Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0687

Kommissionens forordning (EU) 2018/687 af 4. maj 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin og teflubenzuron i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2018/2627

OJ L 121, 16.5.2018, p. 63–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/687/oj

16.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/63


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/687

af 4. maj 2018

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin og teflubenzuron i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. juli 2016 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »CXL'er«) for bifenthrin (2). Den 22. juli 2017 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen CXL'er for acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bixafen, buprofezin, chlorantraniliprol, deltamethrin, dimethomorph, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfon, flupyradifuron, imazethapyr, isofetamid, methopren, metrafenon, oxathiapiprolin, pendimethalin, penthiopyrad, pinoxaden, saflufenacil, spiromesifen, teflubenzuron og tolfenpyrad (3).

(2)

Der er fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for nævnte stoffer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, undtagen for fluensulfon, for hvilket der ikke er fastsat specifikke MRL'er, og som heller ikke er opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(3)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4) skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4)

Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid-/produktkombinationer: acibenzolar-S-methyl (kål, cucurbitae, citrusfrugter, kiwifrugter), benzovindiflupyr (cucurbitae, kød fra pattedyr), bixafen (kød fra pattedyr), buprofezin (alle produkter), chlorantraniliprol (fjerkrækød), fipronil (alle produkter), flonicamid (vegetabilske produkter), fluazifop-P (hovedkål, tomat, bønner, ærter (uden bælg), gulerod, kartoffel, kålroe, majroe, solsikkefrø, kød fra pattedyr, fedt og spiselige slagtebiprodukter, mælk, fjerkrækød, fedt og spiselige slagtebiprodukter, æg), fluensulfon (alle produkter), flupyradifuron (alle produkter), imazethapyr (alle produkter), isofetamid (animalske produkter), methopren (alle produkter), oxathiapiprolin (alle produkter), pendimethalin (bladkål, undtagen grønkål, kød fra pattedyr, fjerkrækød, forårsløg og pibeløg) pinoxaden (alle produkter), saflufenacil (alle produkter), spiromesifen (alle produkter).

(5)

Derfor bør CXL'erne for acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin og teflubenzuron, som ikke er opført i betragtning 4, opføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som MRL'er, undtagen hvis de vedrører produkter, der ikke er omhandlet i bilag I til forordningen, eller hvis de er fastsat til et lavere niveau end de gældende MRL'er. Nævnte CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen (5).

(6)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acibenzolar-S-methyl, på kiwifrugter indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af den gældende MRL.

(7)

I henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede den berørte medlemsstat ansøgningen, og evalueringsrapporten blev fremsendt til Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (6). Den fremsendte udtalelsen til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde den.

(9)

EFSA konkluderede i sin begrundede udtalelse, at alle datakrav var opfyldt, og at den ændring af MRL'en, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af det pågældende produkt.

(10)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf

Det fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, Codex Alimentarius-Kommissionen. Tillæg II, 39. samling. Rom, Italien, 27. juni–1. juli 2016.

(3)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf

Det fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, Codex Alimentarius-Kommissionen. Tillæg III, 40. samling. Genève, Schweiz, 17.-22. juli 2017.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2016;14(8):4571 (166 s.).

Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2017;15(7):4929 (162 s.).

(6)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in kiwi fruits. EFSA Journal 2017;15(9):4985 (20 s.).


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin og teflubenzuron således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Acibenzolar-S-methyl (summen af acibenzolar-S-methyl og acibenzolarsyre (fri og konjugeret), udtrykt som acibenzolar-S-methyl)

Benzovindiflupyr

Bifenthrin (summen af isomerer) (F)

Deltamethrin (cisdeltamethrin) (F)

Flonicamid (summen af flonicamid, TFNA og TFNG, udtrykt som flonicamid) (R)

Fluazifop-P (summen af alle isomerer af fluazifop, dets estere og dets konjugater, udtrykt som fluazifop)

Isofetamid

Metrafenon (F)

Pendimethalin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (+)

0,04

0,15 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0110020

Appelsiner

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0,5

0110030

Citroner

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0,5

0110040

Limefrugter

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0,5

0110050

Mandariner

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0110990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0120000

Trænødder

 

0,01  (*1)

0,05

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0120010

Mandler

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

0,1

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0120990

Andet

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

 

0,2

0,01  (*1)

 

0,3

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1

 

1

0130010

Æbler

0,3

 

 

0,2 (+)

 

 

 

 

 

(+)

0130020

Pærer

0,2

 

 

0,1 (+)

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

0,2

 

 

0,1 (+)

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

0,2

 

 

0,1 (+)

 

 

 

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

0,2

 

 

0,1 (+)

 

 

 

 

 

 

0130990

Andet

0,2

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0140010

Abrikoser

0,2

 

 

0,15 (+)

0,3

 

 

0,7

 

0,01  (*1)

0140020

Kirsebær (søde)

0,01  (*1)

 

 

0,1 (+)

0,4 (+)

 

 

2

 

0,01  (*1)

0140030

Ferskner

0,2

 

 

0,15 (+)

0,4

 

 

0,7

 

0,01  (*1)

0140040

Blommer

0,01  (*1)

 

 

0,07 (+)

0,3 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,1  (*1)

0140990

Andet

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

0,03  (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

0,01  (*1)

1

0,3

0,2

 

0,01  (*1)

4

7

 

0,7

0151010

Spisedruer

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,15

0,01  (*1)

1 (+)

0,2 (+)

 

0,3

4

0,6

(+)

0,01  (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1 (+)

0,1

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0153010

Brombær

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

0,6

 

0,1

 

 

 

0,01  (*1)

0154010

Blåbær

0,01  (*1)

0,01  (*1)

3

(+)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154020

Tranebær

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(+)

 

 

4

0,01  (*1)

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(+)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(+)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154050

Hyben

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(+)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(+)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,01  (*1)

0,2

0,01  (*1)

(+)

 

 

0,01  (*1)

1

 

 

0154080

Hyldebær

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(+)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0154990

Andet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161010

Dadler

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0161020

Figner

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0161030

Spiseoliven

 

0,01  (*1)

 

1 (+)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0161040

Kumquat

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0,2

 

0,01  (*1)

 

 

 

1

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0161990

Andet

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

0,4

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162990

Andet

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0163010

Avocadoer

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163020

Bananer

0,08

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mangofrugter

0,6 (+)

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papajaer

0,01  (*1)

 

0,4

 

 

 

 

 

 

0,4

0163050

Granatæbler

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guavaer

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Brødfrugter

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durianfrugter

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Pigget annona/guanabana

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Andet

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

 

0,05

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

0,02

 

0,3 (+)

0,09

0,15

 

 

0,05  (*1)

0,05

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,02

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0,02  (*1)

0,03  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0213010

Rødbeder

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,05  (*1)

 

0213020

Gulerødder

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,4

 

 

0,7

 

0213030

Knoldselleri

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,2

 

0213040

Peberrod

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,7

 

0213050

Jordskokker

 

0,02

 

(+)

 

0,5

 

 

0,05  (*1)

 

0213060

Pastinakker

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,7

 

0213070

Persillerod

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,7

 

0213080

Radiser

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,05  (*1)

 

0213090

Havrerod

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,7

 

0213100

Kålroer

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,4

 

0213110

Majroer

 

0,01  (*1)

 

(+)

 

0,5

 

 

0,4

 

0213990

Andet

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (*1)

 

0220000

Løg

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

0,15

 

 

0,06 (+)

 

0,3

 

 

(+)

 

0220020

Kepaløg

0,15

 

 

0,06 (+)

 

0,3

 

 

(+)

 

0220030

Skalotteløg

0,15

 

 

0,06 (+)

 

0,3

 

 

(+)

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

0,01  (*1)

 

 

0,3 (+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0220990

Andet

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tomater

0,3

0,9

0,3

0,07 (+)

0,5 (+)

0,01  (*1)

 

0,6

(+)

 

0231020

Sød peberfrugt

0,01  (*1)

1

0,5

0,2 (+)

0,3

0,01  (*1)

 

2

(+)

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,01  (*1)

0,9

0,3

0,4 (+)

0,5 (+)

1

 

0,6

(+)

 

0231040

Okra/lady’s fingers

0,01  (*1)

1

0,2

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0231990

Andet

0,01  (*1)

1

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,01  (*1)

0,08

0,01  (*1)

0,2

0,5

0,03

 

0,5

(+)

 

0232010

Agurker

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0,5

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

1,5

0232030

Courgetter

 

 

 

(+)

(+)

 

 

 

 

0,5

0232990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,4 (+)

0,01  (*1)

 

0,5

(+)

 

0233010

Meloner

 

 

 

0,02  (*1) (+)

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Græskar

 

 

 

0,2 (+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0233030

Vandmeloner

 

 

 

0,02  (*1) (+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0233990

Andet

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0,9

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0,4

0,1

0,03  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0241010

Broccoli

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

0,4

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0,01  (*1) (+)

0,6

 

 

 

 

0,5 (+)

0242020

Hovedkål

 

 

 

0,1 (+)

0,5

 

 

 

 

0,2 (+)

0242990

Andet

 

 

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

 

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

 

 

 

0,5

0,01  (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0,2 (+)

 

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0,01  (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

0,4

0,01  (*1) (+)

0,03  (*1)

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0,01  (*1)

 

 

0,03  (*1)

0,02

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0,3

 

0,01  (*1)

2 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,6

 

0251020

Havesalat

0,4

 

0,01  (*1)

0,5 (+)

 

 

20

 

4

 

0251030

Bredbladet endivie

0,3

 

0,01  (*1)

0,1 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,3

 

0,01  (*1)

2 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,6

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,3

 

0,01  (*1)

2 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

 

0251060

Salatsennep/rucola

0,3

 

0,01  (*1)

2 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,6

 

0251070

Rød sennep

0,3

 

0,01  (*1)

2 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,3

 

4

2 (+)

 

 

0,01  (*1)

 

0,6

 

0251990

Andet

0,3

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,02

20

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

0,6

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulakker

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0252030

Bladbeder

0,01  (*1)

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0252990

Andet

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

2 (+)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

2 (+)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,3

0,02  (*1)

0,02  (*1)

2

6

0,02

20

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0256010

Kørvel

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256020

Purløg

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256040

Persille

 

 

 

(+)

 

 

 

 

2

 

0256050

Salvie

 

 

 

(+)

 

 

 

 

2

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256070

Timian

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256100

Estragon

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0,6

 

0256990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,2

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

0,01  (*1)

(+)

1,5

1,5

 

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

0,01  (*1)

(+)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

0,9

(+)

1,5

2

 

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

0,05

(+)

0,7

1,5

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

0,01  (*1)

(+)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

0260990

Andet

 

 

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0270010

Alm. asparges

 

 

 

0,01  (*1) (+)

 

0,01  (*1)

 

 

0,1

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,3

 

 

0,05  (*1)

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

0,3

 

0,3

 

 

0,1

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

 

0,3

 

0,3

 

 

0,1

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

0,2 (+)

 

0,9

 

 

0,05  (*1) (+)

 

0270060

Porrer

 

 

 

0,3 (+)

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1) (+)

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0,3

 

0,3

 

 

0,05  (*1)

 

0270080

Bambusskud

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

0270090

Palmehjerter

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

0270990

Andet

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,5

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,2

0,3

 

0,03  (*1)

4

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

0,6 (+)

 

 

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,15

0,02  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,06  (*1)

9

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401020

Jordnødder

 

0,04

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401030

Valmuefrø

 

0,15

0,02  (*1)

0,2 (+)

0,06  (*1)

9

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,06  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1) (+)

0,06  (*1)

0,1

0,01  (*1)

 

 

0,3

0401060

Rapsfrø

 

0,2

0,05

0,2

0,06  (*1)

9

0,015

 

 

0,02  (*1)

0401070

Sojabønner

 

0,08

0,3

0,02  (*1)

0,06  (*1)

15

0,01  (*1)

 

 

0,05

0401080

Sennepsfrø

 

0,15

0,02  (*1)

0,07  (*1) (+)

0,06  (*1)

4

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401090

Bomuldsfrø

 

0,15

0,5

0,02  (*1) (+)

0,2

0,7

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401100

Græskarfrø

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,06  (*1)

5

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401110

Saflorfrø

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,06  (*1)

9

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,2 (+)

0,06  (*1)

4

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

0,15

0,02  (*1)

0,07  (*1) (+)

0,06  (*1)

9

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401140

Hampfrø

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,2 (+)

0,06  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,2 (+)

0,06  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0401990

Andet

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

0,06  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

0,6 (+)

 

 

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0402990

Andet

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0500000

KORN

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Byg

0,05

1,5

0,05  (*1)

2 (+)

0,4

 

 

0,6

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

2 (+)

0,03  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Majs

0,01  (*1)

0,02

0,05  (*1)

2 (+)

0,03  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500040

Alm. hirse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

2 (+)

0,03  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Havre

0,01  (*1)

1,5

0,01  (*1)

2 (+)

0,4

 

 

0,6

 

 

0500060

Ris

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1 (+)

0,03  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rug

0,01  (*1)

0,1

0,01  (*1)

2 (+)

2 (+)

 

 

0,07

 

 

0500080

Alm. durra/sorghum

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

2 (+)

0,03  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500090

Hvede

0,05

0,1

0,5

1 (+)

2 (+)

 

 

0,07

 

 

0500990

Andet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

 

 

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0610000

Te

 

0,05  (*1)

30

5 (+)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0620000

Kaffebønner

 

0,15

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,3

0630000

Urteudtræk fra

 

0,05  (*1)

0,1 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

0631000

a)

blomster

 

 

 

15

 

0,04  (*1) (+)

 

 

0,05  (*1)

 

0631010

Kamille

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

15

 

0,04  (*1) (+)

 

 

0,05  (*1)

 

0632010

Jordbær

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

0,3

 

4 (+)

 

 

0,5

 

0633010

Baldrian

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kakaobønner

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

20

0,1  (*1)

3 (+)

0,05  (*1) (+)

0,05  (*1)

80

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,03  (*1) (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,03

15

0,1  (*1)

0,03  (*1) (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05

0,5 (+)

0,1  (*1)

4

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefær

0,05  (*1)

0,15

0,05

0,5 (+)

0,1  (*1)

4

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,15

0,05

0,5 (+)

0,1  (*1)

4

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

 

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05

0,5

0,1  (*1)

4

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

15

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

15

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1) (+)

 

0,5

 

 

0,05  (*1)

 

0900020

Sukkerrør

 

0,04

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

0900030

Cikorierødder

 

0,01  (*1)

 

0,04 (+)

 

0,01  (*1)

 

 

0,2

 

0900990

Andet

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

1010000

Væv fra

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

0,01  (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1011020

Fedtvæv

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01  (*1)

0,2

 

1011030

Lever

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1011040

Nyre

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,06 (+)

 

0,01

0,05

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,06

 

0,01

0,05

 

1011990

Andet

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,03

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

0,01  (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1012020

Fedtvæv

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01  (*1)

0,2

 

1012030

Lever

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1012040

Nyre

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,07 (+)

 

0,01

0,05

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1012990

Andet

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,04

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

0,01  (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1013020

Fedtvæv

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01  (*1)

0,2

 

1013030

Lever

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1013040

Nyre

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,07 (+)

 

0,01

0,05

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1013990

Andet

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,04

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

0,01  (*1)

0,2

0,03 (+)

0,15

0,02 (+)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1014020

Fedtvæv

 

0,03

3

0,5 (+)

0,05

0,04 (+)

 

0,01  (*1)

0,2

 

1014030

Lever

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,03 (+)

 

0,01

0,05

 

1014040

Nyre

 

0,1

0,2

0,03  (*1) (+)

0,2

0,07 (+)

 

0,01

0,05

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1

3

0,5 (+)

0,2

0,07

 

0,01

0,05  (*1)

 

1014990

Andet

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,04

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

0,01  (*1)

0,2

0,03

0,15

0,02

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1015020

Fedtvæv

 

0,03

3

0,5

0,05

0,04

 

0,01  (*1)

0,2

 

1015030

Lever

 

0,1

0,2

0,03  (*1)

0,2

0,03

 

0,01

0,05

 

1015040

Nyre

 

0,1

0,2

0,03  (*1)

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1

3

0,5

0,2

0,07

 

0,01

0,05

 

1015990

Andet

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,04

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

1016000

f)

fjerkræ

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01