Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0684

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/684 af 4. maj 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 med henblik på ajourføring af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2629

OJ L 116, 7.5.2018, p. 47–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/684/oj

7.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/684

af 4. maj 2018

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 med henblik på ajourføring af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den europæiske liste over skibsophugningsanlæg blev opstillet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 (2) i henhold til forordning (EU) nr. 1257/2013.

(2)

Flere medlemsstater har sendt Kommissionen lister over anlæg, som de i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013 har godkendt til optagelse på den europæiske liste over skibsophugningsanlæg. Medlemsstaterne har også sendt Kommissionen ajourførte oplysninger vedrørende de anlæg, der allerede er opført på listen.

(3)

Det er derfor passende at ændre gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323.

(4)

For så vidt angår skibsophugningsanlæg, der er beliggende i et tredjeland, og for hvilke en anmodning om optagelse på den europæiske liste er blevet forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 forordning (EU) nr. 1257/2013, er vurderingen af de relevante oplysninger og den dokumentation, der er indgivet eller indhentet, stadig i gang. Kommissionen skal vedtage gennemførelsesretsakter for de pågældende skibsophugningsanlæg, der er beliggende uden for Unionen, når vurderingen er afsluttet.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 af 19. december 2016 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe (EUT L 345 af 20.12.2016, s. 119).


BILAG

DEN EUROPÆISKE LISTE OVER SKIBSOPHUGNINGSANLÆG SOM OMHANDLET I ARTIKEL 16, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 1257/2013

Skibsophugningsanlæg beliggende i en EU-medlemsstat

Anlæggets navn

Ophugningsmetode

Art og størrelse af de skibe, der kan ophugges

Begrænsninger og betingelser for skibsophugningsanlæggets drift, bl.a. med hensyn til håndtering af farligt affald

Nærmere oplysninger om proceduren for udtrykkeligt eller stiltiende samtykke for de kompetente myndigheders godkendelse af skibsophugningsplanen (1)

Maksimalt årligt skibsophugningsoutput beregnet som summen af vægten, udtrykt i LDT, af de skibe, der er ophugget i et givet år på det pågældende anlæg (2)

Udløbsdato for optagelse på den europæiske liste (3)

BELGIEN

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgien

Tlf. +32 92512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Ved kaj (liggeplads), hældning

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 265 meter

 

Bredde: 36 meter

 

Dybgang: 12,5 meter

 

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage

34 000  (4)

31. marts 2020

DANMARK

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenå

Danmark

www.fornaes.dk

Demontering ved kaj og efterfølgende ophugning på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 150 meter

 

Bredde: 25 meter

 

Dybgang: 6 meter

 

BT: 10 000

Norddjurs Kommune har ret til at henvise farligt affald til miljøgodkendte modtagelsesfaciliteter.

Stiltiende godkendelse, maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

30 000  (5)

30. juni 2021

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danmark

www.smedegaarden.net

Demontering ved kaj og efterfølgende ophugning på uigennemtrængelige gulve med et effektivt afløbssystem

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 170 meter

 

Bredde: 40 meter

 

Dybgang: 7,5 meter

 

Stiltiende godkendelse, maksimal undersøgelsesperiode på 14 dage

20 000  (6)

15. september 2021

ESTLAND

OÜ BLRT Refonda Baltic

Flydende ved kajen og i flydedokken

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 197 meter

 

Bredde: 32 meter

 

Dybgang: 9,6 meter

 

BT: 28 000

Affaldstilladelse nr. L.JÄ/327249. Licens til håndtering af farligt affald nr. 0222. Reglerne for Vene-Balti havn, håndbog om skibsophugning MSR-Refonda. Miljøstyringssystem, affaldshåndtering EP 4.4.6-1-13

Dette anlæg kan kun genanvende de farlige materialer, som det har licens til.

Stiltiende godkendelse, med en maksimal undersøgelsesperiode på 30 dage.

21 852  (7)

15. februar 2021

SPANIEN

DDR VESSELS XXI, S.L.

Havnen »El Musel«

Gijón

Spanien

Tlf. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Ophugningsrampe

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013, bortset fra atomdrevne skibe.

Maksimale skibsdimensioner:

Længde: 84,95 meter

(Skibe på op til 169,9 meter med nul eller negativ rampebevægelse kan accepteres, afhængigt af resultatet af en detaljeret gennemførlighedsundersøgelse)

Begrænsningerne er fastlagt i den integrerede miljøgodkendelse.

Udtrykkelig procedure endnu ikke fastlagt.

0 (8)

28. juli 2020

FRANKRIG

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait

Tlf. + 33 769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

 

Længde: 140 meter

 

Bredde: 25 meter

 

Dybde: 5 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — Den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

0 (9)

11. december 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Frankrig

Tlf. +33 235951634

E-mail: infos@gardet-bezenac.com

Flydende og på bedding

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 150 meter

 

Bredde: 18 meter

 

LDT: 7 000

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — Den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

16 000  (10)

30. december 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex

Frankrig

Tlf. +33 556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

 

Længde: 240 meter

 

Bredde: 37 meter

 

Dybde: 17 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — Den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

18 000  (11)

21. oktober 2021

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant — 29 610 Plouigneau

Frankrig

Tlf. +33 298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Ved kaj, tørdok

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (tørdok):

 

Længde: 225 meter

 

Bredde: 34 meter

 

Dybde: 27 meter

Miljømæssige begrænsninger fastlagt i præfekturgodkendelsen.

Udtrykkelig godkendelse — Den kompetente myndighed for godkendelsesafgørelsen er miljøministeriet.

5 500  (12)

24. maj 2021

LETLAND

A/S »Tosmares kuģubūvētava«

Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402

Letland

Tlf. +371 63401919

E-mail: shipyard@tosmare.lv

Ophugning af skibe (ved tørdok og liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 165 m

 

Bredde: 22 m

 

Dybde: 7 m

 

DWT: 14 000

 

BT: 200-12 000

 

Vægt: 100-5 000 ton

 

LDT: 100-5 000

Jf. national tilladelse nr. LI10IB0024.

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

0 (13)

11. juni 2020

LITAUEN

UAB APK

Minijos 180 (kaj 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 46365776

Fax +370 46365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 130 meter

 

Bredde: 35 meter

 

Dybde: 10 meter

 

BT: 3 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-15/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

1 500  (14)

17. marts 2020

UAB Armar

Minijos 180 (kaj 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner (kaj 127A):

 

Længde: 80 meter

 

Bredde: 16 meter

 

Dybde: 6 meter

 

BT: 1 500

Maksimale skibsdimensioner (kaj 131 A):

 

Længde: 80 meter

 

Bredde: 16 meter

 

Dybde: 5 meter

 

BT: 1 500

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-16/2015 (kaj 127A)

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

3 910  (15)

17. marts 2020

(kaj 127A)

Jf. national tilladelse nr. TL-KL.1-51/2017 (kaj 131A)

19. april 2022

(kaj 131 A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (kaj 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tlf. +370 46483940/483891

Fax +370 46483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Ved kaj (liggeplads)

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 230 meter

 

Bredde: 55 meter

 

Dybde: 14 meter

 

BT: 70 000

Jf. national tilladelse nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Udtrykkelig godkendelse — skriftlig meddelelse inden for 30 arbejdsdage

20 140  (16)

21. maj 2020

NEDERLANDENE

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nederlandene

Tlf. +31 181234353

E-mail: mzoethout@keppelverolme.nl

Ophugning af skibe

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 405 meter

 

Bredde: 90 meter

 

Dybde: 11,6 meter

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssig forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

52 000  (17)

21. juli 2021

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel

Nederlandene

Tlf. +31 786736055

E-mail: info@sloperij-nederland.nl

Ophugning af skibe

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 200 meter

 

Bredde: 33 meter

 

Dybde: 6 meter

 

Højde: 45 meter (Botlekbridge)

Ophugning startes i vandet for at gøre skroget lettere; spillet til at trække skibe på rampen kan trække 2 000 ton.

Anlægget har en driftstilladelse; tilladelsen indeholder begrænsninger og betingelser for en miljømæssig forsvarlig drift.

Udtrykkelig godkendelse

9 300  (18)

27. september 2021

POLEN

ALMEX Sp. Z o.o.

ul. Ks. Stanislawa Kujota 1

70-605 Szczecin

Polen

Tlf. +48 914624862

e-mailadresse: biuro@almex-recycling.pl

almex-recycling.pl

Moler og ophugningsområder ved kysten

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 120 meter

 

Bredde: 20 meter

 

Dybde: 6 meter

 

DWT 6 000

 

BT: 2 500

 

LDT: 2 500

Jf. tilladelse WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB

Udtrykkelig godkendelse

4 000  (19)

28. april 2018

Stocznia Marynarki Wojennej S.A.

ul. Śmidowicza 48,

81-127 Gdynia

Polen

Tlf. +48 586258318

e-mailadresse: mrybka@navship.pl

www.navship.pl

Liggepladser, tørdokker, moler og ophugningsområder ved kysten

Skibe som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1257/2013

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 100 m

 

Vægt: 2 500 ton

(Tungere fartøjer skal ophugges delvist. Delvis ophugning påbegyndes i vandet for at gøre skroget lettere.)

Jf. tilladelse DROŚ S.7243.24.2016.EB

Udtrykkelig godkendelse

5 000  (20)

28. april 2018

PORTUGAL

Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugal

Tlf. +351 234378970, +351 232767700

E-mail: info@navalria.pt

Demontering på tørdok,

dekontaminering og ophugning på et vandret og skråt plan, afhængigt af skibets størrelse

Nominel kapacitet ved vandret plan: 700 ton

Nominel kapacitet ved skråt plan: 900 ton

 

Betingelserne for driften er fastlagt i de specifikationer, der er knyttet som bilag til afsnit (AL n.o 5/2015/CCDRC af 26. januar 2016)

1 900 ton (21)

26. januar 2020

DET FORENEDE KONGERIGE

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 1642806080

E-mail: info@ableuk.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 337,5 meter

 

Bredde: 120 meter

 

Dybgang 6,65 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/VP3296ZM), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

66 340  (22)

6. oktober 2020

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 2890458456

E-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe med de dimensioner, der er angivet i den vedtagne arbejdsplan.

Maksimale skibsdimensioner:

Den vigtigste dok (den største) er 556 m × 93 m × 1,2 m DWT og kan tage fartøjer op til denne størrelsesorden. Denne største tørdok er på 1,2 mio. DWT.

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse til affaldshåndtering (LN/07/21/V2), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

13 200  (23)

3. august 2020

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Wales

SA1 1LY

Det Forenede Kongerige

Tlf. +44 1792654592

E-mail: info@swanseadrydocks.com

Ophugning af skibe og dertil knyttet behandling godkendt ved tørdok og liggeplads

Alle skibe inden for de dimensioner, der er godkendt i tilladelsen.

Maksimale skibsdimensioner:

 

Længde: 200 meter

 

Bredde: 27 meter

 

Dybgang 7 meter

Anlægget har en plan for skibsophugningsanlæg, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 1257/2013.

Anlægget er godkendt ved en tilladelse (ref. EPR/UP3298VL), der begrænser driften og pålægger anlæggets operatør visse betingelser.

Udtrykkelig godkendelse

7 275  (24)

2. juli 2020


(1)  Jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe.

(2)  Jf. artikel 32, stk. 1, litra a), tredje punktum, i forordning (EU) nr. 1257/2013.

(3)  Udløbsdatoen for optagelse på den europæiske liste svarer til udløbsdatoen for den tilladelse eller godkendelse, anlægget har fået i medlemsstaten.

(4)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(5)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(6)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 50 000 LDT pr. år.

(7)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(8)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 60 000 LDT pr. år.

(9)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(10)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 18 000 LDT pr. år.

(11)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 23 000 LDT pr. år.

(12)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(13)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 15 000 LDT pr. år.

(14)  Anlægget har ifølge sin tilladelse lov til at ophugge maksimalt 30 000 LTD pr. år.

(15)  Anlægget har ifølge sine tilladelser lov til at ophugge maksimalt 12 000 LTD pr. år.

(16)  Anlægget har ifølge sin tilladelse lov til at ophugge maksimalt 45 000 LTD pr. år.

(17)  Annlægget må ifølge sin tilladelse have en teoretisk maksimal årlig skibsophugningskapacitet på 100 000 ton pr. år.

(18)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 45 000 LDT pr. år.

(19)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(20)  Ifølge de forelagte oplysninger er anlæggets teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet på 10 000 LDT pr. år.

(21)  Der er ikke forelagt nogen oplysninger om den teoretiske maksimale årlige skibsophugningskapacitet.

(22)  Anlægget har ifølge sin tilladelse lov til at ophugge maksimalt 230 000 ton pr. år.

(23)  Anlægget har ifølge sin tilladelse lov til at ophugge maksimalt 300 000 ton pr. år.

(24)  Anlægget har ifølge sin tilladelse lov til at ophugge maksimalt 74 999 ton pr. år.


Top