Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0646

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2018/646 af 18. april 2018 om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF (EØS-relevant tekst. )

OJ L 112, 2.5.2018, p. 42–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj

2.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/42


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/646

af 18. april 2018

om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 165 og 166,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Personer, der leder efter beskæftigelse eller skal træffe beslutninger om læring, studier eller arbejde, har brug for adgang til oplysninger og vejledning om, hvilke muligheder der findes, om hvordan de skal vurdere deres færdigheder, og om hvordan de kan præsentere information om deres færdigheder og kvalifikationer.

(2)

Forskelle i definitioner, dokumentformater, sprog, samt metoder til vurdering og validering, indebærer alle betydelige udfordringer for personer, arbejdsgivere, kompetente myndigheder og organer. Disse udfordringer opstår primært, når personer flytter mellem lande, herunder tredjelande, men også når de leder efter et nyt job eller deltager i læring og karriereplanlægning. Det er vigtigt med klare og vidt udbredte oplysninger, en fælles forståelse og bedre gennemsigtighed af færdigheder og kvalifikationer for at overvinde sådanne udfordringer.

(3)

Den nye dagsorden for færdigheder i Europa, som Kommissionen vedtog den 10. juni 2016, opfordrer medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet og andre aktører til at samarbejde om ti tiltag til at forbedre kvaliteten og relevansen af udviklingen af færdigheder, gøre færdigheder mere synlige og sammenlignelige og forbedre viden om færdigheder og navnlig udvekslingen af samme for at sikre bedre karrierevalg. En revision af Europass-rammen blev foreslået som et af de ti tiltag, der kan bane en vigtig vej for at nå og støtte disse mål.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF (3) fastsatte en ramme med henblik på at overvinde udfordringerne med hensyn til jobsøgning, deltagelse i læring og karriereplanlægning. Formålet med denne beslutning var at sikre større gennemsigtighed for så vidt angår kvalifikationer og kompetencer ved oprettelse af en mappe af dokumenter, kaldet »Europass«, som personer kan anvende på frivillig basis. Ved denne beslutning blev der også oprettet nationale organer, kaldet nationale Europass-centre, med henblik på gennemførelse af Europass-rammen.

(5)

For at opnå sit hovedmål er Europass-rammen målrettet mod værktøjer til dokumentation af færdigheder og kvalifikationer. Disse værktøjer har vundet stor udbredelse via det internetbaseret informationssystem for Europass.

(6)

De nationale Europass-centre støtter brugerne og fremmer dokumentationen af færdigheder og kvalifikationer. Euroguidance-netværket, som fremmer den europæiske dimension i vejledning og leverer oplysninger af høj kvalitet om livslang vejledning og tværnational mobilitet i læringsøjemed, har også bidraget til udviklingen af oplysningskampagner om Unionens værktøjer vedrørende færdigheder og kvalifikationer. De nationale koordinationspunkter for den europæiske referenceramme for kvalifikationer støtter de nationale myndigheder i etableringen af henvisninger fra nationale kvalifikationsrammer eller -systemer til den europæiske referenceramme for kvalifikationer (»EQF«) og fokuserer på at bringe EQF tættere på enkeltpersoner og organisationer. Der bør sikres støtte til, og en bedre samordning af, disse nationale tjenester for at øge deres indvirkning, alt imens de nationale systemers forskellighed respekteres.

(7)

I sin rapport af 19. december 2013 til Europa-Parlamentet og Rådet om evalueringen af Europass konkluderede Kommissionen, at de nationale Europass-centres mission om at øge kendskabet til Europass og formidle de nødvendige oplysninger til interesserede parter var en tilfredsstillende model for gennemførelsen af Europass. Kommissionen konkluderede imidlertid endvidere, at de fleste Europass-værktøjer stadig ikke nåede ud til alle potentielle brugere og var ulige fordelt på geografiske områder og aldersgrupper, og at en bedre koordinering og integrering af tjenester til støtte for vejledning og mobilitet inden for Europass-rammen ville gøre det muligt at nå ud til flere potentielle brugere.

(8)

Undersøgelser viser, at Europass anvendes af socialgrupper med høje digitale færdigheder, mens mindre gunstigt stillede grupper, såsom personer med en lavere uddannelse, ældre eller langtidsarbejdsløse, ofte ikke er bevidste om Europass og dets værktøjer og derfor ikke kan drage fordel af det.

(9)

Europass-mappen er ét af en række værktøjer og instrumenter, der er blevet indført på EU-plan for at forbedre gennemsigtigheden og forståelsen af færdigheder og kvalifikationer.

(10)

Europass-mappen består af fem dokumentmodeller. Modellen for Europass-CV'et giver personer mulighed for at opstille deres CV'er ved brug af et standardformat. Siden Europass-CV'et først blev etableret i 2004, er der blevet oprettet over 100 mio. Europass-CV'er online. Med to modeller for kvalifikationstillæg, nemlig Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser, kan der gives oplysninger om indholdet og læringsresultaterne af en kvalifikation og om uddannelsessystemet i det land, der har udstedt kvalifikationen. Europass-sprogpasset bruges til at beskrive sproglige færdigheder. I Europass-mobilitetsmodellen beskrives færdigheder, der er opnået i udlandet i forbindelse med mobilitetserfaringer i lærings- eller arbejdssammenhæng.

(11)

I Rådets henstilling af 22. maj 2017 (4) fastlægges en fælles referenceramme med henblik på at hjælpe enkeltpersoner og organisationer med at sammenligne forskellige kvalifikationssystemer og niveauerne af kvalifikationer fra nævnte systemer.

(12)

I Rådets henstilling af 20. december 2012 (5) blev medlemsstaterne opfordret til senest i 2018, i overensstemmelse med nationale omstændigheder og særlige forhold, og som de anser for passende, at have indført ordninger for validering af ikkeformel og uformel læring, der sætter den enkelte i stand til at få valideret deres viden, færdigheder og kompetencer, som er opnået igennem ikkeformel og uformel læring, og få anerkendt disse kvalifikationer helt, eller eventuelt delvist.

(13)

I Rådets resolution af 28. maj 2004 om styrkelse af politikker, systemer og praksis inden for livslang vejledning præciseres de centrale mål for en politik for livslang vejledning for alle Unionens borgere. I Rådets resolution af 21. november 2008 (6) fremhæves betydningen af vejledning for livslang læring.

(14)

Learning Opportunities and Qualifications in Europe-portalen giver adgang til oplysninger om læringsmuligheder og kvalifikationer, der tilbydes i andre uddannelsessystemer i Europa, og om sammenligningen af nationale kvalifikationsrammer, der er foretaget ved hjælp af EQF.

(15)

»EU Skills Panorama« giver oplysninger om færdigheder for forskellige erhverv og specifikke brancher, herunder efterspørgsel og udbud på nationalt plan.

(16)

Analysen af ledige job og af andre arbejdsmarkedstendenser er en anerkendt måde til at tilvejebringe viden om færdigheder med henblik på at forstå problemerne med færdighedskløfter og -mangler og med misforhold mellem kvalifikationer og behov.

(17)

Den flersprogede klassificering af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (»ESCO«), som er udviklet og løbende ajourføres af Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstater og interessenter, har til formål at fremme gennemsigtigheden af færdigheder og kvalifikationer med henblik på uddannelses- samt arbejdsrelaterede formål. Efter tilstrækkelig testning og under behørig hensyntagen til medlemsstaternes holdning kunne ESCO anvendes af Kommissionen inden for Europass-rammen; medlemsstaternes brug af ESCO sker på frivillig basis efter testning og evaluering foretaget af medlemsstaterne.

(18)

Det Europæiske Arbejdsformidlingsnet (Eures), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 (7), er et samarbejdsnet for udveksling af information og fremme af interaktion mellem jobsøgende og arbejdsgivere. Det giver gratis assistance til jobsøgende, som ønsker at flytte til et andet land, og hjælper arbejdsgivere, der ønsker at rekruttere arbejdstagere fra andre lande. Synergier og samarbejde mellem Europass og Eures portalerne kunne styrke begge tjenesters virkning.

(19)

Arbejdsmarkedsprocesser, som f.eks. offentliggørelse af jobopslag, jobansøgninger, færdighedsvurderinger og rekruttering, håndteres i stigende grad online gennem værktøjer, der udnytter sociale medier, big data og andre teknologier. Udvælgelse af kandidater forvaltes ved brug af værktøjer og processer, der indhenter oplysninger om færdigheder og kvalifikationer opnået i formelle, ikkeformelle og uformelle sammenhænge.

(20)

Formel, ikkeformel og uformel læring finder nu også sted i nye former og sammenhænge og tilbydes af forskellige udbydere, især ved brug af digitale teknologier og platforme, fjernundervisning, e-læring, peer-to-peer-læring, omfattende åbne kurser på nettet og åbne uddannelsesressourcer. Færdigheder, erfaringer og læringsresultater anerkendes endvidere i forskellige former som f.eks. »Digital Open Badges«. Digitale teknologier anvendes også i forbindelse med færdigheder, der er opnået via ikkeformel læring, såsom ungdomsarbejde og frivilligt arbejde.

(21)

I denne afgørelse forstås færdigheder i bred forstand og dækker, hvad en person ved, forstår og kan gøre. Færdigheder henviser til forskellige typer af læringsresultater, herunder viden og kompetencer samt evnen til at anvende viden og knowhow til at udføre opgaver og løse problemer. Foruden den anerkendte vigtighed af faglige færdigheder er der en anerkendelse af, at tværgående eller bløde færdigheder, såsom kritisk tænkning, teamwork, problemløsning og kreativitet, digitale eller sproglige færdigheder, i stigende grad er afgørende og grundlæggende forudsætninger for personlig og faglig tilfredsstillelse og kan anvendes inden for forskellige områder. Personer kunne drage fordel af værktøjer til og vejledning i, hvordan de vurderer og beskriver disse og andre færdigheder.

(22)

Traditionelt har enkeltpersoner præsenteret oplysninger om deres opnåede færdigheder og kvalifikationer i et CV og i tilknyttede dokumenter, som f.eks. erhvervsuddannelsesbeviser eller eksamensbeviser. Nye værktøjer er nu tilgængelige, der kan gøre det lettere at præsentere færdigheder og kvalifikationer ved brug af forskellige onlineformater og digitale formater. De nye værktøjer kan også understøtte enkeltpersoners egen vurdering af deres færdigheder opnået i forskellige sammenhænge.

(23)

Europass-rammen bør imødekomme nuværende og fremtidige behov. Brugere har behov for værktøjer til at dokumentere deres færdigheder og kvalifikationer. Desuden kan værktøjer til vurdering af færdigheder og egenvurdering af færdigheder samt adgang til relevante oplysninger, herunder oplysninger om valideringsmuligheder og vejledning, være nyttig til at træffe beslutninger om beskæftigelses- og læringsmuligheder.

(24)

EU-værktøjer vedrørende færdigheder og kvalifikationer bør tilpasse sig skiftende praksis og teknologiske fremskridt for at sikre, at de forbliver relevante og nyttige for brugerne. Dette bør opnås ved bl.a. at skabe innovative elementer, såsom interaktive værktøjer, redigering og udformning af dokumenter, ved at søge at sikre mere omfattende, effektive og virkningsfulde værktøjer og forenkling samt forøget teknisk interoperabilitet og flere synergier mellem tilknyttede værktøjer, herunder dem, der er udviklet af tredjemand, og ved at tage hensyn til de særlige behov for personer med handicap. Derudover kunne autentifikationsforanstaltninger bruges til at understøtte verificeringen af digitale dokumenter om færdigheder og kvalifikationer.

(25)

Europass-rammen oprettet ved beslutning nr. 2241/2004/EF bør derfor afløses af en ny ramme, som imødekommer nye behov.

(26)

Den nye Europass-ramme bør opfylde behovene og forventningerne hos alle individuelle slutbrugere såsom lærende, jobsøgende, herunder arbejdsløse og arbejdstagere, samt andre relevante aktører som f.eks. arbejdsgivere (navnlig små og mellemstore virksomheder), handelskamre, civilsamfundsorganisationer, frivillige, vejledere, offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesudbydere, ungdomsorganisationer, udbydere af ungdomsarbejde, ansvarlige nationale myndigheder og politiske beslutningstagere. Den bør også tage hensyn til behovene hos tredjelandsstatsborgere, som ankommer til eller opholder sig i Unionen, for at støtte deres integration.

(27)

Europass-rammen bør videreudvikles, så det bliver muligt at beskrive forskellige former for læring og færdigheder og særligt dem, som erhverves gennem ikkeformel og uformel læring.

(28)

Europass-rammen bør udvikles gennem en brugercentreret tilgang baseret på feedback og gennem identificering af krav, herunder gennem undersøgelser og tests, med særlig vægt på nuværende og fremtidige behov hos Europass-målgrupper. Europass-elementerne bør navnlig afspejle medlemsstaternes og Unionens tilsagn om at sikre, at personer med handicap har lige adgang til arbejdsmarkedet og til informations- og kommunikationsteknologier og -systemer. Europass-værktøjer bør være opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste, således at de derved bliver mere tilgængelige for brugerne, navnlig personer med handicap.

(29)

Opdateringer og ændringer af Europass-rammen bør foretages i samarbejde med relevante interessenter såsom arbejdsformidlinger, vejledere, uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedets parter såsom fagforeninger og arbejdsgiverforeninger og i fuld respekt for det igangværende politiske samarbejde som f.eks. Bologna-processen om det europæiske område for videregående uddannelse. Konstruktivt samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte parter er af afgørende betydning for en vellykket udvikling og gennemførelse af Europass-rammen.

(30)

Relevant EU-ret om beskyttelse af personoplysninger og nationale gennemførelsesforanstaltninger bør finde anvendelse på behandlingen af personoplysninger, der opbevares og behandles i medfør af nærværende afgørelse. Brugerne bør have mulighed for at begrænse adgangen til deres personoplysninger.

(31)

Deltagelse i rammen bør stå åben for lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og som ikke er medlemmer af den Europæiske Union, tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande for tiltrædelse til Unionen, jf. deres mangeårige interesse for og samarbejde med Unionen på dette område. Deltagelse bør være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de retsakter, der regulerer forholdet mellem Unionen og disse lande. Oplysninger om færdigheder og kvalifikationer, der gives gennem Europass-rammen, bør komme fra flere lande og uddannelsessystemer end de deltagende lande og afspejle migration fra og til andre dele af verden.

(32)

Kommissionen bør sikre en sammenhængende gennemførelse og overvågning af denne afgørelse gennem en rådgivende Europass-gruppe sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og relevante interessenter. Den rådgivende gruppe bør navnlig udvikle en strategisk tilgang til gennemførelsen og den fremtidige udvikling af Europass og rådgive om udviklingen af webbaserede værktøjer, bl.a. gennem testning, og om oplysninger der gives gennem Europass-onlineplatformen, i samarbejde med andre grupper, hvor det er relevant.

(33)

Samfinansiering til gennemførelsen af denne afgørelse tilvejebringes bl.a. gennem EU-programmet Erasmus+, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 (8). Det udvalg, der blev nedsat i henhold til denne forordning, er involveret i strategiske drøftelser om fremskridtene med gennemførelsen af Europass og om den fremtidige udvikling.

(34)

Målet for denne afgørelse, nemlig oprettelse af en omfattende og interoperabel ramme for værktøjer og oplysninger, navnlig til tværnationale beskæftigelses- og læringsmobilitetformål, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af virkningerne af denne foranstaltning bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(35)

Som hovedregel bør medlemsstaternes forpligtelser og administrative og finansielle byrder være afbalancerede med hensyn til omkostninger og fordele.

(36)

De aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af denne afgørelse, bør understøttes af EU-agenturernes ekspertise, navnlig Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, inden for deres kompetenceområder.

(37)

Beslutning nr. 2241/2004/EF bør derfor ophæves, uden at dette berører gyldigheden af tidligere udstedte Europass-dokumenter eller deres status. Alle etablerede Europass-dokumentmodeller bør bibeholdes inden for den nye ramme, indtil de nødvendige ændringer eller opdateringer er foretaget i overensstemmelse med denne afgørelse. For at sikre en smidig overgang til Europass-onlineplatformen bør det internetbaserede Europass-informationssystem, der blev indført ved beslutning nr. 2241/2004/EF, fortsat være i drift, indtil Europass-onlineplatformen er oprettet og bliver operationel —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne afgørelse oprettes en europæisk ramme som skal støtte gennemsigtigheden og forståelsen af færdigheder og kvalifikationer, der er opnået i formelle, ikkeformelle og uformelle sammenhænge, herunder gennem praktisk erfaring, mobilitet og frivilligt arbejde (»Europass«).

2.   Europass består af webbaserede værktøjer og relevante tilgængelige oplysninger, herunder oplysninger til støtte for den europæiske dimension af vejledning leveret gennem en onlineplatform og støttes af de nationale tjenester, som har til formål at hjælpe brugerne til bedre at formidle og præsentere færdigheder og kvalifikationer og at sammenligne kvalifikationer.

3.   Europass er rettet mod:

a)

individuelle slutbrugere, f.eks. lærende, jobsøgende, arbejdstagere og frivillige samt

b)

relevante interessenter såsom uddannelsesudbydere, vejledere, arbejdsgivere, offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter, udbydere af ungdomsarbejde, ungdomsorganisationer og politiske beslutningstagere.

4.   Anvendelsen af Europass er frivillig og indebærer ingen forpligtelser eller rettigheder ud over dem, der er fastlagt i denne afgørelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »tillæg til erhvervsuddannelsesbevis«: et dokument, der er knyttet til et erhvervsuddannelsesbevis eller erhvervscertifikat og udstedt af de kompetente myndigheder eller organer med henblik på at gøre det lettere for tredjemand — navnlig i et andet land — at forstå de læringsresultater, som indehaveren af kvalifikationen har opnået, såvel som arten, niveauet, konteksten, indholdet og status af den gennemførte uddannelse samt erhvervede færdigheder

b)   »tillæg til eksamensbevis«: et dokument, der er knyttet til et eksamensbevis fra en videregående uddannelsesinstitution og udstedt af de kompetente myndigheder eller organer med henblik på at gøre det lettere for tredjemand — navnlig i et andet land — at forstå de læringsresultater, som indehaveren af kvalifikationen har opnået, samt arten, niveauet, konteksten, indholdet og status af den gennemførte uddannelse samt erhvervede færdigheder

c)   »Europass-tillægsdokumenter«: et sæt dokumenter, såsom tillæg til eksamensbevis og tillæg til erhvervsuddannelsesbevis, der er udstedt af de kompetente myndigheder eller organer

d)   »vejledning«: en kontinuerlig proces, der sætter personer i stand til at identificere deres evner, færdigheder og interesser, til, gennem en række individuelle og kollektive aktiviteter at træffe uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesmæssige beslutninger og til at forvalte deres individuelle livsforløb med hensyn til læring, arbejde og andre sammenhænge, hvor disse kapaciteter og færdigheder tilegnes eller bruges

e)   »den europæiske dimension i vejledning«: samarbejde og støtte på EU-plan til at styrke politikker, systemer og praksis for vejledning inden for Unionen

f)   »kvalifikation«: et formelt anerkendt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed eller et kompetent organ fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til fastlagte standarder

g)   »færdighedsvurdering«: den proces eller metode, der anvendes til at evaluere, måle og i sidste ende beskrive, via egenvurdering eller vurdering certificeret af tredjepart eller begge dele, enkeltpersoners færdigheder, som er opnået i formelle, ikkeformelle eller uformelle sammenhænge

h)   »egenvurdering af færdigheder«: processen af enkeltpersoners systematiske overvejelser om deres færdigheder gennem henvisning til en anerkendt beskrivelse af kvalifikationer

i)   »viden om færdigheder«: tilgængelig kvantitativ eller kvalitativ analyse af aggregerede data om færdigheder fra eksisterende kilder med hensyn til arbejdsmarkedet og af tilsvarende læringsmuligheder i uddannelsessystemet, hvilket kan bidrage til vejledning og rådgivning, ansættelsesprocesser, valg af uddannelse og karriereveje

j)   »autentificeringstjenester«: tekniske processer, såsom elektroniske signaturer og webstedsautentifikation, der gør det muligt for brugerne at kontrollere oplysninger, såsom deres identitet, gennem Europass

k)   »teknisk interoperabilitet«: informations- og kommunikationsteknologisystemers evne til at interagere med henblik på at muliggøre udveksling af oplysninger, som opnås efter aftale mellem alle parter og ejerne af oplysningerne

l)   »validering«: den proces, hvorved en kompetent myndighed eller organ bekræfter, at en person har opnået læringsresultater, herunder dem, der er erhvervet i ikkeformelle og uformelle læringssituationer, målt i forhold til en relevant standard, og som består af fire adskilte faser, som er kortlægning, dokumentation, vurdering og certificering af resultaterne af vurderingen i form af en fuld kvalifikation, meritter eller en del af en kvalifikation, alt efter omstændighederne og i overensstemmelse med nationale forhold

m)   »åbne standarder«: tekniske standarder, der er blevet udviklet i en samarbejdsproces og er blevet offentliggjort, således at de frit kan benyttes af alle interesserede parter

n)   »onlineplatform«: en webbaseret applikation, der giver slutbrugere oplysninger og værktøjer og gør det muligt for dem at fuldføre specifikke opgaver på internettet

o)   »personoplysninger«: enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Artikel 3

Onlineplatform

1.   Europass tilvejebringer gennem en onlineplatform webbaserede værktøjer til:

a)

dokumentation og beskrivelse af personlige oplysninger i forskellige formater, herunder CV-modeller

b)

dokumentation og beskrivelse af færdigheder og kvalifikationer, som er opnået gennem arbejds- og læringserfaring, herunder mobilitet og frivilligt arbejde

c)

vurderingen af færdigheder og egenvurdering af færdigheder

d)

dokumentation af læringsresultaterne af kvalifikationer, herunder modeller til Europass-tillæg, som omhandlet i artikel 5.

Brugen af Europass-værktøjer til vurderingen af færdigheder og egenvurdering af færdigheder som omhandlet i litra c) fører ikke direkte til formel anerkendelse eller udstedelse af kvalifikationer.

2.   Europass-onlineplatformen tilvejebringer tilgængelige oplysninger eller link til tilgængelige oplysninger om følgende emner:

a)

læringsmuligheder

b)

kvalifikationer og kvalifikationsrammer eller -systemer

c)

muligheder for validering af ikkeformel og uformel læring

d)

praksis for anerkendelse og relevant lovgivning i forskellige lande, herunder tredjelande

e)

tjenester, der tilbyder vejledning i tværnational læringsmobilitet og karriereplanlægning

f)

viden om færdigheder, der er genereret gennem relevante aktiviteter på EU-plan og af agenturer inden for deres kompetenceområder

g)

oplysninger om færdigheder og kvalifikationer, der kan være relevante for de særlige behov, der gør sig gældende for tredjelandsstatsborgere, som ankommer til eller opholder sig i Unionen på lovlig vis, for at støtte deres integration.

Artikel 4

Hovedprincipper og -elementer

1.   Europass-onlineplatformen og webbaserede værktøjer, herunder deres indhold og funktionalitet, skal være brugervenlige og sikre og stilles gratis til rådighed for alle brugere.

2.   Europass-onlineplatformen og webbaserede værktøjer, herunder deres indhold og funktionalitet, skal være tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de tilgængelighedskrav, der er fastsat i relevant EU-ret.

3.   Webbaserede Europass-værktøjer skal anvende åbne standarder, som skal stilles til rådighed gratis med henblik på genanvendelse af medlemsstaterne og andre interessenter på frivilligt grundlag.

4.   Webbaserede Europass-værktøjer skal henvise til EQF for så vidt angår oplysninger om kvalifikationer, beskrivelser af nationale uddannelsessystemer og andre relevante emneområder, hvor det er relevant og i overensstemmelse med de nationale forhold.

5.   Europass-onlineplatformen kan omfatte en løsning, der giver brugerne mulighed for at lagre persondata, såsom en personlig profil. Unionens databeskyttelsesret gælder for behandlingen af sådanne persondata. Der skal stilles en række muligheder til rådighed for brugerne for at gøre dem i stand til at begrænse adgangen til deres data eller til visse attributter.

6.   Europass understøtter autentifikationstjenester knyttet til digitale dokumenter eller gengivelser af oplysninger om færdigheder og kvalifikationer.

7.   Webbaserede Europass-værktøjer stilles til rådighed på et af EU-institutionernes officielle sprog.

8.   Webbaserede Europass-værktøjer støtter og sikrer teknisk interoperabilitet og synergier med andre relevante instrumenter og tjenester, der tilbydes på EU-plan og, hvor det er relevant, på nationalt plan.

Artikel 5

Europass-tillæg

1.   Europass-tillæg udstedes, i overensstemmelse med modellerne, af de kompetente myndigheder eller organer. Især skal rækkefølgen af de enkelte punkter i modellerne overholdes af hensyn til forståelsen og for at sikre tilvejebringelsen af komplette oplysninger.

2.   De modeller, der er omhandlet i stk. 1, skal udarbejdes og om nødvendigt revideres af Kommissionen i tæt samarbejde og i samråd med medlemsstaterne og andre interessenter såsom Europarådet og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur for at sikre, at tillæggene er relevante og anvendelige.

3.   Alle Europass-tillæg udstedes gratis og, hvor det er muligt, i elektronisk form. Europass-tillæg udstedes på det nationale sprog og, hvor det er muligt, på et andet europæisk sprog.

4.   Europass-tillæg erstatter ikke originale eksamensbeviser eller erhvervsuddannelsesbeviser og indebærer ikke, at det originale eksamensbevis eller erhvervsuddannelsesbevis formelt anerkendes af andre landes kompetente myndigheder eller organer.

Artikel 6

Kommissionens opgaver

1.   Kommissionen skal forvalte Europass-onlineplatformen. I den forbindelse skal Kommissionen:

a)

sikre tilgængeligheden og en høj kvalitet af oplysninger på EU-plan eller links til sådanne tilgængelige oplysninger som omhandlet i artikel 3, stk. 2

b)

udvikle, teste og, når det er nødvendigt, ajourføre Europass-onlineplatformen, herunder åbne standarder, i overensstemmelse med brugernes behov og teknologiske fremskridt samt ændringer på arbejdsmarkedet og i uddannelsesudbuddet

c)

følge og, hvor det er relevant, indarbejde den seneste teknologiske udvikling, der kan forbedre Europass' tilgængelighed for ældre og personer med handicap

d)

sikre, at enhver udvikling eller ajourføring af Europass-onlineplatformen, herunder åbne standarder, bidrager til ensartede oplysninger og viser en klar merværdi

e)

sikre, at alle webbaserede værktøjer, navnlig værktøjer til vurdering og egenvurdering, er grundigt afprøvet og kvalitetssikret og

f)

sikre kvaliteten og overvåge effektiviteten af Europass-onlineplatformen, herunder webbaserede værktøjer, i overensstemmelse med brugernes behov.

2.   Kommissionen skal sikre, at denne beslutning gennemføres effektivt. I den forbindelse skal Kommissionen:

a)

sikre medlemsstaternes aktive deltagelse og inddragelse i den strategiske planlægning, herunder fastsætte og styre strategiske mål, kvalitetssikring og finansiering, og tage behørigt hensyn til deres synspunkter

b)

sikre medlemsstaternes aktive deltagelse og inddragelse i udviklingen, testningen, opdateringen og evalueringen af Europass-onlineplatformen, herunder åbne standarder, og tage behørigt hensyn til deres synspunkter

c)

sikre, at relevante interessenter inddrages på EU-plan i gennemførelsen og evalueringen af denne afgørelse

d)

etablere læringsaktiviteter og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstater og, hvor det er hensigtsmæssigt, facilitere peerrådgivning efter anmodning fra medlemsstater og

e)

sikre, passende PR-, vejlednings- og informationsaktiviteter gennemføres på EU-plan med henblik på at nå ud til relevante brugere og interessenter, herunder personer med handicap.

Artikel 7

Medlemsstaternes opgaver

1.   Hver medlemsstat har ansvaret for at gennemføre denne afgørelse på nationalt plan gennem de relevante nationale tjenester, og uden at dette berører nationale ordninger med hensyn til gennemførelse og tilrettelæggelse. Medlemsstaterne skal i den forbindelse:

a)

koordinere aktiviteterne i forbindelse med gennemførelsen af webbaserede Europass-værktøjer

b)

fremme anvendelsen og styrke bevidstheden om og synligheden af Europass

c)

fremme og tilvejebringe oplysninger om tjenester, der tilbyder vejledning med henblik på tværnational læringsmobilitet og karriereplanlægning, herunder, hvor det er relevant, individuel vejledning

d)

udarbejde oplysninger om læringsmuligheder, kvalifikationer og anerkendelsespraksis på Europass-onlineplatformen, bl.a. via links til relevante websteder på nationalt plan

e)

inddrage interessenter fra alle relevante sektorer og fremme samarbejdet mellem offentlige og private interessenter i de aktiviteter, de er ansvarlige for.

2.   Tilvejebringelsen af oplysninger til Europass-onlineplatform i henhold til artikel 3, stk. 2, må ikke medføre yderligere forpligtelser for medlemsstaterne.

Artikel 8

Databehandling og databeskyttelse

Foranstaltningerne i denne afgørelse gennemføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (10).

Artikel 9

Kontrol og evaluering

1.   Kommissionen aflægger rapport om fremskridtene og den forventede fremtidige udvikling efter vedtagelsen af denne afgørelse for så vidt angår de relevante uddannelses- og beskæftigelsespolitiske rammer.

2.   Senest 23. maj 2023 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om gennemførelsen og virkningen af denne afgørelse.

3.   Evalueringen foretages af et uafhængigt organ på grundlag af kvalitative og kvantitative indikatorer, som fastsættes af Kommissionen i samråd med medlemsstaterne.

Artikel 10

Deltagende lande

1.   Deltagelse i de aktiviteter, der er omhandlet i denne afgørelse, står åben for medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ikke er medlemmer af den Europæiske Union i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

2.   Deltagelse skal også stå åben for tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande for tiltrædelse til Unionen i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med Unionen.

Artikel 11

Finansielle bestemmelser

Gennemførelsen af denne afgørelse på nationalt plan samfinansieres via EU-programmer. De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme.

Artikel 12

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Beslutning nr. 2241/2004/EF ophæves.

2.   Det internetbaserede Europass-informationssystem, der er oprettet ved beslutning nr. 2241/2004/EF, skal fortsat være i drift, indtil Europass-onlineplatformen, der er etableret ved denne beslutning, er oprettet og bliver operationel.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, 18. april 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  EUT C 173 af 31.5.2017, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.3.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 12.4.2018.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6).

(4)  Rådets henstilling af 22. maj 2017 om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 189 af 15.6.2017, s. 15).

(5)  Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

(6)  Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. november 2008, om bedre integration af livslang vejledning i strategierne for livslang læring (EUT C 319 af 13.12.2008, s. 4).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


Top