Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0669

Kommissionens forordning (EU) 2018/669 af 16. april 2018 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandingerEØS-relevant tekst.

C/2018/2154

OJ L 115, 4.5.2018, p. 1–755 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/669/oj

4.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/669

af 16. april 2018

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tabel 3.1 og 3.2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder listen over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer, men kun på engelsk hvad angår alle forordningens sprogudgaver.

(2)

Den 2. december 2008 (2) forpligtede Kommissionen sig til at sikre, at de kemiske navne, der svarer til den internationale kemiske identifikation i tabel 3.1 og 3.2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, offentliggøres på samme sprog som de sprogudgaver, på hvilke forordningen er offentliggjort.

(3)

Tabel 3.1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 er blevet ændret flere gange for at afspejle den tekniske og videnskabelige udvikling ved at tilføje, slette og ændre stoffer eller deres klassificering. For at tage hensyn til disse forandringer og for at sikre, at alle kemiske navne i tabel 3.1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 angives på det sprog, på hvilket forordningen er offentliggjort, vil tabel 3.1 til dels blive erstattet.

(4)

I henhold til undtagelsen (3), der gælder for oversættelsen til irsk af retsakter, der ikke er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, bør de kemiske navne i tabel 3.1 i bilag VI ikke oversættes til irsk.

(5)

Tabel 3.2 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i bilag VI til Rådets direktiv 67/548/EØF (4), der er ophævet med virkning fra 1. juni 2015. Som følge heraf vil tabel 3.2 udgå i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 (5) med virkning fra 1. juni 2017. Den tabel bør derfor ikke ændres. Som følge deraf er tabel 3.1 blevet omdøbt til tabel 3 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (6) med virkning fra 1. juni 2017.

(6)

Leverandører bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse mærkningen og emballeringen af stoffer og blandinger til de nye bestemmelser vedrørende oversættelse og til at sælge eksisterende lagre.

(7)

Leverandører bør have mulighed for at anvende forordningen inden dens anvendelsesdato for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet og for derigennem at tilvejebringe tilstrækkelig fleksibilitet for leverandører.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (7) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De indgange, der er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 og svarer til de indgange, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, erstattes af de indgange, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2019

Uanset andet afsnit må stoffer og blandinger klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, som ændret ved nærværende forordning, før den 1. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  Berigtigelse af Europa-Parlamentets holdning, der blev fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008, med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 — P6_TA(2008)0392 (KOM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121 (COD)).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 1257/2010 af 20. december 2010 om forlængelse af de midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og fra forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, der er indført ved forordning (EF) nr. 920/2005 (EUT L 343 af 29.12.2010, s. 5).

(4)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 af 19. juli 2016 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 11).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2017/776 af 4. maj 2017 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 116 af 5.5.2017, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering, godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

Indeksnr.

International kemisk identifikation

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer

Noter

Fareklasse og

kategorikode(r)

Fare-sætnings-kode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

001-001-00-9

hydrogen (brint)

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

001-002-00-4

aluminiumlithiumhydrid

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

001-003-00-X

natriumhydrid

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

calciumhydrid

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

lithium

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

n-hexyllithium

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

003-003-00-5

(2-methylpropyl)lithium;

isobutyllithium

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

004-001-00-7

beryllium

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

berylliumforbindelser med undtagelse af aluminiumberylliumsillicater samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

berylliumoxid

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

bortrifluorid

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

bortriclorid

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

bortribromid

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkylboraner, fast

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkylboraner, flydende

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

trimethylborat

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

005-006-00-7

dibutyltinhydrogenborat

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372 **

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

borsyre; [1]

borsyre; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5  %

 

005-008-00-8

dibortrioxid;

boroxid

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD:C ≥ 3,1  %

 

005-009-00-3

tetrabutylammonium butyltriphenylborat

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

N, N-dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorphenyl)borat

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

005-011-00-4

dinatriumtetraborat, vandfrit; borsyredinatriumsalt; [1]

tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat; [2] orthoborsyre, natriumsalt [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥ 4,5  %

 

005-011-01-1

dinatriumtetraborat decahydrat;

borax decahydrat

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5  %

 

005-011-02-9

dinatriumtetraborat pentahydrat;

borax pentahydrat

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 6,5  %

 

005-012-00-X

diethyl{4-[1,5,5-tris(4-diethylaminophenyl)penta-2,4-dienyliden]cyclohexa-2,5-dienyliden}ammonium butyltriphenylborat(1-)

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-013-00-5

diethylmethoxyboran

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373 **

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373 **

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

4-formylphenylboronsyre

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

1-chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat)

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

tetrabutylammonium-butyl-tris-(4-tert-butylphenyl)borat

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

005-017-00-7

natriumperborat; [1]

natriumperoxometaborat; [2]

natriumperoxoborat;

[indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr.1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr.1B; H360 D: 6,5  % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

natriumperborat; [1]

natriumperoxometaborat; [2] natriumperoxoborat;

[indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-018-00-2

perborsyre, (H3BO2(O2)), mononatriumsalt trihydrat; [1]

perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; [2] perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat [3]

natriumperoxoborat hexahydrat;

[indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14 % Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2;

H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-018-01-X

perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalt trihydrat; [1]

perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat; [2]

perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat; [3]

natriumperoxoborat hexahydrat;

[indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-019-00-8

perborsyre, natriumsalt; [1]

perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [2] perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, monohydrat; [3]

natriumperoxoborat;

[indeholdende < 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-019-01-5

perborsyre, natriumsalt; [1]

perborsyre, natriumsalt, monohydrat; [2]

perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, monohydrat; [3]

natriumperoxoborat;

[indeholdende ≥ 0,1 % (w/w) partikler med en aerodynamisk diameter på mindre end 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  %

≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

006-001-00-2

carbonmonoxid

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

 

 

U

006-002-00-8

phosgen; carbonylchlorid

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

carbondisulfid

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 %

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,2  %

≤ C < 1 %

 

006-004-00-9

calciumcarbid

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

thiram (ISO);

tetramethylthiuramdisulfid

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 10

 

006-006-00-X

hydrogencyanid;

blåsyre

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

hydrogencyanid … %;

blåsyre … %

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

006-007-00-5

salte af hydrogencyanid med undtagelse af komplekse salte som cyanoferrat (II) og-(III) og kviksølv(II)oxidcyanid samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-008-00-0

antu (ISO);

1-(1-naphthyl)-2-thiourinstof

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yldimethylcarbamat;

isolan

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyldimethylcarbamat; 5,5-dimethyldihydroresorcinoldimethylcarbamat; dimetan

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

006-011-00-7

carbaryl (ISO);

1-naphthylmethylcarbamat

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M = 100

 

006-012-00-2

ziram (ISO);

zink-bis(N, N-dimethyldithiocarbamat)

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

 

M = 100

 

006-013-00-8

metam-natrium (ISO);

natrium-N-methyldithiocarbamat

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabam (ISO);

dinatriumethylenbisdithiocarbamat

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373 ** H410

 

M = 10

 

006-016-00-4

propoxur (ISO);

2-isopropyloxyphenylmethylcarbamat;

2-isopropoxyphenylmethylcarbamat

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldicarb (ISO);

2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyd-O-(methylcarbamoyl)oxim

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminocarb (ISO);

4-dimethylamino-3-tolylmethylcarbamat

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

di-allat (ISO);

S-2,3-dichlorallyldiisopropylthiocarbamat

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barban (ISO);

4-chlorbut-2-ynyl-3-chlorphenylcarbamat

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linuron (ISO);

3-(3,4-dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylurinstof

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-022-00-7

decarbofuran (ISO);

2,3-dihydro-2-methyl-7-benzofuranyl-methylcarbamat

1563-67-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

mercaptodimethur (ISO);

methiocarb (ISO);

4-methylthio-3,5-xylylmethylcarbamat methiocarb

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proxan-Na (ISO);

natrium-isopropyl-xanthogenat

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

allethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat; bioallethrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat; [1]

S-bioallethrin; [2]

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat; [3]

esbiothrin;

(RS)-3-allyl-2-methyl-4- oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)- 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

carbofuran (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ylmethylcarbamat

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobuton (ISO);

2-sec-butyl-4,6-dinitrophenylisopropylcarbonat

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioxacarb (ISO);

2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenylmethylcarbamat

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

S-ethyldipropylthiocarbamat

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanat (ISO);

3-[(EZ)-dimethylaminomethylenamino]phenylmethylcarbamat

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinuron (ISO);

3-(4-dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylurinstof

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoxuron (ISO);

N'-(3-chlor-4-methoxyphenyl)-N, N-dimethylurinstof

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulat (ISO);

S-propylbutyl (ethyl) thiocarbamat

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-036-00-3

benzthiazuron (ISO);

1-benzothiazol-2-yl-3-methylurinstof

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promecarb (ISO);

5-isopropyl-3-tolylmethylcarbamat

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

sulfallat (ISO);

2-chlorallyldiethyldithiocarbamat

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

tri-allat (ISO);

S-2,3,3-trichlorallyldiisopropylthiocarbamat

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-N, N-dimethylcarbamat;

2532-43-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

dimethylcarbamoylchlorid

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0.001 %

 

006-042-00-6

monuron (ISO);

3-(4-dichlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

3-(4-chlorphenyl)-1,1-dimethyluroniumtrichloracetat;

monuron-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

isoproturon (ISO);

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

 

006-045-00-2

methomyl (ISO);

1-(methylthio)ethylidenamino-N-methylcarbamat

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M = 100

 

006-047-00-3

bufencarb (ISO);

blanding af 3-(1-methylbutyl) phenylmethylcarbamat og 3-(1-ethylpropyl) phenylmethylcarbamat (3:1)

8065-36-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

ethiofencarb (ISO);

2-ethylthiomethylphenylmethylcarbamat

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

dixanthogen;

O,O-diethyldithiobis(thioformiat)

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

1,1-dimethylphenyluroniumtrichloracetat;

fenuron-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbam (ISO);

jerntris(dimethyldithiocarbamat)

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

formetanathydrochlorid;

3-(N, N-dimethylaminomethylenamino)phenyl-N-methylcarbamat

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

isoprocarb (ISO);

O-cumenylmethylcarbamat

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

mexacarbat (ISO);

4-dimethylamino-3,5-xylylmethylcarbamat

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

xylylcarb (ISO);

3,4-dimethylphenyl N-methylcarbamat;

3,4-xylylmethylcarbamat;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolcarb (ISO);

m-tolylmethylcarbamat;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapyrin (ISO);

2-chlor-6-trichlormethylpyridin

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

noruron (ISO);

1,1-dimethyl-3-(perhydro-4,7-methanoinden-5-yl)urinstof

2163-79-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oxamyl (ISO);

N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamin-N-methylcarbamat

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oxycarboxin (ISO);

5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilid-4,4-dioxid

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

S-ethyl-N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamathydrochlorid;

prothiocarb hydrochlorid

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

methyl-3,4-dichlorphenylcarbanilat

SWEP

1918-18-9

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

thiobencarb (ISO);

S-4-chlorbenzyldiethylthiocarbamat

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

thiofanox (ISO);

3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanon-O-(N-methylcarbamoyl)oxim

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

3-chlor-6-cyanobicyclo(2,2,1)heptan-2-on-O-(N-methylcarbamoyl)oxim;

triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

vernolat (ISO);

S-propyldipropylthiocarbamat

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

3,5-xylylmethylcarbamat; XMC

2655-14-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazomethan

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

thiophanatmethyl (ISO);

1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzen

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmecyclox (ISO);

N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

cyclooct-4-en-1-ylmethylcarbonat

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

prosulfocarb (ISO);

S-benzyl-N, N-dipropylthiocarbamat

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

3-(dimethylamino)propylurinstof

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-ylisocyanat

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

 

 

 

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer), kompleks med zinksalt

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d ***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d ***

H317

H400

 

M = 10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d ***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d ***

H332

H319

H317

H410

 

M = 10

 

006-078-00-2

zineb (ISO);

zinkethylenbis(dithiocarbamat) (polymer)

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

disulfiram;

tetraethylthiuramdisulfid

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

tetramethylthiurammonosulfid

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

zinkbis(dibutyldithiocarbamat)

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

zinkbis(diethyldithiocarbamat)

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butocarboxim (ISO;

3-(methylthio)-2-butanon O-[(methylamino)carbonyl]oxim

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

006-084-00-5

carbosulfan (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamat

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-085-00-0

fenobucarb (ISO);

2-butylphenylmethylcarbamat

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-086-00-6

fenoxycarb (ISO);

ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

006-087-00-1

furathiocarb (ISO);

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl-2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoat

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-088-00-7

benfuracarb (ISO);

ethyl-N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl-β-alaninat

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f ***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f ***

H331

H302

H410

 

 

 

006-090-00-8

2-(3-iodprop-2-yn-1-yloxy)ethylphenylcarbamat

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

006-091-00-3

propineb (ISO)

polymert zink-propylenbis(dithiocarbamat)

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373 **

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373 **

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

tert-butyl-(1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamat

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

2,2'-dithio-di(ethylammonium)bis(dibenzyldithiocarbamat)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

O-isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373 **

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373 **

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

fosetyl-aluminium (ISO);

aluminiumtriethyltriphosphonat

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

chlorpropham (ISO);

isopropyl-3-chlorcarbanilat

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373 **

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 **

H411

 

 

 

006-097-00-6

1-phenyl-3-(p-toluensulfonyl)urinstof

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373 **

H412

 

 

 

006-098-00-1

tert-butyl-(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamat

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H318

H317

 

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxy)phenyl)urinstof;

3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzensulfonat

520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

blanding af N, N''-(methylendi-4,1-phenylen)bis[N'-phenylurinstof];

N-(4-[[4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]phenylmethyl]phenyl]-N'-cyclohexylurinstof;

N, N''-(methylendi-4,1-phenylen)bis[N'-cyclohexylurinstof]

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373 **

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373 **

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

N,N″-(methylendi-4,1-phenylen)bis[N′-octyl]urinstof

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M = 100

 

007-001-00-5

ammoniak, vandfri

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

ammoniak ....%

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

B

007-002-00-0

nitrogendioxid; [1]

dinitrogentetraoxid [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,5  %

5

007-003-00-6

chlormequatchlorid (ISO);

2-chlorethyltrimethylammoniumchlorid

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

007-006-00-2

ethylnitrit

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

007-007-00-8

ethylnitrat

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

007-008-00-3

hydrazin

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %

 

007-009-00-9

dicyclohexylammoniumnitrit

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

*

 

007-010-00-4

natriumnitrit

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-011-00-X

kaliumnitrit

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-012-00-5

N, N-dimethylhydrazin

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

1,2-dimethylhydrazin

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  %

 

007-014-00-6

salte af hydrazin

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-ethylhydroxylamin

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

butylnitrit

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

isobutylnitrit

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

sec-butylnitrit

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

tert-butylnitrit

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

pentylnitrit; [1]

amylnitrit, blanding af isomerer [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hydrazobenzen;

1,2-diphenylhydrazin

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

hydrazinbis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonat)

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzensulfonat

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

2-(decylthio)ethylammoniumchlorid

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

(4-hydrazinophenyl)-N-methylmethansulfonamidhydrochlorid

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

oxo-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)carbonylacetohydrazid

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

1,6-bis(3,3-bis((1-methylpentylidenimino)propyl)ureido)hexan

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

 

 

 

007-028-00-2

hydroxylammoniumnitrat

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1,1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

diethyldimethylammoniumhydroxid

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

008-001-00-8

ilt

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

hydrogenperoxidopløsning … %

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 % ****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %

B

009-001-00-0

fluor

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

009-002-00-6

hydrogenfluorid

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

hydrogenfluorid, opløsning … %

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C < 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

B

009-004-00-7

natriumfluorid

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

kaliumfluorid

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

ammoniumfluorid

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

natriumbifluorid;

natriumhydrogenfluorid

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314 *

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < 7 % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1  % ≤

C < 1 %

 

009-008-00-9

kaliumbiflourid;

kaliumhydrogenfluorid

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

ammoniumbiflourid;

ammoniumhydrogenfluorid

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit.2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-010-00-X

flourborsyre … %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤

C < 25 %

B

009-011-00-5

hydrogensilicimhexafluorid … %, fluskiselsyre … % %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

ammonium- og alkalihexafluorosilicater(Na); [1]

ammonium- og alkalihexafluorosilicater(K); [2] ammonium- og alkalihexafluorosilicater(NH4) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

*

A

009-013-00-6

hexafluorosilicater, undtagen de andetsteds i dette bilag nævnte

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

*

A

009-014-00-1

blyhexafluorosilicat

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

 

 

1

009-015-00-7

sulfuryldifluorid

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

 

 

U

009-016-00-2

trinatriumhexafluoraluminat [1]

trinatriumhexafluoraluminat(cryolite) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

009-017-00-8

kalium-mu-fluor-bis(triethylaluminium)

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

magnesiumhexafluorosilicat

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

*

 

011-001-00-0

natrium

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

natriumhydroxid; kaustisk soda

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5  % ≤ C < 2 % Eye Irrit.2; H319: 0,5  % ≤ C < 2 %

 

011-003-00-1

natriumperoxid

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

natriumazid

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

natriumcarbonat

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

natriumcyanat

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

natriumpropoxycarbazon

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

 

012-001-00-3

magnesiumpulver (ustabiliseret)

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

magnesiumpulver (stabiliseret) og -spåner

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

magnesiumalkyler

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

012-004-00-X

aluminium-magnesium-carbonat-hydroxid-perchlorat-hydrat

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

013-001-00-6

aluminiumpulver (ustabiliseret)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

013-002-00-1

aluminiumpulver (stabiliseret)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

013-003-00-7

aluminiumchlorid, vandfrit

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

aluminiumalkyler

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

diethyl(ethyldimethylsilanolato)aluminium

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxy-2-propanolato)aluminium(III), dimeriseret

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

poly(oxo(2-butoxyethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

di-n-octylaluminiumiodid

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

natrium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminat) x = 0,5 y = 1,5

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

013-010-00-5

hydroxy-aluminium-bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1.3.2]dioxaphosphocin-6-oxid)

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-001-00-9

trichlorsilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

T

014-002-00-4

Siliciumtetrafluorid

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dichlordimethylsilan

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

trichlor(methyl)silan; methyltrichlorsilan

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

014-005-00-0

tetraethylsilicat;

ethylsilicat

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

bis(4-fluorphenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)silanhydrochlorid

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

triethoxyisobutylsilan

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

(chlormethyl)bis(4-fluorphenyl)methylsilan

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

isobutylisopropyldimethoxysilan

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

dinatriummetasilicat

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

cyclohexyldimethoxymethylsilan

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amin

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxan)

404-920-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etacelasil (ISO);

6-(2-chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

 

 

 

014-015-00-5

α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilandiyl]-co-oxy (dimethylsilan))

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

blanding af 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan;

1,3-dihexen-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

flusilazol (ISO);

bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silan

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

octamethylcyclotetrasiloxan

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413

GHS08

Wng

H361f *** H413

 

 

 

014-019-00-7

blanding af 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol;

1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bis(1,1-dimetil-2-propinilossi)dimetilsilano

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

tris(isopropenyloxy)phenylsilan

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

reaktionsproduktet af (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenon og triethoxysilan med (hydrolyseproduktet af silica og methyltrimethoxy-silan)

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α, ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxan)

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-((3-(3-chlor-4-fluorphenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzen

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidin

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

dichlor-(3-(3-chlor-4-fluorphenyl)propyl)methylsilan

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

chlor(3-(3-chlor-4-fluorphenyl)propyl)dimethylsilan

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α-[3-(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3-(1-oxoprop-2-enyl-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxan)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

O, O'-(ethenylmethylsilylen)di[(4-methylpentan-2-on)oxim]

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

 

 

 

014-030-00-7

[(dimethylsilylen)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-yliden)dimethyl]hafnium

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 *

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

bis(1-methylethyl)-dimethoxysilan

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

dicyclopentyldimethoxysilan

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

014-033-00-3

2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoat, hydrolyseprodukt med silica

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-hexylheptamethyltrisiloxan

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silan

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilan

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F *** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F *** H410

 

M = 1 000

 

014-037-00-5

2-butanon-O, O',O''-(phenylsilylidyn)trioxim

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373 **

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373 **

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

S-(3-(triethoxysilyl)propyl)octanthioat

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimethylbut-2-yl)-trimethoxysilan

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

N, N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilan

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

blanding af O, O',O'',O'''-silantetrayl-tetrakis(4-methyl-2-pentanonoxim) (3 stereoisomerer)

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

014-043-00-8

reaktionsprodukt mellem amorf silica (50-85 %), butyl(1-methylpropyl)magnesium (3-15 %), tetraethylorthosilicat (5-15 %) og titantetrachlorid (5-20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

014-044-00-3

3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilan

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

magnesiumnatriumfluoridsilicat

442-650-1

STOT RE 2 *

H373 **

GHS08

Wng

H373 **

 

 

 

015-001-00-1

phosphor, hvid og gul

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

phosphor, rød

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

015-004-00-8

aluminiumphosphid

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-005-00-3

magnesiumphosphid;

trimagnesiumdiphosphid

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-006-00-9

trizinkdiphosphid;

zincphosphid

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M = 100

T

015-007-00-4

phosphortrichlorid

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

phosphorpentachlorid

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

phosphoryltrichlorid

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

phosphorpentaoxid

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

phosphorsyre …% orthophosphorsyre … %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

015-012-00-1

tetraphosphortrisulfid;

phosphorsesquisulfid

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

triethylphosphat

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

tributylphosphat

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

tricresylphosphater (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-); tritolylphosphater (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-)

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1 % STOT SE 2; H371: 0,2  % ≤ C < 1 %

C

015-016-00-3

tricresylphosphater (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-); tritolylphosphater (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-)

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

*

C

015-019-00-X

dichlorvos (ISO);

2,2-dichlorvinyldimethylphosphat

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M = 1 000

 

015-020-00-5

mevinphos (ISO);

2-methoxycarbonyl-1-methylvinyldimethylphosphat

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10 000

 

015-021-00-0

trichlorfon (ISO);

dimethyl-2,2,2-trichlor-1-hydroxyethylphosphonat

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M = 1 000

 

015-022-00-6

phosphamidon (ISO);

(2-chlor-3-diethylamino-1-methyl-3-oxo-prop-1-en-yl)-dimethylphosphat

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pyrazoxon;

O, O-diethyl-O-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-phosphat

108-34-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamiphos (ISO);

5-amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N, N,N',N'-tetramethylphosphondiamid

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

tetraethylpyrophosphat

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

schradan (ISO);

octamethylpyrophosphoramid

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

sulfotep (ISO);

O, O,O, O-tetraethyldithiopyrophosphat

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-028-00-9

demeton-O (ISO);

O, O-diethyl-O-2-ethylthioethylthiophosphat

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demeton-S (ISO);

diethyl-S-2-ethylthioethylthiophosphat

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demeton-O-methyl (ISO);

O-2-ethylthioethyl-O, O-dimethylthiophosphat

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demeton-S-methyl (ISO);

S-2-ethylthioethyldimethylthiophosphat

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

prothoat (ISO);

O, O-diethylisopropylcarbamoylmethyldithiophosphat

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

phorat (ISO);

O, O-diethylethylthiomethyldithiophosphat

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-034-00-1

parathion (ISO);

O, O-diethyl-O-4-nitrophenylthiophosphat

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

 

M = 100

 

015-035-00-7

parathion — methyl (ISO);

O, O-dimethyl-O-4-nitrophenylthiophosphat

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

 

M = 100

 

015-036-00-2

O-ethyl-O-4-nitrophenylphenylthiophosphonat;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

phencapton (ISO);

O, O-diethyl-S-(2,5-dichlorphenylthiomethyl)-dithiophosphat

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

coumaphos (ISO);

O-3-chlor-4-methylcumarin-7-yl-O, O-diethylthiophosphat

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azinphos-methyl (ISO);

O, O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazinon (ISO);

O, O-diethyl-O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-ylthiophosphat

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-041-00-X

malathion (ISO);

1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O, O-dimethylphosphordithioat [indeholdende ≤ 0,03 % isomalathion]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 1 000

 

015-042-00-5

chlorthion; O-(3-chlor-4-nitrophenyl)-O, O-dimethylthiophosphat

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-043-00-0

phosnichlor (ISO);

O-(4-chlor-3-nitrophenyl)-O, O-dimethylthiophosphat

5826-76-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

carbophenothion (ISO);

4-chlorphenylthiomethyl-O, O-diethyldithiophosphat

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mecarbam (ISO);

N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl-O, O-diethyldithiophosphat

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oxydemeton-methyl;

O, O-dimethyl-S-2-(ethylsulfinyl)-ethyl)-thiophosphat

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

ethion (ISO);

O, O,O',O'-tetraethyl-S, S'-methylendi (dithiophosphat);

diethion

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 10 000

 

015-048-00-8

fenthion (ISO);

O, O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorthioat

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372 ** H410

 

M = 100

 

015-049-00-3

endothion (ISO);

S-5-methoxy-4-oxopyran-2-ylmethyldimethylthiophosphat

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

thiometon (ISO);

S-2-ethylthioethyl-O, O-dimethyldithiophosphat

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimethoat (ISO);

O, O-dimethylmethylcarbamoylmethyldithiophosphat

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenchlorphos (ISO);

O, O-dimethyl-O-2,4,5-trichlorphenylthiophosphat

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazon (ISO);

S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)methyl] O, O-dimethyldithiophosphat

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrothion (ISO);

O, O-dimethyl-O-4-nitro-m-tolylthiophosphat

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

1,2-dibrom-2,2-dichlorethyldimethylphosphat

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M = 1 000

 

015-056-00-1

azinphos-ethyl (ISO);

O, O-diethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithiophosphat

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 100

 

015-057-00-7

formothion (ISO);

N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl-O, O-dimethyldithiophosphat

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morphothion (ISO);

O, O-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl)-dithiophosphat

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

vamidothion (ISO);

dimethyl-S-2-(1-methylcarbamoylethylthio) ethylthiophospat

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

disulfoton (ISO);

O, O-diethyl-2-ethylthioethyldithiophosphat

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefox (ISO);

tetramethylphosphorsyrediamidfluorid

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafox (ISO);

N, N'-diisopropylphosphorsyrediamidfluorid

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 **

GHS08

Dgr

H370 **

 

 

 

015-063-00-X

dioxathion (ISO);

1,4-dioxan-2,3-diyl-O, O,O',O'-tetraethyldi (dithiophosphat)

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M = 1 000

 

015-064-00-5

bromophos-ethyl (ISO);

O-4-brom-2,5-dichlorphenyl-O, O-diethylthiophosphat

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

S-2-ethylsulfinyl-ethyl-O, O-dimethyl-dithiophosphat

2703-37-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

omethoat (ISO);

O, O-dimethyl-S-methylcarbamoylmethylthiophosphat

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-067-00-1

phosalon (ISO);

S-(6-chlor-2-oxo-benzoxazolin-3-ylmethyl)-O, O-diethyl-phosphordithioat

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M = 1 000

 

015-068-00-7

dichlofenthion (ISO);

O-2,4-dichlorphenyl-O, O-diethylthiophosphat

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

methidathion (ISO);

2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl-O, O-dimethyldithiophosphat

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

cyanthoat (ISO);

S-(N-(1-cyano-1-methylethyl) carbamoylmethyl)-O, O-diethylthiophosphat

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

chlorfenvinphos (ISO);

2-chlor-1-(2,4-dichlorphenyl) vinyldiethylphosphat

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monocrotophos (ISO);

dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dicrotophos (ISO);

(Z)-2-dimethylcarbamoyl-1-methylvinyldimethylphosphat

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

crufomat (ISO);

4-tert-butyl-2-chlorphenylmethylmethylphosphoramidat

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

S-2-ethylsulfinyl-isopropyl-O, O-dimethyl-thiophosphat

2635-50-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potasan;

O, O-diethyl-O-(4-methyl-7-coumarinyl)-thiophosphat

299-45-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-077-00-6

O-(2,2-dichlorovinyl)-O-methyl-O-(2-ethylsulfinyl-ethyl)-phosphat

7076-53-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demeton-S-methylsulfon (ISO);

S-2-ethylsulfonylethyldimethylthiophosphat

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acephat (ISO);

O, S-dimethylacetylthiophosphoramidat

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amidithion (ISO);

2-methoxyethylcarbamoylmethyl-O, O-dimethyldithiophosphat

919-76-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

O, O,O',O'-tetrapropyldithiopyrophosphat

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azothoat (ISO);

O-4-(4-chlor-phenylazo)-phenyl-O, O-dimethyl-thiophosphat

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

bensulid (ISO);

O, O-diisopropyl-2-phenylsulfonylaminoethyldithiophosphat

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

chlorpyrifos (ISO);

O, O-diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylthiophosphat

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M = 10 000

 

015-085-00-X

chlorphoniumchlorid (ISO);

tributyl (2,4-dichlorbenzyl) phosphoniumchlorid

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

coumithoat (ISO);

O, O-diethyl-O-7,8,9,10-tetrahydro-6-oxo-benzo(c)chromen-3-ylthiophosphat

572-48-5

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

cyanophos (ISO);

O-4-cyanophenyl-O, O-dimethylthiophosphat

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialisfos (ISO);

2-chlor-1-phthalimidoethyl-O, O-diethyldithiophosphat

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

ethoat-methyl (ISO);

ethylcarbamoylmethyl-O, O-dimethyldithiophosphat

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fensulfothion (ISO);

O, O-diethyl-O-4-methylsulfinylphenylthiophosphat

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofos (ISO);

O-ethylphenylethyldithiophosphonat

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

phosacetim (ISO);

O, O-bis(4-chlorphenyl)-N-acetimidoylthiophosphoramidat

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptophos (ISO);

O-4-brom-2,5-dichlorphenyl-O-methylphenylthiophosphonat

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mephosfolan (ISO);

diethyl-4-methyl-1,3-dithiolan-2-ylidenphosphoramidat

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

methamidophos (ISO);

O, S-dimethylthiophosphoramidat

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oxydisulfoton (ISO);

O, O-diethyl-S-2-ethylsulfinyl-ethyl-dithiophosphat

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 10

 

015-097-00-5

phenthoat (ISO);

ethyl-2-(dimethoxythiophosphinoylthio)-2-phenylacetat

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-098-00-0

trichloronat (ISO);

O-ethyl-O-2,4,5-trichlorphenylethylthiophosphonat

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirimiphos-ethyl (ISO);

O, O-diethyl-O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-ylthiophosphat

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-100-00-X

phoxim (ISO);

α-(diethoxyphosphinothioylimino)phenylacetonitril

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f *** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f *** H302

H317

H410

 

M = 1 000

 

015-101-00-5

phosmet (ISO);

O, O-dimethylphthalimidomethyldithiophosphat

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-102-00-0

tris(2-chlorethyl)phosphat

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F *** H302

H411

 

 

 

015-103-00-6

phosphortribromid

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

diphosphorpentasulfid; phosphorpentasulfid

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

triphenylphosphit

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

 

015-106-00-2

hexamethylphosphortriamid; hexamethylphosphoramid

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01  %

 

015-107-00-8

ethoprophos (ISO);

ethyl-S, S-dipropyldithiophosphat

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromophos (ISO);

O-4-brom-2,5-dichlorphenyl-O, O-dimethylthiophosphat

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

015-109-00-9

crotoxyphos (ISO);

1-phenylethyl-3-(dimethoxyphosphinyloxy) isocrotonat

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 10

 

015-110-00-4

cyanofenphos (ISO);

O-4-cyanophenyl-O-ethylphenylthiophosphonat

13067-93-1

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

phosfolan (ISO);

diethyl-1,3-dithiolan-2-ylidenphosphoramidat

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

thionazin (ISO);

O, O-diethyl-O-pyrazin-2-ylthiophosphat

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-113-00-0

tolclofos-methyl (ISO);

O-(2,6-dichlor-p-tolyl)-O, O-dimethylthiophosphat

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-114-00-6

chlormephos (ISO);

S-chlormethyl-O, O-diethylphosphordithioat

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

chlorthiophos (ISO);

[isomer blanding, hvori O-2,5-dichlorphenyl-4-methylthiophenyl-O, O-diethylthiophosphat er fremherskende]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1 000

 

015-116-00-7

demephion-O (ISO):

O, O-dimethyl-O-2-methylthioethylthiophosphat

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demephion-S (ISO);

dimethyl-S-2-methylthioethylthiophosphat

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demeton

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

dimethyl-4-(methylthio)phenylphosphat

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfos (ISO);

O, O-diethylphthalimidophosphonothionat

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifenphos (ISO);

ethyl-S, S-diphenyldithiophosphat

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrimfos (ISO);

O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl-O, O-dimethylthiophosphat

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-123-00-5

fenamiphos (ISO);

ethyl-4-methylthio-m-tolyl-N-isopropylphosphoramidat

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

 

M = 100

M = 100

 

015-124-00-0

fosthietan (ISO);

diethyl-1,3-dithietan-2-ylidenphosphoramidat

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glyphosin (ISO);

N, N-bis(phosphonomethyl)glycin

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenophos (ISO);

7-chlorbicyclo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-yldimethylphosphat

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-127-00-7

iprobenfos (ISO);

S-benzyldiisopropylthiophosphat

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP;

S-ethylsulfinylmethyl-O, O-diisopropyldithiophosphat

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M = 100

 

015-129-00-8

isofenphos (ISO);

O-ethyl-O-2-isopropoxycarbonylphenyl-N-isopropylthiophosphoramidat

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 100

 

015-130-00-3

isothioat (ISO);

S-2-isopropylthioethyl-O, O-dimethyldithiophosphat

36614-38-7

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

isoxathion (ISO);

O, O-diethyl-O-5-phenylisoxazol-3-ylthiophosphat

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

S-(chlorphenylthiomethyl)-O, O-dimethyldithiophosphat; methylcarbophenothion

953-17-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 1 000

 

015-133-00-X

piperophos (ISO);

S-2-methylpiperidinocarbonylmethyl-O, O-dipropyldithiophosphat

24151-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-134-00-5

pirimiphos-methyl (ISO);

O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-O, O-dimethylthiophosphat

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofos (ISO);

O-(4-brom-2-chlorphenyl)-O-ethyl-S-propylthiophosphat

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 1 000

 

015-136-00-6

trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat;

isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonat; propetamphos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-137-00-1

pyrazophos (ISO);

O, O-diethyl-O-(6-ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo(2,3-a)pyrimidin-2-yl) thiophosphat

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

quinalphos (ISO);

O, O-diethyl-O-quinoxalin-2-ylthiophosphat

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 1 000

 

015-139-00-2

terbufos (ISO);

S-tert-butylthiomethyl-O, O-diethyldithiophosphat

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1 000

 

015-140-00-8

triazophos (ISO);

O, O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-ylthiophosphat

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M = 100

 

015-141-00-3

ethylendiammonium-O, O-bis(octyl)dithiophosphat, blanding af isomerer

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

butyl(dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan)phosphat

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

blanding af 2-chlorethyl-chlorpropyl-2-chlorethylphosphonat, blanding af isomerer og 2-chlorethyl-chlorpropyl-2-chlorpropylphosphonat, blanding af isomerer

401-740-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

blanding af pentylmethylphosphinat og 2-methylbutylmethylphosphinat

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

blanding af kobber(I)-O, O-diisopropyldithiophosphat og kobber(I)-O-isopropyl-O-(4-methylpent-2-yl)dithiophosphat og kobber(I)-O, O-bis(4-methylpent-2-yl)dithiophosphat

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(eller 9)-yl-O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-ethylhexyl)-O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-ethylhexyl)dithiophosphat

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

blanding af C12-14-tert-alkylammoniumdiphenylthiophosphat og dinonylsulfid (eller -disulfid)

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

2-(diphosphonomethyl)ravsyre

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

blanding af hexyldioctylphosphinoxid; dihexyloctylphosphinoxid; trioctylphosphinoxid

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

(2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphoniumbromid

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

 

 

 

015-151-00-8

tris(isopropyl/tert-butylphenyl)phosphat

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioxabenzofos (ISO);

2-methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-2-sulfid

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

 

 

 

015-153-00-9

isazofos (ISO);

O-(5-chlor-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl)-O, O-diethylthiophosphat

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

 

 

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chlorethylphosphonsyre

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-155-00-X

glufosinat ammonium (ISO);

ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrat

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373 **

 

 

 

015-156-00-5

methyl-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylat; [1]

methacrifos (ISO);

methyl (E)-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylat [2]

250-366-9 [1]-[2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

trihydroxophosphor; [1]

phosponsyre [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

(η-ciclopentadienyl)(η-cumenyl)jern(1+)hexafluorphosphat(1-)

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

hydroxyphosphonoeddikesyre

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

vanadylpyrophosphat

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

divanadylpyrophosphat

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

vanadium(IV)oxidhydrogenphosphathemihydrat, lithium, zink, molybden, jern og chlor dopet

407-350-7

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxid

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

calcium-P, P'-(1-hydroxyethyliden)bis(hydrogenphosphonat)dihydrat

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

blanding af thiobis(4,1-phenylen)-S, S,S',S'-tetraphenyldisulfoniumbishexafluorphosphat; diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfoniumhexafluorphosphat

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

3-(hydroxyphenylphosphinoyl)propansyre

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fosthiazat (ISO);

(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylthiophosphonat

98886-44-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tributyltetradecylphosphonium tetrafluorborat

413-520-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

blanding af di-(1-octan-N, N,N-trimethylammonium)-octylphosphat: 1-octan-N, N,N-trimethylammonium di-octylphosphat; 1-octan-N, N,N-trimethylammonium-octylphosphat

407-490-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

O, O,O-tris(2(eller 4)-C9-10-isoalkylphenyl) thiophosphat

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

blanding af bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphat;

isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphat

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

methyl-[2-(1,1-dimethylethyl)-6-methoxypirimidin-4-yl]ethylthiophosphat

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-chlor-N, N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramin

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

tert-butyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

P, P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propan-1,3-diphosphin

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)eddikesyre

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

(R)-α-phenylethylammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonatmonohydrat

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411

 

 

 

015-179-00-0

UVCB kondensationsprodukt af tetrakis-hydroxymethylphosphoniumchlorid, urinstof og destilleret hydrogeneret C16-18-talg-alkylamin

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] eddikesyre, (-)-cinchonidin (1:1) salt

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

phosphin

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

015-182-00-7

tetraisopropyldichlormethylenbisphosphonat

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

015-183-00-2

(1-hydroxydodecyliden)diphosphonsyre

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-184-00-8

glyphosat, salte heraf, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

chlorpyrifos-methyl (ISO);

O, O-dimethyl O-3,5,6-trichlor-2-pyridylthiophosphat

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 10 000

 

015-187-00-4

blanding af tetranatrium(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylen))bisphosphonat, N-oxid;

trinatrium ((tetrahydro-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)-methyl)phosphonat, N-oxid, P-oxid

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

015-189-00-5

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dicumylphenyl)neopentyldiphosphit;

3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecan

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

dodecyldiphenylphosphat

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylenbiphosphat

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

015-193-00-7

triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methyl-1-butansulfonamid (1:1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

tetrabutylphosphonium-nonafluorbutan-1-sulfonat

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

blanding af kalium-o-toluenphosphonat;

kalium-m-toluenphosphonat;

kalium-p-toluenphosphonat

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

blanding af dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

diethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat;

methylethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphonsyre

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

(4-phenylbutyl)phosphinsyre

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

015-199-00-X

tris[2-chlor-1-chlormethyl)ethyl] phosphat

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

indiumphosphid

244-959-5

22398-80-7

Carc. Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (lunger)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (lunger)

 

STOT RE 1; H372: C ≥ 0,1  % Carc 1B;

H350: C

≥ 0,01  % STOT RE 2;

H373: 0,01  % ≤

C < 0,1  %

 

015-201-00-9

trixylylphosphat

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

tris(nonylphenyl)phosphit

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-203-00-X

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f (forårsager svækkelse af testiklerne)

GHS08

Wng

H361f (forårsager svækkelse af testiklerne)

 

 

 

016-001-00-4

hydrogensulfid

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

 

U

016-002-00-X

bariumsulfid

244-214-4

21109-95-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031

 

 

016-003-00-5

bariumpolysulfider

256-814-3

50864-67-0

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-004-00-0

calciumsulfid

243-873-5

20548-54-3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-005-00-6

calciumpolysulfider

215-709-2

1344-81-6

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-006-00-1

dikaliumsulfid;

kaliumsulfid

215-197-0

1312-73-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-007-00-7

kaliumpolysulfider

253-390-1

37199-66-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-008-00-2

ammoniumpolysulfider

232-989-1

9080-17-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥ 1 %

 

016-009-00-8

dinatriumsulfid;

natriumsulfid

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

016-010-00-3

natriumpolysulfider

215-686-9

1344-08-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031

 

 

016-011-00-9

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

*

U5

016-012-00-4

disvovldichlorid;