Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0690

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/690 af 7. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fenazaquin (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2646

OJ L 117, 8.5.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/690/oj

8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/690

af 7. maj 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fenazaquin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fenazaquin blev ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/39/EU (2) opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet fenazaquin, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, var begrænset til anvendelse som acaricid på prydplanter i væksthuse.

(4)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indsendte producenten af aktivstoffet, Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, den 19. september 2011 en ansøgning til den udpegede rapporterende medlemsstat, Grækenland, med anmodning om en ændring af betingelserne for godkendelsen af fenazaquin, således at begrænsningen ophæves, og stoffet kan anvendes på druer, citrusfrugter, kernefrugter og stenfrugter. Den rapporterende medlemsstat fandt ansøgningen antagelig.

(5)

Den rapporterende medlemsstat udarbejdede et tillæg til udkastet til vurderingsrapport og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Kommissionen den 14. februar 2012.

(6)

Autoriteten fremsendte tillægget til udkastet til vurderingsrapport til ansøgeren og til medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og gjorde det tilgængeligt for offentligheden i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(7)

Den 19. marts 2013 fremsendte autoriteten sin konklusion (5) om, hvorvidt de nye anvendelser af aktivstoffet fenazaquin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen. Kommissionen fremsendte den 17. september 2013 det ændrede udkast til vurderingsrapport til ansøgeren, således at han kunne fremsætte bemærkninger hertil, og den 2. oktober 2013 til Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Den stående komité kunne ikke konkludere, om det var hensigtsmæssigt at ændre betingelserne for godkendelsen af fenazaquin, som ansøgeren har anmodet om.

(8)

Efter yderligere gennemgang af dossieret udarbejdede Kommissionen et udkast til tillæg til den oprindelige reviderede vurderingsrapport og et forslag til forordning om fenazaquin. Kommissionen forelagde udkastet til tillæg og udkastet til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 13. december 2017.

(9)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til udkastet til tillæg til den reviderede vurderingsrapport om fenazaquin. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(10)

Det er ikke påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler indeholdende fenazaquin generelt opfylder kravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, medmindre den nuværende restriktion om, at stoffet kun må anvendes i væksthuse, overholdes. Anvendelsen af stoffet bør derfor fortsat begrænses til anvendelse i væksthuse, som defineret i artikel 3, nr. 27), i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11)

Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, fastslået, at, når et plantebeskyttelsesmiddel anvendes på en spiselig afgrøde, er godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 opfyldt. Anvendelsen af fenazaquin bør derfor ikke fortsat begrænses til anvendelse på prydplanter.

(12)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, nødvendigt og hensigtsmæssigt at ændre godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet fenazaquin, men det bør stadig være underlagt visse betingelser og begrænsninger. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/39/EU af 11. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fenazaquin som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (EUT L 97 af 12.4.2011, s. 30).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iprodion«. EFSA Journal (2013);11(4):3166. [80 s.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3166.


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 342, fenazaquin, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som acaricid i væksthuse.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenazaquin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011, samt tillægget til den reviderede vurderingsrapport om fenazaquin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. marts 2018.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

a)

beskyttelsen af vandorganismer

b)

beskyttelsen af brugerne og sikring af, at anvendelsesbetingelserne omfatter anvendelse af passende personlige værnemidler

c)

beskyttelsen af bier

d)

risikoen for bier og humlebier, der er sat ud med henblik på bestøvning, når stoffet anvendes i drivhuse

e)

risikoen for forbrugerne, navnlig fra restkoncentrationer, der genereres under fremstillingen

f)

anvendelsesbetingelserne for at undgå eksponering for restkoncentrationer af fenazaquin med hensyn til afgrøder til konsum og foder.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


Top