Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0742

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/742 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1076

OJ L 123, 18.5.2018, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/742/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/112


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2018/742

af 1. marts 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale med højt smeltepunkt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder bly.

(2)

Undtagelse 7.a i bilag III til direktiv 2011/65/EU tillod anvendelse af bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) indtil den 21. juli 2016. Kommissionen modtog i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU en ansøgning om en fornyelse af denne undtagelse vedrørende kategori 1-7 og 10 inden den 21. januar 2015.

(3)

Bly tilfører loddemateriale vigtige egenskaber som et højt smeltepunkt, elektrisk ledeevne, varmeledningsevne, duktilitet, korrosionsbestandighed, passende oxideringskarakter og befugtningsevne.

(4)

Substitution eller eliminering af bly i loddemateriale med højt smeltepunkt er i øjeblikket stadig ikke videnskabeligt eller teknisk gennemførligt i praksis. Det er på nuværende stadium heller ikke muligt at indsnævre anvendelsesområdet for undtagelsen på grund af den store mangfoldighed af de berørte anvendelser.

(5)

Eftersom der til de berørte anvendelser i kategori 1-7 og 10 ingen pålidelige alternativer er tilgængelige på markedet, og det heller ikke er sandsynligt, at de snart vil blive tilgængelige, er en fornyelse af undtagelsen med gyldighedsperioden indtil den 21. juli 2021 berettiget, mens en unødvendig opsplitning af ordlyden og en kortere periode vil kunne være forbundet med en unødvendig administrativ byrde for industrien. For at undgå at anvendelsesområderne for undtagelserne i bilag III til direktiv 2011/65/EU overlapper hinanden, præciseres det i den foreslåede ordlyd, at de anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 (loddemateriale til lodning af gennempletterede huller i skiveformede og »planar array« flerlags keramiske kondensatorer) udelukkes fra undtagelse 7.a. For andre kategorier end 1-7 og 10 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2019.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 7.a således:

»7.a

Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere)

Gælder for kategori 1-7 og 10 (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 21. juli 2021.

Udløber for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter den 21. juli 2021

Udløber for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik den 21. juli 2023.

Udløber for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11 den 21. juli 2024.«


Top