Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0691

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/691 af 7. maj 2018 om godkendelse af basisstoffet talkum (E 553b), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2655

OJ L 117, 8.5.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/691/oj

8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/691

af 7. maj 2018

om godkendelse af basisstoffet talkum (E 553b), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen modtog i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, den 23. juli 2015, en ansøgning fra Compo Expert France SAS om godkendelse af talkum (E 553b) som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten fremlagde den 6. juni 2016 (2) en teknisk rapport om talkum (E 553b) for Kommissionen. I betragtning af den supplerende dokumentation, som er fremlagt af ansøgeren for at besvare de bemærkninger, der blev indsamlet ved høringen af medlemsstaterne og autoriteten, og som er knyttet til brugereksponeringen, anmodede Kommissionen autoriteten om yderligere videnskabelig bistand til at vurdere de nye oplysninger. Autoriteten fremlagde den 27. juli 2017 (3) endnu en teknisk rapport om talkum (E 553b) for Kommissionen.

(3)

Kommissionen forelagde den 5. oktober 2017 udkastet til den reviderede vurderingsrapport (4) og et udkast til denne forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 13. december 2017 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 22. marts 2018.

(4)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at talkum (E 553b) opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (5). Det anvendes desuden ikke primært til plantebeskyttelse, men er alligevel brugbart til plantebeskyttelse i et produkt bestående af stoffet og vand. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(5)

Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at talkum (E 553b) kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, navnlig med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Talkum (E 553b) bør derfor godkendes som basisstof.

(6)

Det er imidlertid, i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt at fastsætte visse betingelser og begrænsninger for godkendelsen, som er beskrevet i bilag I til denne forordning.

(7)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (6) ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse af et basisstof

Stoffet talkum (E 553b) godkendes som basisstof som fastsat i bilag I.

Artikel 2

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2016. Teknisk rapport om resultatet af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen af godkendelse af talkum (E 553b) som basisstof til anvendelse i plantebeskyttelse som afskrækningsmiddel på frugttræer og vin. EFSA supporting publication 2016:EN-1044. 29 s.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2017. Teknisk rapport om resultatet af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen af godkendelse af talkum (E 553b) som basisstof til anvendelse i plantebeskyttelse som afskrækningsmiddel på frugttræer og vin. EFSA supporting publication 2017:EN-1277. 21 s.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=DA.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Almindeligt anvendt navn Identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

Talkum (E 553b)

CAS-nr.: 14807-96-6

Magnesiumhydrogenmetasilicat

silikatmineral

Fødevarekvalitet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (2).

< 0,1 % af respirabelt krystallinsk silikat

28. maj 2018

Talkum (E 553b) anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om (talkum E 553b) (SANTE/11639/2017), særlig tillæg I og II.


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af vurderingsrapporten.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).


BILAG II

I del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 tilføjes følgende angivelse:

»19

Talkum (E 553b)

CAS-nr.: 14807-96-6

Magnesiumhydrogenmetasilicat

silikatmineral

Fødevarekvalitet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (*1).

< 0,1 % af respirabelt krystallinsk silikat

28. maj 2018

Talkum (E 553b) anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om (talkum E 553b) (SANTE/11639/2017), særlig tillæg I og II.


(*1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).«


Top