Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0678

Kommissionens forordning (EU) 2018/678 af 3. maj 2018 om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2606

OJ L 114, 4.5.2018, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/678/oj

4.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/678

af 3. maj 2018

om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96 og (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13 (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er der fastlagt en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Der blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

EU-listens del A indeholder både evaluerede aromastoffer, som ikke er tildelt fodnoter, og aromastoffer under evaluering, som på listen er identificeret med fodnotehenvisningerne 1-4.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har afsluttet vurderingen af stofferne på EU-listen med følgende FL-numre: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109 15.113, 16.090 og 16.111. Disse stoffer blev opført på listen som aromastoffer under evaluering i 2012. De er nu blevet vurderet af autoriteten i følgende aromagruppeevalueringer: evaluering FGE.72rev1 (4) (stof med FL-nr. 09.931), evaluering FGE.21rev4 (5) (stof med FL-nr. 15.057 og 15.079), evaluering FGE.76rev1 (6) (stoffer med FL-nr. 15.004, 15.109 og 15.113), evaluering FGE.94 (7) og FGE.94rev.2 (8) (stof med FL-nr. 16.090), evaluering FGE.94rev.1 (9) og FGE94rev.2 (10) (stof med FL-nr. 16.111) og evaluering FGE.67rev2 (11) (stof med FL-no. 13.058). Autoriteten konkluderede, at disse aromastoffer ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved de anslåede niveauer for indtaget af dem via kosten.

(5)

Stofferne bør derfor opføres på listen som evaluerede stoffer, og fodnotehenvisningerne 1-4 bør udgå af de pågældende rækker.

(6)

Der er desuden blevet konstateret to fejl på EU-listen for så vidt angår navnet på stoffet med FL-nr. 12.054 og identifikationsnumrene for stoffet med FL-nr. 17.038. Disse fejl bør rettes.

(7)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2013;11(10):3392

(5)  EFSA Journal 2013;11(11):3451.

(6)  EFSA Journal 2013;11(11):3455.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(5):1338.

(8)  EFSA Journal 2014;12(4):3622.

(9)  EFSA Journal 2012;10(6):2747.

(10)  EFSA Journal 2014;12(4):3622.

(11)  EFSA Journal 2015; 13(5):4115.


BILAG

I del A, afsnit 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Rækken vedrørende FL-nr. 09.931 affattes således:

»09.931

2,6-dimethyl-2,5,7-octatrien-1-ol-acetat

999999-91-4

1226

 

 

 

 

EFSA«

2)

Rækken vedrørende FL-nr. 12.054 affattes således:

»12.054

2-(ethylthio)phenol

4500-58-7

529

11666

 

 

 

JECFA«

3)

Rækken vedrørende FL-nr. 13.058 affattes således:

»13.058

3-(5-methyl-2-furyl)butanal

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

EFSA«

4)

Rækken vedrørende FL-nr. 15.004 affattes således:

»15.004

5-methyl-2-thiophencarbaldehyd

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

EFSA«

5)

Rækken vedrørende FL-nr. 15.057 affattes således:

»15.057

4,6-dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazin

104691-40-9

 

 

Mindst 44 % isopropyl-4,6-dimethyl og 27 % 4-isopropyl-2,6-dimethyl; sekundære bestanddele: mindst 24 % 2,4,6-trimethyldihydro-1,3,5-dithiazin, 6-methyl-2,4-diisopropyl-1,3,5-dithiazin, 4-methyl-2,6-diisopropyl-1,3,5-dithiazin, og 2,4,6-triisopropyl-dihydro-1,3,5-dithiazin

 

 

EFSA«

6)

Rækken vedrørende FL-nr. 15.079 affattes således:

»15.079

2-isobutyldihydro-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazin

101517-87-7

 

 

Mindst 64 % 2-isobutyl-4,6-dimethyl og 18 % 4-isopropyl-2,6-dimethyl; sekundære bestanddele: mindst 13 % 2,4,6-trimethyl-1,3,5-dithiazin; 2,4-diisobutyl-6-methyl-1,3,5-dithiazin; 2,6-dimethyl-4-butyldihydro-1,3,5-dithiazin; substitueret 1,3,5-thiadiazin

 

 

EFSA«

7)

Rækken vedrørende FL-nr. 15.109 affattes således:

»15.109

2,4,6-trimethyldihydro-1,3,5(4H)-dithiazin

638-17-5

1049

11649

 

 

 

EFSA«

8)

Rækken vedrørende FL-nr. 15.113 affattes således:

»15.113

5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazin

74595-94-1

1048

 

 

 

 

EFSA«

9)

Rækken vedrørende FL-nr. 16.090 affattes således:

»16.090

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-acrylamid

69444-90-2

1777

 

 

 

 

EFSA«

10)

Rækken vedrørende FL-nr. 16.111 affattes således:

»16.111

glycin, N-[[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, ethylester

68489-14-5

1776

 

 

 

 

EFSA«

11)

Rækken vedrørende FL-nr. 17.038 affattes således:

»17.038

gamma-glutamylvalylglycin

38837-70-6

2123

 

Mindre end 0,7 % 5-oxo-L-prolyl-L-valylglycin og L-alfa-glutamyl-L-valylglycin og mindre end 2,0 % L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valylglycin. Toluen ikke påviselig (påvisningsgrænse: 10 mg/kg)

Restriktioner med hensyn til anvendelse som aromastof:

 

I kategori 1 — højst 50 mg/kg

 

I kategori 2 og 5 — højst 60 mg/kg

 

I kategori 6.3, morgenmadscerealier — højst 160 mg/kg

 

I kategori 7,2 — højst 60 mg/kg

 

I kategori 8 — højst 45 mg/kg

 

I kategori 12 — højst 160 mg/kg

 

I kategori 14.1 — højst 15 mg/kg

 

I kategori 15 — højst 160 mg/kg

 

EFSA«


Top