Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0674

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/674 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje og LNG-tankstationer til søtransport og om ændring af direktivet for så vidt angår tilslutningsanordninger til motorkøretøjer til tankning af gasformigt brint (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7348

OJ L 114, 4.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/674/oj

4.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/674

af 17. november 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje og LNG-tankstationer til søtransport og om ændring af direktivet for så vidt angår tilslutningsanordninger til motorkøretøjer til tankning af gasformigt brint

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (1), særlig artikel 4, stk. 14, artikel 5, stk. 3 og artikel 6, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens standardiseringsarbejde har til formål at sikre, at tekniske specifikationer for ladestanderes og tankstationers interoperabilitet fastsættes i europæiske eller internationale standarder ved at identificere de nødvendige tekniske specifikationer under hensyntagen til eksisterende europæiske eller internationale standardiseringsaktiviteter.

(2)

I medfør af artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (2) har Kommissionen anmodet (3) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) om at udvikle og vedtage relevante europæiske standarder (EN), eller at ændre eksisterende europæiske standarder for: elforsyning til vej- og søtransport samt sejlads på indre vandveje, brintforsyning til vejtransport, naturgasforsyning, herunder biomethan, til vej- og søtransport, samt sejlads på indre vandveje.

(3)

De standarder, der er udviklet af CEN og Cenelec, er blevet accepteret af den europæiske industri for at sikre en EU-dækkende mobilitet med køretøjer og fartøjer, som benytter forskellige brændstoffer.

(4)

Ved brev af 13. juli 2017 underrettede CEN og Cenelec Kommissionen om de standarder, der skal anvendes for offentligt tilgængelige vekselstrømsladestandere til motorkøretøjer i klasse L.

(5)

Standarden EN ISO 17268 »Tilslutningsanordninger på køretøjer til påfyldning af gasformigt brint« blev vedtaget af CEN og Cenelec i juli 2016 og offentliggjort i november 2016.

(6)

Standarden EN ISO 20519 »Skibs- og marineteknologi — Specifikation for bunkring af LNG-drevne fartøjer« blev vedtaget af CEN og Cenelec og offentliggjort i februar 2017.

(7)

Inden da var standarden EN 15869-2 »Skibe til indre vandveje — Elektrisk forbindelse til land, 3-faset strøm 400 V, op til 63 A, 50 Hz — Del 2: Enhed på land, sikkerhedskrav« allerede blevet vedtaget i december 2009 og offentliggjort i februar 2010.

(8)

Ekspertgruppen »forummet for bæredygtig transport« blev hørt og rådgav om de standarder, der er genstand for denne delegerede retsakt.

(9)

Kommissionen bør supplere og ændre direktiv 2014/94/EU med referencerne til de europæiske standarder, der er udviklet af CEN og Cenelec.

(10)

Når nye tekniske specifikationer indeholdt i bilag II til direktiv 2014/94/EU skal fastsættes, ajourføres eller suppleres ved delegerede retsakter, gælder en overgangsperiode på 24 måneder. Datoerne for offentliggørelse af standarder blev aftalt efter drøftelse med CEN-Cenelec og under hensyntagen til tidspunktet, hvor nye tankstationer og ladestandere bliver tilgængelige, som fastlagt i direktiv 2014/94/EU, modenhedsgraden af de relevante teknologier og det aktuelle arbejde i internationale standardiseringsorganisationer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Offentligt tilgængelige vekselstrømsladestandere med en kapacitet på op til 3,7 kilovoltampere (kVA), der er reserveret til elektriske køretøjer i klasse L, bør af interoperabilitetshensyn være udstyret med mindst én af følgende:

a)

type 3a-stikkontakter og ladestik, jf. standard EN 62196-2, (til type 3-opladning)

b)

stikkontakter og ladestik i overensstemmelse med IEC 60884 (til type 1- og 2-opladning).

Offentligt tilgængelige vekselstrømsladestandere med en kapacitet på over 3,7 kVA, der er reserveret til elektriske køretøjer i klasse L, bør af interoperabilitetshensyn være udstyret mindst type 2-stikkontakter eller ladestik som beskrevet i standard 62196-2.

Artikel 2

Elforsyningen fra land til fartøjer på indre vandveje skal overholde standarden EN 15869-2 »Skibe til indre vandveje — Elektrisk forbindelse til land, 3-faset strøm 400 V, op til 63 A, 50 Hz — Del 2: Enhed på land, sikkerhedskrav«.

Artikel 3

LNG-tankstationer til fartøjer til transport på indre vandveje eller søgående skibe, som ikke er omfattet af den internationale kode for konstruktion af og udstyr på skibe til bulktransport af flydende gasser (ICG-koden), skal opfylde kravene i standarden EN ISO 20519.

Artikel 4

I bilag II til direktiv 2014/94/EU affattes punkt 2.4 således:

»2.4.

Tilslutningsanordninger til optankning af motorkøretøjer med gasformigt brint skal opfylde ISO-standard 17268 »Tilslutningsanordninger på motorkøretøjer til påfyldning af gasformigt brint«.«

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder fra den 24. maj 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 1330 af 12. marts 2015 om en standardiseringsanmodning til de europæiske standardiseringsorganisationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 med henblik på at arbejde udkast til europæiske standarder for infrastrukturer til alternative brændstoffer.


Top