Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0676

Kommissionens forordning (EU) 2018/676 af 3. maj 2018 om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2565

OJ L 114, 4.5.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/676/oj

4.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/676

af 3. maj 2018

om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 6, og artikel 84, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er en fejl i del I, afsnit C, punkt 2.5.1.2, nr. i), i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 (2), hvori de specifikke principper, som der skal tages hensyn til i beslutningsprocessen for så vidt angår koncentrationen af aktivstoffet og af de relevante metabolitter, nedbrydningsprodukter eller reaktionsprodukter i grundvand, er fastsat.

(2)

Fejlen opstod, da visse bestemmelser i Rådets nu ophævede direktiv 91/414/EØF (3) i henhold til artikel 84, litra d), i forordning (EF) nr. 1107/2009 blev indarbejdet i forordning (EU) nr. 546/2011.

(3)

I bilaget til Rådets direktiv 91/414/EØF blev der henvist til Rådets direktiv 80/778/EØF (4) om kvaliteten af drikkevand til mennesker, der efterfølgende blev ophævet og erstattet af Rådets direktiv 98/83/EF (5) om kvaliteten af drikkevand til mennesker. I forordning (EU) nr. 546/2011 bør der derfor henvises til Rådets direktiv 98/83/EF og ikke til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF (6), der vedrører beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse.

(4)

Forordning (EU) nr. 546/2011 bør derfor berigtiges.

(5)

For at sikre, at de korrekte kriterier for hensigtsmæssig gennemførelse af de ensartede principper også anvendes i igangværende vurderingsprocedurer, bør berigtigelsen finde anvendelse snarest muligt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 546/2011 berigtiges som følger:

 

Del I, afsnit C, punkt 2.5.1.2, nr. i), i bilaget affattes således:

»i)

den maksimalt tilladelige koncentration, der er fastsat ved Rådets direktiv 98/83/EF (*1), eller

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 546/2011 af 10. juni 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 155 af 11.6.2011, s. 127).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11).

(5)  Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19).

(*1)  Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).«


Top