en ERTMS-udstyrsløsning er i overensstemmelse med den relevante TSI og dermed interoperabel, jf. artikel 22 i forordning (EU) 2016/796

d)

klager, som omhandlet i artikel 58 i forordning (EU) 2016/796, i henhold til artikel 7 i nærværende forordning.

3.   Agenturet opkræver afgifter for tjenesteydelser, der ikke er omfattet af stk. 1, og som leveres efter anmodning fra en ansøger eller en anden person. Det opkræver navnlig afgifter for ydelser i forbindelse med forhåndskoordinering som omhandlet i forordning (EU) 2018/545 og gennemførelsesforordning (EU) 2018/763.

4.   Agenturet offentliggør en liste over tjenesteydelser på sit websted.

Artikel 3

Beregning af gebyrer og afgifter

1.   Gebyrernes og afgifternes størrelse fastsættes som summen af følgende:

a)

det antal timer, som agenturets personale og eksterne eksperter har brugt på at behandle en ansøgning, ganget med agenturets timesats og

b)

de nationale sikkerhedsmyndigheders relevante omkostninger i forbindelse med behandlingen af den nationale del af ansøgningen.

2.   I forbindelse med stk. 1, litra a), anvender agenturet en timesats på 130 EUR.

Artikel 4

Overslag over gebyrer og afgifter

1.   Efter anmodning fra en ansøger udarbejder agenturet et ikkebindende overslag over størrelsen af de gebyrer og afgifter, der er forbundet med en ansøgning eller en anmodning om tjenesteydelser, og meddeler, hvornår fakturaen vil blive udstedt.

De nationale sikkerhedsmyndigheder, der deltager i behandlingen af en ansøgning, forelægger agenturet et ikkebindende overslag over deres omkostninger som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b); disse omkostninger skal indgå i det overslag, som udarbejdes af agenturet.

2.   Under behandlingen af en ansøgning overvåger agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder deres omkostninger. Efter anmodning fra ansøgeren underretter agenturet denne, når der er risiko for, at omkostningerne overskrider overslaget med mere end 15 %.

3.   Hvis behandlingen af en ansøgning eller leveringen af en tjenesteydelse varer længere end et år, kan ansøgeren anmode om et nyt overslag.

4.   Når der anmodes om udarbejdelse af overslag og en eventuel revision heraf, kan de frister, der er fastsat ved artikel 19, stk. 4, og artikel 21, stk. 6, i direktiv (EU) 2016/797 samt i artikel 10, stk. 6, i direktiv (EU) 2016/798, suspenderes i op til ti arbejdsdage.

Artikel 5

Betalingsbetingelser

1.   Agenturet udsteder en faktura over de skyldige gebyrer og afgifter inden for 30 kalenderdage fra datoen for

a)

agenturets eller klagenævnets afgørelse eller

b)

afslutningen af tjenesteydelsen eller

c)

tilbagetrækningen af en ansøgning eller

d)

enhver anden begivenhed, der medfører ophør af behandlingen af en ansøgning.

2.   Af fakturaen skal fremgå:

a)

det antal timer, som agenturet har brugt på den leverede ydelse, og

b)

hvor det er relevant, de omkostninger, der opkræves pr. ansvarlig national sikkerhedsmyndighed. Omkostningerne specificeres med hensyn til opgave og tidsforbrug eller i form af faste satser for behandling af den nationale del af ansøgningen.

3.   Senest når agenturet anmoder om det, forelægger de nationale sikkerhedsmyndigheder agenturet en opgørelse over omkostningerne i forbindelse med deres bidrag; disse omkostninger opføres på den faktura, som agenturet udsteder. Det skal fremgå af opgørelsen, hvordan omkostningerne er beregnet.

4.   Gebyrer og afgifter angives og betales i euro.

5.   Agenturet underretter ansøgerne om afgørelsen og udsteder fakturaen via den one-stop-shop, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) 2016/796.

6.   Agenturet kan udstede fakturaer på beløb til mellemliggende betaling hver sjette måned.

7.   Betaling af gebyrer og afgifter sker ved overførsel til den bankkonto, som agenturet har anført til dette formål.

8.   Ansøgerne skal sikre, at agenturet modtager betaling af de skyldige beløb, herunder eventuelle bankgebyrer i forbindelse med betalingen, senest 60 kalenderdage fra datoen for meddelelsen af fakturaen.

9.   Hvis ansøgeren er en lille eller mellemstor virksomhed, tager agenturet anmodninger om en rimelig forlængelse af betalingsfristen og om afdragsbetaling i betragtning.

Ved små og mellemstore virksomheder forstås i denne forordning virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR

10.   De nationale sikkerhedsmyndigheder modtager godtgørelse for deres omkostninger i forbindelse med behandling af den nationale del af ansøgningerne inden for de frister, der er omhandlet i stk. 8 og 9.

Artikel 6

Manglende betaling

1.   Hvis agenturet ikke har modtaget betaling inden for fristerne, jf. artikel 5, stk. 8 og 9, kan det opkræve renter for hver kalenderdag, indtil betalingen er modtaget, og det anvender reglerne vedrørende inddrivelse i artikel 80 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (6).

2.   Rentesatsen er den sats, som Den Europæiske Centralbank pr. den første kalenderdag i forfaldsmåneden anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, forhøjet med otte procentpoint.

3.   Hvis agenturet har dokumentation for, at ansøgerens finansielle formåen frembyder en risiko, kan det afvise en ansøgning, medmindre ansøgeren forelægger en bankgaranti eller sikker deponering.

4.   Agenturet kan afvise en ny ansøgning, hvis ansøgeren ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser i forbindelse med tidligere opgaver eller tjenesteydelser vedrørende tilladelser, certifikater eller godkendelser, som agenturet har udført, medmindre ansøgeren betaler det udestående skyldige beløb for disse opgaver eller tjenesteydelser.

5.   Agenturet træffer alle passende retlige foranstaltninger for at sikre fuld betaling af de fakturaer, der er udstedt. De nationale sikkerhedsmyndigheder, der har indgivet en omkostningsopgørelse med henblik på godtgørelse, bistår agenturet i denne proces.

Artikel 7

Klager og gebyrer herfor

1.   Agenturet opkræver et gebyr for enhver klage, der afvises eller trækkes tilbage.

2.   Gebyret for en klage fastsættes til 10 000 EUR eller til det gebyrbeløb, der er opkrævet for den påklagede afgørelse, alt efter hvad der er lavest.

3.   Klagenævnets sekretariatsleder underretter klageren om betalingsbetingelserne. Klageren har en frist på 30 kalenderdage fra datoen for meddelelse af fakturaen.

4.   En ansøger kan klage over de fakturerede gebyrer og afgifter til klagenævnet.

Artikel 8

Offentliggørelse og revision af satserne

1.   Agenturet offentliggør sin timesats, jf. artikel 3, på sit websted.

2.   Den nationale sikkerhedsmyndighed offentliggør de satser, der er relevante for fastsættelsen af de omkostninger, som den opkræver af agenturet, jf. artikel 3, stk. 1, litra b). Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed anvender en fast sats, anfører den, hvilke tilladelser og certifikater den faste sats gælder for.

3.   Agenturets websted skal indeholde et link til disse oplysninger.

4.   Agenturets årsrapport, jf. artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/796, skal indeholde oplysninger om de elementer, der tjener som grundlag for timesatsen, de økonomiske resultater og prognoserne.

Artikel 9

Agenturets procedurer

1.   For at udskille indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter, der er omfattet af de gebyrer og afgifter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal agenturet:

a)

modtage og beholde indtægter fra gebyrer og afgifter på en særskilt bankkonto

b)

hvert år aflægge beretning om de samlede indtægter og udgifter, der kan henføres til aktiviteter, som er omfattet af gebyrer og afgifter, samt om omkostningsstrukturen og performance.

2.   Hvis de samlede indtægter fra gebyrer og afgifter ved udgangen af et regnskabsår overstiger de samlede omkostninger ved de aktiviteter, der er omfattet af gebyrer og afgifter, holdes det overskydende beløb i en budgetreserve og anvendes det til udligning af overskud og underskud i overensstemmelse med agenturets finansforordning.

3.   Det skal sikres, at indtægterne fra aktiviteter, der er omfattet af gebyrer og afgifter, er bæredygtige.

Artikel 10

Evaluering og revision

1.   Gebyr- og afgiftsordningen underkastes en vurdering hvert regnskabsår. Vurderingen foretages på grundlag af agenturets tidligere regnskabsresultater og dets skøn over indtægter og udgifter. Gebyr- og afgiftsordningen vurderes også i forhold til agenturets fælles programmeringsdokument.

2.   På grundlag af vurderingen af agenturets økonomiske resultater og prognoser reviderer Kommissionen om nødvendigt gebyrerne og afgifterne.

3.   I lyset af de oplysninger, som agenturet fremlægger i den årsrapport, der henvises til i artikel 8, tages denne forordning op til revision senest den 16. juni 2022 med henblik på en gradvis indførelse af faste gebyrer.

Artikel 11

Overgangsbestemmelser

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) 2018/545 og i artikel 15, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, er det arbejde, der er udført inden indgivelsen af en ansøgning til agenturet, ikke omfattet af gebyrer og afgifter i henhold til denne forordning, men er underlagt national lovgivning.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 16. februar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 af 9. april 2018 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007 (se side 49 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 af 4. april 2018 om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjstypegodkendelsesprocessen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90 af 6.4.2018, s. 66).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


Top