Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0719

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/719 af 14. maj 2018 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2018) 2783) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2783

OJ L 120, 16.5.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/719/oj

16.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/719

af 14. maj 2018

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2018) 2783)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

På forslag af Danmark og efter en tilfredsstillende kontrol foretaget af Kommissionen bør grænsekontrolstedet i Aalborg Lufthavn i Danmark godkendes til visse dyr i kategori O, navnlig hunde og katte. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(3)

På forslag af Spanien og efter evalueringen foretaget af Kommissionen bør suspensionen af godkendelsen af grænsekontrolstedet i Vitoria Lufthavn i forbindelse med visse kategorier af animalske produkter ophæves. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(4)

Nederlandene har underrettet Kommissionen om, at navnene på grænsekontrolstedet og inspektionscentrene i Maastricht Lufthavn er blevet ændret. Bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(5)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er der fastlagt en liste over centrale, regionale og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(6)

På grundlag af oplysninger fra Belgien og Østrig bør der foretages visse navneændringer på listen over centrale, regionale og lokale enheder i Traces for de pågældende medlemsstater. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag II til direktiv 2009/821/EF i overensstemmelse hermed.

(7)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken vedrørende lufthavnen i Aalborg således:

»Aalborg

DK AAL 4

A

 

 

O (14)«

b)

I den del, der vedrører Spanien, affattes rækken vedrørende lufthavnen i Vitoria således:

»Vitoria

ES VIT 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)«

c)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes rækken vedrørende lufthavnen i Maastricht således:

»Maastricht Aachen Airport

NL MST 4

A

MAA Live

 

U, E, O (14)

MAA Products

HC(2), NHC(2)«

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Belgien, affattes rækkerne således:

» BE20001 REGIO VLAANDEREN

BE00103

WEST-VLAANDEREN

BE00404

OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT

BE00701

ANTWERPEN

BE01007

VLAAMS-BRABANT LIMBURG

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES

BE20003 RÉGION WALLONNE

BE01505

HAINAUT

BE01809

BRABANT WALLON NAMUR

BE02206

LIÈGE

BE02508

LUXEMBOURG NAMUR«

b)

i den del, der vedrører Østrig, affattes rækken vedrørende den lokale enhed »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT« således: »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ«.


Top