EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0763

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 af 9. april 2018 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2001

OJ L 129, 25.5.2018, p. 49–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/763/oj

25.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/763

af 9. april 2018

om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (1), særlig artikel 10, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bestemmelser, som harmoniserer tilgangen til sikkerhedscertificering på EU-plan og fremmer samarbejdet mellem alle de parter, der er involveret i sikkerhedsvurderingen, er nødvendige for at gøre certificeringsproceduren mindre kompleks, kortere og billigere.

(2)

Ud fra erfaringerne fra udarbejdelsen af samarbejdsaftalerne som omtalt i artikel 11, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798 kan det udledes, at tidlig kontakt med ansøgeren i form af koordinering anerkendes som god praksis, når det gælder om at fremme etableringen af forbindelser mellem de parter, der er involveret i sikkerhedsvurderingen. Der bør gives mulighed for en sådan tidlig kontakt, inden en ansøgning om et EU-sikkerhedscertifikat indgives, således at certificeringsorganet kan få kendskab til ansøgerens sikkerhedsledelsessystem og dermed oplysninger om, hvordan sikkerhedsvurderingen vil blive foretaget, og hvordan afgørelserne vil blive truffet, og kan få bekræftet, at ansøgeren har modtaget tilstrækkelige oplysninger til at vide, hvad der forventes af den pågældende. Afklaringer i forbindelse med den tidlige kontakt må ikke påvirke resultatet af vurderingen.

(3)

Agenturet bør overvåge udløbsdatoerne for alle gyldige EU-sikkerhedscertifikater med driftsområde i mere end én medlemsstat og dele oplysningerne med de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder for at lette planlægningen af deres respektive sikkerhedsvurderingsaktiviteter.

(4)

Agenturet bør offentliggøre og opdatere en gratis vejledning for ansøgere, som beskriver og om nødvendigt forklarer kravene i henhold til denne forordning. Ansøgervejledningen bør — for at harmonisere tilgangen til udveksling og registrering af oplysninger via one-stop-shoppen — også indeholde standardformularer udarbejdet af agenturet i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder.

(5)

Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder bør indføre interne ordninger eller procedurer for at sikre, at kravene til sikkerhedsvurderingen overholdes.

(6)

For at forhindre dobbeltarbejde i forbindelse med vurderingen og mindske den administrative byrde og omkostningerne for ansøgeren bør agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder, hvor det er relevant, tage hensyn til de samarbejdsaftaler og multilaterale aftaler, der er indgået i henhold til artikel 11 i direktiv (EU) 2016/798.

(7)

Når det planlagte driftsområde er begrænset til én medlemsstat, og ansøgeren planlægger at køre til en eller flere stationer tæt på grænsen i tilgrænsende medlemsstater, som har tilsvarende netegenskaber og tilsvarende driftsregler, bør ansøgeren kunne gøre det uden en udvidelse af driftsområdet. Når ansøgeren indgiver sin ansøgning om et EU-sikkerhedscertifikat, bør ansøgeren vælge certificeringsorgan i henhold til artikel 10, stk. 5 og 8, i direktiv (EU) 2016/798. Når agenturet fungerer som sikkerhedscertificeringsorgan, bør det høre de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder og tage højde for de relevante grænseoverskridende aftaler.

(8)

Når agenturet fungerer som certificeringsorgan, bør ansøgeren have ret til at indgive sin ansøgning til agenturet på et af EU's officielle sprog uden at være forpligtet til at oversætte den. Dette princip gælder med forbehold af muligheden for, at de nationale sikkerhedsmyndigheder kan fastlægge en sprogpolitik vedrørende den del af ansøgningen, der er nævnt i artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2016/798. I forbindelse med vurderingen bør de nationale sikkerhedsmyndigheder have ret til at fremsende dokumenter vedrørende vurderingen til agenturet på et af medlemsstatens sprog uden at være forpligtet til at oversætte dem.

(9)

Certificeringen bør være baseret på en vurdering af ansøgerens evne til at opfylde de krav til sikkerhedsledelsessystemer, der, der gælder for jernbanevirksomheder, herunder de relevante nationale forskrifter og krav i den gældende tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring, og til at anvende dem konsekvent. Når ansøgeren har fået udstedt et EU-sikkerhedscertifikat, bør ansøgeren fortsætte med at anvende sit sikkerhedsledelsessystem i henhold til artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798.

(10)

Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder bør registrere alle relevante oplysninger om og resultatet af vurderingen i one-stop-shoppen for at kunne underbygge og begrunde afgørelser på hvert enkelt trin i sikkerhedsvurderingsprocessen. Hvis agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder har deres egne informationsstyringssystemer til sikkerhedsvurdering, bør de sikre, at alle relevante oplysninger overføres til one-stop-shoppen af samme årsager.

(11)

Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder bør udvikle interne ordninger eller procedurer for forvaltning af udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikater med henblik på at mindske de administrative byrder og udgifter for ansøgeren. I denne henseende bør ansøgeren have mulighed for at indsende genparter af dokumenter i ansøgningen. Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder bør kunne få adgang til originaldokumenterne med henblik på kontrol efter udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikatet.

(12)

Det er nødvendigt at harmonisere kategoriseringen af sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med vurderingen for at sikre, at ansøgeren forstår omfanget af eventuelle sikkerhedsspørgsmål, som agenturet eller en national sikkerhedsmyndighed rejser. Kategoriseringen er særlig vigtig, når flere nationale sikkerhedsmyndigheder er involveret i processen.

(13)

Med henblik på at sikre, at agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder foretager vurderingen på effektiv vis, og for at styrke den gensidige tillid mellem dem, bør agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder sikre, at det personale, der er involveret i vurderingerne, har de nødvendige kompetencer. Det bør derfor fastsættes, hvilke kompetencer det drejer sig om.

(14)

I henhold til artikel 31, stk. 3, i direktiv (EU) 2016/798 gælder den nye sikkerhedscertificeringsordning fra den 16. juni 2019. Medlemsstaterne kan dog i henhold til nævnte direktivs artikel 33, stk. 2, underrette agenturet og Kommissionen om, at de har forlænget gennemførelsesperioden, og kan dermed fortsat udstede certifikater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (2) indtil den 16. juni 2020. Det bør derfor præciseres, hvordan den nye ordning supplerer den gamle, når det planlagte driftsområde omfatter en eller flere af de pågældende medlemsstater.

(15)

Når en national sikkerhedsmyndighed konstaterer, at den ikke vil kunne udstede et sikkerhedscertifikat i henhold til direktiv 2004/49/EF inden den 16. juni 2019, eller den 16. juni 2020 for de medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, bør agenturet, når det fungerer som sikkerhedscertificeringsorgan, tage resultaterne af den nationale sikkerhedsmyndigheds vurdering af elementerne i artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF i betragtning for at undgå dobbeltarbejde.

(16)

Et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet skal betragtes som svarende til den del af sikkerhedscertifikatet, der er nævnt i artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF. Denne certificering er gyldig i hele EU for tilsvarende jernbanetransportoperationer. Derfor bør medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, acceptere et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet som svarende til den del, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i Rådets direktiv 96/48/EF (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I denne forordning fastsættes de praktiske ordninger, der skal anvendes af jernbanevirksomheder, når de ansøger om EU-sikkerhedscertifikater eller om fornyelse eller ajourføring af sådanne certifikater via en one-stop-shop som nævnt i artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 (4) (»one-stop-shop«).

I forordningen fastsættes desuden de praktiske ordninger, der skal anvendes af sikkerhedscertificeringsorganer, når de behandler ansøgninger om EU-sikkerhedscertifikater eller om fornyelse eller ajourføring af sådanne certifikater, og bestemmelser om koordinering med de nationale sikkerhedsmyndigheder, der er omfattet af det planlagte driftsområde.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved

1)   »sikkerhedscertificeringsorgan«: det organ, der er ansvarligt for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater, dvs. enten agenturet eller en national sikkerhedsmyndighed

2)   »dato for modtagelse af ansøgningen«:

a)

når agenturet fungerer som sikkerhedscertificeringsorgan: den første arbejdsdag, der er fælles for agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde, efter kvitteringen for modtagelse af ansøgningen

b)

når en national sikkerhedsmyndighed fungerer som sikkerhedscertificeringsorgan: den første arbejdsdag i den pågældende medlemsstat efter kvitteringen for modtagelse af ansøgningen

3)   »tidlig kontakt«: fase i proceduren forud for indgivelsen af en ansøgning, hvor ansøgeren kan anmode om yderligere oplysninger om de efterfølgende faser i sikkerhedsvurderingen hos sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde

4)   »uafklaret observation«: mindre observation, der er konstateret i forbindelse med ansøgningen om et EU-sikkerhedscertifikat, som ikke forhindrer udstedelse af EU-sikkerhedscertifikatet, og hvor behandlingen kan udskydes til efterfølgende tilsyn

5)   »relevant dato«: den 16. juni 2019, undtagen for de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv; i så fald er den relevante dato den 16. juni 2020.

Artikel 3

Agenturets og de nationale sikkerhedsmyndigheders ansvarsområder

1.   Ud over udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikater er sikkerhedscertificeringsorganet ansvarligt for følgende opgaver:

a)

planlægning, gennemførelse og overvågning af den vurdering, som det foretager

b)

etablering af koordinering mellem de relevante parter.

2.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde accepterer tidlig kontakt på foranledning af ansøgeren og tilvejebringer de præciseringer, som ansøgeren anmoder om i forbindelse med den tidlige kontakt.

3.   I forbindelse med udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikater indsamler sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde hver især følgende oplysninger:

a)

alle relevante oplysninger om de forskellige trin af vurderingen, herunder begrundelser for de afgørelser, der træffes i forbindelse med vurderingen, og udpegning af eventuelle begrænsninger eller driftsbetingelser, der skal fremgå af EU-sikkerhedscertifikatet

b)

resultatet af vurderingen, herunder sammendrag af konklusionerne og, hvis det er relevant, en udtalelse om udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikatet.

4.   Når agenturet fungerer som sikkerhedscertificeringsorgan, samler det de i stk. 3, litra b), nævnte oplysninger i det endelige resultat af vurderingen.

5.   Agenturet overvåger udløbsdatoerne for alle gyldige EU-sikkerhedscertifikater med driftsområde i mere end én medlemsstat og deler oplysningerne med de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder.

6.   De nationale sikkerhedsmyndigheder deler alle relevante oplysninger, der kan påvirke sikkerhedsvurderingen, med agenturet og andre nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde.

7.   Agenturet offentliggør og opdaterer en gratis vejledning for ansøgere, som beskriver og om nødvendigt forklarer kravene i henhold til denne forordning på alle EU's officielle sprog. Ansøgningsvejledningen indeholder også standardformularer udarbejdet af agenturet i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder.

8.   De nationale sikkerhedsmyndigheder offentliggør og opdaterer en gratis vejledning for ansøgere, som beskriver og om nødvendigt forklarer de nationale bestemmelser, der gælder i det planlagte driftsområde, og de gældende nationale procedureregler.

9.   Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder indfører interne ordninger eller procedurer til forvaltning af sikkerhedsvurderingsprocessen. I ordningerne eller procedurerne tages der højde for de i artikel 11 i direktiv (EU) 2016/798 nævnte aftaler.

10.   Hvert enkelt EU-sikkerhedscertifikat tildeles et unikt europæisk identifikationsnummer (EIN). Agenturet fastlægger strukturen og indholdet i de europæiske identifikationsnumre og offentliggør dem på sit websted.

11.   Når ansøgeren angiver i sin ansøgning, at ansøgeren planlægger at køre til stationer i tilgrænsende medlemsstater, som har tilsvarende netegenskaber og tilsvarende driftsregler, når disse stationer ligger tæt på grænsen, er EU-sikkerhedscertifikatet også gyldigt til sådanne stationer uden en udvidelse af driftsområdet, efter at sikkerhedscertificeringsorganet har holdt samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder i de tilgrænsende medlemsstater. Inden sikkerhedscertificeringsorganet udsteder EU-sikkerhedscertifikatet, bekræfter de berørte medlemsstaters nationale sikkerhedsmyndigheder for sikkerhedscertificeringsorganet, at de relevante meddelte nationale forskrifter og forpligtelser, der er knyttet til de relevante grænseoverskridende aftaler, er opfyldt.

12.   Med henblik på vurderingen af ansøgningerne skal sikkerhedscertificeringsorganet acceptere de i overensstemmelse med EU-lovgivningen afgivne godkendelser og anerkendelser af og certifikater for produkter og tjenester, der leveres af jernbanevirksomheder eller kontrahenter, partnere eller leverandører, som bevis for jernbanevirksomhedernes formåen til at opfylde de dertil svarende krav, der er defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762 (5).

Artikel 4

Ansøgernes ansvarsområder

1.   Med forbehold af tidsfristen for vurderingen som fastsat i artikel 6 indgiver ansøgeren ansøgningen om et EU-sikkerhedscertifikat eller om ajourføring eller fornyelse af et sådant certifikat via one-stop-shoppen inden følgende datoer, alt efter hvad der er relevant:

a)

den planlagte startdato for nye jernbanetransportoperationer

b)

den planlagte startdato for en jernbanetransportoperation under andre vilkår end dem, der er fastsat i det nuværende EU-sikkerhedscertifikat, efter en væsentlig ændring af driftstype, -omfang eller -område

c)

udløbsdatoen for det nuværende EU-sikkerhedscertifikat.

2.   Ansøgeren fremlægger i forbindelse med ansøgningen om et nyt EU-sikkerhedscertifikat de oplysninger, der er opført i bilag I.

3.   Ansøgeren fremlægger i forbindelse med ansøgningen om ajourføring eller fornyelse af et EU-sikkerhedscertifikat de oplysninger, der er opført i bilag I, og beskriver de ændringer, der er foretaget, siden det nuværende certifikat blev udstedt.

Hvis der konstateres betydelige mangler, som kan påvirke sikkerhedsresultaterne eller skabe alvorlige sikkerhedsrisici, eller eventuelle andre sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med de tilsynsaktiviteter, som er udført siden den foregående vurdering, skal sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde træffe afgørelse om, hvorvidt hele ansøgningen skal vurderes på ny.

4.   Ansøgerens valg af sikkerhedscertificeringsorgan er bindende, indtil sikkerhedsvurderingen er afsluttet.

5.   Anmoder ansøgeren om tidlig kontakt, skal vedkommende forelægge oplysningerne i punkt 1-6 i bilag I via one-stop-shoppen.

6.   Hvis det indsendte dossier indeholder genparter af dokumenter udstedt af andre enheder end sikkerhedscertificeringsorganet, opbevarer ansøgeren originalerne i mindst fem år efter udløbet af EU-sikkerhedscertifikatets gyldighedsperiode. I tilfælde af fornyelse eller ajourføring opbevarer ansøgeren originalerne af dokumenter, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen og udstedt af andre enheder end sikkerhedscertificeringsorganet, i mindst fem år efter udløbet af det fornyede eller ajourførte EU-sikkerhedscertifikats gyldighedsperiode. Ansøgeren fremlægger originaldokumenterne efter anmodning fra agenturet eller de nationale sikkerhedsmyndigheder.

Artikel 5

Sprog

1.   Når agenturet fungerer som sikkerhedscertificeringsorgan, anvendes følgende sprog til ansøgningen:

a)

med hensyn til den del af ansøgningen, der er nævnt i artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv (EU) 2016/798: et af EU's officielle sprog efter ansøgerens valg

b)

med hensyn til den del af ansøgningen, der er nævnt i artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv (EU) 2016/798, og de dele af ansøgningen, der er nævnt i punkt 8.1 i bilag I: det sprog, som er fastsat af den berørte medlemsstat, og som fremgår af ansøgningsvejledningen, jf. artikel 3, stk. 8, i denne forordning.

2.   Enhver afgørelse om udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater truffet af agenturet, herunder begrundelsen for afgørelsen i det endelige resultat af vurderingen og, hvis det er relevant, i EU-sikkerhedscertifikatet, affattes på det sprog, der fremgår af stk. 1, litra a).

Artikel 6

Proceduremæssige trin og tidsfrister

1.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde anvender den proces, der er fastsat i bilag II.

2.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde vurderer hver for deres egen del, om ansøgningen indeholder den nødvendige dokumentation i henhold til bilag I. Sikkerhedscertificeringsorganet underretter straks, og senest en måned efter datoen for modtagelsen af ansøgningen, ansøgeren om, hvorvidt ansøgningen er fuldstændig.

3.   Afgørelsen om udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat træffes senest fire måneder efter den dato, hvor ansøgeren underrettes om, at ansøgningen er fuldstændig, jf. dog stk. 5-7.

4.   Hvis ansøgeren underrettes om, at ansøgningen ikke er fuldstændig, anmoder sikkerhedscertificeringsorganet straks, i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde, om de nødvendige yderligere oplysninger, herunder begrundelser og oplysninger om fristen for ansøgerens svar.

Fristen for fremlæggelse af yderligere oplysninger skal være rimelig, stå i et rimeligt forhold til vanskeligheden ved at fremlægge de krævede oplysninger og aftales med ansøgeren, så snart denne underrettes om, at ansøgningen ikke er fuldstændig. Hvis ansøgeren ikke fremlægger de krævede oplysninger inden for den aftalte frist, kan sikkerhedscertificeringsorganet beslutte at forlænge fristen for ansøgerens svar eller meddele ansøgeren, at ansøgningen er afvist.

Afgørelsen om udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat træffes senest fire måneder efter datoen for ansøgerens fremlæggelse af de krævede yderligere oplysninger.

5.   Selv hvis ansøgningen er fuldstændig, kan agenturet eller en hvilken som helst national sikkerhedsmyndighed i det planlagte driftsområde anmode om yderligere oplysninger når som helst, inden afgørelsen træffes, og agenturet eller den nationale sikkerhedsmyndighed fastsætter en rimelig frist for fremlæggelse heraf. En sådan anmodning forlænger fristen i henhold til denne artikels stk. 3 på de betingelser, der er fastsat i bilag II.

6.   Agenturet kan forlænge fristen i henhold til denne artikels stk. 3 for nedenstående perioder i henhold til artikel 10, stk. 7, i direktiv (EU) 2016/798:

a)

samarbejdsperioden med henblik på vedtagelse af en gensidigt acceptabel vurdering

b)

den periode, hvor sagen er henvist til voldgift i klagenævnet.

7.   Fristen kan også forlænges med den tid, som kræves, for at ansøgeren kan arrangere et besøg på eller en inspektion af sine driftssteder eller en audit af sin organisation.

8.   Sikkerhedscertifikatet indeholder de oplysninger, der er anført i bilag III.

Artikel 7

Kommunikation

1.   Sikkerhedscertificeringsorganet, de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde og ansøgeren kommunikerer via one-stop-shoppen med hensyn til eventuelle sikkerhedsspørgsmål som omhandlet i artikel 12.

2.   Ansøgeren underrettes om status for alle trin i sikkerhedsvurderingen, resultatet af vurderingen og afgørelsen om ansøgningen via one-stop-shoppen.

3.   Med forbehold af stk. 1 fastlægger agenturets og de nationale sikkerhedsmyndigheders ansøgningsvejledning ordningerne for deres indbyrdes kommunikation og kommunikationen med ansøgeren.

4.   One-stop-shoppen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen om et EU-sikkerhedscertifikat.

Artikel 8

Gyldighedsperioder for EU-sikkerhedscertifikater

EU-sikkerhedscertifikater er gyldige i en periode på fem år.

Hvis en kortere periode er nødvendig for at sikre effektiv kontrol med risici, som berører eller kan berøre jernbanedriftens sikkerhed, kan sikkerhedscertificeringsorganet, i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde, beslutte at udstede EU-sikkerhedscertifikatet for en periode på under fem år. I dette tilfælde angiver sikkerhedscertificeringsorganet begrundelsen for sin afgørelse i resultatet af vurderingen, som registreres i henhold til artikel 9.

Artikel 9

Informationsstyring

Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde registrerer alle relevante oplysninger om og resultatet af vurderingen i henhold til artikel 3, stk. 3, i one-stop-shoppen. Agenturet registrerer også det endelige resultat af vurderingen i henhold til artikel 3, stk. 4, i one-stop-shoppen.

Hvis de nationale sikkerhedsmyndigheder bruger et informationsstyringssystem til behandling af de ansøgninger, de modtager, overfører de alle relevante oplysninger til one-stop-shoppen.

Artikel 10

Ordninger for besøg og inspektioner på jernbanevirksomhedernes driftssteder og audit

1.   Ved besøg og inspektioner på ansøgerens driftssteder og audit som omhandlet i artikel 10, stk. 5, i direktiv (EU) 2016/798 skal formålet med og omfanget af de pågældende besøg, inspektioner eller audit såvel som hver myndigheds rolle, koordineres mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde.

2.   Ved besøg og inspektioner på ansøgerens driftssteder og audit som omhandlet i artikel 10, stk. 5 og 8, i direktiv (EU) 2016/798 skal det organ, der er ansvarligt for at foretage besøget, inspektionen eller auditten, udarbejde en rapport, hvori det påpeger sikkerhedsspørgsmål konstateret i forbindelse med vurderingen, og angive, om disse sikkerhedsspørgsmål er blevet afklaret, ved hjælp af dokumentation fremlagt i forbindelse med besøget, inspektionen eller auditten og i givet fald hvordan. Rapporten kan også omfatte yderligere sikkerhedsspørgsmål i henhold til artikel 12, som skal afhjælpes af ansøgeren inden for den aftalte frist.

3.   Ved besøg og inspektioner på ansøgerens driftssteder og audit som omhandlet i artikel 10, stk. 5 og 8, i direktiv (EU) 2016/798, forelægger ansøgeren oplysninger om, hvem der repræsenterer ansøgeren, og om sikkerhedsreglerne på driftsstedet og de procedurer, der skal overholdes af det organ, der er ansvarligt for at foretage besøget, inspektionen eller auditten. Fristen for besøg, inspektioner og audit, herunder forelæggelsen af ovennævnte oplysninger, aftales mellem de berørte myndigheder og ansøgeren.

Artikel 11

Koordinering mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder

1.   Når agenturet fungerer som certificeringsorgan, koordinerer det sit arbejde på de forskellige trin af sikkerhedsvurderingen med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde. Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder drøfter eventuelle sikkerhedsspørgsmål vedrørende sikkerhedsvurderingen, herunder eventuelle mangler, og eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger, der påvirker tidsrammen for vurderingen eller potentielt kan påvirke arbejdet i andre nationale sikkerhedsmyndigheder i driftsområdet.

2.   Med forbehold af stk. 1 kan hvert enkelt organ, der er involveret i sikkerhedsvurderingen, henvende sig direkte til ansøgeren i forbindelse med spørgsmål om organets egen del af vurderingen.

3.   Inden der træffes afgørelse om udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat, træffer agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde følgende foranstaltninger:

a)

De drøfter resultatet af deres respektive vurderinger.

b)

De aftaler, hvilke uafklarede observationer der skal behandles i forbindelse med efterfølgende tilsyn.

c)

De aftaler, hvilke begrænsninger eller driftsbetingelser der skal fremgå af EU-sikkerhedscertifikatet.

4.   I tilfælde, hvor ansøgeren fastsætter en handlingsplan for at imødegå de uafklarede observationer, jf. stk. 3, litra b), aftaler de nationale sikkerhedsmyndigheder, hvilken af dem der skal følge op på gennemførelsen af handlingsplanen. I denne henseende koordinerer de nationale sikkerhedsmyndigheder, når det er relevant, i overensstemmelse med de ordninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2018/761 (6) og underretter agenturet om deres aftale og resultatet af de relevante tilsynsaktiviteter.

Ved vurderingen af en ansøgning om ajourføring eller fornyelse tager agenturet oplysninger om resultaterne af de tilsynsaktiviteter, der er udført af de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde, i betragtning i forbindelse med opfølgningen på uafklarede observationer for at afgøre, om disse kan anses for at være afklaret.

5.   Agenturet fører fortegnelser over koordineringsaktiviteter og registrerer dem i one-stop-shoppen i overensstemmelse med artikel 9.

Artikel 12

Kategorisering af sikkerhedsspørgsmål

1.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde kategoriserer sikkerhedsspørgsmål identificeret i forbindelse med vurderingen af ansøgningen som følger:

a)

»Kategori 1«: sikkerhedsspørgsmål, der kræver et svar fra ansøgeren for at lette forståelsen af ansøgningen

b)

»Kategori 2«: sikkerhedsspørgsmål, der kan medføre en ændring af ansøgningen eller kræver mindre foranstaltninger fra ansøgeren; det overlades til ansøgeren at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes, og sikkerhedsspørgsmålet forhindrer ikke udstedelsen af et EU-sikkerhedscertifikat

c)

»Kategori 3«: sikkerhedsspørgsmål, der kræver, at ansøgeren træffer specifikke foranstaltninger, som dog kan udsættes til efter udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikatet; foranstaltninger til at afhjælpe et sikkerhedsspørgsmål foreslås af ansøgeren og aftales med den part, der påpegede sikkerhedsspørgsmålet

d)

»Kategori 4«: sikkerhedsspørgsmål, der kræver en ændring af ansøgningen eller kræver, at ansøgeren træffer specifikke foranstaltninger; EU-sikkerhedscertifikatet udstedes ikke, medmindre sikkerhedsproblemet løses, eller udstedes med begrænsninger eller driftsbetingelser for at løse det; foranstaltninger til at afhjælpe et sikkerhedsspørgsmål foreslås af ansøgeren og aftales med den part, der påpegede sikkerhedsspørgsmålet.

2.   Afhængigt af sikkerhedsspørgsmålet revurderer sikkerhedscertificeringsorganet eller den relevante nationale sikkerhedsmyndighed efter ansøgerens svar eller foranstaltninger de påpegede sikkerhedsspørgsmål, omklassificerer dem, hvis det er relevant, og tildeler hvert af de påpegede sikkerhedsspørgsmål en af følgende statusser:

a)

»Uafklaret spørgsmål«, hvis ansøgerens dokumentation ikke er tilstrækkelig, og der stadig er brug for yderligere oplysninger

b)

»Uafklarede observationer, der skal følges op på«, hvis der stadig er uafklarede observationer

c)

»Afklaret spørgsmål«, hvis ansøgeren har givet et tilfredsstillende svar, og der ikke er uafklarede observationer.

Artikel 13

Kompetencer hos det personale, der er involveret i vurderingerne

1.   Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder sikrer, at personale, der er involveret i vurderingerne, besidder følgende kompetencer:

a)

kendskab til den relevante lovramme og om, hvordan den anvendes ved vurderingen

b)

kendskab til, hvordan jernbanesystemet fungerer

c)

en passende evne til at tænke kritisk

d)

erfaring med vurdering af sikkerhedsledelsessystemer eller lignende systemer inden for jernbanesektoren eller sikkerhedsledelsessystem i en sektor med tilsvarende driftsmæssige og tekniske udfordringer

e)

evne til at løse problemer, kommunikere og arbejde sammen i teams

f)

enhver anden kompetence, der kræves for at foretage en specifik vurdering.

Ved samarbejde i teams kan kompetencerne fordeles på medlemmerne af teamet

Personale, der foretager besøg, inspektioner og audit som omhandlet i artikel 10, godtgør desuden, at det har kendskab til og erfaring med at afholde samtaler.

2.   Med henblik på at sikre, at stk. 1 anvendes korrekt, iværksætter agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder et kompetencestyringssystem, som omfatter:

a)

udvikling af kompetenceprofiler for hvert job og hver stilling eller rolle

b)

ansættelse af personale i overensstemmelse med de udarbejdede kompetenceprofiler

c)

vedligeholdelse, udvikling og vurdering af personalets kompetence i overensstemmelse med de udarbejdede kompetenceprofiler.

Artikel 14

Fornyet overvejelse i henhold til artikel 10, stk. 12, i direktiv (EU) 2016/798

1.   Hvis sikkerhedscertificeringsorganet træffer en negativ afgørelse og afviser at udstede et EU-sikkerhedscertifikat, udelukker en del af nettet i medfør af en negativ vurdering i henhold til artikel 10, stk. 7, i direktiv (EU) 2016/798 og udpeger begrænsninger eller driftsbetingelser ud over det, der er anmodet om i ansøgningen, kan ansøgeren anmode om, at afgørelsen tages op til fornyet overvejelse.

2.   Ansøgeren indgiver anmodningen om fornyet overvejelse via one-stop-shoppen og vedhæfter en fortegnelse over sikkerhedsspørgsmål, der ifølge ansøgeren ikke er blevet overvejet tilstrækkeligt under sikkerhedsvurderingen.

3.   Eventuelle yderligere oplysninger fremlagt efter vedtagelsen af afgørelsen om udstedelse eller afvisningen af udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat kan ikke antages som dokumentation.

4.   Sikkerhedscertificeringsorganet sikrer i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde uvildighed i forbindelse med den fornyede overvejelse.

5.   Den fornyede overvejelse skal være målrettet de sikkerhedsspørgsmål, som ligger til grund for, at sikkerhedscertificeringsorganets afgørelse afviger fra ansøgerens ansøgning.

6.   Når agenturet fungerer som sikkerhedscertificeringsorgan, koordineres revisionen med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde.

7.   Sikkerhedscertificeringsorganet underretter alle parter, der er involveret i vurderingen, herunder ansøgeren, om sin afgørelse om at bekræfte eller ændre den oprindelige afgørelse via one-stop-shoppen.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

1.   Når en national sikkerhedsmyndighed konstaterer, at den ikke vil kunne udstede et sikkerhedscertifikat i henhold til direktiv 2004/49/EF inden den relevante dato i den pågældende medlemsstat, underretter den straks ansøgeren og agenturet herom.

2.   I det tilfælde, som er omhandlet i artikel 10, stk. 8, i direktiv (EU) 2016/798, beslutter ansøgeren, hvorvidt ansøgningen fortsat skal vurderes af den nationale sikkerhedsmyndighed eller overføres til agenturet. Ansøgeren underretter både sikkerhedsmyndigheden og agenturet, og følgende gælder:

a)

I tilfælde, hvor ansøgeren har besluttet at benytte agenturet som certificeringsorgan, overfører den nationale sikkerhedsmyndighed ansøgningen og resultaterne af den vurdering, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF, til agenturet. Agenturet og den nationale sikkerhedsmyndighed samarbejder og bistår ansøgeren med at supplere ansøgningen med henblik på, at kravene i artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798 opfyldes.

b)

I tilfælde, hvor ansøgeren har besluttet at benytte den nationale sikkerhedsmyndighed som certificeringsorgan, fortsætter den nationale sikkerhedsmyndighed vurderingen af ansøgningen og træffer afgørelse om udstedelse af EU-sikkerhedscertifikatet i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv (EU) 2016/798 og denne forordning. Myndigheden bistår ansøgeren med at supplere ansøgningen med henblik på, at kravene i artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798 opfyldes.

3.   I tilfælde, hvor en ansøger planlægger drift i mere end én medlemsstat, er sikkerhedscertificeringsorganet agenturet, og den procedure, som er fastsat i stk. 2, litra a), anvendes.

4.   I alle tilfælde indsender ansøgeren den reviderede ansøgning efter den relevante dato i den berørte medlemsstat via one-stop-shoppen. Sikkerhedscertificeringsorganet bistår ansøgeren med dette.

5.   Efter den relevante dato indsender enhver jernbanevirksomhed, der er etableret i den berørte medlemsstat, og som på grund af ændringer af driftstype, -omfang eller -område har behov for en fornyelse eller en ajourføring af et sikkerhedscertifikat udstedt i henhold til direktiv 2004/49/EF, en ny ansøgning om EU-sikkerhedscertifikat via one-stop-shoppen, i overensstemmelse med nævnte forordning

6.   Når det planlagte driftsområde ikke er begrænset til én medlemsstat, omfatter et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet mellem den 16. juni 2019 og den 16. juni 2020 ikke nettet eller nettene i nogen af de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og som endnu ikke har gennemført nævnte direktiv og ikke har sat de nationale gennemførelsesforanstaltninger i kraft. De nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har foretaget en sådan underretning:

a)

behandler et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet som svarende til den del af sikkerhedscertifikatet, der er udstedt i henhold til artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF

b)

udsteder sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b), i direktiv 2004/49/EF fra den 16. juni 2019 med en gyldighedsperiode, der ikke overstiger EU-sikkerhedscertifikatets gyldighedsperiode.

7.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra a), og i stk. 6 i denne artikel, samarbejder og koordinerer den nationale sikkerhedsmyndighed med agenturet med henblik på at foretage vurderingen af de elementer, der er angivet i artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv (EU) 2016/798. I den forbindelse accepterer agenturet den vurdering, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF, og som den nationale sikkerhedsmyndighed har udført.

Artikel 16

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 653/2007 ophæves med virkning fra den 16. juni 2019. Den gælder dog indtil den 15. juni 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv.

Artikel 17

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798. Den anvendes i alle medlemsstater fra den 16. juni 2020. Dog anvendes artikel 15, stk. 1, 2, 3 og 7, fra den 16. februar 2019, og artikel 15, stk. 6, anvendes fra den 16. juni 2019 i alle medlemsstater.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).

(3)  Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762 af 8. marts 2018 om fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 (se side 26 i denne EUT).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 af 16. februar 2018 om fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1077/2012 (se side 16 i denne EUT).


BILAG I

Indhold i ansøgningen om et EU-sikkerhedscertifikat

Bemærk: Alle oplysninger er obligatoriske, herunder de dokumenter, der er vedhæftet ansøgningen, undtagen hvis de er markeret med et »F« (frivillig). Når jernbanevirksomheden skal udarbejde en korrigerende handlingsplan i henhold til punkt 9, er oplysninger herom obligatoriske.

1.   Ansøgningstype:

1.1.   Nyt

1.2.   Fornyelse

1.3.   Ajourføring

1.4.   EIN for det tidligere certifikat (kun ved ansøgning om fornyelse eller ajourføring)

2.   Type operation, der ansøges om (vælg en eller flere) (1) :

2.1.   Persontrafik, herunder højhastighedstrafik

2.2.   Persontrafik, bortset fra højhastighedstrafik

2.3.   Godstrafik, herunder transport af farligt gods (2)

2.4.   Godstrafik, bortset fra transport af farligt gods

2.5.   Rangerydelser alene

2.6.   Andet (specificeres)

3.   Jernbanetransportoperationer:

3.1.   Forventet startdato for tjenester/drift (F)

3.2.   Medlemsstat(er) i det planlagte driftsområde

3.3.   Definition af det planlagte driftsområde (for de relevante net) (3)

3.4.   Station(er) i tilgrænsende medlemsstat(er) (i de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 11, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 og artikel 10, stk. 8, i direktiv (EU) 2016/798)

4.   Sikkerhedscertificeringsorgan:

4.1.   Agenturet

4.2.   Den nationale sikkerhedsmyndighed (i de tilfælde, der er nævnt i artikel 10, stk. 8, i direktiv (EU) 2016/798)

5.   Oplysninger om ansøgeren:

5.1.   Registreret navn

5.2.   Forkortelse (F)

5.3.   Postadresse

5.4.   Telefon

5.5.   Fax (F)

5.6.   E-mail

5.7.   Websted (F)

5.8.   Nationalt registreringsnummer

5.9.   Momsregistreringsnummer

5.10.   Andre relevante oplysninger (F)

6.   Kontaktperson:

6.1.   Fornavn

6.2.   Efternavn

6.3.   Stillingsbetegnelse

6.4.   Postadresse

6.5.   Telefon

6.6.   Fax (F)

6.7.   E-mail

6.8.   Talt(e) sprog

Dokumenter, der vedhæftes ansøgningen

7.   Dokumenter indsendt med henblik på den del af vurderingen, der vedrører sikkerhedsledelsessystemet:

7.1.   Beskrivelse af sikkerhedsledelsessystemet og andre dokumenter, der dokumenterer overholdelsen af kravene i artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv (EU) 2016/798 og viser, hvordan disse krav er opfyldt.

7.2.   Krydshenvisninger mellem sikkerhedsledelsessystemet (se punkt 7.1) og bilag I i delegeret forordning (EU) 2018/762, herunder angivelse af, hvor i dokumentationen om sikkerhedsledelsessystemet det fremgår, at de relevante krav i de gældende tekniske specifikationer om interoperabilitet i forbindelse med delsystemet Drift og trafikstyring er opfyldt.

8.   Dokumenter indsendt med henblik på den nationale del (for hver medlemsstat i det planlagte driftsområde) af vurderingen:

8.1.   Beskrivelse eller andet belæg for, hvordan sikkerhedsledelsessystemet tager højde for de relevante nationale forskrifter, som meddeles i henhold til artikel 8 i direktiv (EU) 2016/798.

8.2.   Krydshenvisninger mellem sikkerhedsledelsessystemet (se punkt 7.1) og de krav, der er fastsat i de relevante nationale forskrifter (se punkt 8.1).

9.   Korrigerende handlingsplan(er)

9.1.   Aktuel status for den eller de handlingsplaner, som jernbanevirksomheden har fastsat for at afhjælpe betydelige mangler med hensyn til overholdelse af forskrifterne og eventuelle andre sikkerhedsspørgsmål, der er konstateret i forbindelse med tilsynsaktiviteterne siden den foregående vurdering.

9.2.   Aktuel status for den eller de handlingsplaner, som jernbanevirksomheden har fastsat for at afhjælpe uafklarede observationer fra den foregående vurdering.


(1)  For hver medlemsstat i det planlagte driftsområde.

(2)  Ved »farligt gods« forstås stoffer og genstande, der udelukkende må transporteres på de betingelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

(3)  For hver medlemsstat i det planlagte driftsområde.


BILAG II

Procedure for sikkerhedsvurdering

1.   GENERELT

1.1.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde skal udarbejde en struktureret og reviderbar procedure for den samlede aktivitet og under hensyntagen til de elementer, der er angivet i dette bilag. Proceduren for sikkerhedsvurdering skal være iterativ, som vist i diagrammet nedenfor (se figur 1 i tillægget), hvilket vil sige, at sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde skal have ret til at fremsætte rimelige anmodninger om yderligere oplysninger eller fornyet indsendelse i overensstemmelse med denne forordning.

2.   MODTAGELSE AF ANSØGNINGSSKEMA

2.1.   Efter at have modtaget ansøgningen om et EU-sikkerhedscertifikat kvitterer sikkerhedscertificeringsorganet formelt og med det samme for modtagelsen af ansøgningen.

2.2.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde afsætter kompetente ressourcer til at foretage vurderingen.

3.   INDLEDENDE GENNEMGANG

3.1.   Sikkerhedscertificeringsorganet foretager i samordning med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde straks efter modtagelse af ansøgningen en indledende gennemgang for at kontrollere følgende elementer:

a)

ansøgeren har fremlagt de grundlæggende oplysninger, som enten kræves i henhold til lovgivningen, eller som er nødvendige, for at ansøgningen kan behandles effektivt

b)

ansøgningen indeholder tilstrækkelig dokumentation, er struktureret og har interne krydshenvisninger, så det er muligt at vurdere den grundigt i forhold til kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter. Sikkerhedscertificeringsorganet foretager i samordning med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde en indledende gennemgang af ansøgningsdokumenternes faktiske indhold med henblik på at give en indledende bedømmelse af sikkerhedsledelsessystemets kvalitet og af, hvorvidt sikkerhedsledelsessystemet er tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt.

c)

i givet fald: den aktuelle status for den eller de handlingsplaner, som jernbanevirksomheden har fastsat for at afhjælpe betydelige mangler med hensyn til overholdelse af forskrifterne og eventuelle andre sikkerhedsspørgsmål, der er konstateret under tilsynsaktiviteterne siden den foregående vurdering.

d)

i givet fald: den aktuelle status for den eller de handlingsplaner, som jernbanevirksomheden har fastsat for at afhjælpe uafklarede observationer fra den foregående vurdering.

3.2.   De nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde skal desuden kontrollere, at dokumentationen for driftens type, omfang og det planlagte driftsområde er klart angivet.

3.3.   Efter de kontroller, der er omhandlet i punkt 3.1 og 3.2, træffer sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde hver for sin del afgørelse om, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde straks indhente oplysninger i det omfang, de anser dem for med rimelighed at være nødvendige for at bidrage til deres vurderinger.

3.4.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde læser hver for deres del et tilstrækkeligt udsnit af ansøgningen for at kontrollere, at indholdet er forståeligt. Hvis det er tydeligt, at det ikke er tilfældet, træffer sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde hver for deres del afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal sendes retur med anmodning om fremsendelse af en forbedret version.

4.   DETALJERET VURDERING

4.1.   Efter at have afsluttet den indledende gennemgang går sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde i gang med hver deres del af den detaljerede vurdering af ansøgningen (se figur 2 i tillægget), idet de anvender kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter.

4.2.   Når sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde foretager den detaljerede vurdering, der er omhandlet i punkt 4.1 i henhold til artikel 18, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798, skal de foretage et fagligt skøn, være upartiske og rimelige og angive veldokumenterede årsager til de konklusioner, de har draget.

4.3.   Ved vurderingen skal det fastslås, om kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter er opfyldt, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger. I løbet af vurderingen skal sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde også benytte resultaterne af sikkerhedsledelsessystemets processer, i givet fald med anvendelse af stikprøver, til at søge efter dokumentation for, at kravene til sikkerhedsledelsessystemet og relevante meddelte nationale forskrifter er opfyldt, med henblik på at sikre, at ansøgeren har forstået og kan opfylde kravene, afhængigt af driftens type og omfang og det planlagte driftsområde, og dermed sørge for en sikker drift af jernbanen.

4.4.   Ethvert sikkerhedsspørgsmål af kategori 4 skal været løst til sikkerhedscertificeringsorganets tilfredsstillelse og, hvis det er relevant, resultere i en ajourføring af ansøgningen, før EU-sikkerhedscertifikatet kan udstedes.

4.5.   Uafklarede observationer kan tages i betragtning i forbindelse med efterfølgende tilsyn, eller foranstaltninger kan aftales med ansøgeren på grundlag af dennes forslag om ajourføring af ansøgningen, eller begge. I så tilfælde skal sikkerhedsspørgsmålet formelt løses efter udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikatet.

4.6.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde skal være transparente i deres bedømmelse af, hvor alvorligt hvert af de i artikel 12, stk. 1, omhandlede konstaterede sikkerhedsspørgsmål er.

4.7.   Når sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde konstaterer et sikkerhedsspørgsmål som omhandlet i artikel 12, stk. 1, skal de være specifikke og hjælpe ansøgeren med at forstå, hvilken detaljeringsgrad de forventer i svaret. Til dette formål skal sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde:

a)

give præcise henvisninger til de relevante krav til sikkerhedsledelsessystemet og meddelte nationale forskrifter og hjælpe ansøgeren med at forstå de sikkerhedsspørgsmål, der er konstateret

b)

fastlægge de relevante dele af forordninger og forskrifter

c)

angive, hvorfor det enkelte krav til sikkerhedsledelsessystemet eller den meddelte nationale forskrift, herunder al relateret lovgivning, ikke er opfyldt

d)

nå til enighed med ansøgeren om yderligere tilsagn, dokumenter og eventuelle supplerende oplysninger, som skal fremlægges, alt efter detaljeringsgraden i kravene til sikkerhedsledelsessystemet eller den meddelte nationale forskrift

e)

fastlægge og nå til enighed med ansøgeren om en frist for overholdelse, som står i et rimeligt forhold til vanskeligheden ved at fremlægge de krævede oplysninger.

4.8.   Hvis ansøgeren i væsentlig grad forsinker fremlæggelsen af de krævede oplysninger, kan sikkerhedscertificeringsorganet beslutte at forlænge fristen for ansøgerens svar eller afvise ansøgningen efter at have givet meddelelse herom.

4.9.   Fristen for afgørelsen om udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat kan kun forlænges, indtil de ønskede oplysninger er blevet forelagt og efter afgørelse truffet af sikkerhedscertificeringsorganet i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde og med ansøgerens samtykke i et af følgende tilfælde:

a)

sikkerhedsspørgsmål af kategori 1, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, betragtet enkeltvis eller samlet, forhindrer helt eller delvis den fortsatte bedømmelse

b)

sikkerhedsspørgsmål af kategori 4, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, eller flere sikkerhedsspørgsmål af kategori 3, som er omhandlet i artikel 12, stk. 1, og som, når de betragtes samlet, kan hæve kategorien til et sikkerhedsspørgsmål af kategori 4, forhindrer udstedelse af EU-sikkerhedscertifikatet.

4.10.   For at være tilfredsstillende skal ansøgerens skriftlige svar være tilstrækkelige til at bortveje de betænkeligheder, der er udtrykt, og påvise, at de foranstaltninger, ansøgeren foreslår, opfylder de relevante kriterier eller meddelte nationale forskrifter.

4.11.   Når et svar anses for at være utilstrækkeligt, skal årsagen forklares præcist, og det skal angives, hvilke yderligere oplysninger eller belæg, der kræves af ansøgeren, for at svaret bliver tilfredsstillende.

4.12.   Hvis der opstår betænkeligheder om, at ansøgningen kan blive afvist, eller at det vil tage længere tid at nå frem til en konklusion, end tidsfristen for vurderingen tillader, kan sikkerhedscertificeringsorganet overveje mulige forholdsregler.

4.13.   Konkluderes det enten, at ansøgningen opfylder alle krav, eller at yderligere fremskridt med hensyn til at opnå tilfredsstillende svar på udestående spørgsmål er usandsynlige, skal sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde hver for deres del afslutte vurderingen ved at:

a)

angive, om alle kriterier er opfyldt, eller om der stadig er udestående spørgsmål

b)

angive eventuelle uafklarede observationer

c)

angive, hvilke begrænsninger eller driftsbetingelser der skal fremgå af EU-sikkerhedscertifikatet

d)

rapportere om opfølgningen på betydelige mangler, som er konstateret i forbindelse med tilsynsaktiviteter som omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2018/761, hvis det er relevant

e)

sikre, at proceduren for sikkerhedsvurdering anvendes korrekt

f)

samle resultatet af vurderingen, herunder sammendrag af konklusionerne og, hvis det er relevant, en udtalelse om udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikatet.

4.14.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde registrerer og begrunder skriftligt alle konstateringer og bedømmelser både for at lette både processen for opnåelse af sikkerhed og beslutningsprocessen og for at bistå i forbindelse med en eventuel anke af en afgørelse om at udstede eller ikke udstede EU-sikkerhedscertifikatet.

5.   BESLUTNINGSTAGNING

5.1.   På grundlag af konklusionerne i den afsluttede vurdering skal der træffes en afgørelse om, hvorvidt der skal udstedes et EU-sikkerhedscertifikat, eller om ansøgningen skal afvises. Når et EU-sikkerhedscertifikat skal udstedes, kan der være konstateret uafklarede observationer. Et EU-sikkerhedscertifikat må ikke udstedes, hvis der er konstateret et sikkerhedsspørgsmål af kategori 4, jf. artikel 12, stk. 1, og spørgsmålet ikke er løst i løbet af vurderingen.

5.2.   Sikkerhedscertificeringsorganet kan beslutte at begrænse EU-sikkerhedscertifikatets anvendelsesområde ved at angive begrænsninger eller driftsbetingelser, hvis det i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde konkluderes, at sådanne begrænsninger eller driftsbetingelser tager højde for eventuelle kategori 4-sikkerhedsspørgsmål, som ellers ville forhindre udstedelsen af EU-sikkerhedscertifikatet. EU-sikkerhedscertifikatet skal ajourføres efter anmodning fra ansøgeren, efter at der er taget højde for alle uafklarede observationer i dennes ansøgningsdossier.

5.3.   Ansøgeren oplyses om sikkerhedscertificeringsorganet afgørelse og herunder resultatet af vurderingen, og et EU-sikkerhedscertifikat skal udstedes, når dette er relevant.

5.4.   Afvises det at udstede et EU-sikkerhedscertifikat, eller hvis EU-sikkerhedscertifikatet rummer andre begrænsninger eller driftsbetingelser end dem, der er fastlagt i ansøgningen, skal sikkerhedscertificeringsorganet oplyse ansøgeren herom, begrunde afgørelsen og underrette ansøgeren om proceduren med henblik på at anmode om en fornyet overvejelse eller anke afgørelsen.

6.   AFSLUTTENDE VURDERING

6.1.   Sikkerhedscertificeringsorganet afslutter den administrative behandling ved at sikre, at alle dokumenter og fortegnelser vurderes, organiseres og arkiveres. Med henblik på til stadighed at forbedre denne proces skal sikkerhedscertificeringsorganet kortlægge historiske oplysninger og høstede erfaringer til brug ved fremtidige vurderinger.

7.   SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FORNYELSE AF ET EU-SIKKERHEDSCERTIFIKAT

7.1.   Et EU-sikkerhedscertifikat kan på ansøgerens anmodning fornys, før dets gyldighed udløber, for at sikre fortsat certificering.

7.2.   Indgives en ansøgning om fornyelse, skal sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde omhyggeligt kontrollere ændringer af den forelagte dokumentation i den tidligere ansøgning og tage hensyn til resultaterne af tidligere tilsynsaktiviteter, jf. artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2018/761 for at prioritere og målrette kravene til det relevante sikkerhedsledelsessystem og de meddelte nationale forskrifter, som vurderingen af ansøgningen om fornyelse baseres på.

7.3.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde afpasser deres tilgang til den fornyede vurdering, alt efter hvor omfattende de foreslåede ændringer er.

8.   SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR AJOURFØRING AF ET EU-SIKKERHEDSCERTIFIKAT

8.1.   Et EU-sikkerhedscertifikat skal ajourføres, når som helst der foreslås en væsentlig ændring af driftens type eller omfang i overensstemmelse med artikel 10, stk. 13, i direktiv (EU) 2016/798 eller, i tilfælde af en udvidelse af driftsområdet, i overensstemmelse med artikel 10, stk. 14, i nævnte direktiv.

8.2.   Har jernbanevirksomheden, som er indehaver af EU-sikkerhedscertifikatet, til hensigt at foretage ændringer som nævnt i punkt 8.1, skal den straks meddele sikkerhedscertificeringsorganet dette.

8.3.   Efter meddelelsen fra jernbanevirksomheden, jf. punkt 8.2, skal sikkerhedscertificeringsorganet:

a)

kontrollere, at den ændring, som er genstand for en potentiel ansøgning, beskrives tydeligt, og at de potentielle sikkerhedsrisici vurderes

b)

drøfte behovet for en ajourføring af EU-sikkerhedscertifikatet med jernbanevirksomheden og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde

8.4.   Sikkerhedscertificeringsorganet kan i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde stille ansøgeren yderligere spørgsmål. Hvis sikkerhedscertificeringsorganet er enig i, at den foreslåede ændring ikke er en væsentlig ændring, underretter den skriftligt ansøgeren om, at en ajourføring ikke er nødvendig, og registrerer afgørelsen sammen med den registrerede ansøgning.

8.5.   Ved en ansøgning om ajourføring skal sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde:

a)

omhyggeligt kontrollere ændringer af den forelagte dokumentation i den tidligere ansøgning, som udstedelsen af det gældende certifikat blev baseret på

b)

tage resultaterne af tidligere tilsynsaktiviteter som omhandlet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2018/761 i betragtning, særlig når det drejer sig om sikkerhedsspørgsmål, der vedrører ansøgerens formåen til på effektiv vis at gennemføre og overvåge sin forandringsstyringsproces

c)

prioritere og målrette kravene til det relevante sikkerhedsledelsessystem og de meddelte nationale forskrifter med henblik på at vurdere den ajourførte ansøgning.

8.6.   Sikkerhedscertificeringsorganet og de nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde afpasser deres tilgang til den fornyede vurdering, alt efter hvor omfattende de foreslåede ændringer er.

8.7.   En ansøgning til sikkerhedscertificeringsorganet om at ajourføre et EU-sikkerhedscertifikat må ikke føre til en forlængelse af dettes gyldighedsperiode.

8.8.   Sikkerhedscertificeringsorganet træffer på ansøgerens anmodning afgørelse om, hvorvidt det er nødvendigt at ajourføre EU-sikkerhedscertifikatet, hvis de vilkår, på hvilke EU-sikkerhedscertifikatet blev udstedt, skal ændres, uden at driftstypen, -omfanget eller -området ændres.

Tillæg

Procedure for sikkerhedsvurdering

Figur 1: Procedure for sikkerhedsvurdering

Image

Sikkerhedscertificeringsorgan og nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde

Afgørelsen modtages

Indledende gennemgang

Afgørelse træffes

Fuldstændig? Relevant? Kohærent?

Ansøgningsdossier indgives

Skal ansøgningen afvises?

Vurdering afsluttet

Vurdering afsluttes

Lagring/Database

Interesserede parter underrettes

Anmodning om fornyet vurdering / anke (hvis relevant)

Sikkerheds-ledelses-system

Ja

Der anmodes om yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger forelægges

Der kvitteres for modtagelsen af ansøgningen

Ansøgningen registreres

Ansøgningen modtages

Ansøger

Nej

Nej

Ja

Detaljeret vurdering

Fuldstændighed anerkendes

Procedure for detaljeret vurdering

Figur 2: Procedure for detaljeret vurdering

Image

Aftale handlingsplan(er) og frister for opfyldelsen

Angiv og kategoriser spørgsmål

Uafklarede spørgsmål?

Tillbageværende betænkeligheder hvis relevant

Vurderingen afsluttes

Ansøgerens skriftlige svar modtages og forvaltes

Et svar sendes, og ansøgningsdossieret ajourføres hvis relevant

Handlingsplan(er) oprettes efter behov

Relevante oplysninger fra tidligere tilsyn

Vurderingen foretages

Sikkerhedscertificeringsorgan og nationale sikkerhedsmyndigheder i det planlagte driftsområde

Ansøger

No

Ja


BILAG III

EU-sikkerhedscertifikatets indhold

EU-sikkerhedscertifikatet, der bekræfter godkendelsen af jernbanevirksomhedens sikkerhedsledelsessystem, herunder de bestemmelser, jernbanevirksomheden har vedtaget for at opfylde de specifikke krav, der skal være opfyldt med henblik på sikker drift på det relevante netværk i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/798 og gældende national lovgivning, skal indeholde følgende oplysninger:

1.   EU-sikkerhedscertifikatets unikke europæiske identifikationsnummer (EIN).

2.   Identifikation af jernbanevirksomheden:

2.1.   Registreret navn

2.2.   Nationalt registreringsnummer

2.3.   Momsregistreringsnummer

3.   Identifikation af sikkerhedscertificeringsorganet:

3.1.   Organisation

3.2.   Medlemsstat (hvis det er relevant)

4.   Certifikatoplysninger:

4.1.   Nyt

4.2.   Fornyelse

4.3.   Ajourføring

4.4.   EIN for det tidligere certifikat (kun ved fornyelse eller ajourføring)

4.5.   Første og sidste gyldighedsdato

4.6.   Operationstype (1)

4.6.1.   Persontrafik, herunder højhastighedstrafik

4.6.2.   Persontrafik, bortset fra højhastighedstrafik

4.6.3.   Godstrafik, herunder transport af farligt gods

4.6.4.   Godstrafik, bortset fra transport af farligt gods

4.6.5.   Rangerydelser alene

4.6.6.   Andre operationer (1)

5.   Gældende national lovgivning (1)

6.   Operationsområde (1)

7.   Begrænsninger og driftsbetingelser

8.   Yderligere oplysninger

9.   Udstedelsesdato og myndighedens bemyndigede underskrivers underskrift/stempel


(1)  For hver medlemsstat i det planlagte driftsområde.


Top