Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/661 af 26. april 2018 om udvidelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1452-1492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen, til at omfatte frekvensbåndene 1427-1452 MHz og 1492-1517 MHz (meddelt under nummer C(2018) 2286) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/127


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/661

af 26. april 2018

om udvidelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen, til at omfatte frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz

(meddelt under nummer C(2018) 2286)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU (2) indføres et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram, hvori der for Unionen fastlægges et mål om senest i 2015 at identificere mindst 1 200 MHz frekvenser, der er egnede til trådløst bredbånd, herunder allerede anvendte frekvenser, på grundlag af frekvensoversigten.

(2)

I sin udtalelse af 20. februar 2013 om Europas strategiske udfordringer med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter frekvenser til trådløst bredbånd (3) anbefalede Frekvenspolitikgruppen, at man vurderede muligheden for efter 2015 at anvende frekvensbåndet 1 427-1 452 MHz til trådløst bredbånd som en udvidelse af 1 452-1 492 MHz-båndet. Desuden fremhævede Frekvenspolitikgruppen de udfordringer, der er forbundet med en eventuel udpegning af frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 518 MHz til trådløse bredbåndstjenester, eftersom disse bånd i forvejen anvendes til militære formål og jordbaserede faste trådløse tjenester. Frekvenspolitikgruppen foreslog at overveje anvendelsen af frekvensbåndet 1 492-1 518 MHz yderligere, afhængigt af resultatet af den internationale radiokommunikationskonference i 2015 (WRC-15).

(3)

WRC-15 identificerede frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 518 MHz til brug for det internationale mobile telekommunikationssystem på verdensplan. I Den Internationale Telekommunikationsunions region 1, som omfatter Den Europæiske Union, er disse frekvensbånd, eller dele af dem, allokeret til mobiltjenester, med undtagelse af luftfartens mobiltjenester og faste tjenester, og til rumoperationstjenester (jord til rum) på co-primær basis. Derudover har nogle medlemsstater udpeget frekvensbåndet 1 452-1 518 MHz til programproduktion og særlige begivenheder.

(4)

Den 15. marts 2017 gav Kommissionen i medfør af frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 2, Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at foreslå harmoniserede tekniske vilkår for brug af yderligere frekvensbånd i 1,5 GHz-området, nærmere bestemt 1 427-1 452 MHz-båndet og 1 492-1 518 MHz-båndet, for at fremme brugen af disse til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i Unionen.

(5)

Som svar på dette mandat offentliggjorde CEPT den 16. november 2017 en rapport, »CEPT Report 65« (4), hvori der foreslås harmoniserede tekniske vilkår for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink i frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz; vilkårene er udformet under hensyntagen til den EU-dækkende udpegning på harmoniserede tekniske vilkår af frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester, jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 (5).

(6)

En EU-dækkende udpegning af frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink burde bidrage til at opfylde radiofrekvenspolitikprogrammets mål om frekvenser til trådløst bredbånd ved at give adgang til yderligere 50 MHz frekvenser. Det er vigtigt, at de pågældende frekvensbånd udelukkende anvendes til downlink, så der rettes op på asymmetrien i datatrafikken ved at forbedre trådløse bredbåndssystemers downlinkkapacitet, bl.a. til levering af 5G-tjenester.

(7)

I overensstemmelse med anbefalingerne i CEPT's rapport 65 bør medlemsstaterne have fleksibilitet til på nationalt plan at anvende dele af frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz til at opfylde internationale militære aftaler (6) eller til — i et begrænset tidsrum — at tilgodese særlige nationale behov for fortsat drift af jordbaserede faste trådløse tjenester. I denne forbindelse understreges det i rapporten, at det ikke er muligt at drive mobiltjenester og faste tjenester i samme frekvensbånd. Derfor er omlægningen af brugen af disse frekvensbånd på nationalt plan for at opfylde den nationale efterspørgsel efter trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester en kompleks proces, der kræver en passende tidsramme.

(8)

Når medlemsstaterne udnytter muligheden for fleksibilitet på nationalt plan, bør de tilstræbe at stille sammenhængende frekvenser til rådighed for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink, herunder frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz, for at skabe gunstige vilkår for større kanalbåndbredde til 5G-tjenester, stordriftsfordele for udstyrsfabrikanter, sameksistens med tjenester i tilstødende bånd samt frekvenskoordinering.

(9)

Uden at dette berører medlemsstaternes ret til at tilrettelægge brugen af frekvenser til formål i forbindelse med den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvaret i henhold til frekvenspolitikbeslutningens artikel 1, stk. 4, bør medlemsstaterne i videst muligt omfang udpege frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink.

(10)

Leveringen af trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink i hele frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz bør bygge på en sammenhængende harmoniseret kanalplan og fælles og mindst muligt restriktive tekniske vilkår med henblik på at fremme det indre marked, undgå skadelig interferens og sikre frekvenskoordinering.

(11)

De tekniske vilkår og ordninger, der foreslås i CEPT Report 65, omfatter også vilkår for sameksistens mellem trådløse bredbåndstjenester og tjenester i tilstødende frekvensbånd.

(12)

De tekniske vilkår og ordninger, f.eks. effektgrænseværdier for uønsket udstråling, sikrer navnlig, at der ved brug af 1 427-1 517 MHz-båndet til trådløst bredbånd sikres en passende beskyttelse af radioastronomi og passive jordobservationssatellittjenester i frekvensbåndet 1 400-1 427 MHz og af mobile satellittjenester i frekvensbåndet 1 518-1 559 MHz. Der kan være behov for yderligere foranstaltninger på nationalt plan for at fremme sameksistens med tjenester i de tilstødende frekvensbånd 1 400-1 427 MHz og 1 518-1 559 MHz, f.eks. omkring havne, lufthavne og jordstationer, der anvendes til modtagelse af eftersøgnings- og redningssignaler via satellit. Desuden er det nødvendigt at forbedre mobile jordstationers modtageevne i overensstemmelse med målene og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (7).

(13)

I betragtning af, at frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz ikke anvendes til jordbaserede radio-/tv-spredningssystemer, bør de eksisterende begrænsninger vedrørende sameksistens med sådanne tjenester i dette frekvensbånd ophæves, så der kan indføres trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink.

(14)

Det kan være nødvendigt at indgå grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering mellem myndighederne for at sikre, at de parametre, der er fastlagt i denne afgørelse med henblik på at fremme indførelsen af trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink i frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz, gennemføres i praksis, så skadelig interferens undgås, og frekvensressourcerne udnyttes mere effektivt. Grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering med hensyn til aeronautiske telemetritjenester bør indgås af myndighederne i de berørte CEPT-lande på et bilateralt eller multilateralt grundlag.

(15)

Medlemsstaterne bør anvende foranstaltningerne i denne afgørelse med det endelige mål at bidrage mest muligt til opfyldelsen af radiofrekvenspolitikprogrammets mål ved at sikre, at hele frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz eller, i tilfælde af manglende national efterspørgsel, en del heraf, anvendes til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester udelukkende til downlink.

(16)

Medlemsstaterne bør aflægge rapport til Kommissionen om gennemførelsen af afgørelsen og anvendelsen af frekvensbåndet med henblik på at gøre det nemmere at vurdere afgørelsens virkning på EU-plan og foretage en rettidig revision, såfremt dette er nødvendigt. Navnlig bør begrundelsen for at udnytte muligheden for fleksibilitet på nationalt plan, for så vidt angår tilrådighedsstillelse af frekvenser i 1 427-1 452 MHz-båndet og 1 492-1 517 MHz-båndet, undersøges nøje hvert andet år. Desuden bør medlemsstaterne hvert andet år aflægge rapport om de nationale foranstaltninger for at forbedre sameksistensen med radioastronomi og passive jordobservationssatellittjenester i frekvensbåndet 1 400-1 427 MHz og af mobile satellittjenester i frekvensbåndet 1 518-1 559 MHz.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således: »Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 af 8. maj 2015 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen«.

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Denne afgørelse har til formål at harmonisere vilkårene for adgang til og effektiv udnyttelse af frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen.«.

3)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Senest den 1. oktober 2018 udpeger medlemsstaterne frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz, eller en del heraf, og stiller dem uden eksklusivitet til rådighed for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, i overensstemmelse med de parametre, der er fastlagt i bilaget.«.

4)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Hvis kun en del af frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz udpeges og stilles til rådighed i overensstemmelse med stk. 2,

a)

sikrer medlemsstaterne, at eksisterende anvendelser opretholdes i det omfang, det er strengt nødvendigt, og med henblik på gradvis at stille disse frekvensbånd til rådighed for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester

b)

sikrer medlemsstaterne, at de pågældende dele sammen med frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz fortrinsvis udgør et sammenhængende frekvensbånd

c)

kan medlemsstaterne indtil den 1. januar 2023 og længere, hvis der på nationalt plan ikke er konstateret nogen efterspørgsel efter trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i overensstemmelse med artikel 3 og 6 i afgørelse nr. 243/2012/EU, tillade, at en del af disse frekvensbånd fortsat anvendes til drift af eksisterende jordbaserede faste trådløse tjenester eller andre tjenester, der ikke kan gøre delt brug af disse frekvensbånd sammen med trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester.«.

5)

I artikel 2 tilføjes følgende som stk. 4:

»4.   Medlemsstaterne sikrer, at de i denne artikel omhandlede jordbaserede systemer yder passende beskyttelse til systemer i tilstødende frekvensbånd.«.

6)

I artikel 2 tilføjes følgende som stk. 5:

»5.   Medlemsstaterne fremmer aftaler om grænseoverskridende koordinering med henblik på at muliggøre driften af de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede systemer under hensyntagen til gældende forskriftsprocedurer og rettigheder og internationale aftaler på området.«.

7)

Som artikel 2a indsættes:

»Artikel 2a

Hvert andet år vurderer medlemsstaterne anvendelsen af artikel 2 for at sikre, at frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz i videst mulig udstrækning stilles til rådighed for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester.«.

8)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne overvåger anvendelsen af frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz og indberetter resultaterne heraf til Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ med henblik på rettidig revision af denne afgørelse, hvor dette er nødvendigt.«.

9)

Som artikel 4a indsættes:

»Artikel 4a

Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen om gennemførelsen af denne afgørelse, herunder om omfanget af tilrådighedsstillelsen af frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz, senest den 1. november 2018.«.

10)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2018.

På Kommissionens vegne

Mariya GABRIEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

(3)  Dokument RSPG 13-521 rev1.

(4)  CEPT Report 65, godkendt den 17. november 2017, berigtiget den 2. marts 2018.

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/750 af 8. maj 2015 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz til jordbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester i Unionen (EUT L 119 af 12.5.2015, s. 27).

(6)  Frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 518 MHz anvendes til landbaserede og maritime militære systemer i overensstemmelse med NATO-aftalen om fælles civil/militær frekvensanvendelse (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NFJA)) af 2014. Ifølge punkt 14 i aftalen udelukker harmoniseret anvendelse af frekvensbånd til militær brug efter aftale mellem NATO og NATO's medlemsstater ikke, at disse frekvensbånd kan anvendes til civile formål.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).


BILAG

»

BILAG

PARAMETRE SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1 OG 2

A.   GENERELLE PARAMETRE

1.

Driftsformen inden for frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz skal være begrænset til transmission fra basisstationen (»anvendelse udelukkende til downlink«).

2.

Blokkene i frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz skal tildeles i multipler af 5 MHz. En tildelt bloks nedre frekvensgrænse skal være den samme som eller ligge i en afstand af 5 MHz fra den nedre båndkant 1 427 MHz.

3.

Basisstationernes transmission skal være i overensstemmelse med de tekniske vilkår (Block Edge Mask), der er fastlagt i dette bilag.

B.   TEKNISKE VILKÅR FOR BASISSTATIONER — BLOCK EDGE MASK

Nedenstående tekniske parametre for basisstationer kaldet »Block Edge Mask« (BEM) anvendes for at sikre sameksistens mellem nabonet, hvis der ikke findes nogen bi- eller multilaterale aftaler mellem operatører af sådanne nabonet. Der kan også benyttes mindre strenge tekniske parametre, hvis de pågældende operatører eller myndigheder enes derom, og såfremt disse parametre overholder de tekniske vilkår, der gælder for beskyttelsen af andre tjenester eller anvendelser, herunder i tilstødende frekvensbånd eller i overensstemmelse med forpligtelser over for nabolande.

En BEM er en udstrålingsmaske, hvor den udsendte spektraltæthed er defineret som en funktion af frekvensen i forhold til kanten af en frekvensblok, som en operatør har fået tildelt brugsretten til. Den består af effektgrænseværdier, der gælder inden for og uden for frekvensblokken. Effektgrænseværdien inden for en frekvensblok gælder for blokke, der er tildelt en operatør. Effektgrænseværdierne uden for blokken gælder for frekvenser, der anvendes til WBB ECS inden for frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz, og som ligger uden for en blok, der er tildelt en operatør. Disse er opført i tabel 2. Effektgrænseværdierne uden for båndet gælder for frekvenser uden for den del frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz, der anvendes til WBB ECS på nationalt plan.

Derudover er der fastlagt effektgrænseværdier med henblik på sameksistens for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester (wireless broadband electronic communications services — WBB ECS) i frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz; formålet er at sikre kompatibilitet mellem disse tjenester og andre radiotjenester eller anvendelser, herunder når en del af frekvensbåndene 1 427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz ikke er udpeget til WBB ECS. Effektgrænseværdierne med henblik på sameksistens med tjenester eller anvendelser i de tilstødende bånd (dvs. uden for de frekvenser, er anvendes til WBB ECS) fremgår af tabel 3, 4 og 5; de giver også mulighed for fleksibilitet på nationalt plan ved tildeling af frekvenser til WBB ECS i frekvensbåndet 1 427-1 517 MHz i henhold til denne afgørelse.

Yderligere tekniske og/eller proceduremæssige foranstaltninger (1) kan anvendes på nationalt plan for at sikre sameksistens med tjenester og anvendelser i de tilstødende frekvensbånd.

Krav inden for blokken

Der er ingen obligatorisk grænseværdi for ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) for basisstationer, undtagen for frekvensblokken 1 512-1 517 MHz, for hvilken grænseværdien fremgår af tabel 1. For andre frekvensblokke end 1 512-1 517 MHz kan medlemsstaterne fastsætte en e.i.r.p.-grænse på højst 68 dBm/5MHz, som kan hæves for specifikke anvendelser, f.eks. i forbindelse med aggregeret frekvensudnyttelse i 1 427-1 512 MHz-båndet og frekvenser i lavere frekvensbånd.

Tabel 1

Maksimal e.i.r.p. inden for blokken pr. celle  (2) for WBB ECS-basisstationer, der anvender frekvensblokken 1 512 -1 517  MHz

Frekvensblok

Maksimal e.i.r.p. inden for blokken

Målebåndbredde

1 512 -1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

Forklarende bemærkning til tabel 1

Disse krav har til formål at sikre kompatibilitet mellem WBB ECS, der anvender frekvensblokken 1 512-1 517 MHz, og mobile satellittjenester, der anvender frekvensbåndet 1 518-1 525 MHz.

Krav uden for blokken

Tabel 2

Basisstationens BEM-e.i.r.p.-grænseværdier uden for blokken pr. antenne i frekvensbåndet 1 427 -1 517 MHz

Frekvensområde for udstråling uden for blokken

Maksimal middelværdi for e.i.r.p. uden for blokken

Målebåndbredde

– 10 til – 5 MHz fra den nedre blokkant

11 dBm

5 MHz

– 5 til 0 MHz fra den nedre blokkant

16,3 dBm

5 MHz

0 til + 5 MHz fra den øvre blokkant

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 til + 10 MHz fra den øvre blokkant

11 dBm

5 MHz

Frekvenser inden for 1 427 -1 517  MHz-båndet, der ligger mere end 10 MHz fra den øvre eller nedre blokkant

9 dBm

5 MHz

Krav til sameksistens for tilstødende bånd

Tabel 3

Basisstationens effektgrænseværdier for uønsket udstråling i frekvensbåndet 1 400 -1 427 MHz gældende for basisstationer, der anvender frekvensbåndet 1 427 -1 452 MHz

Frekvensområde for udstråling uden for båndet

Maksimal uønsket udstråling (3)

Målebåndbredde

1 400 -1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

Forklarende bemærkning til tabel 3

Dette krav har til formål at beskytte radioastronomi og passive jordobservationssatellittjenester i det passive frekvensbånd 1 400-1 427 MHz mod WBB ECS, der anvender frekvensbåndet 1 427-1 452 MHz, herunder når kun en del af dette frekvensbånd er tildelt til WBB ECS. Det kan være nødvendigt med yderligere foranstaltninger på nationalt plan for at forbedre beskyttelsen af radioastronomiobservationer i det passive frekvensbånd 1 400-1 427 MHz mod WBB ECS.

Tabel 4

Basisstationens e.i.r.p.-grænseværdier uden for båndet pr. celle  (4) i frekvensområdet 1 518 -1 559  MHz gældende for basisstationer, der anvender frekvensbåndet 1 492 -1 517  MHz

Frekvensområde for udstråling uden for båndet

Maksimal e.i.r.p. uden for båndet

Målebåndbredde

1 518 -1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 -1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

Forklarende bemærkning til tabel 4

Formålet med disse krav er at sikre en passende beskyttelse af mobile satellittjenester, der anvender 1 518-1 559 MHz-båndet, navnlig i havne, lufthavne og jordstationer til modtagelse af eftersøgnings- og redningssignaler via mobile satellittjenester, mod WBB ECS, der anvender 1 492-1 517 MHz-båndet, herunder når kun en del af dette frekvensbånd er tildelt til WBB ECS. Det kan være nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at forbedre beskyttelsen af mobile satellittjenester i frekvensbåndet 1 518-1 559 MHz.

Tabel 5

Basisstationens e.i.r.p.-grænseværdier uden for båndet pr. celle under 1 452 MHz og over 1 492  MHz gældende for basisstationer, der anvender frekvensbåndet 1 452 -1 492  MHz

Frekvensområde for udstråling uden for båndet

Maksimal middelværdi for e.i.r.p. uden for båndet

Målebåndbredde

Under 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 -1 452  MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 -1 495  MHz

14 dBm

3 MHz

Over 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Forklarende bemærkning til tabel 5

Disse krav gælder, når WBB ECS ikke anvendes under 1 452 MHz og/eller over 1 492 MHz. De har til formål at sikre kompatibilitet mellem WBB ECS, der anvender frekvensbåndet 1 452-1 492 MHz, og koordinerede faste forbindelser, mobiltjenester og aeronautisk telemetri, der er begrænset til jordstationer, i tilstødende frekvensbånd under 1 452 MHz eller over 1 492 MHz.

Når WBB ECS anvender blokke umiddelbart under 1 452 MHz, gælder de grænseværdier, der er anført i tabel 5 for frekvenser under 1 452 MHz, ikke. Når WBB ECS anvender blokke umiddelbart over 1 492 MHz, gælder de grænseværdier, der er anført i tabel 5 for frekvenser over 1 492 MHz, ikke. Dette berører hverken de krav vedrørende grænseværdier uden for båndet, der er fastlagt i tabel 3 og 4, eller de krav vedrørende grænseværdier uden for blokken, der er fastlagt i tabel 2.

«

(1)  F.eks. en eller flere af følgende foranstaltninger: koordineret frekvensplanlægning, planlægning af anlæg, strengere effektgrænseværdier inden for båndet for basisstationer, strengere e.i.r.p.-grænseværdier uden for båndet for basisstationer end dem, der er fastsat i tabel 5.

(2)  I et multisektorielt område svarer værdien pr. »celle« til værdien for en af sektorerne.

(3)  Ved uønsket udstråling forstås her udstrålingen målt ved antenneporten.

(4)  I et multisektorielt område svarer værdien pr. »celle« til værdien for en af sektorerne.


Top