Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0677

Kommissionens forordning (EU) 2018/677 af 3. maj 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af thaumatin (E 957) som smagsforstærker i visse fødevarekategorier (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2577

OJ L 114, 4.5.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/677/oj

4.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/677

af 3. maj 2018

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af thaumatin (E 957) som smagsforstærker i visse fødevarekategorier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

I henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er thaumatin (E 957) godkendt til anvendelse i Unionen som fødevaretilsætningsstof i forskellige fødevarekategorier og ved specifikke anvendelsesniveauer.

(4)

Der blev den 12. november 2014 indgivet en ansøgning om udvidelse af anvendelsen af thaumatin (E 957) som smagsforstærker til adskillige fødevarekategorier ved specifikke anvendelsesniveauer. Kommissionen gjorde ansøgningen tilgængelig for medlemsstaterne, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

Thaumatin blev i 1984 (3) og 1988 (4) evalueret af Den Europæiske Unions Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (i det følgende benævnt »SCF«). Thaumatin blev vurderet til at være acceptabelt til anvendelse, og det acceptable daglige indtag (ADI) blev fastsat til »ikke specificeret«. I sidstnævnte evaluering blev det også bemærket, at thaumatin som et protein fordøjes til almindelige fødevarekomponenter.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(7)

Autoriteten afgav den 13. november 2015 en videnskabelig udtalelse (5) om sikkerheden af de foreslåede udvidelser af anvendelser af og anvendelsesniveauer for thaumatin (E 957) som fødevaretilsætningsstof. Med henblik på at afgive en sådan udtalelse besluttede autoriteten, at en sammenligning af den eksponering, som de gældende anvendelser og anvendelsesniveauer medførte, med den eksponering, som de yderligere foreslåede anvendelser ville medføre, ville være tilstrækkelig til at adressere sikkerheden af thaumatin.

(8)

Den anslåede eksponering ved både de allerede godkendte og de foreslåede anvendelser af og anvendelsesniveauer for thaumatin førte til middelindtag fra 0,03 til 0,10 mg kropsvægt pr. dag hos ældre og på op til 0,13 til 0,34 mg/kg pr. dag hos børn. Højniveaueksponeringen lå på 0,13 til 0,32 mg/kg kropsvægt hos unge og på op til 0,09 til 1,10 mg/kg hos voksne. Dette anses for at være en mindre eksponering af forbrugeren og giver derfor ikke anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(9)

Autoriteten konkluderede på grundlag af de foreliggende toksikologiske evalueringer, at den foreslåede udvidelse af anvendelserne og de foreslåede ændringer af anvendelsesniveauerne ikke ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(10)

Selv om autoriteten beregnede eksponeringen for thaumatin (E 957) ved anvendelse af de gældende maksimale anvendelsesniveauer og udvidelsen af anvendelser og anvendelsesniveauer som foreslået af ansøgeren, bør anvendelsen af thaumatin (E 957) som smagsforstærker begrænses til fødevarekategorier, for hvilke der er et teknologisk begrundet behov, der ikke kan opfyldes ved hjælp af andre økonomisk og teknologisk mulige midler, og i hvilke anvendelsen af stoffet ikke vil vildlede forbrugeren.

(11)

Anvendelsen af thaumatin (E 957) som smagsforstærker forbedrer de organoleptiske egenskaber ved krydrede fødevarer. Thaumatin kan forstærke den umami- og kryddersmag, der allerede er til stede i saucer og snacks, og herigennem gøre fødevarer mere appetitvækkende for mennesker.

(12)

Det bør derfor tillades at anvende thaumatin (E 957) som smagsforstærker i produkter i fødevarekategori 12.6, »Saucer«, og 15.1, »Snacks på basis af kartofler, cerealier, mel eller stivelse«, ved en maksimumsværdi på 5 mg/kg i hver fødevarekategori.

(13)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Reports of the Scientific Committee for Food concerning sweeteners (udtalelse afgivet af SCF den 14. september 1984). Foreligger online: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food on Sweeteners (21st series). Udtalelse afgivet den 11. december 1987 og den 10. november 1988 og vedtaget den 10. november 1988. Foreligger online: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf.

(5)  EFSA Journal 2015;13(11):4290.


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I fødevarekategori 12.6, »Saucer«, indsættes følgende række efter rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 955:

 

»E 957

Thaumatin

5

 

Kun som smagsforstærker«

2)

I fødevarekategori 15.1, »Snacks på basis af kartofler, cerealier, mel eller stivelse«, indsættes følgende række efter rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 955:

 

»E 957

Thaumatin

5

 

Kun som smagsforstærker«


Top