EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/739 af 1. marts 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i stål (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/103


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2018/739

af 1. marts 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i stål

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder bly.

(2)

I punkt 6.a i bilag III til direktiv 2011/65/EU var anvendelsen af bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning og i galvaniseret stål med højst 0,35 vægtprocent bly undtaget fra begrænsningen til den 21. juli 2016. Kommissionen modtog i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU en ansøgning om en fornyelse af denne undtagelse vedrørende kategori 1-7 og 10 inden den 21. januar 2015.

(3)

Bly tilsættes stål for at forbedre bearbejdeligheden heraf i industriel produktion. Det har en smøreevne, der letter dybdeboring og bearbejdning ved høj hastighed. Galvanisering er en proces, ved hvilken stål påføres et beskyttende zinklag som beskyttelse mod korrosionsangreb.

(4)

Selv om ikke-blyholdigt stål stadig er tilgængeligt for bestemte anvendelser, er substitutionen i de resterende anvendelser ikke videnskabelig og teknisk gennemførlig i praksis. En yderligere indsnævring af anvendelsesområdet for undtagelsen har vist sig i øjeblikket ikke at være gennemførlig på grund af den yderst komplicerede forsyningskæde.

(5)

Ved galvaniseret stål er bly stadig kun nødvendig i batch-varmforzinket stål og som følge af de teknologiske fremskridt i en lavere koncentration.

(6)

Eftersom der i øjeblikket ingen tilstrækkelig pålidelige alternativer findes for de berørte anvendelser i kategori 1-7 og 10 eller forventes at være tilgængelige på markedet i nær fremtid, og eftersom blyindholdet, hvad angår batch-varmforzinket stål, er en følge af urenheder fra genvundet zink, er gyldighedsperioden til den 21. juli 2021 berettiget for begge anvendelser, mens en kortere periode vil kunne være forbundet med en unødvendig administrativ byrde for industrien. For andre kategorier end 1-7 og 10 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU.

(7)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2019.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 6.a således:

»6.a

Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning og i galvaniseret stål, højst 0,35 vægtprocent bly

Udløber den:

21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter,

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik,

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11

6.a.I

Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly, og i batch-varmforzinkede stålkomponenter, højst 0,2 vægtprocent bly

Udløber den 21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10«


Top