Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0740

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/740 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i aluminium (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1092

OJ L 123, 18.5.2018, p. 106–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/740/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/106


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2018/740

af 1. marts 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i aluminium

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder bly.

(2)

I undtagelse 6.b i bilag III til direktiv 2011/65/EU var anvendelsen af bly som legeringselement i aluminium med højst 0,4 vægtprocent bly undtaget fra begrænsningen indtil den 21. juli 2016. Kommissionen modtog i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU inden den 21. januar 2015 en ansøgning om fornyelse af denne undtagelse vedrørende kategori 1-7 og 10.

(3)

Bly tilsættes tilsigtet aluminium for at forbedre maskinbearbejdeligheden heraf i industriel produktion. For nylig blev visse ikke-blyholdige alternativer gjort tilgængelige på markedet. Indtil videre er det dog ikke klart, hvorvidt disse alternativer er teknisk gennemførlige i praksis og pålidelige.

(4)

Mens genvundet aluminiumsskrot, der indeholder bly, i miljømæssig henseende er fordelagtigt, er fjernelsen af dette utilsigtet tilførte bly fra affaldsstrømmen for aluminium endnu ikke teknisk gennemførlig.

(5)

I ordlyden af undtagelse 6.b i bilag III til direktiv 2011/65/EU skelnes der i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i samme direktiv mellem aluminiumslegeringer, der utilsigtet indeholder bly, og aluminiumslegeringer, der er tilsat bly for at opnå bestemte egenskaber.

(6)

Hvis der er tale om et utilsigtet indhold af bly, der stammer fra blyholdigt genvundet aluminiumsskrot, kan der indrømmes en undtagelse indtil den 21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10, da det ikke er gennemførligt i praksis at fjerne blyindholdet, og fordi miljøbelastningen af genvundet aluminium er lavere. Hvad angår bly i aluminiumslegeringer til maskinbearbejdning, bør der for kategori 1-7 og 10 indrømmes en undtagelse på tre år efter offentliggørelsen af nærværende direktiv i Den Europæiske Unions Tidende, således at industrien har mulighed for at foretage de nødvendige vurderinger af ydeevnen for ikke-blyholdige alternativer, der er tilgængelige på markedet, og tilpasse sig mulige ændringer. For andre kategorier end 1-7 og 10 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU.

(7)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2019.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 6.b således:

»6.b

Bly som legeringselement i aluminium, højst 0,4 vægtprocent bly

Udløber den:

21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter,

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik,

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11.

6.b.I

Bly som legeringselement i aluminium, højst 0,4 vægtprocent bly, forudsat at det stammer fra genvundet blyholdigt aluminiumsskrot

Udløber den 21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10.

6.b.II

Bly som legeringselement i aluminium til maskinbearbejdning, højst 0,4 vægtprocent bly

Udløber den 18. maj 2021 for kategori 1-7 og 10.«


Top