Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0723

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/723 af 16. maj 2018 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet for så vidt angår godkendelse af bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2821

OJ L 122, 17.5.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/723/oj

17.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/723

af 16. maj 2018

om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet for så vidt angår godkendelse af bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (1), særlig artikel 4, stk. 2, og artikel 14, stk. 3, første afsnit, litra b),

efter høring af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1099/2009 indeholder en liste over godkendte bedøvelsesmetoder og specifikation i forbindelse hermed samt særlige krav til visse metoder.

(2)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1099/2009 indeholder krav vedrørende slagteriers indretning, konstruktion og udstyr.

(3)

Kommissionen har efter anmodning fra en privat virksomhedsleder anmodet Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»EFSA«) om en udtalelse om metoden med lavt atmosfærisk tryk (»metoden«) til bedøvelse af slagtekyllinger.

(4)

EFSA fastslår i sin udtalelse af 25. oktober 2017 (2), at:

metoden kan, for så vidt angår dyrevelfærd, betragtes som svarende til mindst én af de bedøvelsesmetoder, der p.t. er til rådighed

metoden er kun gyldig under visse betingelser, navnlig: de tekniske specifikationer (såsom dekompressionshastigheden, varigheden af hver enkelt fase og den samlede eksponeringstid), dyrenes karakteristika (slagtekyllinger) og visse omgivelsesforhold (såsom temperatur og luftfugtighed)

vurderingen er begrænset til kun at omfatte slagtning af slagtekyllinger med en vægt på op til 4 kg, og anvendelsen kan ikke udvides til at omfatte andre kategorier af fjerkræ

(5)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at foretage regelmæssig kontrol med overholdelsen af denne metode bør der fastsættes specifikke krav til metoden.

(6)

Ud over at være egnet til erhvervsmæssig slagtning anses metoden for at være egnet til aflivning af kyllinger i tilfælde, hvor en hel besætning skal saneres.

(7)

Metoden er også egnet i andre tilfælde, hvor aflivning af et større antal kyllinger er nødvendig af andre årsager end hensynet til folkesundheden, dyresundheden, dyrevelfærden eller miljøet.

(8)

I betragtning af at metoden, for så vidt angår dyrevelfærd, svarer til mindst én af de bedøvelsesmetoder, der p.t. er til rådighed, er det derfor nødvendigt at ændre bilag I til forordning (EF) nr. 1099/2009.

(9)

For at sikre effektiv gennemførelse og overvågning af metoden bør visse særlige krav til slagteriernes indretning, konstruktion og udstyr overholdes. Det er derfor nødvendigt også at ændre bilag II til forordning (EF) nr. 1099/2009.

(10)

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1099/2009 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1099/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres således:

a)

Kapitel I, tabel 3, ændres således:

i)

Overskriften affattes således:

»Tabel 3 — Metoder i kontrolleret atmosfære«

ii)

Følgende tilføjes som række 7:

Nr.

Navn

Beskrivelse

Anvendelsesbetingelser

Nøgleparametre

Særlige krav i henhold til kapitel II i dette bilag

»7

Bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk

Dyr, der er ved bevidsthed, eksponeres for gradvis dekompression med reducering af det aktive iltindhold til under 5 %

Slagtekyllinger med en levende vægt på op til 4 kg

Slagtning, sanering og andre situationer

Dekompressionshastighed

Eksponeringens varighed

Omgivende temperatur og luftfugtighed

Punkt 10.1-10.5«

b)

I kapitel II tilføjes følgende punkt 10:

»10.   Bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk

10.1.   I den første fase må dekompressionshastigheden ikke overstige, hvad der svarer til en reducering i atmosfærisk standardtryk ved havoverfladen fra 760 til 250 torr inden for et tidsrum på mindst 50 sekunder.

10.2.   I den anden fase skal der nås et atmosfærisk standardtryk ved havoverfladen på mindst 160 torr inden for de følgende 210 sekunder.

10.3.   Tryk/tid-kurven skal tilpasses for at sikre, at alle fugle er blevet uigenkaldeligt bedøvet inden for cyklustid.

10.4.   Kammeret skal tæthedsprøves og trykmålerne skal kalibreres forud for hvert anvendelsestilfælde og mindst dagligt.

10.5.   Registreringer af absolut vakuumtryk, eksponeringstid, temperatur og luftfugtighed skal opbevares i mindst ét år.«

2)

I bilag II tilføjes som punkt 7:

»7.   Bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk

7.1.   Udstyret til bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at der sikres vakuum i kammeret, således at der kan opnås langsom, gradvis dekompression med reducering af det aktive iltindhold og bibeholdelse af minimalt tryk.

7.2.   Systemet skal være udstyret på en sådan måde, at det løbende kan måle, vise og registrere absolut vakuumtryk, eksponeringstid, temperatur, luftfugtighed og afgive et klart lys- og lydsignal, hvis trykket afviger fra det krævede niveau. Anordningen skal kunne ses tydeligt af personalet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2017);15(12):5056.


Top