Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0685

Kommissionens forordning (EU) 2018/685 af 3. maj 2018 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin, øl, fluopyram, fluxapyroxad, maleinhydrazid, sennepspulver og tefluthrin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2018/2607

OJ L 121, 16.5.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/685/oj

16.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/685

af 3. maj 2018

om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin, øl, fluopyram, fluxapyroxad, maleinhydrazid, sennepspulver og tefluthrin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for abamectin og maleinhydrazid. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for fluopyram, fluxapyroxad og tefluthrin. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for øl og sennepspulver, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for tilladelse til anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet abamectin, på bananer indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår fluopyram er der indgivet en sådan ansøgning for portulakker. For så vidt angår fluxapyroxad er der indgivet en sådan ansøgning for »tropiske rod- og knoldgrøntsager«, »andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer«, forårsløg, »blomsterkål«, rosenkål, hovedkål, »hoved- og pluksalat og salatplanter«, »spinat og lignende blade«, julesalat, »urter og spiselige blomster«, artiskokker, porrer, »urteudtræk fra rødder«, »krydderier i form af rødder/jordstængler« og cikorierødder. For så vidt angår tefluthrin er der indgivet en sådan ansøgning for gulerødder.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af fluxapyroxad på citrusfrugter. Ansøgeren hævder, at de tilladte anvendelser af stoffet på sådanne afgrøder i Brasilien fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt med højere MRL'er for at undgå handelshindringer for importen af de pågældende afgrøder.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede de berørte medlemsstater ansøgningerne, og evalueringsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten fremsendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(7)

For så vidt angår anvendelsen af fluxapyroxad på citrusfrugter konkluderede autoriteten i sin begrundede udtalelse, at de forelagte data ikke er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes en ny MRL for hele gruppen. Dog bør MRL'en for grapefrugter i overensstemmelse med de gældende EU-retningslinjer for ekstrapolering af MRL'er fastsættes til samme MRL som den gældende MRL for appelsiner. De gældende MRL'er for citrusfrugter bør derfor bevares undtagen for grapefrugter, for hvilke MRL'en bør hæves til 0,3 mg/kg.

(8)

For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(9)

For så vidt angår maleinhydrazid forelagde autoriteten en konklusion om peer-evalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet (3). Den anbefalede i den forbindelse at hæve MRL'erne for kartofler, hvidløg, skalotteløg og mælk.

(10)

Øl og sennepspulver er godkendt som basisstoffer ved henholdsvis Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2090 (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2066 (5). Anvendelsesbetingelserne for disse stoffer forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugeren. Stofferne bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(12)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in bananas. EFSA Journal 2017;15(10):4987 (24 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in purslanes. EFSA Journal 2017;15(9):4984 (22 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2017;15(9):4975 (30 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tefluthrin in carrots. EFSA Journal 2017;15(10):5016 (21 s.).

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide. EFSA Journal 2016;14(6):4492 [22 s.].

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2090 af 14. november 2017 om godkendelse af øl som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilag til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 297 af 15.11.2017, s. 22).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2066 af 13. november 2017 om godkendelse af sennepspulver som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilag til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 295 af 14.11.2017, s. 43).


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende abamectin og maleinhydrazid således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9-isomer af avermectin B1a, udtrykt som avermectin B1a) (F) (R)

Maleinhydrazid

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0,2  (*1)

0110000

Citrusfrugter

0,015 (+)

 

0110010

Grapefrugter

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Andet

 

 

0120000

Trænødder

 

 

0120010

Mandler

0,02 (+)

 

0120020

Paranødder

0,01  (*1)

 

0120030

Cashewnødder

0,01  (*1)

 

0120040

Kastanjer

0,01  (*1)

 

0120050

Kokosnødder

0,01  (*1)

 

0120060

Hasselnødder

0,02 (+)

 

0120070

Macadamia

0,01  (*1)

 

0120080

Pekannødder

0,01  (*1)

 

0120090

Pinjekerner

0,01  (*1)

 

0120100

Pistacienødder

0,01  (*1)

 

0120110

Valnødder

0,02 (+)

 

0120990

Andet

0,01  (*1)

 

0130000

Kernefrugter

0,03 (+)

 

0130010

Æbler

 

 

0130020

Pærer

 

 

0130030

Kvæder

 

 

0130040

Mispel

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

0130990

Andet

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

0140010

Abrikoser

0,02 (+)

 

0140020

Kirsebær (søde)

0,01  (*1)

 

0140030

Ferskner

0,02 (+)

 

0140040

Blommer

0,01  (*1) (+)

 

0140990

Andet

0,01  (*1)

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

0151000

a)

Druer

0,01  (*1) (+)

 

0151010

Spisedruer

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,15 (+)

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

0153010

Brombær

0,08 (+)

 

0153020

Korbær

0,01  (*1)

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

0,08 (+)

 

0153990

Andet

0,01  (*1)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*1)

 

0154010

Blåbær

 

 

0154020

Tranebær

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

(+)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

(+)

 

0154050

Hyben

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

0154990

Andet

 

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

0,01  (*1)

 

0161010

Dadler

 

 

0161020

Figner

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0161990

Andet

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01  (*1)

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0162990

Andet

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0163010

Avocadoer

0,01  (*1)

 

0163020

Bananer

0,02

 

0163030

Mangofrugter

0,01  (*1)

 

0163040

Papajaer

0,03 (+)

 

0163050

Granatæbler

0,01  (*1)

 

0163060

Cherimoya

0,01  (*1)

 

0163070

Guavaer

0,01  (*1)

 

0163080

Ananas

0,01  (*1)

 

0163090

Brødfrugter

0,01  (*1)

 

0163100

Durianfrugter

0,01  (*1)

 

0163110

Pigget annona/guanabana

0,01  (*1)

 

0163990

Andet

0,01  (*1)

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

 

0211000

a)

Kartofler

(+)

60

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,2  (*1)

0212010

Maniokker

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

0212990

Andet

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

0213010

Rødbeder

 

0,2  (*1)

0213020

Gulerødder

 

30

0213030

Knoldselleri

 

0,2  (*1)

0213040

Peberrod

 

0,2  (*1)

0213050

Jordskokker

 

0,2  (*1)

0213060

Pastinakker

 

30

0213070

Persillerod

 

0,2  (*1)

0213080

Radiser

(+)

0,2  (*1)

0213090

Havrerod

 

0,2  (*1)

0213100

Kålroer

 

0,2  (*1)

0213110

Majroer

 

0,2  (*1)

0213990

Andet

 

0,2  (*1)

0220000

Løg

0,01  (*1)

 

0220010

Hvidløg

(+)

40

0220020

Kepaløg

(+)

15

0220030

Skalotteløg

(+)

30

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

(+)

0,2  (*1)

0220990

Andet

 

0,2  (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

0,2  (*1)

0231000

a)

Solanacea

 

 

0231010

Tomater

0,09 (+)

 

0231020

Sød peberfrugt

0,07 (+)

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,09 (+)

 

0231040

Okra/lady’s fingers

0,01  (*1)

 

0231990

Andet

0,01  (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,04

 

0232010

Agurker

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

0232030

Courgetter

 

 

0232990

Andet

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01  (*1)

 

0233010

Meloner

(+)

 

0233020

Græskar

(+)

 

0233030

Vandmeloner

(+)

 

0233990

Andet

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,2  (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

0,01  (*1)

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Andet

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

0,01  (*1)

 

0242010

Rosenkål

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

0242990

Andet

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

0,05

 

0243020

Grønkål/kokål

0,01  (*1)

 

0243990

Andet

0,01  (*1)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01  (*1)

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0,2  (*1)

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

2 (+)

 

0251020

Havesalat

0,09 (+)

 

0251030

Bredbladet endivie

0,1 (+)

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,01  (*1)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01  (*1)

 

0251060

Salatsennep/rucola

0,015 (+)

 

0251070

Rød sennep

0,01  (*1)

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

2 (+)

 

0251990

Andet

0,01  (*1)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

 

0252010

Spinat

 

 

0252020

Portulakker

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

0252990

Andet

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

 

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1) (+)

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

 

0256010

Kørvel

2 (+)

 

0256020

Purløg

2 (+)

 

0256030

Selleriblade

0,09 (+)

 

0256040

Persille

2 (+)

 

0256050

Salvie

2 (+)

 

0256060

Rosmarin

2 (+)

 

0256070

Timian

2 (+)

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

2 (+)

 

0256090

Laurbærblade

2 (+)

 

0256100

Estragon

2 (+)

 

0256990

Andet

0,02  (*1)

 

0260000

Bælgplanter

 

0,2  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

0,03

 

0260020

Bønner (uden bælg)

0,01  (*1)

 

0260030

Ærter (med bælg)

0,03

 

0260040

Ærter (uden bælg)

0,01  (*1)

 

0260050

Linser

0,01  (*1)

 

0260990

Andet

0,01  (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,2  (*1)

0270010

Alm. asparges

0,01  (*1)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01  (*1)

 

0270030

Bladselleri

0,05

 

0270040

Knoldfennikel

0,01  (*1)

 

0270050

Artiskokker

0,01  (*1)

 

0270060

Porrer

0,01  (*1) (+)

 

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

 

0270080

Bambusskud

0,01  (*1)

 

0270090

Palmehjerter

0,01  (*1)

 

0270990

Andet

0,01  (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,2  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,2  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,2  (*1)

0300010

Bønner

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ærter

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

0300990

Andet

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

0,5  (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

0401020

Jordnødder

 

 

0401030

Valmuefrø

 

 

0401040

Sesamfrø

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

 

0401060

Rapsfrø

 

 

0401070

Sojabønner

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

 

0401100

Græskarfrø

 

 

0401110

Saflorfrø

 

 

0401120

Hjulkronefrø

 

 

0401130

Sæddodderfrø

 

 

0401140

Hampfrø

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

 

0401990

Andet

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Andet

 

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

0,2  (*1)

0500010

Byg

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

0500030

Majs

 

 

0500040

Alm. hirse

 

 

0500050

Havre

 

 

0500060

Ris

 

 

0500070

Rug

 

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

 

0500090

Hvede

 

 

0500990

Andet

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0610000

Te

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

0631010

Kamille

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

0631030

Roser

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Andet

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

0632010

Jordbær

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

0632990

Andet

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

0633010

Baldrian

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Andet

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

0700000

HUMLE

0,1

0,5  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

0810060

Dild

 

 

0810070

Fennikel

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

0810090

Muskat

 

 

0810990

Andet

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

0820030

Kommen

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

0820050

Enebær

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

0820070

Vanilje

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Andet

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Andet

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0840020

Ingefær

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

0840990

Andet

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

0850020

Kapers

 

 

0850990

Andet

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

0860990

Andet

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,5  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

0870990

Andet

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,2  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

0900990

Andet

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

1010000

Væv fra

 

 

1011000

a)

svin

0,01  (*1)

 

1011010

Muskel

 

0,05

1011020

Fedtvæv

 

0,1

1011030

Lever

 

0,1

1011040

Nyre

 

1,5

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,02  (*1)

1011990

Andet

 

0,02  (*1)

1012000

b)

kvæg

 

 

1012010

Muskel

0,01  (*1)

0,1

1012020

Fedtvæv

0,01  (*1)

0,1

1012030

Lever

0,02

0,1

1012040

Nyre

0,01  (*1)

2

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

0,02  (*1)

1012990

Andet

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

får

 

 

1013010

Muskel

0,02

0,1

1013020

Fedtvæv

0,05

0,1

1013030

Lever

0,025

0,1

1013040

Nyre

0,02

2

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05

0,02  (*1)

1013990

Andet

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

geder

 

 

1014010

Muskel

0,01  (*1)

0,1

1014020

Fedtvæv

0,01  (*1)

0,1

1014030

Lever

0,02

0,1

1014040

Nyre

0,01  (*1)

2

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

0,02  (*1)

1014990

Andet

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

1015010

Muskel

0,01  (*1)

0,1

1015020

Fedtvæv

0,01  (*1)

0,1

1015030

Lever

0,02

0,1

1015040

Nyre

0,01  (*1)

2

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

0,02  (*1)

1015990

Andet

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

0,01  (*1)

 

1016010

Muskel

 

0,05

1016020

Fedtvæv

 

0,1

1016030

Lever

 

0,02

1016040

Nyre

 

0,02  (*1)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,02  (*1)

1016990

Andet

 

0,02  (*1)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

1017010

Muskel

0,01  (*1)

0,1

1017020

Fedtvæv

0,01  (*1)

0,1

1017030

Lever

0,02

0,1

1017040

Nyre

0,01  (*1)

2

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

0,02  (*1)

1017990

Andet

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Mælk

0,01  (*1)

0,07

1020010

Kvæg

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Geder

 

 

1020040

Heste

 

 

1020990

Andet

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

0,1

1030010

Kyllinger

 

 

1030020

Ænder

 

 

1030030

Gæs

 

 

1030040

Vagtler

 

 

1030990

Andet

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

0,05  (*1)

2)

I bilag III, del A, affattes kolonnerne vedrørende fluopyram, fluxapyroxad og tefluthrin således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Fluopyram (R)

Fluxapyroxad

Tefluthrin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*2)

 

 

0110010

Grapefrugter

 

0,3

0,05

0110020

Appelsiner

 

0,3

0,01  (*2)

0110030

Citroner

 

0,01  (*2)

0,05

0110040

Limefrugter

 

0,01  (*2)

0,05

0110050

Mandariner

 

0,01  (*2)

0,05

0110990

Andet

 

0,01  (*2)

0,05

0120000

Trænødder

 

0,04

0,05

0120010

Mandler

0,05

 

 

0120020

Paranødder

0,05

 

 

0120030

Cashewnødder

0,05

 

 

0120040

Kastanjer

0,05

 

 

0120050

Kokosnødder

0,04

 

 

0120060

Hasselnødder

0,05

 

 

0120070

Macadamia

0,05

 

 

0120080

Pekannødder

0,05

 

 

0120090

Pinjekerner

0,05

 

 

0120100

Pistacienødder

0,05

 

 

0120110

Valnødder

0,05

 

 

0120990

Andet

0,05

 

 

0130000

Kernefrugter

 

0,9

0,05

0130010

Æbler

0,6

 

 

0130020

Pærer

0,5

 

 

0130030

Kvæder

0,5

 

 

0130040

Mispel

0,5

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

0,5

 

 

0130990

Andet

0,5

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

 

0140010

Abrikoser

1,5

1

0,05

0140020

Kirsebær (søde)

1,5

3

0,2

0140030

Ferskner

1,5

1,5

0,05

0140040

Blommer

0,5

1,5

0,05

0140990

Andet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,2

0150000

Bær og små frugter

 

 

0,05

0151000

a)

Druer

1,5

3

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

2

4

 

0153000

c)

Stængelfrugter

3

0,01  (*2)

 

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

3

 

 

0154010

Blåbær

 

7

 

0154020

Tranebær

 

0,01  (*2)

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0,01  (*2)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0,01  (*2)

 

0154050

Hyben

 

0,01  (*2)

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0,01  (*2)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0,01  (*2)

 

0154080

Hyldebær

 

0,01  (*2)

 

0154990

Andet

 

0,01  (*2)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0161010

Dadler

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163020

Bananer

0,8

3

0,05

0163030

Mangofrugter

0,01  (*2)

0,5

0,05

0163040

Papajaer

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163050

Granatæbler

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163060

Cherimoya

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163070

Guavaer

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163080

Ananas

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0163090

Brødfrugter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163100

Durianfrugter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163110

Pigget annona/guanabana

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0163990

Andet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

0,1

0,1

0,01  (*2)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,1

0,1

0,05

0212010

Maniokker

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0,3

 

0213010

Rødbeder

0,3

 

0,08

0213020

Gulerødder

0,4

 

0,08

0213030

Knoldselleri

0,3

 

0,08

0213040

Peberrod

0,3

 

0,05

0213050

Jordskokker

0,3

 

0,05

0213060

Pastinakker

0,3

 

0,05

0213070

Persillerod

0,3

 

0,05

0213080

Radiser

0,3

 

0,1

0213090

Havrerod

0,3

 

0,05

0213100

Kålroer

0,3

 

0,08

0213110

Majroer

0,3

 

0,08

0213990

Andet

0,3

 

0,05

0220000

Løg

 

 

 

0220010

Hvidløg

0,1

0,1

0,07

0220020

Kepaløg

0,1

0,1

0,07

0220030

Skalotteløg

0,1

0,1

0,3

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

2

0,6

0,05

0220990

Andet

0,1

0,1

0,05

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

0,6

0,05

0231010

Tomater

0,9

 

 

0231020

Sød peberfrugt

2

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,9

 

 

0231040

Okra/lady’s fingers

0,01  (*2)

 

 

0231990

Andet

0,01  (*2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,5

0,2

0,05

0232010

Agurker

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,4

0,15

 

0233010

Meloner

 

 

0,02

0233020

Græskar

 

 

0,05

0233030

Vandmeloner

 

 

0,02

0233990

Andet

 

 

0,05

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*2)

0,15

0,05

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

 

0,05

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0241010

Broccoli

0,3

2

 

0241020

Blomkål

0,2

0,15

 

0241990

Andet

0,2

0,15

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

0,3

 

 

0242010

Rosenkål

 

0,3

 

0242020

Hovedkål

 

0,4

 

0242990

Andet

 

0,07

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

0,7

4

 

0243020

Grønkål/kokål

0,1

0,07

 

0243990

Andet

0,1

0,07

 

0244000

d)

Kålrabi

0,1

0,07

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

0,05

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

4

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

15

 

 

0251020

Havesalat

15

 

 

0251030

Bredbladet endivie

1,5

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

15

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

15

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

15

 

 

0251070

Rød sennep

15

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

15

 

 

0251990

Andet

15

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

3

 

0252010

Spinat

0,2

 

 

0252020

Portulakker

20

 

 

0252030

Bladbeder

0,2

 

 

0252990

Andet

0,2

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*2)

0,03

 

0254000

d)

Brøndkarse

0,1

0,03

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,3

6

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

8

3

 

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

 

0,05

0260010

Bønner (med bælg)

1

2

 

0260020

Bønner (uden bælg)

0,2

0,09

 

0260030

Ærter (med bælg)

1,5

2

 

0260040

Ærter (uden bælg)

0,2

0,09

 

0260050

Linser

0,2

0,01  (*2)

 

0260990

Andet

0,9

0,01  (*2)

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

 

0,05

0270010

Alm. asparges

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01  (*2)

9

 

0270030

Bladselleri

0,01  (*2)

9

 

0270040

Knoldfennikel

0,01  (*2)

9

 

0270050

Artiskokker

0,5

0,3

 

0270060

Porrer

0,7

0,6

 

0270070

Rabarber

0,01  (*2)

9

 

0270080

Bambusskud

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0270090

Palmehjerter

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0270990

Andet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0300000

BÆLGFRUGTER

0,4

 

0,05

0300010

Bønner

 

0,3

 

0300020

Linser

 

0,4

 

0300030

Ærter

 

0,4

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0,3

 

0300990

Andet

 

0,3

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

0,05

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,3

0,9

 

0401020

Jordnødder

0,03

0,01  (*2)

 

0401030

Valmuefrø

0,3

0,9

 

0401040

Sesamfrø

0,3

0,9

 

0401050

Solsikkefrø

0,3

0,8

 

0401060

Rapsfrø

1

0,9

 

0401070

Sojabønner

0,2

0,15

 

0401080

Sennepsfrø

0,3

0,9

 

0401090

Bomuldsfrø

0,02  (*2)

0,3

 

0401100

Græskarfrø

0,3

0,9

 

0401110

Saflorfrø

0,3

0,9

 

0401120

Hjulkronefrø

0,3

0,9

 

0401130

Sæddodderfrø

0,3

0,9

 

0401140

Hampfrø

0,3

0,9

 

0401150

Kristpalmefrø

0,3

0,9

 

0401990

Andet

0,02  (*2)

0,9

 

0402000

Olieholdige frugter

0,02  (*2)

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0,01  (*2)

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0,01  (*2)

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0,8

 

0402040

Kapok

 

0,8

 

0402990

Andet

 

0,01  (*2)

 

0500000

KORN

 

 

0,05

0500010

Byg

0,2

2

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,2

0,01  (*2)

 

0500030

Majs

0,02

0,01  (*2)

 

0500040

Alm. hirse

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0500050

Havre

0,2

2

 

0500060

Ris

0,01  (*2)

5

 

0500070

Rug

0,8

0,4

 

0500080

Alm. durra/sorghum

1,5

0,7

 

0500090

Hvede

0,8

0,4

 

0500990

Andet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

 

 

0610000

Te

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0620000

Kaffebønner

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

0631000

a)

blomster

0,1

0,01  (*2)

0,05

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

0,1

0,01  (*2)

0,05

0632010

Jordbær

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

0633000

c)

rødder

2,5

2

0,7

0633010

Baldrian

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0640000

Kakaobønner

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0650000

Karob/johannesbrød

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0700000

HUMLE

3

0,01  (*2)

0,05

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0820010

Allehånde

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0830010

Kanel

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

0840010

Lakrids

0,3

0,3

0,7

0840020

Ingefær

0,3

0,3

0,7

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,3

0,3

0,7

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

0,3

0,3

0,7

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0850010

Kryddernellike

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0860010

Safrankrokus

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*2)

0,01  (*2)

0,05

0870010

Muskatblomme

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

 

 

 

0900010

Sukkerroerødder

0,1

0,15

0,07

0900020

Sukkerrør

0,01  (*2)

3

0,05

0900030

Cikorierødder

0,1

0,3

0,07

0900990

Andet

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,05

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

0,05

1010000

Væv fra

 

 

 

1011000

a)

svin

 

 

 

1011010

Muskel

0,8

0,02

 

1011020

Fedtvæv

0,5

0,2

 

1011030

Lever

5

0,1

 

1011040

Nyre

0,8

0,1

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,1

 

1011990

Andet

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

1012010

Muskel

0,8

0,02

 

1012020

Fedtvæv

0,5

0,2

 

1012030

Lever

5

0,1

 

1012040

Nyre

0,8

0,1

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,1

 

1012990

Andet

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1013000

c)

får

 

 

 

1013010

Muskel

0,8

0,02

 

1013020

Fedtvæv

0,5

0,2

 

1013030

Lever

5

0,1

 

1013040

Nyre

0,8

0,1

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,1

 

1013990

Andet

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1014000

d)

geder

 

 

 

1014010

Muskel

0,8

0,02

 

1014020

Fedtvæv

0,5

0,2

 

1014030

Lever

5

0,1

 

1014040

Nyre

0,8

0,1

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,1

 

1014990

Andet

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

1015010

Muskel

0,8

0,02

 

1015020

Fedtvæv

0,5

0,2

 

1015030

Lever

0,7

0,1

 

1015040

Nyre

0,7

0,1

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,1

 

1015990

Andet

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1016000

f)

fjerkræ

 

 

 

1016010

Muskel

0,5

0,02

 

1016020

Fedtvæv

0,2

0,05

 

1016030

Lever

2

0,02

 

1016040

Nyre

2

0,02

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

2

0,02

 

1016990

Andet

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

1017010

Muskel

0,8

0,02

 

1017020

Fedtvæv

0,5

0,2

 

1017030

Lever

0,7

0,1

 

1017040

Nyre

0,7

0,1

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,1

 

1017990

Andet

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1020000

Mælk

0,6

0,02

 

1020010

Kvæg

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

1030000

Fugleæg

1

0,02

 

1030010

Kyllinger

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

1030990

Andet

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05  (*2)

0,05  (*2)

 

1050000

Padder og krybdyr

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,02  (*2)

0,01  (*2)

 

3)

I bilag IV indsættes følgende i alfabetisk orden: »øl« og »sennepspulver«.


(*1)  Bestemmelsesgrænseværdi

(**)

Pesticid/kode-kombination, som MRL'erne i bilag III, del B, gælder for.

(F)

=

Fedtopløselig

Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9-isomer af avermectin B1a, udtrykt som avermectin B1a) (F) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Abamectin — kode 1000000 undtagen 1040000: avermectin B1a

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0110000

Citrusfrugter

0110010

Grapefrugter

0110020

Appelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrugter

0110050

Mandariner

0110990

Andet

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0120010

Mandler

0120060

Hasselnødder

0120110

Valnødder

0130000

Kernefrugter

0130010

Æbler

0130020

Pærer

0130030

Kvæder

0130040

Mispel

0130050

Japanmispel/loquat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

0140030

Ferskner

0140040

Blommer

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0152000

b)

Jordbær

0153010

Brombær

0153030

Hindbær (gule og røde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0163040

Papajaer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0211000

a)

Kartofler

0213080

Radiser

0220010

Hvidløg

0220020

Løg

0220030

Skalotteløg

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0231010

Tomater

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0231020

Sød peberfrugt

0231030

Auberginer/ægplanter

0233010

Meloner

0233020

Græskar

0233030

Vandmeloner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020

Havesalat

0251030

Bredbladet endivie

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0251060

Salatsennep/rucola

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0256010

Kørvel

0256020

Purløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0256030

Selleriblade

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0256040

Persille

0256050

Salvie

0256060

Rosmarin

0256070

Timian

0256080

Basilikum og spiselige blomster

0256090

Laurbærblade

0256100

Estragon

0270060

Porrer

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Maleinhydrazid

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat MRL'er for.

(F)

=

Fedtopløselig

Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9-isomer af avermectin B1a, udtrykt som avermectin B1a) (F) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Abamectin — kode 1000000 undtagen 1040000: avermectin B1a

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0110000

Citrusfrugter

0110010

Grapefrugter

0110020

Appelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrugter

0110050

Mandariner

0110990

Andet

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0120010

Mandler

0120060

Hasselnødder

0120110

Valnødder

0130000

Kernefrugter

0130010

Æbler

0130020

Pærer

0130030

Kvæder

0130040

Mispel

0130050

Japanmispel/loquat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

0140030

Ferskner

0140040

Blommer

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0152000

b)

Jordbær

0153010

Brombær

0153030

Hindbær (gule og røde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0163040

Papajaer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0211000

a)

Kartofler

0213080

Radiser

0220010

Hvidløg

0220020

Løg

0220030

Skalotteløg

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0231010

Tomater

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0231020

Sød peberfrugt

0231030

Auberginer/ægplanter

0233010

Meloner

0233020

Græskar

0233030

Vandmeloner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020

Havesalat

0251030

Bredbladet endivie

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0251060

Salatsennep/rucola

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0256010

Kørvel

0256020

Purløg

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0256030

Selleriblade

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'erne op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. november 2017, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0256040

Persille

0256050

Salvie

0256060

Rosmarin

0256070

Timian

0256080

Basilikum og spiselige blomster

0256090

Laurbærblade

0256100

Estragon

0270060

Porrer

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Maleinhydrazid

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«

(*2)  Bestemmelsesgrænseværdi

(2)  (a) Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat MRL'er for.

(F)

=

Fedtopløselig

Fluopyram (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Fluopyram — kode 1000000 undtagen 1040000: summen af fluopyram og fluopyram-benzamid (M25), udtrykt som fluopyram

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Fluxapyroxad

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Tefluthrin (F)

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«


Top