Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0718

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/718 af 14. maj 2018 om suspension af Maltas status som officielt tuberkulosefri for så vidt angår kvægbesætninger og om ændring af bilag I til beslutning 2003/467/EF (meddelt under nummer C(2018) 2762) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2762

OJ L 120, 16.5.2018, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/718/oj

16.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/718

af 14. maj 2018

om suspension af Maltas status som officielt tuberkulosefri for så vidt angår kvægbesætninger og om ændring af bilag I til beslutning 2003/467/EF

(meddelt under nummer C(2018) 2762)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handelen inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, del I, punkt 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel i Unionen med kvæg. Det fastsætter, på hvilke betingelser en medlemsstat kan erklæres officielt fri for tuberkulose for så vidt angår kvægbesætninger såvel som betingelserne for at bevare denne status.

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2003/467/EF (2) er de medlemsstater, der er anført i kapitel 1 i bilag I, erklæret officielt tuberkulosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(3)

Malta blev opført i kapitel 1 i bilag I til beslutning 2003/467/EF ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/448 (3).

(4)

I november 2017 indberettede Malta et udbrud af kvægtuberkulose, som blev bekræftet ved isolation af M. bovis ved en laboratorieundersøgelse. I løbet af opfølgningsundersøgelserne reagerede kvæg i en anden besætning positivt på kvægtuberkuloseprøven. Den anden besætning havde modtaget dyr fra indekstilfældet.

(5)

Malta har truffet de foranstaltninger, der er fastsat i del I i bilag A til direktiv 64/432/EØF, navnlig ved at inddrage den første besætnings status som officielt tuberkulosefri og suspenderet den anden besætnings status. Malta kan derfor ikke længere opfylde kriterierne for bevarelse af en status som officielt fri for kvægtuberkulose, som anført i del I, punkt 4, i bilag A til direktiv 64/432/EØF, og endvidere er kilden til infektionen fortsat ikke afklaret.

(6)

Efter orientering fra Malta om udbrud af kvægtuberkulose mener Kommissionen, at der er beviser for en væsentlig ændring i situationen vedrørende kvægtuberkulose i denne medlemsstat.

(7)

Maltas status som officielt fri for kvægtuberkulose bør derfor suspenderes, indtil resultaterne af kontrolprogrammer og epidemiologiske undersøgelser påviser, at udbruddene er under kontrol, foranstaltninger anvendes i overensstemmelse med del I, punkt 4, litra b), c) og d), i bilag A til direktiv 64/432/EØF, og procentdelen af bekræftede tilfælde af tuberkuloseinficerede kvægbesætninger ikke har oversteget 0,1 % af alle besætninger i en sammenhængende periode på 12 måneder, hvorefter mindst 99,9 % af kvægbesætningerne bør opnå en status som officielt frie for tuberkulose.

(8)

Bilag I til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Maltas status som officielt fri for tuberkulose i forbindelse med kvægbesætninger bør suspenderes.

2.   For atter at opnå en status som officielt fri for tuberkulose i forbindelse med kvægbesætninger skal Malta opfylde følgende betingelser:

a)

betingelserne fastsat i del I, punkt 4, litra b), c) og d), i bilag A til direktiv 64/432/EØF er fortsat opfyldt

b)

alle kvægbesætninger har været genstand for kvægtuberkuloseundersøgelser i henhold til de procedurer, der er fastsat i del I, punkt 1, i bilag A til direktiv 64/432/EØF

c)

procentdelen af bekræftede tilfælde af tuberkuloseinficerede kvægbesætninger ikke har oversteget 0,1 % af alle besætninger i en sammenhængende periode på 12 måneder

d)

efter den i litra c) omhandlede periode på 12 måneder har mindst 99,9 % af kvægbesætningerne opnået en status som officielt frie for tuberkulose.

Artikel 2

Bilag I til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/448 af 23. marts 2016 om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår Maltas status som officielt tuberkulosefrit og officielt brucellosefrit med hensyn til kvægbesætninger (EUT L 78 af 24.3.2016, s. 78).


BILAG

Kapitel 1 i bilag I til beslutning 2003/467/EF affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er officielt tuberkulosefrie

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

FR

Frankrig

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

HU

Ungarn

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«


Top