Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2018/736 af 27. februar 2018 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for visse elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas eller keramik (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/94


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2018/736

af 27. februar 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for visse elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas eller keramik

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder bly.

(2)

Den nuværende undtagelse 7.c.I i bilag III til direktiv 2011/65/EU udelukker anvendelse af bly i elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas, anden keramik end dielektrisk keramik i kondensatorer, fx piezoelektriske komponenter, eller en glas- eller keramikmatrix, indtil den 21. juli 2016. Kommissionen modtog i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU en ansøgning om en fornyelse af denne undtagelse vedrørende kategori 1-7 og 10 inden den 21. januar 2015. Derudover modtog Kommissionen i november 2014 en ansøgning om en ny undtagelse (ansøgning nr. 2015-1) for anvendelse af bly i tyndfilm-sensorelementer som pyroelektriske sensorer eller piezoelektriske sensorer, hvilket er en anvendelse, der henhører under undtagelse 7.c.I. Under de efterfølgende høringer af interessenter blev det aftalt med ansøgeren at vurdere undtagelsesansøgning nr. 2015-1 bredere i sammenhæng med undtagelse 7.c.I.

(3)

Bly tilfører keramik særlige dielektriske, piezoelektriske, pyroelektriske, ferroelektriske, halvleder- og magnetiske egenskaber i et bredt spektrum af anvendelser med hensyn til temperatur-, spændings- og/eller frekvensområder. Bly tilfører glas vigtige egenskaber som lavere smelte- og blødgøringspunkter, der forbedrer bearbejdeligheden, maskinbearbejdeligheden og den kemiske stabilitet osv. Blyholdig glas kan anvendes i en bred vifte af anvendelsesområder, bl.a. som isolerings-, beskyttelses- og sikkerhedsglas, til bonding eller hermetisk lukning.

(4)

I øjeblikket er det ikke videnskabeligt eller teknisk muligt i praksis at substituere eller eliminere bly i glas og/eller keramik.

(5)

Eftersom der i øjeblikket ingen tilstrækkelig pålidelige alternativer findes for de berørte anvendelser i kategori 1-7 og 10 eller forventes at være tilgængelige på markedet i nær fremtid, er gyldighedsperioden indtil den 21. juli 2021 berettiget for begge anvendelser, mens unødvendig opsplitning af ordlyden og en kortere periode vil kunne være forbundet med en unødvendig administrativ byrde for industrien. For at undgå at anvendelsesområderne for undtagelserne i bilag III til direktiv 2011/65/EU overlapper hinanden, præciseres det i den foreslåede ordlyd, at de anvendelser, der er omfattet af undtagelse 34, udelukkes fra undtagelse 7.c.I. For andre kategorier end 1-7 og 10 er undtagelsesperioderne fortsat de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2019.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 7.c.I således:

»7.c.I

Elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas, anden keramik end dielektrisk keramik i kondensatorer, fx piezoelektriske komponenter, eller en glas- eller keramikmatrix

Gælder for kategori 1-7 og 10 (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 34) og udløber den 21. juli 2021.

Udløber for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter den 21. juli 2021.

Udløber for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik den 21. juli 2023.

Udløber for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11 den 21. juli 2024.«


Top