Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0744

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/744 af 16. maj 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 2815) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2815

OJ L 123, 18.5.2018, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/744/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/119


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/744

af 16. maj 2018

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2018) 2815)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (3), særlig artikel 14, stk. 2, artikel 19, stk. 1, litra a), stk. 3, litra a), samt stk. 4 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/119/EØF er der fastsat generelle bekæmpelsesforanstaltninger, der skal iværksættes ved udbrud af visse dyresygdomme, herunder lumpy skin disease (»LSD«). Disse bekæmpelsesforanstaltninger omfatter oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede bedrift, og de giver også mulighed for nødvaccination i tilfælde af et udbrud af LSD som supplement til andre bekæmpelsesforanstaltninger.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 (5) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af LSD i visse medlemsstater eller dele heraf. Deri defineres »inficeret zone« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i bilag I, del II, til samme gennemførelsesafgørelse, og som omfatter områder, hvor der er blevet bekræftet forekomst af LSD og oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, jf. direktiv 92/119/EØF, og hvor der kan gennemføres vaccination mod LSD efter godkendelse af vaccinationsprogrammer. Deri defineres endvidere »sygdomsfri zone med vaccination« som den del af en medlemsstats territorium, der er opført i del I i nævnte bilag, og som omfatter de områder, der er beliggende uden for de »inficerede zoner«, og hvor der gennemføres vaccination mod LSD efter godkendelse af vaccinationsprogrammer.

(3)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 foreskriver specifikke risikobegrænsende foranstaltninger og handelsrestriktioner vedrørende levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab, deres avlsmateriale og andre produkter af disse dyr, der skal gennemføres i de »sygdomsfrie zoner med vaccination«, med henblik på at minimere enhver risiko for spredning af LSD.

(4)

Første gang der blev konstateret LSD på det europæiske fastland, var i august 2015 (i Grækenland). Sygdommen brød atter ud i 2016 og ramte da sammenlagt syv lande i det sydøstlige Europa (nemlig Grækenland, Bulgarien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Serbien, Kosovo (6), Albanien og Montenegro). I 2017 var forekomsten af LSD langt mindre udbredt (der blev kun konstateret genopblussen i større omfang i Albanien og kun sporadiske udbrud i Grækenland og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien).

(5)

Som reaktion på LSD iværksatte begge de ramte medlemsstater (Grækenland og Bulgarien) og alle de ramte tredjelande hurtigt en massevaccinering af deres bestande af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab igennem mindst to på hinanden følgende år (2016 og 2017). I samme tidsrum blev samme vaccineringstiltag iværksat af Kroatien, der hidtil ikke har været ramt af LSD, som en forebyggende foranstaltning set i lyset af den epidemiologiske situation i nabolandene.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har siden den første forekomst af LSD blev konstateret på det europæiske fastland udarbejdet hasterådgivning om LSD, som blev vedtaget den 29. juli 2016 (7), og to rapporter, der blev godkendt henholdsvis den 27. marts 2017 (8) og den 29. januar 2018 (9). Disse videnskabelige vurderinger viser alle, at resultaterne af analysen af de foreliggende epidemiologiske data om LSD i Europa i 2016 og 2017 tyder på, at massevaccinationskampagner mod LSD, hvis de blev gennemført korrekt, bragte sygdommen under kontrol ved at forebygge forekomsten af nye udbrud. Det kan desuden konkluderes, at massevaccinering er den mest effektive foranstaltning til bekæmpelse af LSD, navnlig hvis de vaccinerede dyrs beskyttelse allerede er blevet virksom, inden sygdommen første gang forekommer, nemlig gennem forebyggende vaccination.

(7)

Effektiviteten af de seneste vaccinationskampagner mod LSD, som bekræftedes i EFSA's rådgivning fra 2016 og EFSA's rapporter fra 2017 og 2018, tyder på, at der er meget lav risiko for spredning af LSD som følge af flytning af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab inden for en »sygdomsfri zone med vaccination«, når der er gennemført en vaccinationskampagne mod LSD i henhold til bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008.

(8)

For så vidt angår Kroatien, Bulgarien og Grækenland, er hele det nationale område, eller dele deraf, opført i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 som værende »sygdomsfri zone med vaccination«.

(9)

Både Kroatien og Bulgarien har meddelt, at der allerede i 2017 blev gennemført en vaccinationskampagne mod LSD i henhold til bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008. Kroatien vil desuden indstille sin vaccinering mod LSD pr. 2018 set i lyset af den gunstige epidemiologiske situation i det sydøstlige Europa i 2017.

(10)

Når vaccinationskampagnen mod LSD er gennemført i Grækenlands »sygdomsfrie zoner med vaccination«, bør de undtagelser, der indføres ved denne afgørelse, gælde for de relevante »sygdomsfrie zoner med vaccination« i Grækenland.

(11)

I henhold til de nugældende bestemmelser i artikel Article 6a i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 er flytning af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab inden for »sygdomsfrie zoner med vaccination« i samme medlemsstat kun tilladt, hvis de stammer fra bedrifter, hvor alle dyr stadig er omfattet af immunitetsperioden som følge af tidligere vaccination eller moderdyrets immunitet, med et fåtal af undtagelser (dyr, der er udset til nødslagtning, eller dyr, der mindre end tre måneder tidligere er blevet overflyttet fra et område uden LSD). Som følge af at vaccineringen mod LSD i »sygdomsfrie zoner med vaccination« indstilles i stadigt større grad, er der således behov for bestemmelser vedrørende flytning af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab, som gælder, efter at kalve ikke længere er omfattet af moderdyrets immunitet, især i andet halvår af 2018.

(12)

Kravene vedrørende undtagelser og særlige betingelser for afsendelse af levende kvæg og vildtlevende drøvtyggere i fangenskab inden for »sygdomsfrie zoner med vaccination« bør derfor ændres, og artikel 6a i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 6a, stk. 2, i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 tilføjes følgende som litra e):

»e)

Dyrene kan, uanset deres individuelle vaccinationsstatus eller vaccination på deres oprindelsesbedrift mod lumpy skin disease, flyttes fra bedrifter beliggende i områder, der er opført i bilag I, del I, til et bestemmelsessted beliggende i et andet område, der er opført i bilag I, del I, og ligger i samme medlemsstat, forudsat:

i)

at de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat i alle de områder af medlemsstaten, der er opført i bilag I, del I, har indført et årligt vaccinationsprogram mod lumpy skin disease, som er gennemført senest 28 dage før dagen for afsendelsen, og som opfylder betingelserne i bilag II og er godkendt af Kommissionen, og at myndighederne har oplyst Kommissionen og de øvrige medlemsstater om begyndelsesdatoen og afslutningsdatoen for dette vaccinationsprogram, og

ii)

at der i tilfælde af flytning af dyr gennem et område, der er opført i bilag I, del II, er fastsat en kanaliseringsprocedure, jf. artikel 12, under kontrol af de kompetente myndigheder i oprindelses-, transit- og bestemmelsesstederne.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(4)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2008 af 15. november 2016 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af lumpy skin disease i visse medlemsstater (EUT L 310 af 17.11.2016, s. 51).

(6)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999) og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(7)  EFSA Journal (2016);14(8):4573.

(8)  EFSA Journal (2017);15(4):4773.

(9)  EFSA Journal (2018);16(2):5176.


Top