Help Print this page 

Document 32018D0662

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/662 af 27. april 2018 om udpegning af EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease og om ændring af bilag VII til Rådets direktiv 2005/94/EF (meddelt under nummer C(2018) 2459) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2459
  • In force
OJ L 110, 30.4.2018, p. 134–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/662/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/134


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/662

af 27. april 2018

om udpegning af EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease og om ændring af bilag VII til Rådets direktiv 2005/94/EF

(meddelt under nummer C(2018) 2459)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (1), særlig artikel 15, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (2), særlig artikel 63, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/66/EØF (*1) fastsættes de minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal gennemføres ved et udbrud af Newcastle disease hos fjerkræ, brevduer samt andre fugle, der holdes i fangenskab. I henhold til nævnte direktivs artikel 15 skal der udpeges et EU-referencelaboratorium for Newcastle disease, som skal varetage de funktioner og opgaver, der er fastsat i nævnte artikel.

(2)

Ved direktiv 2005/94/EF fastsættes der visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt de minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til artikel 51, stk. 1, i nævnte direktiv skal det i bilag VII, punkt 1, til samme direktiv omhandlede laboratorium være EU-referencelaboratoriet for aviær influenza, og det skal varetage de funktioner og opgaver, der er angivet i bilag VII, punkt 2, til direktivet.

(3)

Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union vil de EU-referencelaboratorier for aviær influenza og Newcastle disease, som i øjeblikket er udpeget i overensstemmelse med direktiv 92/66/EØF og 2005/94/EF, være nødt til at indstille deres funktioner og opgaver som EU-referencelaboratorium for disse to sygdomme.

(4)

På baggrund af, at sygdomsudtryk, diagnosticeringsteknikker samt den nødvendige ekspertise og det nødvendige udstyr for aviær influenza og Newcastle disease er meget ens, er det hensigtsmæssigt at udpege ét EU-referencelaboratorium for begge sygdomme.

(5)

For at undgå en eventuel afbrydelse af aktiviteterne hos EU-referencelaboratoriet for aviær influenza og Newcastle disease og for at give det nyligt udpegede laboratorium tilstrækkelig tid til at blive fuldt operationelt i dets nye funktioner og opgaver, bør bestemmelserne i denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. januar 2019.

(6)

Kommissionen har i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemført en indkaldelse med henblik på udvælgelse og udpegning af et EU-referencelaboratorium for aviær influenza og Newcastle disease under hensyntagen til kriterierne for laboratoriets tekniske og videnskabelige kompetence og personalets ekspertise.

(7)

Der er gennemført en udvælgelsesprocedure, og det udvalgte laboratorium, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien, bør fra den 1. januar 2019 og for en ubegrænset periode udpeges til EU-referencelaboratorium for aviær influenza og Newcastle disease.

(8)

Foranstaltningerne i denne gennemførelsesafgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien udpeges hermed til EU-referencelaboratorium for aviær influenza og Newcastle disease.

Artikel 2

I direktiv 2005/94/EF affattes bilag VII, punkt 1, således:

»1.

EU-referencelaboratoriet for aviær influenza er:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italien.«

Artikel 3

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1.

(2)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(*1)  Rådets direktiv 92/66/EØF er i øjeblikket ved at blive tilpasset TEUF og forordning (EU) 2017/625(EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1) om offentlig kontrol.


Top