Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0643

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/643 af 18. april 2018 om statistik over jernbanetransport

OJ L 112, 2.5.2018, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/643/oj

2.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/643

af 18. april 2018

om statistik over jernbanetransport

(omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 (3) er blevet ændret væsentligt flere gange (4). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Jernbaner er en vigtig del af Unionens transportnet.

(3)

Statistikker over transport af gods og passagerer med jernbane er nødvendige for, at Kommissionen kan overvåge og udvikle den fælles transportpolitik samt de transportrelaterede dele af politikkerne vedrørende regionerne og de transeuropæiske net.

(4)

Det er også nødvendigt med statistikker over jernbanesikkerhed for, at Kommissionen kan udarbejde og overvåge Unionens aktiviteter med hensyn til transportsikkerhed. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur indsamler data om ulykker i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (5), for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker.

(5)

Der er også brug for statistikker over jernbanetransport på EU-plan for at udføre de overvågningsopgaver, der er omhandlet i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (6).

(6)

Der bør indsamles statistikker over alle transportformer på EU-plan på grundlag af fælles begreber og standarder med det formål at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem transportformerne.

(7)

Det er vigtigt at undgå dobbeltarbejde og optimere brugen af eksisterende oplysninger, der kan anvendes til statistiske formål. Med henblik herpå og for at give EU-borgerne og andre interessenter lettilgængelige og brugbare oplysninger om sikkerhed ved jernbanetransport og interoperabilitet i jernbanesystemet, herunder jernbaneinfrastrukturen, bør der fastlægges passende samarbejdsaftaler om statistiske aktiviteter mellem Kommissionens tjenestegrene og relevante enheder, også på internationalt plan.

(8)

Der bør ved udarbejdelsen af europæiske statistikker være en balance mellem brugernes behov og den byrde, som pålægges respondenterne.

(9)

I sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om sine erfaringer med anvendelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 henviste Kommissionen til, at udviklingen på længere sigt sandsynligvis vil føre til, at de data, der i forvejen indsamles i henhold til nævnte forordning, udelades eller forenkles, og til, at det er hensigten at afkorte dataindberetningsperioden for årlige data om jernbanepassagerer. Kommissionen bør fortsat med regelmæssige mellemrum fremlægge rapporter om gennemførelsen af nærværende forordning.

(10)

Sameksistensen af offentligt og privat ejede jernbanevirksomheder, som opererer på et kommercielt organiseret jernbanetransportmarked, kræver, at det klart fastlægges, hvilke statistiske oplysninger der skal leveres af alle jernbanevirksomheder og formidles af Eurostat.

(11)

Målet for denne forordning, nemlig fastsættelsen af fælles statistiske standarder, som gør det muligt at producere harmoniserede data, og som bør anvendes i hver medlemsstat under opsyn af de organer og institutioner, der er ansvarlige for udarbejdelse af officielle statistikker, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (7) udgør referencerammen for de bestemmelser, der fastsættes ved denne forordning.

(13)

For at afspejle nye udviklingstendenser i medlemsstaterne og samtidig bibeholde en harmoniseret indsamling af jernbanetransportdata i hele Unionen og for at fastholde den høje kvalitet af de data, der indberettes af medlemsstaterne, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af denne forordning for at tilpasse de tekniske definitioner og indføre yderligere tekniske definitioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (8). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(14)

Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

(15)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke nærmere oplysninger der skal leveres til brug for rapporterne om resultaternes kvalitet og sammenlignelighed, og ordningerne for Kommissionens (Eurostats) formidling af disse resultater. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (9).

(16)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at opstille fælles regler for udarbejdelse af statistikker over jernbanetransport på EU-plan.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning omfatter alle jernbaner i Unionen. Hver medlemsstat indberetter statistiske oplysninger om jernbanetransporten på sit nationale område. Opererer en jernbanevirksomhed i mere end én medlemsstat, skal de nationale myndigheder anmode virksomheden om at indberette særskilte data for hver medlemsstat, hvori den opererer, således at der kan udarbejdes nationale statistikker.

Medlemsstaterne kan undtage følgende jernbanevirksomheder fra denne forordnings anvendelsesområde:

a)

jernbanevirksomheder, som udelukkende eller hovedsagelig opererer inden for industrianlæg og lignende anlæg, herunder havne

b)

jernbanevirksomheder, som hovedsagelig tilvejebringer lokale tjenesteydelser for turister, såsom bevarede historiske dampjernbaner.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

1)   »indberettende land«: den medlemsstat, der indberetter data til Eurostat

2)   »nationale myndigheder«: nationale statistiske kontorer og andre organer, som i de enkelte medlemsstater er ansvarlige for udarbejdelsen af europæiske statistikker

3)   »jernbane«: en kommunikationslinje i form af skinner til fremføring udelukkende af jernbanekøretøjer

4)   »jernbanekøretøj«: mobilt udstyr, der udelukkende kører på skinner, og som enten bevæger sig ved egen kraft (lokomotiver og motorvogne) eller trækkes af et andet køretøj (passagervogne, motorvogne, rejsegodsvogne og godsvogne)

5)   »jernbanevirksomhed«: enhver offentlig eller privat virksomhed, som leverer tjenesteydelser til brug for transport af gods og/eller passagerer med jernbane. Virksomheder, der udelukkende leverer tjenesteydelser til brug for passagertransport med metro, sporvogn og/eller letbane, er ikke omfattet

6)   »godstransport med jernbane«: transport af gods ved hjælp af jernbanekøretøjer mellem på- og aflæsningssted

7)   »passagertransport med jernbane«: transport af passagerer ved hjælp af jernbanekøretøjer mellem på- og afstigningssted. Passagertransport med metro, sporvogn og/eller letbane er ikke omfattet

8)   »metro« (også kaldet »underjordisk jernbane«, »bybane« eller »undergrundsbane«): elektrificeret jernbane til passagertransport med tilstrækkelig kapacitet til at klare en betydelig trafikvolumen og karakteriseret ved særlige kørselsrettigheder, tog med flere vogne, høj hastighed og hurtig acceleration, avanceret signalsystem samt ingen jernbaneoverskæringer for at tillade en høj togfrekvens og høj perronkapacitet. Metroer er også karakteriseret ved tætliggende stationer, hvilket normalt betyder, at de ligger i en indbyrdes afstand på 700-1 200 meter. »Høj hastighed« forstås i forhold til sporvogne og letbane og betyder her ca. 30-40 km/t på kortere afstande og 40-70 km/t på længere afstande

9)   »sporvogn«: skinnekøretøj til passagertransport ad vej med over ni siddepladser (inklusive føreren), der er tilsluttet elektriske forsyningskabler eller drives af en dieselmotor

10)   »letbane«: jernbane til passagertransport, der ofte benytter elektrisk drevne skinnekøretøjer, som fungerer alene eller i korte togstammer på faste dobbeltspor. Der er som regel under 1 200 meter mellem stationerne/stoppene. Sammenlignet med metroen er letbanen af en lettere konstruktion, den er beregnet til en mindre trafikvolumen, og den kører som regel med en lavere hastighed. Det er nogle gange vanskeligt at sondre mellem letbane og sporvogne; sporvogne er som regel ikke adskilt fra den øvrige vejtrafik, mens letbanen kan være adskilt fra andre transportsystemer

11)   »national transport«: jernbanetransport mellem to steder (pålæsnings-/påstigningssted og aflæsnings-/afstigningssted) beliggende i det indberettende land. Denne transport kan omfatte transit gennem et andet land

12)   »international transport«: jernbanetransport mellem et sted (pålæsnings-/påstigningssted eller aflæsnings-/afstigningssted) i det indberettende land og et sted (pålæsnings-/påstigningssted eller aflæsnings-/afstigningssted) i et andet land

13)   »transit«: jernbanetransport via det indberettende land mellem to steder (pålæsnings-/påstigningssted og aflæsnings-/afstigningssted) uden for det indberettende land. Transportaktiviteter, der omfatter pålæsning/påstigning eller aflæsning/afstigning af gods/passagerer ved grænsen til det indberettende land fra/til et andet transportmiddel, betragtes ikke som transit

14)   »togpassager«: enhver person, som foretager en rejse med et jernbanekøretøj, ekskl. togpersonale. Med henblik på ulykkesstatistik omfatter dette også passagerer, der forsøger at stige på eller af et tog i bevægelse

15)   »passagertal«: antal rejser foretaget af togpassagerer, hvor hver rejse defineres som transporten fra på- til afstigningsstedet med eller uden omstigning fra et jernbanekøretøj til et andet. Passagerer, der anvender mere end én jernbanevirksomhed, skal så vidt muligt kun medregnes én gang

16)   »passager-km«: måleenhed svarende til befordringen af én passager med jernbane over en strækning på én kilometer. Kun strækningen på det indberettende lands nationale område skal tages i betragtning

17)   »vægt«: godsmængden i ton (1 000 kg). Den vægt, der skal tages i betragtning, omfatter, ud over vægten af det transporterede gods, også vægten af emballagen og taravægten af containere, veksellad, paller samt vejgodskøretøjer, der transporteres ad jernbane i forbindelse med kombineret transport. For gods, der transporteres af mere end én jernbanevirksomhed, skal vægten så vidt muligt kun medregnes én gang

18)   »ton-km«: måleenhed til måling af godstransport svarende til transport af én ton gods (1 000 kg) med jernbane over en strækning på én kilometer. Kun strækningen på det indberettende lands nationale område skal tages i betragtning

19)   »tog«: et eller flere jernbanekøretøjer, der trækkes af et eller flere lokomotiver eller motorvogne, eller en motorvogn, der kører alene under et bestemt nummer eller en specifik betegnelse fra et fast startpunkt til et fast slutpunkt. Et let køretøj, dvs. et lokomotiv, der kører alene, betragtes ikke som et tog

20)   »tog-km«: måleenhed svarende til et togs bevægelse over en strækning på én kilometer. Den afstand, der anvendes, er så vidt muligt den afstand, der faktisk er tilbagelagt, ellers anvendes jernbanenettets standardafstand mellem start- og slutpunkt. Kun strækningen på det indberettende lands nationale område tages i betragtning

21)   »hel togladning«: enhver ladning bestående af en eller flere vognladninger, som transporteres samtidig af samme afsender på samme station og fremsendes direkte uden ændringer i togets sammensætning til samme modtager på samme bestemmelsesstation

22)   »hel vognladning«: enhver ladning, hvor der anvendes en hel vogn, uanset om lasteevnen udnyttes fuldt ud eller ej

23)   »TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)«: måleenhed, der svarer til en 20 fods ISO-container (længde 6,10 m), og som anvendes til statistisk måling af trafikstrømme eller -kapacitet. En standard 40 fods ISO Serie 1 container svarer til 2 TEU. Veksellad under 20 fod svarer til 0,75 TEU, veksellad mellem 20 og 40 fod svarer til 1,5 TEU, og veksellad over 40 fod svarer til 2,25 TEU.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på ændring af nærværende artikel for at tilpasse de i nærværende artikels stk. 1, nr. 8), 9), 10), 21), 22) og 23), fastsatte tekniske definitioner og for at indføre yderligere tekniske definitioner, når det er nødvendigt for at tage højde for nye udviklinger, som kræver, at der fastlægges en vis teknisk detaljeringsgrad for at sikre harmoniseringen af statistikker.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af disse beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde. Kommissionen skal desuden behørigt begrunde de statistiske aktioner, som disse delegerede retsakter fastsætter, baseret, i det omfang det er relevant, på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 223/2009.

Artikel 4

Indsamling af data

1.   De statistikker, der skal indsamles, er angivet i bilagene til denne forordning. De omfatter følgende typer data:

a)

årlige statistikker over godstransport — detaljeret indberetning (bilag I)

b)

årlige statistikker over passagertransport — detaljeret indberetning (bilag II)

c)

kvartalsvise statistikker over gods- og passagertransport (bilag III)

d)

regionale statistikker over gods- og passagertransport (bilag IV)

e)

statistikker over trafikstrømme på jernbanenettet (bilag V).

2.   Medlemsstaterne indberetter i henhold til bilag I og II data for virksomheder, der har:

a)

en samlet godstransport på mindst 200 000 000 ton-km eller mindst 500 000 ton

b)

en samlet passagertransport på mindst 100 000 000 passager-km.

Indberetning i henhold til bilag I og II er fakultativ for så vidt angår virksomheder, der ligger under de tærskler, der er nævnt i litra a) og b).

3.   Medlemsstaterne indberetter i henhold til bilag VIII de samlede data for virksomheder, der ligger under de i stk. 2 omhandlede tærskler, hvis disse data ikke indberettes i henhold til bilag I og II, således som anført i bilag VIII.

4.   Med henblik på denne forordning klassificeres gods i overensstemmelse med bilag VI. Farligt gods klassificeres desuden i overensstemmelse med bilag VII.

Artikel 5

Datakilder

1.   Medlemsstaterne udpeger en offentlig eller privat organisation til at deltage i indsamlingen af de data, der kræves i henhold til denne forordning.

2.   De nødvendige data kan tilvejebringes ved anvendelse af en eller flere af følgende kilder:

a)

obligatoriske undersøgelser

b)

administrative data, herunder data indsamlet af tilsynsmyndighederne, navnlig jernbanefragtbrevet, hvis et sådant foreligger

c)

statistiske beregningsmetoder

d)

data leveret af brancheorganisationer inden for jernbanesektoren

e)

ad hoc-undersøgelser.

3.   De nationale myndigheder træffer foranstaltninger for at koordinere de anvendte datakilder og sikre kvaliteten af de statistikker, der indberettes til Eurostat.

Artikel 6

Indberetning af statistikker til Eurostat

1.   Medlemsstaterne indberetter de statistikker, der er omhandlet i artikel 4, til Eurostat.

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af ordningerne for indberetning af de statistikker, der er omhandlet i artikel 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.

Artikel 7

Formidling af data

1.   Statistikker baseret på de data, der er angivet i bilag I-V og VIII, formidles af Kommissionen (Eurostat).

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af ordningerne for formidlingen af resultater. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Statistikkernes kvalitet

1.   For at bistå medlemsstaterne med at opretholde kvaliteten af statistikkerne over jernbanetransport udarbejder og offentliggør Eurostat metodologiske anbefalinger. Disse anbefalinger skal tage hensyn til bedste praksis hos de nationale myndigheder, jernbanevirksomhederne og brancheorganisationerne inden for jernbanesektoren.

2.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede data.

3.   Kvaliteten af de statistiske data evalueres af Eurostat. I dette øjemed leverer medlemsstaterne på Eurostats anmodning oplysninger om de metoder, der er anvendt til at udarbejde statistikkerne.

4.   Med henblik på denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal indberettes.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af de nærmere ordninger, strukturen, hyppigheden og de elementer, der skal sammenlignes, for standardkvalitetsrapporterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 11, stk. 2.

Artikel 9

Rapporter om gennemførelse

Senest den 31. december 2020 og hvert fjerde år derefter forelægger Kommissionen efter høring af Udvalget for det Europæiske Statistiske System Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning og om fremtidige udviklinger.

I denne rapport tager Kommissionen hensyn til relevante oplysninger fra medlemsstaterne om kvaliteten af de indberettede data, de anvendte dataindsamlingsmetoder og oplysninger om mulige forbedringer og om brugernes behov.

Rapporten skal navnlig:

a)

vurdere de udarbejdede statistikkers nytteværdi for Unionen, medlemsstaterne og leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger i forhold til omkostningerne ved at udarbejde dem

b)

vurdere kvaliteten af de indberettede data, de anvendte dataindsamlingsmetoder og de udarbejdede statistikkers kvalitet.

Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 13. december 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 3, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 91/2003 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. april 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  Udtalelse af 6.12.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.3.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 12.4.2018.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport (EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1).

(4)  Jf. bilag IX.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (»jernbanesikkerhedsdirektivet«) (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(8)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG I

ÅRLIG STATISTIK OVER GODSTRANSPORT — DETALJERET INDBERETNING

Liste over variabler og måleenheder

Transporteret gods i:

ton

ton-km

Godstogsbevægelser i:

tog-km

Antal transporterede intermodale transportenheder i:

antal

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) (for containere og veksellad)

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert år

Liste over tabeller med opdeling for hver enkelt tabel

Tabel I1: transporteret gods, efter transporttype

Tabel I2: transporteret gods, efter godstype (bilag VI)

Tabel I3: transporteret gods (international trafik og transittrafik) efter pålæsningsland og aflæsningsland

Tabel I4: transporteret gods, efter kategori af farligt gods (bilag VII)

Tabel I5: transporteret gods, efter forsendelsestype (fakultativt)

Tabel I6: transporteret gods i intermodale transportenheder, efter transporttype og transportenhedstype

Tabel I7: antal transporterede intermodale transportenheder med ladning, efter transporttype og efter transportenhedstype

Tabel I8: antal transporterede tomme intermodale transportenheder, efter transporttype og efter transportenhedstype

Tabel I9: godstogsbevægelser

Frist for indberetning af data

Fem måneder efter referenceperiodens slutning

Første referenceperiode for så vidt angår tabel I1, I2 og I3

2003

Første referenceperiode for så vidt angår tabel I4, I5, I6, I7, I8 og I9

2004

Anmærkninger

1.

Transporttype opdeles således:

national

international-indgående

international-udgående

transit

2.

Forsendelsestype kan opdeles således:

fulde togladninger

fulde vognladninger

andet

3.

Transportenhedstype opdeles således:

containere og veksellad

sættevogne (ikke-ledsagede)

vejkøretøjer (ledsagede)

4.

For så vidt angår tabel I3 kan Eurostat og medlemsstaterne fastlægge ordninger til at lette konsolideringen af data, der stammer fra virksomheder i andre medlemsstater, med henblik på at sikre kohærensen mellem disse data.

5.

For så vidt angår tabel I4 skal medlemsstaterne angive, hvilke kategorier trafik der eventuelt ikke er medregnet i dataene.

6.

For så vidt angår tabel I2-I8, hvor der ikke foreligger fuldstændige oplysninger om transittransport, skal medlemsstaterne indberette alle disponible data.


BILAG II

ÅRLIGE STATISTIKKER OVER PASSAGERTRANSPORT — DETALJERET INDBERETNING

Liste over variabler og måleenheder

Transporterede passagerer i:

antal passagerer

passager-km

Passagertogsbevægelser i:

tog-km

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert år

Liste over tabeller med opdeling for hver enkelt tabel

Tabel II1: transporterede passagerer, efter transporttype

Tabel II2: internationale transporterede passagerer, efter indstigningsland og efter udstigningsland

Tabel II3: passagertogsbevægelser

Frist for indberetning af data

Otte måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2016

Anmærkninger

1.

Transporttype opdeles således:

national

international

2.

For så vidt angår tabel II1 og II2 skal medlemsstaterne indberette data, der omfatter oplysninger fra billetsalget uden for det indberettende land. Disse oplysninger kan fås enten direkte fra de nationale myndigheder i andre lande eller via internationale billetudligningsordninger.


BILAG III

KVARTALSSTATISTIKKER OVER GODS- OG PASSAGERTRANSPORT

Liste over variabler og måleenheder

Transporteret gods i:

ton

ton-km

Transporterede passagerer i:

antal passagerer

passager-km

Referenceperiode

Et kvartal

Hyppighed

Hvert kvartal

Liste over tabeller med opdeling for hver enkelt tabel

Tabel III1: transporteret gods

Tabel III2: transporterede passagerer

Frist for indberetning af data

Tre måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

Første kvartal af 2004

Anmærkninger

1.

Tabel III1 og III2 kan indberettes på basis af foreløbige data, herunder anslåede data. For så vidt angår tabel III2 kan medlemsstaterne indberette data baseret på billetsalget i det indberettende land eller eventuelle andre tilgængelige kilder.

2.

Disse statistiske oplysninger skal leveres for de virksomheder, der er omfattet af bilag I og II.


BILAG IV

REGIONALE STATISTIKKER OVER GODS- OG PASSAGERTRANSPORT

Liste over variabler og måleenheder

Transporteret gods i:

ton

Transporterede passagerer i:

antal passagerer

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert femte år

Liste over tabeller med opdeling for hver enkelt tabel

Tabel IV1: national godstransport efter pålæsningsregion og aflæsningsregion (NUTS 2)

Tabel IV2: international godstransport efter pålæsnings- og aflæsningsregion (NUTS 2)

Tabel IV3: national passagertransport efter påstigningsregion og afstigningsregion (NUTS 2)

Tabel IV4: international passagertransport efter påstigningsregion og afstigningsregion (NUTS 2)

Frist for indberetning af data

12 måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2005

Anmærkninger

1.

Ligger pålæsnings- eller aflæsningsstedet (tabel IV1, IV2) eller påstignings- eller afstigningsstedet (tabel IV3, IV4) uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal medlemsstaterne kun angive landet.

2.

Med henblik på at bistå medlemsstaterne ved udarbejdelsen af disse tabeller leverer Eurostat en liste over UIC-stationskoder og de tilsvarende NUTS-koder til medlemsstaterne.

3.

For så vidt angår tabel IV3 and IV4 kan medlemsstaterne indberette data baseret på billetsalget eller eventuelle andre tilgængelige kilder.

4.

Disse statistiske oplysninger skal leveres for de virksomheder, der er omfattet af bilag I og II.


BILAG V

STATISTIKKER OVER TRAFIKSTRØMME PÅ JERNBANENETTET

Liste over variabler og måleenheder

Godstransport:

antal tog

Passagertransport:

antal tog

Andet (servicetog osv.) (fakultativt):

antal tog

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert femte år

Liste over tabeller med opdeling for hver enkelt tabel

Tabel V1: godstransport, efter netafsnit

Tabel V2: passagertransport, efter netafsnit

Tabel V3: andet (servicetog, osv.) efter netafsnit (fakultativt)

Frist for indberetning af data

18 måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2005

Anmærkninger

1.

Medlemsstaterne fastlægger et sæt netafsnit, som mindst skal omfatte det transeuropæiske jernbanenet på deres nationale område. De skal til Eurostat give oplysninger om:

de geografiske koordinater og andre data, som er nødvendige for at kunne identificere og kortlægge hvert enkelt netafsnit samt forbindelserne mellem afsnittene

karakteristika (herunder kapacitet) for de tog, der trafikerer de enkelte netafsnit.

2.

Hvert netafsnit, som er en del af det transeuropæiske jernbanenet, skal identificeres ved hjælp af en ekstra attribut til dataposten for at gøre det muligt at kvantificere trafikken på det transeuropæiske jernbanenet.


BILAG VI

NST 2007

Hovedgruppe

Beskrivelse

01

Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og andre fiskeprodukter

02

Stenkul og brunkul; råolie og naturgas

03

Metalmalm og produkter af anden råstofudvinding; tørv; uran og thorium

04

Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

05

Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer

06

Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier

07

Koks og raffinerede mineralolieprodukter

08

Kemikalier, kemiske produkter og kemofibre; gummi- og plastprodukter; nukleart brændsel

09

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

Metal; færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr

11

Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og computere; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; radio-, TV- og kommunikationsudstyr og -apparater; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure

12

Transportmidler

13

Møbler; andre færdigvarer i.a.n.

14

Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald

15

Breve, pakker

16

Udstyr og materiel til godstransport

17

Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet ikkemarkedsmæssigt gods i.a.n.

18

Samlegods: En blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet

19

Uidentificerbart gods: gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe 01-16

20

Andet gods i.a.n.


BILAG VII

KLASSIFIKATION AF FARLIGT GODS

1.

Eksplosivstoffer og genstande med eksplosivstoffer

2.

Komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste gasser

3.

Brandfarlige væsker

4.1.

Brandfarlige faste stoffer

4.2.

Selvantændelige stoffer

4.3.

Stoffer som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser

5.1.

Oxiderende (brandnærende) stoffer

5.2.

Organiske peroxider

6.1.

Giftige stoffer

6.2.

Smittefarlige stoffer

7.

Radioaktive stoffer

8.

Ætsende stoffer

9.

Diverse farlige stoffer og genstande

NB:

Der er her tale om de kategorier, som er defineret i reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (som regel omtalt under forkortelsen RID), og som er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF (1).


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).


BILAG VIII

Tabel VIII.1

TRANSPORTAKTIVITETSNIVEAU FOR GODSTRANSPORT

Liste over variabler og måleenheder

Transporteret gods i:

ton i alt

ton-km i alt

Godstogsbevægelser i:

tog-km i alt

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert år

Frist for indberetning af data

Fem måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2017

Anmærkninger

Kun for virksomheder med en samlet godstransportmængde på under 200 mio. ton-km og under 500 000  ton, der ikke indberetter i henhold til bilag I (detaljeret indberetning).


Tabel VIII.2

TRANSPORTAKTIVITETSNIVEAU FOR PASSAGERTRANSPORT

Liste over variabler og måleenheder

Transporterede passagerer i:

passagerer i alt

passager-km i alt

Passagertogsbevægelser i:

tog-km i alt

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert år

Frist for indberetning af data

Otte måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2017

Anmærkninger

Kun for virksomheder med en samlet passagertransportmængde på under 100 mio. passager-km, der ikke indberetter i henhold til bilag II (detaljeret indberetning).


BILAG IX

OPHÆVET FORORDNING MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003

(EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1192/2003

(EUT L 167 af 4.7.2003, s. 13)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007

(EUT L 290 af 8.11.2007, s. 14)

Kun artikel 3

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009

(EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109)

Kun bilaget, punkt 4.4

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2032

(EUT L 317 af 23.11.2016, s. 105)

 


BILAG X

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 91/2003

Nærværende forordning

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 4, stk. 1, indledningen

Artikel 4, stk. 1, indledningen

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 1, litra f)

Artikel 4, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 1, litra g)

Artikel 4, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 2, 3 og 4

Artikel 4, stk. 2, 3 og 4

Artikel 4, stk. 5

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1a

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, stk. 5

Artikel 9, 10 og 11

Artikel 9, 10 og 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Bilag A

Bilag I

Bilag C

Bilag II

Bilag E

Bilag III

Bilag F

Bilag IV

Bilag G

Bilag V

Bilag J

Bilag VI

Bilag K

Bilag VII

Bilag L

Bilag VIII

Bilag IX

Bilag X


Top