Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0700

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/700 af 8. maj 2018 om ændringer af lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra import af bestemte animalske produkter er tilladt, for så vidt angår visse virksomheder fra Brasilien (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2694

OJ L 118, 14.5.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/700/oj

14.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/700

af 8. maj 2018

om ændringer af lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra import af bestemte animalske produkter er tilladt, for så vidt angår visse virksomheder fra Brasilien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 12, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter. Det fastsættes navnlig i nævnte forordnings artikel 12, stk. 1, at animalske produkter kun må indføres til Unionen, hvis de har oprindelse i tredjelandsvirksomheder, som er opført på en af de lister, der udarbejdes og ajourføres i overensstemmelse med nævnte artikel. Disse lister kan findes på Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerheds hjemmeside (2).

(2)

I henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 854/2004 kan en tredjelandsvirksomhed kun opføres på disse lister, såfremt tredjelandets kompetente myndighed garanterer, at disse virksomheder opfylder de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel. Endvidere bør det pågældende tredjelands kompetente myndigheder holde disse lister over virksomheder ajourførte og meddele Kommissionen i overensstemmelse hermed, jf. artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 854/2004.

(3)

I henhold til artikel 12, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 854/2004 skal Kommissionen tage de nødvendige skridt i forbindelse med ændringen af lister over virksomheder, når den skønner, at sådanne ændringer er nødvendige i lyset af relevante oplysninger, såsom EU-tilsynsrapporter eller meddelelser fra medlemsstaterne gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3).

(4)

Siden marts 2017 har medlemsstaterne gennem RASFF givet Kommissionen meddelelse om et betydeligt antal alvorlige og gentagne tilfælde af manglende overholdelse som følge af tilstedeværelsen af Salmonella i fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der har oprindelse i flere virksomheder i Brasilien. De kompetente brasilianske myndigheder blev underrettet om disse tilfælde af manglende overholdelse af EU-krav og blev anmodet om at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

(5)

Oplysningerne modtaget fra de brasilianske kompetente myndigheder og resultaterne af de offentlige kontroller ved Unionens grænser kunne ikke påvise, at de nødvendige korrigerende foranstaltninger blev truffet for at afhjælpe de konstaterede mangler. Som følge heraf er der ingen tilstrækkelig garanti for, at disse virksomheder indtil videre har opfyldt EU-kravene, og deres produkter kan derfor indebære en risiko for folkesundheden. Det er derfor nødvendigt af fjerne dem fra listen over virksomheder, hvorfra import af fjerkræprodukter til Unionen er tilladt.

(6)

I marts 2018 blev der ifølge oplysninger fra de kompetente brasilianske myndigheder fundet tilfælde af svig i Brasilien vedrørende laboratoriecertificeringer for kød og kødprodukter eksporteret til Unionen. I denne forbindelse indikerer igangværende undersøgelser og nylige foranstaltninger af det brasilianske retsvæsen, at der ikke er tilstrækkelig garanti for, at driftsstederne tilhørende virksomhederne BRF S.A. og SHB S.A., som er autoriserede til at eksportere kød og kødprodukter til Unionen, opfylder de relevante EU-krav. Deres produkter kan derfor indebære en risiko for folkesundheden og det er rimeligt at fjerne dem fra listen over virksomheder, hvorfra import af kød og kødprodukter til Unionen er tilladt.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listerne over virksomheder, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004, hvorfra import af bestemte animalske produkter til Unionen er tilladt, ændres som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på andendagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(2)  https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


BILAG

1)

På listen over virksomheder, der har tilladelse til at importere kød af tamhovdyr fra Brasilien (sektion I), udgår følgende angivelser:

Godkendelsesnr.

Navn

By

Region

Aktiviteter

Bemærkning

928

BRF S. A.

Ponta Grossa

Paraná

CS

2

2)

På listen over virksomheder, der har tilladelse til at importere kød af fjerkræ og lagomorfer fra Brasilien (sektion II), udgår følgende angivelser:

Godkendelsesnr.

Navn

By

Region

Aktiviteter

Bemærkning

1

BRF S. A.

Concordia

Santa Catarina

CP, CS, SH

A

18

BRF S. A.

Dourados

Mato Grosso do Sul

CP, SH

A

103

BRF S. A.

Serafina Correa

Rio Grande do Sul

CP, CS, SH

A

104

BRF S. A.

Chapeco

Santa Catarina

CP, CS, SH

A

466

BRF S. A.

Capinzal

Santa Catarina

CP, CS, SH

A

928

BRF S. A.

Ponta Grossa

Paraná

CS

2

1001

BRF S. A.

Rio Verde

Goias

CP, CS, SH

A

2014

BRF S. A.

Marau

Rio Grande do Sul

CP, CS, SH

A

2518

SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.

Francisco Beltrao

Paraná

CP, CS, SH

A

4567

SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.

Nova Mutum

Mato Grosso

CP, CS, SH

A

3)

På listen over virksomheder, der har tilladelse til at importere hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød fra Brasilien (sektion V), udgår følgende angivelser:

Godkendelsesnr.

Navn

By

Region

Aktiviteter

Bemærkning

1

BRF S. A.

Concordia

Santa Catarina

MP

48, A

18

BRF S. A.

Dourados

Mato Grosso do Sul

MP

48, A

103

BRF S. A.

Serafina Correa

Rio Grande do Sul

MP

48, A

104

BRF S. A.

Chapeco

Santa Catarina

MP

48, A

292

BRF S. A.

Varzea Grande

Mato Grosso

MP

48, A, B

466

BRF S. A.

Capinzal

Santa Catarina

MP

48, A

516

Copacol-Cooperativa Agroindustrial Consolata

Cafelandia

Paraná

MP

48, A

797

Cooperativa Agroindustrial — Copagril

Marechal Cándido Rondon

Paraná

MP

48, A

1001

BRF S. A.

Rio Verde

Goias

MP

48, A

2014

BRF S. A.

Marau

Rio Grande do Sul

MP

48, A

2518

SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.

Francisco Beltrao

Paraná

MP

48, A

2758

Zanchetta Alimentos Ltda

Boituva

São Paulo

MP

48, A

3404

Sao Salvador Alimentos S/A

Itaberai

Goias

MP

48, A

3409

Bello Alimentos Ltda

Itaquirai

Mato Grosso do Sul

MP

A

3887

Coopavel — Cooperativa Agroindustrial

Cascavel

Paraná

MP

48, A

4232

Avenorte Avicola Cianorte Ltda

Cianorte

Paraná

MP

A

4444

LAR Cooperativa Agroindustrial

Matelandia

Paraná

MP

48, A

4567

SHB Comercio e Industria de Alimentos S. A.

Nova Mutum

Mato Grosso

MP

48, A

4)

På listen over virksomheder, der har tilladelse til at importere kødprodukter fra Brasilien (sektion VI), udgår følgende angivelser:

Godkendelsesnr.

Navn

By

Region

Aktiviteter

Bemærkning

104

BRF S. A.

Chapeco

Santa Catarina

PP

22, A

292

BRF S. A.

Varzea Grande

Mato Grosso

PP

22, A, B

466

BRF S. A.

Capinzal

Santa Catarina

PP

22, A

716

BRF S. A.

Toledo

Paraná

PP

22, A

1001

BRF S. A.

Rio Verde

Goias

PP

22, A

2014

BRF S. A.

Marau

Rio Grande do Sul

PP

22, A

Forklaring til aktiviteter:

CP

Opskæringsvirksomhed

CS

Fryselagre

MP

Produktionsanlæg for tilberedt kød

PP

Forarbejdningsanlæg

SH

Slagteri

Forklaring til bemærkninger:

2.

Kun emballeret kød

48.

Hakket fjerkrækød og maskinsepareret fjerkrækød er udelukket.

A

Fjerkrækød

B

Oksekød


Top