EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0680

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/680 af 2. maj 2018 om opstilling af EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester (meddelt under nummer C(2018) 2503) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2503

OJ L 114, 4.5.2018, p. 22–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/680/oj

4.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/680

af 2. maj 2018

om opstilling af EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester

(meddelt under nummer C(2018) 2503)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 66/2010 fastlægger regler for opstilling og anvendelse af EU's frivillige miljømærkningsordning, som har til formål at fremme varer og tjenesteydelser med et højt miljøpræstationsniveau.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Forslaget om at opstille EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester blev fremsat af brancherepræsentanter for den professionelle rengøringssektor. På den baggrund igangsatte og forestod Kommissionen udarbejdelsen af disse kriterier.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at opstille EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester med henblik på at fremme anvendelse af rengøringsmidler og rengøringstilbehør med lav miljøvirkning og uddannelse af personalet i miljøanliggender, de grundlæggende elementer i et miljøledelsessystem og den korrekte sortering af affald.

(5)

De opstillede EU-miljømærkekriterier for indendørs rengøringstjenester og de tilhørende vurderings- og verifikationskrav bør af hensyn til produktgruppens innovationscyklus gælde i fem år efter meddelelsen af denne afgørelse.

(6)

En kode svarende til produktgruppen er en integreret del af EU-miljømærkets registreringsnummer. For at de kompetente organer kan tildele et sådant EU-miljømærkeregistreringsnummer til indendørs rengøringstjenester, der overholder EU-miljømærkekriterierne, er det nødvendigt at tildele et kodenummer til denne produktgruppe.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »indendørs rengøringstjenester« omfatter levering af faste professionelle rengøringstjenester, der er udført indendørs i kommercielle bygninger, institutionelle bygninger og andre offentligt tilgængelige bygninger og i private hjem. De områder, hvor der udføres rengøringstjenester, kan omfatte, men er ikke begrænset til, kontorer, sanitære faciliteter og offentligt tilgængelige hospitalsområder såsom korridorer, venteområder og personalestuer.

2.   Produktgruppen omfatter også rengøring af glasoverflader, som kan nås uden brug af specialudstyr eller maskiner.

3.   Denne produktgruppe omfatter ikke desinficering eller rengøring, der foregår på produktionsanlæg, eller aktiviteter, hvortil rengøringsmidlerne leveres af kunden.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »fast professionel rengøring«: professionel rengøring, som leveres mindst en gang om måneden, undtagen vinduespudsning, som anses for fast, hvis den udføres mindst hver tredje måned

2)   »ufortyndede rengøringsmidler«: produkter, der skal fortyndes før brug i en opløsning på mindst 1:100

3)   »rengøringstilbehør«: rengøringsartikler, der kan genbruges, f.eks. klude, mopper og spande

4)   »mikrofiber«: syntetisk fiber på under 1 denier eller decitex/fiber

5)   »ansøgerens lokaler«: de lokaler, hvor ansøgeren udfører administrative og organisatoriske opgaver knyttet til vedkommendes aktivitet

6)   »EU-miljømærket indendørs rengøring«: de opgaver, som personalet udfører som led i en normal professionel indendørs rengøring.

Artikel 3

1.   For at få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 skal en serviceydelse tilhøre produktgruppen »indendørs rengøringstjenester«, som defineret i denne afgørelses artikel 1, og opfylde de tilhørende vurderings- og verifikationskrav, der er fastlagt i bilaget til denne afgørelse samt følgende betingelser:

a)

opfyldelse af alle obligatoriske kriterier, der er fastlagt i bilaget til denne afgørelse

b)

opfyldelse af et tilstrækkeligt antal valgfrie kriterier, der er fastlagt i bilaget til denne afgørelse, til at kunne opnå mindst 14 point

c)

særskilt regnskab fra andre serviceydelser, der leveres af samme erhvervsdrivende, som ikke falder ind under denne afgørelses anvendelsesområde, herunder andre former for indendørs rengøringstjenester, som ikke opfylder kravene i denne afgørelse.

2.   En erhvervsdrivende, der har fået tildelt EU-miljømærket til indendørs rengøringstjenester, leverer ikke andre serviceydelser, som ikke har fået tildelt EU-miljømærket, medmindre de indendørs rengøringstjenester, der har fået tildelt EU-miljømærket, leveres af en underafdeling, et datterselskab, en filial eller en afdeling i virksomheden, som tydeligt er adskilt fra virksomheden og fører særskilte regnskaber.

Enhver anden serviceydelse, der leveres af den pågældende erhvervsdrivende, som ikke hører ind under denne afgørelses anvendelsesområde, herunder andre former for indendørs rengøringstjenester, som ikke opfylder kravene i denne afgørelse, er ikke omfattet af det tildelte EU-miljømærke til indendørs rengøringstjenester og må ikke markedsføres som sådan.

3.   Hvis en erhvervsdrivende, der har fået tildelt EU-miljømærket for indendørs rengøringstjenester, benytter underleverandører til levering af sådanne serviceydelser, skal disse også have fået tildelt EU-miljømærket til indendørs rengøringstjenester.

Artikel 4

Kriterierne for produktgruppen »indendørs rengøringstjenester« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, er gyldige i fem år fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen »indendørs rengøringstjenester«»052«.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER OG VURDERINGS- OG VERIFIKATIONSKRAV FOR PRODUKTGRUPPEN »INDENDØRS RENGØRINGSTJENESTER«

GENERELLE FORHOLD

KRITERIER

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til produktgruppen indendørs rengøringstjenester:

Obligatoriske kriterier

Kriterium M1:

Brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning

Kriterium M2:

Dosering af rengøringsmidler

Kriterium M3:

Brug af mikrofiberprodukter

Kriterium M4:

Uddannelse af personalet

Kriterium M5:

De grundlæggende elementer i et miljøledelsessystem

Kriterium M6:

Sortering af fast affald i ansøgerens lokaler

Kriterium M7:

Oplysninger på EU-miljømærket

Valgfrie kriterier

Kriterium O1:

Udbredt brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning (op til 3 point)

Kriterium O2:

Brug af koncentrerede ufortyndede rengøringsmidler (op til 3 point)

Kriterium O3:

Udbredt brug af mikrofiberprodukter (op til 3 point)

Kriterium O4:

Brug af rengøringstilbehør med lille miljøpåvirkning (op til 4 point)

Kriterium O5:

Energieffektivitet for støvsugere (3 point)

Kriterium O6:

EMAS-registrering eller ISO 14001-certificering af leverandøren (op til 5 point)

Kriterium O7:

Behandling af fast affald på rengøringsstederne (2 point)

Kriterium O8:

Serviceydelsens kvalitet (op til 3 point)

Kriterium O9:

Flåde af køretøjer ejet eller leaset af ansøgeren (op til 5 point)

Kriterium O10:

Effektiviteten af vaskemaskiner ejet eller leaset af ansøgeren (op til 4 point)

Kriterium O11:

Miljømærkede serviceydelser og andre miljømærkede produkter (op til 5 point)

Kriterium O12:

Forbrugsvarer og elektriske håndtørrere leveret til kunden (op til 3 point)

VURDERING OG VERIFIKATION

Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse-, og prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale eller forholdene stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres underleverandør(er).

Kompetente organer skal fortrinsvis anerkende attester, som er akkrediteret i henhold til den relevante harmoniserede standard for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer af organer, som er akkrediteret i henhold til de relevante harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og tjenester. Akkreditering foregår efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (1).

Oplysninger i form af uddrag fra miljøredegørelser, der er indgivet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (2), kan benyttes som bevis i stedet for de attester, der er nævnt i det foregående stykke.

Der kan i givet fald anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført for de enkelte kriterier, hvis det kompetente organ, der vurderer ansøgningen, accepterer, at de er ækvivalente.

De kompetente organer kan kræve underbyggende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

De kompetente organer foretager et besøg på stedet i ansøgerens lokaler og mindst ét besøg på stedet, mens rengøringstjenesten foregår på rengøringsstedet, før tildelingen sker.

Efter tildelingen af EU-miljømærket sender ansøgeren regelmæssigt det kompetente organ en liste over rengøringssteder, hvor ansøgeren leverer rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket med angivelse af første og sidste dag for aktiviteten på hvert sted. Der må ikke gå mere end fire måneder mellem underretningerne om nye rengøringssteder, medmindre ansøgeren ikke har indgået nye kontrakter. Det kompetente organ kan foretage opfølgende besøg på stedet i ansøgerens lokaler eller på et rengøringssted med jævne mellemrum i den periode, EU-miljømærket indehaves.

Det er en forudsætning, at serviceydelserne opfylder alle lovkrav i det eller de lande, hvor der leveres »indendørs rengøringstjenester«. Navnlig er virksomheden klar til drift og registreret efter nationale eller lokale forskrifter, og dens personale skal være lovligt ansat og forsikret. Personalet skal således have en gyldig skriftlig kontrakt i overensstemmelse med den nationale lovgivning, personalet skal betales mindst den overenskomstmæssigt fastsatte nationale eller regionale mindsteløn eller i mangel heraf mindst den lovpligtige nationale eller regionale mindsteløn, og personalets arbejdstid skal være i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ansøgeren skal erklære og dokumentere serviceydelsens opfyldelse af disse krav ved hjælp af uafhængig verifikation eller dokumentation, uden at dette berører national databeskyttelseslovgivning (f.eks. en genpart af en skriftligt fastlagt socialpolitik, kopier af kontrakter, udskrifter af medarbejderes registrering i socialsikringssystemet, officiel dokumentation/registerudskrift med navne og antal medarbejdere fra de lokale myndigheders arbejdstilsyn eller disses repræsentant).

De kompetente organer kan under kontrolbesøg på stedet gennemføre interview med vilkårligt udvalgte ansatte.

OBLIGATORISKE KRITERIER

Kriterium M1 —   Brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning

Kun produkter, der direkte bruges i forbindelse med indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømørket, er omfattet af dette kriterium. Både kriterium M1(a) og M1(b) skal være opfyldt af ansøgeren.

M1(a)   Produkter med EU's miljømærke eller et andet ISO type I-mærke

Mindst 50 % af den indkøbte mængde af alle anvendte rengøringsmidler pr. år, dog ikke vådservietter, andre forfugtede produkter og produkter til imprægnering og konservering af mopper (i vaskemaskinen), skal være tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1217 (3) eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger årligt data (varenavn og mængde) og dokumentation (herunder relevante fakturaer eller lagerfortegnelser) med angivelse af de rengøringsmidler, der er brugt i forbindelse med kontrakter vedrørende indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket. Hvis der anvendes EU-miljømærkede produkter, skal ansøgeren vedlægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet og/eller en kopi af emballagemærket, som viser, at det blev tildelt i henhold til afgørelse (EU) 2017/1217.

Hvis der anvendes produkter med andre ISO type I-mærker, skal ansøgeren vedlægge en kopi af ISO type I-mærkecertifikatet eller en kopi af emballagemærket.

M1 (b)   Farlige stoffer

i)

Produkter, der ikke har fået tildelt EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, må ikke indeholde stoffer på listen under kriterium 4(a)(i) for rengøringsmidler til hårde overflader, uanset koncentrationen.

ii)

Produkter, der ikke har fået tildelt EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, må ikke indeholde stoffer på listen under kriterium 4(a)(i) for rengøringsmidler til hårde overflader i mængder, der overstiger de tilladte mængder i henhold til kriteriet.

iii)

Produkter, der ikke har fået tildelt EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, må ikke være klassificeret og mærket som værende akut toksisk, som et specifikt målorgangiftstof, som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, som kræftfremkaldende, mutagen, reproduktionstoksisk eller farligt for miljøet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4) og som fortolket i henhold til faresætninger i tabel 1.

Vådservietter og andre forfugtede produkter skal opfylde dette krav.

Begrænsende faresætninger og deres inddeling

Akut toksicitet

Kategori 1 og 2

Kategori 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse

H301 Giftig ved indtagelse

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

H311 Giftig ved hudkontakt

H330 Livsfarlig ved indånding

H331 Giftig ved indånding

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene

Specifik målorgantoksicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Forårsager organskader

H371 Kan forårsage organskader

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

Sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering

Kategori 1 A

Kategori 1 B

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H334 Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

H334 Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer

Kategori 1 A og 1 B

Kategori 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 Kan fremkalde kræft

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

 

H360F Kan skade forplantningsevnen

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen

H360D Kan skade det ufødte barn

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

H362 Kan skade børn, der ammes

H360Df Kan skade det ufødte barn Mistænkt for at skade forplantningsevnen

 

Farlig for vandmiljøet

Kategori 1 og 2

Kategori 3 og 4

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

 

Farlig for ozonlaget

H420 Farlig for ozonlaget

 

Vurdering og verifikation

Nr. i) og ii): Ansøgeren forelægger en underskrevet erklæring om, at kriteriet er opfyldt, der understøttes af erklæringer fra leverandører, hvori det bekræftes, at de opførte stoffer ikke indgår i produktformuleringen uanset koncentration eller over de specificerede grænser.

Nr. iii): Ansøgeren forelægger en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, der understøttes af sikkerhedsdatablade for alle produkter, som ikke har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet ISO type I-mærke.

Kriterium M2 —   Dosering af rengøringsmidler

Personale, der udfører indendørs rengøringstjenester, der har fået tildelt EU-miljømærket, har adgang til relevant doserings- og fortyndingsudstyr til de anvendte rengøringsmidler (f.eks. automatiske dispensere, målebægre/-hætter, håndpumper eller sprayflasker) enten på rengøringsstedet eller i ansøgerens lokaler. Personalet har også adgang til de tilhørende instruktioner i korrekt dosering og fortynding.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, der er understøttet af en liste over det tilgængelige udstyr og den relevante dokumentation for de instruktioner i korrekt dosering og fortynding, der stilles til rådighed for rengøringspersonalet.

Kriterium M3 —   Brug af mikrofiberprodukter

Kun rengøringstilbehør af tekstiler til flergangsbrug, der direkte anvendes i forbindelse med indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, er omfattet af dette kriterium.

Mindst 50 % af rengøringstilbehøret af tekstil (f.eks. klude og mopper), der anvendes årligt, skal være fremstillet af mikrofiber.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger årligt data (type og mængde af produkterne) og dokumentation (herunder relevante fakturaer eller lagerfortegnelser) med angivelse af det anvendte rengøringstilbehør af tekstil og en specifikation af, hvilke dele der er fremstillet af mikrofiber.

Kriterium M4 —   Uddannelse af personalet

Ansøgeren skal stille oplysninger, herunder skriftlige procedurer eller manualer, og uddannelse til rådighed for rengøringspersonale, der udfører indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, og for ledere, der tilser rengøringsarbejdet. Uddannelsen dækker følgende områder, hvor de er relevante for de opgaver, som personalet udfører:

Personalet skal bevidstgøres om, hvad EU-miljømærket er, og hvilken betydning det har for rengøringstjenesterne.

 

Rengøringsmidler:

Personalet skal uddannes i korrekt dosering af midlerne til hver enkelt opgave.

Personalet skal uddannes i korrekt fortynding af ufortyndede rengøringsmidler og i at anvende det relevante doseringsudstyr.

Personalet skal uddannes i korrekt opbevaring af rengøringsmidler.

Uddannelsen skal omfatte minimering af udvalget af anvendte rengøringsmidler som en vej til at minimere risikoen for overforbrug og misbrug af rengøringsmidler.

 

Energibesparelser:

Personalet skal uddannes i at anvende uopvarmet vand til fortynding af midlerne, medmindre andet er angivet af producenten.

I relevant omfang skal personalet uddannes i at anvende det rette program og den rette temperatur i både industri- og husholdningsvaskemaskiner.

I relevant omfang skal personalet uddannes i at slukke lyset efter sig, når de er færdige med arbejdet.

 

Vandbesparelser:

Personalet skal i relevant omfang uddannes i brug af mikrofiberprodukter for at minimere anvendelsen af vand og rengøringsmidler.

 

Affald:

Personalet skal uddannes i at anvende holdbare rengøringsartikler, der kan genbruges, og minimere brugen af engangsrengøringsartikler (f.eks. handsker), når dette ikke er til skade for personalets sikkerhed og hygiejnekravene.

Personalet skal uddannes i korrekt bortskaffelse af spildevand.

Personalet skal i relevant omfang modtage specifik uddannelse i affaldshåndtering for at hjælpe dem med at opfylde de krav, der er fastlagt i kriterium M6 og O7. Uddannelsen skal omfatte håndtering af fast affald både i virksomhedens lokaler og på rengøringsstederne.

 

Sikkerhed og sundhed:

Personalet skal oplyses om sundhed, sikkerhed og miljøspørgsmål i forbindelse med rengøringen og tilskyndes til at følge bedste praksis. Informationen omfatter bl.a.:

sikkerhedsdatablade og håndtering af kemiske stoffer

ergonomiske principper og gældende national arbejdsmiljølovgivning

fjernelse, rengøring og opbevaring af handsker, der kan genbruges (hvis relevant) og

trafiksikkerhed og miljøvenlig kørsel (gældende for ansøgere med eget kørende personale i forbindelse med leveringen af rengøringstjenester).

Alle nye fastansatte og midlertidigt ansatte skal have passende uddannelse inden seks uger efter første arbejdsdag. Personalet skal modtage et opdateringskursus om alle aspekter af dette kriterium mindst en gang årligt. Selv om denne opdatering ikke skal være en gentagelse af det oprindelige kursus, som alle medarbejdere har fået, skal den dække alle de omhandlede miljøspørgsmål og sikre, at medarbejderne er fuldt ud klar over deres ansvarsområder.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren forelægger en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, der er understøttet af en årlig redegørelse for uddannelsesprogrammet (dato og type, oprindeligt kursus eller opdatering), indholdet af det og oplysning om, hvilke medarbejdere der har fulgt kurserne. Ansøgeren skal desuden forelægge kopier af procedurer og meddelelser til personalet om alle uddannelsesrelaterede emner. Personaleuddannelsens dato og type registreres som dokumentation for, at opdateringskurserne har fundet sted.

Når der tilbydes uddannelsesforløb som led i et eksternt uddannelsesprogram, kan dokumentationen for deltagelsen (f.eks. kursusbeviser) og indholdet af uddannelsen fremsendes som bevis for, at kriteriet er opfyldt, forudsat at emnerne i kriteriet er dækket.

Hvis en virksomhed overtager personale til fast eller midlertidig ansættelse fra andre rengøringsleverandører, og hvis personalet har fulgt uddannelsen det foregående år, kræves der ikke fornyet uddannelse, forudsat at dokumentationen viser deltagelsen i uddannelsesprogrammet (f.eks. kursusbevis), og der kan tilbydes de omhandlede uddannelsesemner.

Kriterium M5 —   De grundlæggende elementer i et miljøledelsessystem

Ansøgeren opfylder de basale minimumskrav i et miljøledelsessystem ved at indføre følgende:

en miljøpolitik med angivelse af de mest relevante direkte og indirekte miljøpåvirkninger og organisationens politik for disse påvirkninger

et præcist handlingsprogram til sikring af, at virksomhedens miljøpolitik anvendes på de leverende serviceydelser. Handlingsprogrammet skal også fastsætte mål for miljøpræstationen med hensyn til brug af ressourcer (f.eks. nedbringelse af anvendte rengøringsmidler) og tiltag til nedbringelse af miljøpåvirkningen. Fastsættelsen af mål og tiltag skal understøttes af indsamling af data om brug af ressourcer og andre miljømæssige aspekter (f.eks. affaldsproduktion)

en intern evalueringsproces, der gennemføres hvert år for at kontrollere organisationens miljøpræstationer i forhold til de mål, der er fastlagt i handlingsprogrammet. Resultaterne af evalueringen anvendes af organisationens bestyrelse til løbende at forbedre miljøpræstationerne gennem ajourføring af miljøpolitikken og handlingsprogrammet.

Miljøpolitikken og organisationens miljøpræstationer med hensyn til de fastlagte mål skal gøres tilgængelige for offentligheden i ansøgerens lokaler.

Der skal tages hensyn til kundernes bemærkninger og tilbagemeldinger, som indsamles ved hjælp af spørgeskemaer.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, der er dette kriterium understøttet af en kopi af miljøpolitikken, handlingsprogrammet, evalueringsrapporten og de procedurer, der er indført for at tage kundernes bemærkninger og tilbagemeldinger i betragtning. Evalueringsrapporten skal indeholde en liste over eventuelle korrigerende foranstaltninger, der skal træffes, og den skal stilles til rådighed for det kompetente organ så hurtigt som muligt efter datoen for ansøgningen om EU-miljømærket. Ajourført dokumentation skal fremsendes på anmodning fra det kompetente organ til påvisning af overensstemmelse i den periode, EU-miljømærket indehaves.

Ansøgere, der er registreret hos EMAS og/eller certificeret i henhold til ISO 14001, og ansøgere, som indgår i en organisation, der er registreret hos EMAS og/eller certificeret i henhold til ISO 14001, anses for at have opfyldt dette kriterium, hvis de fremsender EMAS-registreringen og/eller ISO 14001-certifikatet som bevis for overholdelse af kriteriet.

Kriterium M6 —   Sortering af fast affald i ansøgerens lokaler

Kun affald produceret i ansøgerens lokaler er omfattet af dette kriterium.

Ansøgeren sørger for en sådan indretning, at personalet kan sortere det faste affald, der er produceret i ansøgerens lokaler, i de rette affaldskategorier, så det kan sendes til behandling (f.eks. genanvendelse eller forbrænding) eller sendes til bortskaffelse i overensstemmelse med lokal eller national affaldshåndteringspraksis i dertil indrettede anlæg.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, der er understøttet af en beskrivelse af de forskellige kategorier af fast affald, der er indsamlet og sorteret i ansøgerens lokaler. Der skal også fremlægges en angivelse af de forskellige typer fast affald, der kan gå videre til behandling eller bortskaffelse hos lokale myndigheder og/eller private leverandører (i henhold til relevante kontrakter).

Kriterium M7 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Kommissionens retningslinjer for brugen af valgfri mærkning med tekstboks findes på: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Det valgfrie mærke med tekstboks skal indeholde følgende tekst:

»[Den erhvervsdrivende i henhold til artikel 3, stk. 2,] træffer aktivt foranstaltninger til at levere indendørs rengøringstjenester med nedsat miljøpåvirkning gennem:

brug af miljømærkede rengøringsmidler

specifik uddannelse af personalet

et miljøledelsessystem.«

Vurdering og verifikation

Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og forklare, hvordan logoet vil blive vist.

VALGFRIE KRITERIER

Kriterium O1 —   Udbredt brug af rengøringsmidler med lille miljøpåvirkning (op til 3 point)

Kun produkter, der direkte bruges i forbindelse med indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømørket, er omfattet af dette kriterium.

Ansøgeren optjener point baseret på den årlige procentdel af den indkøbte mængde anvendte rengøringsmidler, dog ikke vådservietter og andre forfugtede produkter, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet,EN ISO 14024 type I-mærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, som følger:

mindst 65 %: 1 point

mindst 75 %: 2 point

mindst 95 %: 3 point.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger årligt data (varenavn og mængde) og dokumentation (herunder relevante fakturaer eller lagerfortegnelser) med angivelse af de rengøringsmidler, der er brugt i forbindelse med kontrakter vedrørende indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket. Hvis der anvendes EU-miljømærkede produkter, skal ansøgeren vedlægge en kopi af EU-miljømærkecertifikatet og/eller en kopi af emballagemærket, som viser, at det blev tildelt i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1217. Hvis der anvendes produkter med andre ISO type I-mærker, skal ansøgeren vedlægge en kopi af ISO type I-mærkecertifikatet eller en kopi af emballagemærket.

Kriterium O2 —   Brug af koncentrerede ufortyndede rengøringsmidler (op til 3 point)

Kun produkter, der direkte bruges i forbindelse med indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømørket, er omfattet af dette kriterium.

Ansøgeren optjener point baseret på den årlige procentdel af den indkøbte mængde anvendte rengøringsmidler, dog ikke vådservietter, andre forfugtede produkter og produkter til imprægnering og konservering af mopper (i vaskemaskinen), der skal fortyndes før brug i en opløsning på mindst 1:100, som følger:

mindst 15 %: 1 point

mindst 30 %: 2 point

mindst 50 %: 3 point.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger årligt data (varenavn og mængde) og dokumentation (herunder relevante fakturaer eller lagerfortegnelser) med angivelse af de rengøringsmidler, der er brugt. For hvert produkt skal der fremlægges dokumentation for fortyndingsgraden (sikkerhedsdatablade, brugerinstrukser eller andre relevante elementer). Hvis et produkt kan bruges i forskellige fortyndingsgrader, skal der gøres rede for den mest anvendte fortyndingsgrad ved at fremlægge interne instruktioner til personalet. For brugsklare produkter skal fortyndingsgraden angives som én.

Kriterium O3 —   Udbredt brug af mikrofiberprodukter (op til 3 point)

Kun rengøringstilbehør af tekstiler til flergangsbrug, der direkte anvendes i forbindelse med indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, er omfattet af dette kriterium.

Ansøgeren optjener point baseret på den årlige procentdel af det anvendte rengøringstilbehør af tekstil (f.eks. klude og mopper), som er fremstillet af mikrofiber, som følger:

mindst 65 %: 1 point

mindst 75 %: 2 point

mindst 95 %: 3 point.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger årligt data (type og mængde af produkterne) og dokumentation (herunder relevante fakturaer eller lagerfortegnelser) med angivelse af det anvendte rengøringstilbehør af tekstil og en specifikation af, hvilke dele der er fremstillet af mikrofiber.

Kriterium O4 —   Brug af rengøringstilbehør med lille miljøpåvirkning (op til 4 point)

Kun rengøringstilbehør, der direkte bruges i forbindelse med indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, er omfattet af dette kriterium.

O4 (a)   Mopper (op til 2 point)

Ansøgeren optjener point baseret på den årlige procentdel af de anvendte mopper, som er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstiler eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, som følger:

mindst 20 %: 1 point

mindst 50 %: 2 point.

O4 (b)   Klude (op til 2 point)

Ansøgeren optjener point baseret på den årlige procentdel af de anvendte klude, som er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstiler eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, som følger:

mindst 20 %: 1 point

mindst 50 %: 2 point.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger årligt data (type og mængde af produkterne) og dokumentation (herunder relevante fakturaer eller lagerfortegnelser) med angivelse af de rengøringsartikler og det rengøringstilbehør, der er brugt i forbindelse med kontrakter vedrørende indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket. Hvis der anvendes produkter med EU-miljømærket, skal ansøgeren fremsende en kopi af EU-miljømærkecertifikatet og/eller emballagemærket, som viser, at det blev tildelt i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU (5). Hvis der anvendes andre produkter med ISO type I-mærke, skal ansøgeren vedlægge en kopi af ISO type I-mærkecertifikatet og/eller emballagemærket.

Kriterium O5 —   Energieffektivitet for støvsugere (3 point)

Kun støvsugere inden for anvendelsesområdet for Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 (6) er omfattet af dette kriterium. Undtaget fra anvendelsesområdet for forordningen er vådstøvsugere, våd/tørstøvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere og batteridrevne støvsugere og polermaskiner til gulve samt udendørsstøvsugere.

Mindst 40 % af de støvsugere (rundet op til nærmeste heltal), som ansøgeren ejer eller leaser og bruger til levering af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, skal på købstidspunktet mindst opfylde følgende energieffektivitetsklasser som fastlagt i delegeret forordning (EU) nr. 665/2013:

klasse A for støvsugere købt før 1. september 2017

klasse A+ for støvsugere købt efter 1.september 2017.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger dokumentation for opfyldelsen af energiklassekravene (f.eks. en faktura for indkøb af støvsuger og et produktblad jf. bilag III i delegeret forordning (EU) nr. 665/2013) sammen med en udtømmende liste over de støvsugere, der bruges til levering af serviceydelser, der er tildelt EU-miljømærket.

Kriterium O6 —   EMAS-registrering eller ISO 14001-certificering af serviceleverandøren (op til 5 point)

Ansøgeren skal være registreret i EU-ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (5 point) eller certificeret i henhold til ISO 14001 (3 point).

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger EMAS-registrering eller ISO 14001-certifikat som bevis for overholdelsen af dette kriterium.

Kriterium O7 —   Håndtering af fast affald på rengøringsstederne (2 point)

Dette kriterium anvendes kun, når ansøgerens kunder sørger for en sådan indretning, at rengøringspersonalet kan sortere affald i relevante typer fast affald, og kun indretninger til det faste affald, der produceres i forbindelse med indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket (f.eks. engangsemballage til rengøringsmidler og emballage til forbrugsvarer), og det faste affald, som er sorteret på forhånd (f.eks. af kundens personale) på rengøringsstedet.

Rengøringspersonalet sorterer det faste affald, der produceres under leveringen af serviceydelsen, og bortskaffer det sorterede og forhåndssorterede affald i de rette beholdere på eller i nærheden af rengøringsstedet. Det skal altid ske på steder, hvor kunderne sørger for en sådan indretning (f.eks. affaldscontainere til bestemte typer fast affald), at det sorterede affald kan sendes til behandling (f.eks. genanvendelse eller forbrænding) eller sendes til bortskaffelse i overensstemmelse med lokal eller national affaldshåndteringspraksis i dertil indrettede anlæg og/eller i henhold til relevante kontrakter med genbrugstjenester.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren forelægger en erklæring om, at kriteriet er opfyldt sammen med en beskrivelse af de forskellige typer fast affald, der modtages af de lokale myndigheder, og/eller relevante kontrakter med genbrugstjenester for hvert af de pågældende rengøringssteder.

Kriterium O8 —   Serviceydelsens kvalitet (op til 3 point)

Ansøgerne optjener 2 point, hvis de opfylder nedenstående krav, eller 3 point, hvis de har certificeringerne ISO 9001-eller Nordic INSTA 800.

Ansøgeren udpeger en servicechef og indfører procedurer for tilsyn med og vurdering og forbedring af rengøringskvaliteten som beskrevet nedenfor. Servicechefen kan være driftschefen, en pladsformand eller en koordinator udnævnt til at tilrettelægge og tilse rengøringen.

Ansøgeren indfører:

procedurer for tilsyn, vurdering og forbedring af de rengøringsopgaver, som ansøgeren udfører (nærmere nedenfor)

foranstaltninger til forbedring af rengøringskvaliteten på grundlag af f.eks. svar på kundetilfredshedsundersøgelser.

Yderligere udarbejder ansøgeren skriftlige instruktioner, der er underskrevet af ansøgerens ledelse, som dækker de opgaver, der indgår i serviceydelsen. Disse skriftlige instruktioner gives til rengøringspersonalet og stilles til rådighed i ansøgerens lokaler og/eller på rengøringsstedet.

Disse skriftlige opgaveinstruktioner omfatter som minimum følgende:

beskrivelse af opgaven (f.eks. kontor, sanitære rum, vinduespudsning)

kvalitet (f.eks. forventet renhed, standardtjekliste)

hyppighed (f.eks. ugentligt)

genstande, der skal rengøres (f.eks. bord, stol, vask)

gældende metoder (f.eks. udstyr og metoder anvendt til rengøring af forskellige flader eller genstande).

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger ISO 9001-certifikat eller INSTA 800-certifikat eller en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, der er understøttet af:

et dokument med angivelse af den leder, der har ansvaret for opfyldelsen af dette kriterium (et organisationsdiagram kan benyttes til at beskrive ansøgerens organisationsstruktur og identificere lederen)

virksomhedens dokumentation for procedurer, der er knyttet til rengøringskvaliteten. Bemærk: Hvis disse procedurer overholder kravene i EN 13549 (Rengøringsservice — Grundlæggende krav og anbefalinger for kvalitetsmålingssystemer) og/eller en regional standard for kvalitetsledelse (f.eks. INSTA 800: Rengjøringskvalitet — System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet), kan ansøgeren fremlægge beviset for overensstemmelse

de skriftlige opgaveinstruktioner, der er underskrevet af ansøgerens ledelse, som dækker de opgaver, der indgår i serviceydelsen.

Kriterium O9 —   Flåde af køretøjer ejet eller leaset af ansøgeren (op til 5 point)

Kun den flåde af køretøjer, som ansøgeren ejer og/eller leaser og anvender til levering af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, er omfattet af dette kriterium. Flåden kan omfatte menneskedrevne køretøjer (budcykler), menneskedrevne køretøjer med elektrisk hjælpemotor (elbudcykler), lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, der bruges af chefer, tilsynsførende, rengøringspersonale, inspektører og andre, som deltager i forskellige dele af leveringen af rengøringstjenesten.

Delkriterium O9 (a) dækker også hybridkøretøjer, men ikke eldrevne køretøjer.

Delkriterium O9 (b) dækker nulemissionskøretøjer.

Privatejede køretøjer, som bruges ved levering af serviceydelsen, er ikke omfattet af dette kriterium.

O9 (a)   Køretøjer, der opfylder EU's emissionsstandard Euro 6 (1 point)

Mindst 50 % af køretøjerne (rundet til nærmeste heltal), som ansøgeren ejer og/eller leaser og anvender til levering af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, opfylder EU's emissionsstandard Euro 6 for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger relevant dokumentation for, hvilke køretøjer der anvendes til levering af rengøringstjenester, at de er ejet eller leaset af ansøgeren, og hvilke køretøjer der overholder Euro 6-standarden. Køretøjernes registreringsattest kan bruges som bevis for, at kriteriet er opfyldt sammen med overensstemmelsescertifikatet.

O9 (b)   Nulemissionskøretøjer (2 point)

Mindst 10 % af køretøjerne (rundet op til nærmeste heltal), som ansøgeren ejer og/eller leaser og anvender til levering af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, er nulemissionskøretøjer som defineret ifølge New European Drive Cycle (NEDC), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 (7), menneskedrevne køretøjer (budcykler) eller menneskedrevne køretøjer med elektrisk hjælpemotor (elbudcykler).

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger relevant dokumentation for, hvilke køretøjer der anvendes til levering af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, at de er ejet eller leaset af ansøgeren, og hvilke køretøjer der er nulemissionskøretøjer. Køretøjernes registreringsattest kan bruges som bevis for, at kriteriet er opfyldt sammen med fabriksdokumentation for NEDC-testresultater.

O9 (c)   Firmatransportplan (2 point)

Leverandøren opstiller en firmatransportplan for at minimere brændstofforbrug, angiver et mål for nedbringelse af brændstofforbruget (pr. rengøringssted) og ajourfører årligt sit register over vedligeholdelsen af køretøjerne i flåden.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger en kopi af firmatransportplanen, det seneste mål for nedbringelse af brændstofforbruget og udviklingen i det årlige brændstofforbrug baseret på antal rengøringssteder. Ansøgeren fremlægger en kopi af vedligeholdelsesplanen for flådens køretøjer. Vedligeholdelsesregistret kan bruges som bevis for opfyldelse af kriteriet.

Kriterium O10 —   Effektiviteten af vaskemaskiner ejet eller leaset af ansøgeren (op til 4 point)

Dette kriterium gælder kun vaskemaskiner, som ansøgeren ejer eller leaser, og som er placeret i ansøgerens lokaler eller på rengøringsstederne til vask af klude, mopper og personalets arbejdstøj, der anvendes i forbindelse med leveringen af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket.

Delkriterium O10 (a) gælder kun, hvis der bruges husholdningsvaskemaskiner, som er omfattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 (8) og Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010 (9).

O10 (a):   Energimærke (op til 2 point)

Ansøgeren optjener point baseret på den årlige procentdel af de husholdningsvaskemaskiner (rundet op til nærmeste heltal), som overholder EU-energimærkeklasse A++ eller A+++ vedrørende energieffektivitet i henhold til delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010, som følger:

mindst 50 % af A++-maskiner: 1 point

mindst 90 % af A++-maskiner: 2 point

mindst 50 % af A+++-maskiner: 2 point.

O10 (b):   Vandeffektivitet (2 point)

Husholdningsvaskemaskiner: Vandforbruget i husholdningsvaskemaskiner, som ansøgeren ejer eller leaser, er lavere end eller på niveau med de benchmarks for vandforbrug, der er fastlagt i bilag IV til forordning (EU) nr. 1015/2010. Disse benchmarks er målt i henhold til EN 60456 ved anvendelse af standardprogramcyklussen (60 °C bomuld).

Produktundergruppe

Vandforbrug: [liter/cyklus]

Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 3 kg

39

Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 3,5 kg

39

Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 4,5 kg

40

Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 5 kg

39

Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 6 kg

37

Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 7 kg

43

Husholdningsvaskemaskiner med en nominel kapacitet på 8 kg

56

OG

Industrivaskemaskiner: Vandforbruget i industrivaskemaskiner, som ansøgeren ejer eller leaser, er højst 7 liter pr. kg vasket tøj.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren fremlægger årlige data (liste over alle husholdningsvaskemaskiner, som vedkommende ejer og bruger til vask af klude, mopper og personalets arbejdstøj, der anvendes i forbindelse med leveringen af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket) og dokumentation for de eksisterende husholdningsvaskemaskiners energieffektivitetsklasse.

Produktblade i overensstemmelse med bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 kan bruges som bevis for overholdelse af dette krav.

Hvis førnævnte dokumentation ikke forefindes, kan opfyldelsen af kriterium O10 (b) bevises ved at fremlægge dokumentation for det samlede årlige vandforbrug. I så fald anvendes der en standardværdi på 220 cyklusser pr. år.

Kriterium O11 —   Miljømærkede serviceydelser og andre miljømærkede produkter (op til 5 point)

Dette kriterium finder anvendelse på miljømærkede serviceydelser og/eller produkter defineret som serviceydelser og/eller produkter, som ikke direkte anvendes til levering af indendørs rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, men anvendes til at understøtte ansøgerens daglige drift i forbindelse med de EU-miljømærkede indendørs rengøringstjenester, der leveres. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til serviceydelser (f.eks. tøjvask og bilvask), der udliciteres af ansøgeren til en tredjepart. De kan omfatte produkter som vaskemidler, opvaskemidler og kopipapir.

O11 (a)   Miljømærkede serviceydelser (op til 2 point)

Samtlige serviceydelser af en given type udliciteres til en leverandør, som har fået tildelt EU-miljømærket eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, der er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, for den pågældende ydelse (1 point for hver serviceydelse, op til højst 2 point i alt).

O11 (b)   Miljømærkede produkter (op til 3 point)

Samtlige produktenheder i en given produktgruppe har fået tildelt EU-miljømærket eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, der er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, (0,5 point for hver produktgruppe, op til højst 3 point i alt).

Bemærk: Miljømærkede produkter som klude og mopper og forbrugsvarer, der er leveret som led i kontrakten til kunderne, falder uden for dette kriteriums anvendelsesområde. Vedrørende dette delkriterium anses »produktgruppe« for at være defineret af EU-miljøkriterier eller et andet ISO type I-mærkes kriterier (f.eks. »papirprodukter«, »vaskemidler« eller »tekstiler«).

Vurdering og verifikation

O11 (a)

Ansøgeren fremlægger et relevant bevis for et ISO type I-mærkecertifikat, som indehaves af leverandøren af den eller de udliciterede serviceydelser, sammen med de tilhørende fakturaer.

O11 (b)

Ansøgeren fremlægger data og dokumentation (herunder relevante fakturaer) for de anvendte mængder af sådanne produkter og en kopi af de relevante certifikater for EU-miljømærket eller et ISO type I-mærke og/eller emballagemærker.

Kriterium O12 —   Forbrugsvarer og elektriske håndtørrere leveret til kunden (op til 3 point)

Dette kriterium finder kun anvendelse, hvis ansøgeren har ansvaret for at levere forbrugsvarer til anvendelse på rengøringsstedet ifølge mindst én kontrakt om rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket. Kun forbrugsvarer og elektriske håndtørrere leveret som led i disse kontrakter er omfattet af dette kriterium.

O12 (a)   Håndsæber (1 point)

Mindst 70 % af den årligt leverede mængde håndsæbe har fået tildelt EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off), i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2014/893/EU (10) eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, der er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne.

O12 (b)   Papirvarer (1 point)

Mindst 90 % af den årligt leverede mængde papirvarer (personlig hygiejne og sugepapir) i vægt eller volumen, der leveres pr. år, alt efter hvad der er relevant, har fået tildelt EU-miljømærket til tissuepapir i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2009/568/EF (11) eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, der er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne.

O12 (c)   Håndklæderuller (1 point)

Mindst 50 % af det årligt leverede antal håndklæderuller har fået tildelt EU-miljømærket til tekstilprodukter i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2014/350/EU eller et andet EN ISO 14024 type I-mærke, der er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, til tekstilprodukter eller stofhåndklæder i håndklædeautomater.

O12 (d)   Elektriske håndtørrere (1 point)

Alle elektriske håndtørrere leveret og vedligeholdt af ansøgeren skal være udstyret med sensorer eller have fået tildelt et andet EN ISO 14024 type I-mærke, der er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne.

Vurdering og verifikation

Ansøgeren angiver for hver kontrakt om rengøringstjenester, der er tildelt EU-miljømærket, hvorvidt den omfatter levering af forbrugsvarer, og fremlægger årlige data (varenavn og vægt, mængde eller antal enheder) og dokumentation (herunder relevante fakturaer eller lagerfortegnelser) for de leverede forbrugsvarer. Hvis der anvendes produkter med EU-miljømærket, skal ansøgeren fremsende en kopi af EU-miljømærkecertifikatet og/eller emballagemærket, som viser, at det blev tildelt i henhold til enten:

afgørelse 2014/893/EU

beslutning 2009/568/EF eller

afgørelse 2014/350/EU.

Hvis der anvendes andre produkter med ISO type I-mærke, skal ansøgeren vedlægge en kopi af ISO type I-mærkecertifikatet og/eller emballagemærket.

Vedrørende elektriske håndtørrere fremlægger ansøgeren dokumentation for, hvordan kravene er opfyldt (f.eks. emballagemærke eller teknisk dokumentation for et ISO type I-certifikat eller installerede sensorer).


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1217 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader (EUT L 180 af 12.7.2017, s. 45).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse 2014/350/EU af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (EUT L 174 af 13.6.2014, s. 45).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere (EUT L 192 af 13.7.2013, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 47).

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af opvaskemaskiner til husholdningsbrug (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 21).

(10)  Kommissionens afgørelse 2014/893/EU af 9. december 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off) (EUT L 354 af 11.12.2014, s. 47).

(11)  Kommissionens beslutning 2009/568/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tissuepapir (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 87).


Top