EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0659

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2097

OJ L 110, 30.4.2018, p. 1–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/659/oj

30.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/659

af 12. april 2018

om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (3), særlig artikel 2, litra i), artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, og artikel 15, 16, 17 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det skal i sundhedscertifikatet attesteres, at de pågældende dyr af hestefamilien opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der i overensstemmelse med nævnte direktiv er fastsat i det tilhørende sundhedscertifikat.

(2)

Listen over tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og regionaliseringen af visse af de pågældende tredjelande bør fastsættes på baggrund af de pågældende tredjelandes dyresundhedsstatus og baseres på listen over tredjelande og dele af tredjelande i Kommissionens beslutning 2004/211/EF (4).

(3)

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/156/EF bør de dyresundhedsmæssige krav, der fastsættes ved denne forordning, baseres på en risikovurdering. Princippet med gruppering af lande i sundhedszoner ud fra fælles risici, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2009/156/EF, har vist sig at være effektivt. Da ordet »zoner« antyder en vis sammenhæng, og da visse risici af samme art kan være dominerende i områder, der ligger langt fra hinanden, bør landene imidlertid inddeles i specifikke »sundhedsgrupper«.

(4)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF. Det indeholder bestemmelser om, at kun varer, der kommer fra et tredjeland eller dele af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det skal i sundhedscertifikatet attesteres, at varerne kommer fra godkendte sædopsamlingsstationer og sædbanker eller embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, der er omfattet af garantier, som mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel I i bilag D til nævnte direktiv.

(5)

Der blev ved direktiv 92/65/EØF, som ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF (5), indført en forenklet procedure for udarbejdelse af lister over sædopsamlingsstationer og sædbanker samt embryoopsamlings- og embryoproduktionshold i tredjelande, som er godkendt til import af varerne til Unionen. Listerne findes på Kommissionens websted (6).

(6)

Der er ved bilag D til direktiv 92/65/EØF fastsat visse krav vedrørende sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien samt regler for godkendelse af, tilsyn med og drift af sædopsamlingsstationer og sædbanker samt embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, og bilaget indeholder desuden detaljerede betingelser for donordyrenes sundhedsstatus. Det er derfor nødvendigt at fastsætte standardsundhedscertifikater til brug ved import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien.

(7)

Der bør desuden fastsættes bestemmelser for import til Unionen af bestående lagre af varer, som opfylder kravene i direktiv 92/65/EØF, der blev fastsat, inden de ændringer, der blev indført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010 (7), trådte i kraft. Det er derfor nødvendigt at fastsætte særskilte standardsundhedscertifikater til brug ved import af sendinger af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der er opsamlet eller fremstillet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med bilag D til direktiv 92/65/EØF inden den 1. september 2010.

(8)

På grund af sådanne varers evne til at blive langtidsopbevaret er det umuligt på nuværende tidspunkt at fastsætte en dato for, hvornår de bestående lagre er opbrugt. Det er derfor ikke muligt at fastsætte en frist for, hvornår de pågældende standardsundhedscertifikater ikke længere vil skulle anvendes for de bestående lagre.

(9)

For at sikre fuld sporbarhed for varerne bør der ved denne forordning fastsættes standardsundhedscertifikater til brug ved import til Unionen af sæd fra dyr af hestefamilien, der er opsamlet på godkendte sædopsamlingsstationer og afsendt fra en godkendt sædbank, uanset om sidstnævnte er en del af en sædopsamlingsstation, der er godkendt under et andet godkendelsesnummer.

(10)

Desuden bør sendinger af varerne, der importeres til Unionen fra Schweiz, ledsages af de sundhedscertifikater, der udfærdiges i overensstemmelse med de standardcertifikater, der anvendes ved handel inden for Unionen med sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og som er fastsat i Kommissionens afgørelse 2010/470/EU (8), med de ændringer, der er angivet i kapitel IX, del B, punkt 8 og 9, i appendiks 2 til bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen (9).

(11)

Sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der sendes fra Canada til Unionen, kan være ledsaget af sundhedscertifikater, der er fastsat i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (10) som godkendt ved Rådets afgørelse 1999/201/EF (11).

(12)

Sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der sendes fra New Zealand til Unionen, kan være ledsaget af sundhedscertifikater, der er fastsat i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (12), som godkendt ved Rådets afgørelse 97/132/EF (13).

(13)

Med henblik på at forenkle EU-lovgivningen bør de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, herunder listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne skal tillade indførsel til Unionen af sådanne sendinger, samles i en enkelt forordning.

(14)

Med henblik på at bevare den attesterede sundhedsstatus for dyr af hestefamilien under flytning af dyrene fra det eksporterende tredjeland til Unionen er det nødvendigt at fastsætte dyresundhedsmæssige krav vedrørende transport af dyr af hestefamilien.

(15)

Der bør fastsættes bestemmelser for kvaliteten af sundhedstest og registrering af vaccinationer. Der bør også fastsættes bestemmelser for bekræftelse af testresultater ved EU-referencelaboratoriet for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest, der er udpeget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 (14), i tilfælde, hvor risikobaseret stikprøveudtagning af dyr af hestefamilien, jf. Kommissionens beslutning 97/794/EF (15), gav resultater, der var forskellige fra dem, som afsendelsestredjelandet havde attesteret.

(16)

Testene til diagnosticering af equin viral arteritis og de kategorier af handyr af hestefamilien, som testkravene om equin viral arteritis gælder for, bør fastsættes på grundlag af anbefalingerne fra Den Videnskabelige Veterinærkomité (16), der er indeholdt i Kommissionens beslutning 95/329/EF (17), og de seneste anbefalinger i kapitel 12.9 i 2016-udgaven af sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (18).

(17)

Der bør fastsættes et specifikt standardsundhedscertifikat til brug ved transit gennem Unionen af levende dyr af hestefamilien fra et tredjeland eller en del af et tredjeland til et andet tredjeland eller til en anden del af samme tredjeland.

(18)

Med henblik på de kontroller, der er nødvendige for at sikre ensartet gennemførelse i medlemsstaterne af bestemmelserne for midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel, transit af dyr af hestefamilien og ændring af midlertidig indførsel af registrerede heste til endelig indførsel, er det nødvendigt at fastsætte specifikke og supplerende bestemmelser for anvendelse af det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), jf. Kommissionens beslutning 2003/24/EF (19) og beslutning 2004/292/EF (20), fra det i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2009/821/EF (21) godkendte veterinære indgangsgrænsekontrolsted til udgangsstedet fra Unionen.

(19)

Med henblik på at sikre sammenhæng og forenkling af EU-lovgivningen bør formatet for standardsundhedscertifikaterne til brug ved indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra baseres på de standardmodeller for veterinærcertifikater, der er fastsat i bilag I til Kommissionens beslutning 2007/240/EF (22).

(20)

Der bør i overensstemmelse med artikel 19, litra c), i direktiv 2009/156/EØF fastsættes bestemmelser for, hvorledes midlertidig indførsel kan ændres til endelig indførsel, herunder bestemmelser for de nødvendige oplysninger i Traces og udvekslingen af det fælles veterinærdokument til brug ved import (i det følgende benævnt »CVED«), der er fastsat i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 (23).

(21)

Der bør fastsættes specifikke dyresundhedsmæssige betingelser for genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel til tredjelande med henblik på deltagelse i væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, og de tilsvarende standardcertifikater bør fastsættes i et bilag til denne forordning.

(22)

Ved Kommissionens beslutning 93/444/EØF (24) defineres »udgangsstedet«, og der stilles blandt andet krav om, at dyr bestemt til eksport til et tredjeland på vej til udgangsstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der som minimum gælder for handel med dyr til slagtning af den pågældende art. Der stilles også krav om, at den kompetente myndighed på afsendelsesstedet meddeler den påtænkte flytning til udgangsstedet. Det er nødvendigt at gøre klart, at »udgangsstedet« for at sikre sporbarheden bør være et grænsekontrolsted, og at det i artikel 2, stk. 1, i beslutning 93/444/EØF omhandlede sundhedscertifikat bør være det i bilag III til direktiv 2009/156/EF fastsatte sundhedscertifikat, også i tilfælde af registrerede heste bestemt til midlertidig udførsel.

(23)

Af hensyn til retssikkerheden bør Kommissionens beslutning 92/260/EØF (25), 93/195/EØF (26), 93/196/EØF (27), 93/197/EØF (28), 94/699/EF (29), 95/329/EF, 2003/13/EF (30), 2004/177/EF (31), 2004/211/EF og 2010/57/EU (32) samt afgørelse 2010/471/EU (33) ophæves.

(24)

Med henblik på at give de økonomiske aktører mulighed for at tilpasse sig til de nye regler, der fastsættes ved denne forordning, bør der fastsættes en overgangsperiode, hvor medlemsstaterne skal tillade indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der opfylder betingelserne i de standardsundhedscertifikater, der gælder før datoen for anvendelsen af denne forordning.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFDELING 1

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra til Unionen.

Ved denne forordning fastsættes også de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for de pågældende sendinger.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»regionalisering«:

den officielle anerkendelse af en klart afgrænset del af et tredjeland med en delpopulation af dyr af hestefamilien med en særlig sundhedsstatus for så vidt angår en eller flere specifikke sygdomme, der er omfattet af passende overvågnings-, sygdomsbekæmpelses- og biosikringsforanstaltninger

b)

»identifikationsdokument«:

ethvert dokument, der kan anvendes til at dokumentere identiteten af et dyr af hestefamilien, og som mindst indeholder følgende:

i)

en beskrivelse i ord af dyret og dets mærker, der er grafisk fremstillet i et udfyldt oversigtsdiagram

ii)

en henvisning til specifikke mærker, karakteristika eller identifikatorer, der skaber en utvetydig forbindelse mellem dyret og dokumentet

iii)

oplysningerne i afsnit 1, del A, punkt 1, 2 og 3 samt 6-10, og del B, punkt 12-18, i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 (34)

c)

»registreret hest«:

et dyr af arten Equus caballus, der er registreret som defineret i Rådets direktiv 90/427/EØF (35), og som er identificeret ved hjælp af et identifikationsdokument udstedt af:

i)

den avlsorganisation eller enhver anden kompetent myndighed i dyrets oprindelsesland, som fører stambogen eller raceregistret for den pågældende dyrerace, eller

ii)

enhver international sammenslutning eller organisation, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste

d)

»indførsel«:

flytning af dyr af hestefamilien eller deres sæd, æg eller embryoner til et af de områder, der er opført i bilag I til Rådets direktiv 97/78/EF (36)

e)

»type af indførsel«:

henholdsvis midlertidig indførsel, genindførsel efter midlertidig udførsel, import og transit

f)

»midlertidig indførsel«:

status for en registreret hest, der kommer fra et tredjeland, og som flyttes til Unionen for en periode på under 90 dage

g)

»midlertidig udførsel«:

flytning af en registreret hest fra Unionen for en periode på under 90 dage

h)

»genindførsel«:

flytning af en registreret hest fra et tredjeland til Unionen efter midlertidig udførsel fra Unionen

i)

»import«

flytning af en sending af dyr af hestefamilien eller af sæd, æg og embryoner herfra til Unionen for en ubestemt periode

j)

»transit«:

flytning af en sending af dyr af hestefamilien gennem Unionen ad vej, med jernbane eller ad vandvejen fra ét tredjeland til et andet eller fra en del af et tredjeland til en andel del af samme tredjeland

k)

»grænsekontrolsted«

ethvert kontrolsted som defineret i artikel 2, stk. 2, litra f), i direktiv 91/496/EØF og artikel 2, stk. 2, litra g), i direktiv 97/78/EF og godkendt for den pågældende vare, jf. beslutning 2009/821/EF

l)

»kategori af dyr af hestefamilien«:

henholdsvis registrerede dyr af hestefamilien, dyr af hestefamilien til slagtning og dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr som defineret i artikel 2 i direktiv 2009/156/EF samt registrerede heste

m)

»æg«:

de haploide stadier af ootidogenesen, herunder sekundære oocytter og æg

n)

»operatør«:

enhver fysisk eller juridisk person, der er omfattet af en eller flere af reglerne i denne forordning, og som er ansvarlig for dyr af hestefamilien eller avlsmateriale herfra

o)

»isolation«:

adskillelse for en nærmere fastsat periode af dyr af hestefamilien fra andre dyr for at undgå overførsel af specificerede patogener gennem direkte eller indirekte kontakt, mens dyrene af hestefamilien underkastes observation og, hvis det er relevant, testning og behandling under tilsyn af veterinærmyndigheden

p)

»karantæne«:

isolation af dyr af hestefamilien i faciliteter, der drives i overensstemmelse med specifikke biosikringsregler under tilsyn af veterinærmyndigheden

q)

»vektorbeskyttet karantæne«:

karantæne af dyr af hestefamilien, der

i)

gennemføres i særlige faciliteter, der:

er afskærmet mod indtrængen af relevante vektorer

er omfattet af et system af vektorovervågning i faciliteterne og af foranstaltninger med henblik på at begrænse tilstedeværelsen af relevante vektorer omkring faciliteterne

ii)

kan omfatte motionering af det dyr, der holdes i karantæne, under officielt tilsyn på det tidspunkt på dagen, hvor antallet af vektorer er lavt, idet der anvendes insekticider, insektafskrækningsmidler og — hvis det er muligt — et dækken til kroppen

r)

»vektorsikret karantæne«:

karantæne af dyr af hestefamilien i en forseglet bygning:

der er udstyret med ventilation med overtryk og filtreret luftindtag

hvortil der kun er adgang gennem et ind- og udgangssystem med dobbelte døre (37)

hvor der er etableret et fungerende vektorovervågningssystem

hvor der gennemføres standarddriftsprocedurer, herunder beskrivelse af backup- og alarmsystem, for karantænen og transporten af dyrene af hestefamilien til indladningsstedet

s)

»Traces«:

det integrerede veterinærinformationssystem, jf. beslutning 2003/24/EF og 2004/292/EF.

AFDELING 2

Liste over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien og sæd, æg og embryoner herfra til Unionen

Artikel 3

Liste over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien til Unionen

1.   Medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien fra de tredjelande eller — hvis Unionen anvender regionalisering — de dele af tredjelande, der er opført i kolonne 2 og 4 i tabellen i bilag I i overensstemmelse med anvisningerne i samme bilag, som følger:

a)

midlertidig indførsel af registrerede heste som angivet i kolonne 6 i tabellen i bilag I, der er ledsaget af et individuelt sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag II, del 1, afsnit A

b)

transit af dyr af hestefamilien som angivet i kolonne 15 i tabellen i bilag I, der er ledsaget af et individuelt sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag II, del 1, afsnit B

c)

genindførsel af registrerede heste med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer efter midlertidig udførsel som angivet i kolonne 7 i tabellen i bilag I, der er ledsaget af et individuelt sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag II, del 2, afsnit A eller B

d)

import af registrerede heste som angivet i kolonne 8 i tabellen i bilag I, der er ledsaget af et individuelt sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag II, del 3, afsnit A

e)

import af en sending af dyr af hestefamilien til slagtning som angivet i kolonne 9 i tabellen i bilag I, der er ledsaget af et sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag II, del 3, afsnit B

f)

import af registrerede dyr af hestefamilien og dyr af hestefamilien til avl som angivet i kolonne 10 i tabellen i bilag I, der er ledsaget af et individuelt sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag II, del 3, afsnit A.

2.   Afsendelsestredjelandets kompetente myndighed gennemfører de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de særlige betingelser eller tidsmæssige begrænsninger, der er angivet for det pågældende land i kolonne 16 i tabellen i bilag I.

Artikel 4

Tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre sæd fra dyr af hestefamilien til Unionen

Medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af sendinger af sæd fra dyr af hestefamilien fra de tredjelande eller — hvis Unionen anvender regionalisering — de dele af tredjelande, der er opført i kolonne 2 og 4 i tabellen i bilag I, som angivet i kolonne 11, 12 og 13 i samme tabel, forudsat at sendingen opfylder følgende betingelser:

a)

Sendingen er afsendt fra en sædopsamlingsstation eller sædbank, der er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, litra b), i direktiv 92/65/EØF.

b)

Sendingen er ledsaget af et sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag III, del 1.

Artikel 5

Tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre æg og embryoner fra dyr af hestefamilien til Unionen

Medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af sendinger af æg og embryoner fra dyr af hestefamilien fra de tredjelande eller — hvis Unionen anvender regionalisering — de dele af tredjelande, der er opført i kolonne 2 og 4 i tabellen i bilag I, som angivet i kolonne 14 i samme tabel, forudsat at sendingen opfylder følgende betingelser:

a)

Sendingen er afsendt af et embryoopsamlings- eller produktionshold, der er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, litra b), i direktiv 92/65/EØF.

b)

Sendingen er ledsaget af et sundhedscertifikat udarbejdet i overensstemmelse med det relevante standardsundhedscertifikat i bilag III, del 2.

AFDELING 3

Generelle krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra

Artikel 6

Udstedelse af certifikater

1.   Sundhedscertifikater, jf. artikel 3, 4 og 5, udfærdiges og udstedes i overensstemmelse med:

a)

de gældende supplerende garantier eller betingelser, der er angivet i kolonne 16 i bilag I

b)

de forklarende bemærkninger i henholdsvis bilag II, del 4, og bilag III, del 3.

2.   Bestemmelserne i stk. 1 udelukker ikke anvendelse af elektronisk udstedelse af certifikater eller andre anerkendte systemer, så snart der er fastsat harmoniserede procedurer på EU-plan.

Artikel 7

Gyldighedsperiode for sundhedscertifikater

1.   Den operatør, der er ansvarlig for en sending af dyr af hestefamilien eller af sæd, æg og embryoner herfra bestemt til indførsel til Unionen, sikrer, at sendingen forevises på et grænsekontrolsted, der er godkendt med hensyn til den pågældende sending, senest 10 dage efter at der er udstedt certifikat for sendingen i afsendelsestredjelandet.

2.   I tilfælde af transport ad søvejen af dyr af hestefamilien forlænges den i stk. 1 omhandlede periode på 10 dage med sørejsens varighed.

AFDELING 4

Krav vedrørende transport af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen

Artikel 8

Generelle dyresundhedsmæssige krav

1.   Den operatør, der er ansvarlig for en sending af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen, sikrer, at de pågældende dyr af hestefamilien transporteres under overholdelse af følgende:

a)

Dyrene af hestefamilien transporteres i et transportmiddel, der kun transporterer dyr af hestefamilien, som er bestemt til Unionen, eller som alternativt er ledsaget af et sundhedscertifikat til brug ved transit.

b)

Dyrene af hestefamilien transporteres i et transportmiddel, der kun transporterer dyr af hestefamilien med samme attesterede sundhedsstatus, medmindre andet er tilladt ved de specifikke dyresundhedsmæssige krav i bilag II, del 1, afsnit A og B, og del 3, afsnit A.

c)

Dyrene af hestefamilien transporteres ad vej eller jernbane eller flyttes til fods i et tredjeland eller den del af et tredjeland, der er godkendt til mindst én type indførsel af mindst én kategori af dyr af hestefamilien.

2.   Den operatør, der er ansvarlig for en sending af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen, sikrer, at følgende overholdes:

a)

De tremmekasser, containere, bokse eller flybokse samt de transportmidler eller lastrum i transportmidler, hvori der vil blive transporteret dyr af hestefamilien, rengøres og desinficeres før pålæsning af dyrene med et desinfektionsmiddel, der er officielt anerkendt i afsendelseslandet.

b)

De transportmidler, der anvendes til transport ad vej eller jernbane, er udformet og konstrueret og betjenes således, at ekskrementer, urin og foder ikke kan flyde ud under den planlagte forsendelse.

c)

Der gennemføres foranstaltninger med henblik på at beskytte dyrene fra angreb fra insektvektorer i tilfælde af forekomst af én af følgende sygdomme:

i)

afrikansk hestepest eller venezuelansk hesteencephalomyelitis i afsendelses- eller transittredjelandet

ii)

en eller flere af de vektorbårne sygdomme, der er opført i artikel 11, stk. 1, undtagen equin infektiøs anæmi, hvis dyrene af hestefamilien ikke er immune over for eller vaccineret mod patogenet.

I tilfælde af de i nr. i) omhandlede sygdomme skal vektorbeskyttelsen omfatte foranstaltninger, der for eksempel består i net på tremmekasser, containere, bokse eller flybokse, i kunstig ventilation og i, at lastrummene holdes lukkede undtagen under pålæsning og aflæsning af dyrene, eller når dyrene tilses.

3.   Den operatør, der er ansvarlig for en sending af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen, sikrer, at de pågældende dyr af hestefamilien under forsendelsen kun aflæsses i et tredjeland eller en del af et tredjeland, fra hvilket/hvilken det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien til Unionen, jf. bilag I.

Artikel 9

Specifikke dyresundhedsmæssige krav vedrørende transport ad luftvejen

1.   Den operatør, der er ansvarlig for en sending af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen ad luftvejen, sikrer, at følgende overholdes:

a)

Tremmekasser, containere eller flybokse samt det omgivende luftrum i lastrummet sprøjtes med et passende insektafskrækningsmiddel i kombination med et insekticid, straks efter at dørene til luftfartøjet er blevet lukket.

b)

Luftfartøjets kaptajn udfylder og underskriver erklæringen i bilag V, del 1.

2.   Uanset artikel 8, stk. 3, kan medlemsstaterne, på anmodning af operatøren for sendingen, tillade direkte omladning fra ét luftfartøj til et andet luftfartøj i et land, der ikke er opført i bilag I, forudsat at følgende krav er opfyldt:

a)

Omladningen foretages i samme lufthavn på samme toldsteds område under direkte tilsyn af en embedsdyrlæge eller den ansvarlige tolder.

b)

Dyrene af hestefamilien beskyttes under omladningen mod angreb fra insektvektorer for sygdomme, der kan overføres til dyr af hestefamilien.

c)

Dyrene af hestefamilien kommer ikke i kontakt med dyr af hestefamilien med en anden sundhedsstatus.

d)

Foranstaltningerne i stk. 1, litra a) og b), gennemføres med hensyn til det luftfartøj, der skal anvendes til den videre rejse.

e)

Embedsdyrlægen eller den ansvarlige tolder attesterer i det omladningsmanifest, der udarbejdes i overensstemmelse med modellen i bilag V, del 3, at omladningen finder sted under overholdelse af betingelserne i stk. 1, litra a), og i nærværende stykkes litra a), b) og c).

Artikel 10

Specifikke dyresundhedsmæssige krav vedrørende transport ad søvejen

1.   Den operatør, der er ansvarlig for en sending af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen ad søvejen, sikrer, at følgende overholdes:

a)

Fartøjet har kurs direkte mod en havn i Unionen uden at lægge til i en havn i et tredjeland eller i en del af et tredjeland, der ikke er opført i bilag I

b)

Tremmekasser, containere eller bokse samt det omgivende luftrum i lastrummet sprøjtes med et passende insektafskrækningsmiddel i kombination med et insekticid, straks efter at dørene til lastrummet er blevet lukket.

c)

Fartøjets kaptajn udfylder og underskriver erklæringen i bilag V, del 2.

2.   Uanset stk. 1, litra a), kan medlemsstaterne tillade direkte omladning fra ét fartøj til et andet fartøj i et land, der ikke er opført i bilag I, forudsat at:

a)

omladningen foretages i samme havn på samme toldsteds område under direkte tilsyn af en embedsdyrlæge eller den ansvarlige tolder

b)

dyrene af hestefamilien under omladningen beskyttes mod angreb fra insektvektorer for sygdomme, der kan overføres til dyr af hestefamilien

c)

dyrene af hestefamilien ikke kommer i kontakt med dyr af hestefamilien med en anden sundhedsstatus

d)

embedsdyrlægen eller den ansvarlige tolder i det omladningsmanifest, der udarbejdes i overensstemmelse med modellen i bilag V, del 3, attesterer, at omladningen finder sted under overholdelse af betingelserne i stk. 1, litra b), og i nærværende stykkes litra a), b) og c).

AFDELING 5

Generelle krav vedrørende testning og vaccination af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen og af donordyr af hestefamilien, hvis sæd, æg eller embryoner er bestemt til indførsel til Unionen

Artikel 11

Generelle krav vedrørende laboratorietest til brug ved udstedelse af certifikater for sendinger af dyr af hestefamilien eller sæd, æg eller embryoner herfra, der er bestemt til indførsel til Unionen

1.   Den kompetente myndighed i det tredjeland, hvorfra der afsendes dyr af hestefamilien eller sæd, æg eller embryoner herfra, der er bestemt til indførsel til Unionen, sikrer, at de laboratorietest for snive, dourine, equin infektiøs anæmi, hesteencephalomyelitis (østlig, vestlig og venezuelansk), japansk hjernebetændelse, vestnilfeber, vesikulær stomatitis, equin viral arteritis og kontagiøs equin metritis, der foreskrives i de i bilag II og III fastsatte sundhedscertifikater, som minimum opfylder de krav vedrørende sensitivitet og specificitet, der er fastsat for den pågældende sygdom i de respektive kapitler i afsnit 2.5 i den seneste udgave af Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) Terrestrial Animal Health Code og Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals.

2.   Den kompetente myndighed i det tredjeland, hvorfra der afsendes dyr af hestefamilien bestemt til Unionen, sikrer, at de laboratorietest for afrikansk hestepest, der foreskrives i de i bilag II fastsatte sundhedscertifikater, foretages i overensstemmelse med bilag IV til direktiv 2009/156/EF.

3.   Den kompetente myndighed i det tredjeland, hvorfra der afsendes dyr af hestefamilien eller sæd, æg eller embryoner herfra, der er bestemt til Unionen, sikrer, at følgende overholdes:

a)

De i stk. 1 og 2 omhandlede test foretages på et laboratorium, der er anerkendt af afsendelsestredjelandets kompetente myndighed.

b)

Der er på grundlag af den laboratorierapport, der gøres tilgængelig for den embedsdyrlæge, der udsteder certifikaterne, som foreskrevet angivet nærmere oplysninger om prøveudtagning og testresultater i det i bilag II eller III fastsatte sundhedscertifikat for den pågældende sending.

Artikel 12

Testning ved ankomst til Unionen

1.   Hvis en test foretaget i eller på vegne af indgangsmedlemsstaten på en prøve, der er udtaget i overensstemmelse med artikel 4 i beslutning 97/794/EF, ikke bekræfter resultatet af en laboratorietest, der er attesteret i et sundhedscertifikat, der ledsager dyr af hestefamilien eller sæd, æg eller embryoner herfra til Unionen, som fastsat i bilag II eller III til nærværende forordning, sikrer indgangsmedlemsstatens kompetente myndighed, at testen gentages på det nationale referencelaboratorium, der er udpeget med hensyn til den pågældende sygdom, jf. artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (38).

2.   Hvis foranstaltningerne i stk. 1 ikke fører til et entydigt resultat af den kontrol af, om kravene er overholdt, der foretages i overensstemmelse med artikel 4 i beslutning 97/794/EF, sikrer den i stk. 1 omhandlede kompetente myndighed, at den i samme stykke omhandlede prøve underkastes endelig testning som følger:

a)

for afrikansk hestepest på EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest, der er udpeget i overensstemmelse med direktiv 92/35/EØF (39)

b)

for de i artikel 11, stk. 1, omhandlede sygdomme på EU-referencelaboratoriet for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest, der er udpeget i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 180/2008.

Artikel 13

Anvendelse af vacciner og registrering af vaccination

1.   Den kompetente myndighed i det tredjeland, hvorfra der afsendes dyr af hestefamilien eller sæd, æg eller embryoner herfra, der er bestemt til Unionen, sikrer, at den vaccination, der er attesteret i ethvert af certifikaterne i bilag II eller III, foretages under overholdelse af følgende:

a)

Vaccinationen foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger eller national lovgivning, hvis denne er strengere.

b)

Vaccinationen foretages ved anvendelse af en godkendt vaccine, der som minimum opfylder de krav vedrørende sikkerhed, sterilitet og effektivitet, der er fastsat i den seneste udgave af Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) Terrestrial Animal Health Code og Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals.

2.   Hvis et tredjelands kompetente myndighed attesterer, at et positivt laboratorieresultat af en serologisk test for afrikansk hestepest er forbundet med tidligere vaccination, skal der føres dokumentation for vaccinationen i det identifikationsdokument, der ledsager dyret af hestefamilien, hvis et sådant identifikationsdokument foreligger.

Artikel 14

Krav vedrørende equin viral arteritis

1.   Ukastrerede handyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen undtagen dem, der er opført i bilag IV, punkt 1, underkastes test for equin viral arteritis for at sikre, at deres sæd er fri for equin arteritis-virus.

2.   Vaccination mod equin viral arteritis, herunder testning i overensstemmelse med bilag IV, punkt 1, litra a), foretages under officielt veterinært tilsyn.

3.   Vaccination mod equin viral arteritis er gyldig, hvis dyret af hestefamilien er ledsaget af dokumentation for et uafbrudt forløb med en første runde i overensstemmelse med en af vaccinationsprotokollerne i bilag IV, punkt 1, litra a), og regelmæssig revaccination i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og under alle omstændigheder med intervaller på højst 12 måneder.

AFDELING 6

Identifikation af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen

Artikel 15

Identifikation af dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen

1.   Dyr af hestefamilien bestemt til indførsel til Unionen skal være individuelt identificeret for at sikre en utvetydig overensstemmelse mellem dyret og dets attesterede sundhedsstatus.

Identifikationen skal:

a)

enten opfylde kravene i artikel 14 i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 eller

b)

som minimum indeholde oplysningerne i del 1, afsnit I, del A, punkt 1, 2, og 3 samt 6-10, og del B, punkt 12-18, i bilag I til nævnte forordning.

2.   Dyr af hestefamilien til slagtning, der skal importeres til Unionen, skal være mærket individuelt med en elektronisk transponder eller et øremærke, og nummeret registreres i det sundhedscertifikat, der ledsager dyrene under transporten.

3.   Dyr af hestefamilien til slagtning, der skal importeres til Unionen, skal på deres forreste venstre hov være brændemærket med et klart og uudsletteligt »S« af en størrelse på mindst halvdelen af hovvæggens længde i følgende tilfælde:

a)

hvis de er mærket individuelt, uanset stk. 2, med en alternativ metode angivet i sundhedscertifikatet, og dyrene afsendes i så fald til bestemmelsesslagteriet, jf. artikel 21, litra a)

b)

hvis de er bestemt til afsendelse til bestemmelsesslagteriet, jf. artikel 21, litra b).

AFDELING 7

Specifikke dyresundhedsmæssige krav og krav vedrørende udstedelse af certifikater til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien

Artikel 16

Foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder for at sikre sporbarheden af en midlertidigt indført registreret hest

1.   Forudsat at betingelserne for indførsel er opfyldt, skal den kompetente myndighed på indgangsgrænsekontrolstedet:

a)

beholde en kopi af det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat

b)

via Traces meddele den midlertidige indførsel af en registreret hest til den relevante kompetente myndighed eller det relevante udgangsgrænsekontrolsted som følger:

i)

den kompetente myndighed på det bestemmelsessted, der er angivet i rubrik I.6 i det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED), der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 282/2004

ii)

det udgangsgrænsekontrolsted, som ejeren af den registrerede hest eller dennes repræsentant har angivet i den erklæring, der ledsager det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat, ved at udfylde rubrik I.24 i CVED'et

iii)

de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for de midlertidige opholdssteder, som ejeren af den registrerede hest eller dennes repræsentant har angivet i den erklæring, der ledsager det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat

c)

forsyne operatøren, der i rubrik I.7 i det i stk. 1, litra b), omhandlede CVED er identificeret som »den operatør, der er ansvarlig for sendingen«, med mindst ét eksemplar af CVED'et.

2.   Hvis en registreret hest under sin midlertidige indførsel skal flyttes fra én medlemsstat til en anden medlemsstat, skal den kompetente myndighed på afsendelsesstedet:

a)

forudsat at de dyresundhedsmæssige betingelser i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/156/EF er opfyldt, udstede et sundhedscertifikat i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2009/156/EF enten for en individuelt registreret hest eller for en sending af registrerede heste med samme oprindelse eller med samme destination og i rubrik I.6 i det pågældende certifikat angive en henvisning til det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat for hver midlertidigt indført registreret hest, der udgør sendingen, samt en henvisning til det i stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED

b)

via Traces meddele flytningen af en registreret hest til den pågældende medlemsstat til den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet og anmode om, at ankomsten bekræftes gennem udfyldelse af en yderligere del III i det i stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED

c)

forsyne operatøren, som identificeret i rubrik I.7 i det i stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED, med en ny udskrift af CVED'et, der viser den del III, der er tilføjet i overensstemmelse med nærværende stykkes litra b)

d)

ugyldiggøre eller tilbagetrække enhver udskrift af det CVED, der er udleveret til operatøren i overensstemmelse med stk. 1, litra c), eller — hvis der er foretaget en tidligere flytning til en anden medlemsstat — i overensstemmelse med nærværende stykkes litra c).

3.   Den kompetente myndighed på det i stk. 1, litra b), nr. i), og stk. 2, litra b), omhandlede bestemmelsessted anerkender via Traces den registrerede hests ankomst og fører dokumentation for de kontroller, der er foretaget, ved at udfylde del III i CVED'et.

4.   Ved afslutningen af den midlertidige indførsel skal den i stk. 1, litra b), nr. i) eller iii), omhandlede kompetente myndighed, der udsteder certifikat for den hest, der er blevet midlertidigt indført til oprindelsestredjelandet eller til et andet tredjeland:

a)

via Traces meddele den midlertidigt indførte registrerede hests afgang fra Unionen til udgangsgrænsekontrolstedet ved at udfylde en yderligere del III i det i stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED

b)

forsyne operatøren, som identificeret i rubrik I.7 i det i stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED, med en ny udskrift af CVED'et, der viser den del III, der er tilføjet i overensstemmelse med nærværende stykkes litra a)

c)

hvis udgangsgrænsekontrolstedet er beliggende i en anden medlemsstat

i)

i overensstemmelse med beslutning 93/444/EØF udstede et certifikat i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2009/156/EF enten for en individuelt registreret hest eller for en sending af registrerede heste med samme oprindelse eller med samme destination

ii)

i rubrik I.6 i det i nr. i) omhandlede certifikat angive en henvisning til det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat for hver midlertidigt indført registreret hest, der udgør sendingen, samt en henvisning til det i stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED.

5.   Det i stk. 4, litra a), omhandlede udgangsgrænsekontrolsted fører dokumentation for afslutningen af den midlertidige indførsel af den registrerede hest ved at udfylde del III i CVED'et.

6.   Hvis den midlertidige indførsel af en registreret hest ikke er blevet afsluttet i overensstemmelse med stk. 5 inden for en periode på mindre end 90 dage efter datoen for udstedelsen af det i stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED, sendes der via Traces automatisk en varsling til indgangsgrænsekontrolstedet og de i nærværende artikel omhandlede kompetente myndigheder, indtil de pågældende kompetente myndigheder har fastslået den registrerede hests status.

Artikel 17

Operatørens ansvar med hensyn til en midlertidigt indført registreret hest

1.   Den operatør, der er ansvarlig for en registreret hest, der midlertidigt indføres til Unionen, som identificeret i rubrik I.7 i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED, sikrer, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den registrerede hest ledsages på ethvert tidspunkt af sin midlertidige indførsel af sit originale sundhedscertifikat, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), og af det CVED, som indgangsgrænsekontrolstedet til Unionen har udstedt.

b)

Den registrerede hest forbliver i den respektive medlemsstat og i de faciliteter, der er angivet i den erklæring, der ledsager det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat.

c)

Hvis den registrerede hest skal flyttes til en anden medlemsstat, ledsages den af et sundhedscertifikat, jf. bilag III til direktiv 2009/156/EF, og det ændrede CVED, der er udleveret af den kompetente myndighed, jf. artikel 16, stk. 2.

d)

Eventuelle tidligere udskrifter af CVED'et overdrages til den kompetente myndighed til ugyldiggørelse eller tilbagetrækning.

e)

Den registrerede hest forlader Unionen via et grænsekontrolsted, der er angivet i det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat, og dét ikke senere end 89 dage efter den dato for indførsel til Unionen, der er angivet i det tilsvarende CVED.

2.   Den i stk. 1 omhandlede operatør forbliver ansvarlig for flytningen af den registrerede hest under dens midlertidige indførsel til Unionen og oplyser navnlig:

a)

den i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i) eller iii), omhandlede kompetente myndighed om enhver ændring, der skal foretages af den flytterute, der er angivet i den erklæring, der ledsager det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat

b)

udgangsgrænsekontrolstedet om datoen for den midlertidigt indførte registrerede hests afgang fra Unionen

c)

den i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i) og iii), omhandlede kompetente myndighed, der er ansvarlig for bedriften, om død eller tab af den registrerede hest eller enhver nødsituation, som for eksempel sundhedstilstande, der kræver, at dyret tilses af en dyrlæge, ud over de 89 dages midlertidig indførsel.

Artikel 18

Genindførsel efter midlertidig udførsel af registrerede heste, der har været midlertidigt indført til Unionen

1.   Registrerede heste, der har været midlertidigt indført til Unionen, kan godkendes til genindførsel efter midlertidig udførsel til et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er godkendt til genindførsel af registrerede heste med henblik på specifikke væddeløb, konkurrencer eller kulturelle arrangementer, for hvilke der er fastsat standardsundhedscertifikater til brug ved genindførsel til Unionen, jf. artikel 20, stk. 3, forudsat at genindførslen til Unionen finder sted inden for en periode på mindre end 90 dage efter datoen for udstedelsen af det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED.

2.   Med henblik på at tillade genindførsel af en registreret hest, jf. stk. 1, skal den i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i) og iii), omhandlede kompetente myndighed, der udsteder certifikatet til brug ved midlertidig udførsel:

a)

gennemføre foranstaltningerne i artikel 16, stk. 4, litra a) og b) samt — hvis det er relevant — c)

b)

via Traces meddele grænsekontrolstedet planlagt genindførsel ved at udfylde del III i CVED'et

c)

forsyne operatøren, som identificeret i rubrik I.7 i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED, med en ny udskrift af CVED'et, der viser den del III, der er tilføjet i overensstemmelse med nærværende stykkes litra b)

d)

ugyldiggøre eller tilbagetrække enhver udskrift af det CVED, der er udleveret i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra c), eller — hvis der er foretaget en tidligere flytning til en anden medlemsstat — i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, litra c).

3.   Indgangsgrænsekontrolstedet:

a)

beholder originalen af det i artikel 3, stk. 1, litra c), omhandlede sundhedscertifikat

b)

giver via Traces meddelelse om genindførslen af den registrerede hest til:

i)

den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet som angivet i den erklæring, der ledsager det i artikel 16, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat, eller som ændret i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra a)

ii)

udgangsgrænsekontrolstedet som angivet i den erklæring, der ledsager det i det i artikel 16, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat, eller som ændret i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra a), ved at udfylde rubrik I.24 i det i litra d) omhandlede CVED

c)

anmoder den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet om at kontrollere og, hvis det er relevant, bekræfte den registrerede hests ankomst ved at udfylde rubrik I.6 i det i litra d) omhandlede CVED

d)

forsyner operatøren med en udskrift af et nyt CVED, hvori rubrik II.1 er udfyldt med en henvisning til det antal CVED'er, der tidligere er udleveret i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra c), eller — hvis der er foretaget en tidligere flytning til en anden medlemsstat — i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, litra c), og hvori rubrik II.14 er udfyldt inden for den frist for at forlade Unionen, der er angivet i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED

e)

ugyldiggør eller tilbagetrækker enhver udskrift af det CVED, der er udleveret til operatøren i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra c), eller — hvis der er foretaget en tidligere flytning til en anden medlemsstat — i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, litra c).

4.   Efter genindførslen efter midlertidig udførsel af en registreret hest, der er blevet midlertidigt indført i overensstemmelse med stk. 1, gælder reglerne i artikel 16 i den resterende periode på mindre end 90 dage efter datoen for udstedelsen af det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED.

Artikel 19

Ændring af midlertidig indførsel til endelig indførsel og død eller tab af en registreret hest

1.   Hvis operatøren, som identificeret i rubrik I.7 i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED, indgiver en ansøgning til den i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i) eller iii), eller i artikel 16, stk. 2, litra b), omhandlede kompetente myndighed om ændring af midlertidig indførsel af en registreret hest til endelig indførsel, kan en medlemsstat tillade en sådan ændring, forudsat at følgende krav er overholdt:

a)

Det er tilladt at indføre registrerede heste fra det pågældende tredjeland eller den pågældende del af tredjelandet, jf. bilag I.

b)

Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for det midlertidige opholdssted, har overholdt følgende betingelser:

i)

Den pågældende kompetente myndighed har med tilfredsstillende resultat foretaget kontroller, der er nødvendige for at verificere, at kravene vedrørende test og vaccination i forbindelse med import af registrerede heste fra det pågældende tredjeland eller den pågældende del af tredjelandet, er overholdt, jf. bilag II, del 3.

ii)

Den pågældende kompetente myndighed har sikret, at den registrerede hest forblev under officielt veterinærtilsyn i den pågældende medlemsstat, indtil der var gået tre måneder fra den dato for dens indførsel til Unionen, der er angivet i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED.

2.   Den i stk. 1 omhandlede kompetente myndighed eller et grænsekontrolsted, der er udpeget til denne opgave af medlemsstaterne, skal

a)

afslutte den midlertidige indførsel i Traces ved at vælge »Ændring til endelig indførsel« i del III i det CVED, der er udleveret til operatøren i overensstemmelse med enten artikel 16, stk. 1, litra c), eller, hvis der er foretaget en tidligere flytning til en anden medlemsstat, artikel 16, stk. 2, litra c), eller, hvis der er foretaget en tidligere genindførsel efter midlertidig udførsel, artikel 18, stk. 3, litra c)

b)

forsyne operatøren, som identificeret i det i rubrik I.7 i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), med en ny udskrift af det i litra a) omhandlede CVED, eller med et nyt CVED, hvor »Til det indre marked« er krydset af i rubrik I.21

c)

ugyldiggøre eller tilbagetrække enhver udskrift af det CVED, der er udleveret til operatøren i overensstemmelse med enten artikel 16, stk. 1, litra c), eller, hvis der er foretaget en tidligere flytning til en anden medlemsstat, artikel 16, stk. 2, litra c), eller, hvis der er foretaget en tidligere genindførsel efter midlertidig udførsel, artikel 18, stk. 3, litra c)

d)

ugyldiggøre eller tilbagetrække originalen af det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede sundhedscertifikat.

3.   I ændringsperioden skal operatøren af den registrerede hest, som identificeret i rubrik I.7 i det i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), eller artikel 18, stk. 3, litra b), udstedte CVED gennemføre følgende foranstaltninger:

a)

sørge for, at en dyrlæge foretager og registrerer regelmæssige dyrlægebesøg for at kontrollere den registrerede hest for kliniske tegn på mulige smitsomme sygdomme

b)

opbevare optegnelser vedrørende flytningen af den registrerede hest og vedrørende flytninger af dyr af hestefamilien til og fra den bedrift, hvor den holdes

c)

afslutte toldprocedurerne, jf. artikel 15 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/262

d)

ansøge om udstedelse af et identifikationsdokument eller om tilpasning af et eksisterende identifikationsdokument, jf. artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/262.

4.   I tilfælde af død eller tab af en registreret hest, der er blevet midlertidigt indført til Unionen, skal den kompetente myndighed — i tæt samarbejde med et grænsekontrolsted, hvis det kræves af den pågældende medlemsstat — på stedet for dødsfaldet eller tabet:

a)

afslutte den midlertidige indførsel i Traces ved at vælge »Død/tab« i del III i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), eller artikel 18, stk. 3, litra b), omhandlede CVED

b)

ugyldiggøre eller tilbagetrække enhver udskrift af det CVED, der er udleveret til operatøren i overensstemmelse med enten artikel 16, stk. 1, litra c), eller, hvis der er foretaget en tidligere flytning til en anden medlemsstat, artikel 16, stk. 2, litra c), eller, hvis der er foretaget en tidligere genindførsel efter midlertidig udførsel, artikel 18, stk. 3, litra c).

Artikel 20

Specifikke dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel med henblik på deltagelse i væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer

1.   Medlemsstaterne tillader genindførsel af registrerede heste, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den registrerede hest har ikke opholdt sig uden for Unionen i over 30 dage, medmindre andet er fastsat i stk. 3.

b)

Den registrerede hest har hverken opholdt sig i eller er blevet ført i transit til lands gennem et tredjeland eller en del af at tredjeland, der ikke hører til samme sundhedsgruppe som det tredjeland eller den del af et tredjeland, i hvilket/hvilken sundhedscertifikatet, jf. bilag II, del 2, afsnit A, er blevet underskrevet af embedsdyrlægen.

c)

Det sundhedscertifikat til brug ved midlertidig udførsel, der er underskrevet af embedsdyrlægen i oprindelsesmedlemsstaten, eller en godkendt kopi heraf forelægges på anmodning af det grænsekontrolsted, hvor genindførslen til Unionen finder sted.

2.   Den kompetente myndighed, der udsteder certifikat for en registreret hest bestemt til midlertidig udførsel, sikrer, at den registrerede hest ved anvendelse af artikel 2, stk. 1, i beslutning 93/444/EØF indtil udgangsstedet i en anden medlemsstat ledsages af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2009/156/EF.

3.   Genindførsel efter midlertidig udførsel for en periode på over 30 dage af registrerede heste, der deltager i specifikke væddeløb, konkurrencer eller kulturelle arrangementer, er omfattet af specifikke dyresundhedsmæssige krav som fastsat i de tilsvarende standarddyresundhedscertifikater i bilag II, del 2, afsnit B, med hensyn til den relevante begivenhed.

4.   Den operatør, som identificeret i rubrik I.7 i CVED'et, der er ansvarlig for sendingen, sikrer, at den registrerede hest under den midlertidige udførsel hverken har opholdt sig i eller er blevet ført i transit til lands gennem et tredjeland eller en del af at tredjeland, der ikke hører til samme sundhedsgruppe som det tredjeland eller den del af et tredjeland, i hvilket/hvilken sundhedscertifikatet, jf. bilag II, del 2, afsnit A, er blevet underskrevet af embedsdyrlægen.

Artikel 21

Specifikke dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende import af dyr af hestefamilien til slagtning

Operatøren af en sending af dyr af hestefamilien til slagtning, som identificeret i rubrik I.7 i det i artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), omhandlede CVED, sikrer, at dyrene efter de kontroller, der foretages ved indgangsgrænsekontrolstedet til Unionen:

a)

enten straks og uden at komme i kontakt med dyr af hestefamilien med en anden sundhedsstatus sendes direkte til bestemmelsesslagteriet, hvor de slagtes inden for 72 timer efter ankomsten til slagteriet, eller

b)

passerer gennem et godkendt marked eller samlested, jf. artikel 7, stk. 1, i direktiv 2009/156/EF, som angivet i det i nærværende forordnings artikel 3, stk. 1, litra e), omhandlede sundhedscertifikat, fra hvilket de i henhold til nationale regler, der sikrer sporbarheden, efter markedet skal fjernes direkte til et slagteri, hvor de slagtes hurtigst muligt og senest inden for fem arbejdsdage efter ankomsten til Unionen, uden at komme i kontakt med dyr af hestefamilien med en anden sundhedsstatus.

AFDELING 8

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 22

Overgangsbestemmelser

I en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2018, tillader medlemsstaterne indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der er ledsaget af sundhedscertifikater udarbejdet i overensstemmelse med de standardsundhedscertifikater, der gjaldt før den i artikel 24, stk. 2, angivne dato for anvendelsen af denne forordning.

Artikel 23

Ophævelser

Beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 94/699/EF, 95/329/EF, 2003/13/EF, 2004/177/EF, 2004/211/EF og 2010/57/EU samt afgørelse 2010/471/EU ophæves.

Enhver henvisning til disse beslutninger/denne afgørelse gælder som en henvisning til nærværende forordning.

Artikel 24

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2018.

Dog anvendes artikel 16, stk. 1, litra b), nr. iii), stk. 2, litra b), c) og d), stk. 3, stk. 4, litra a) og b), og stk. 5, samt artikel 17, stk. 1, litra d), fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(4)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (EUT L 219 af 14.8.2008, s. 40).

(6)  http://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010 af 2. marts 2010 om ændring af bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt betingelser vedrørende donordyr af heste-, fåre- og gedearter og for håndtering af sæd, æg og embryoner fra disse arter (EUT L 52 af 3.3.2010, s. 14).

(8)  Kommissionens afgørelse 2010/470/EU af 26. august 2010 om standardsundhedscertifikater til brug ved handel inden for Den Europæiske Union med sæd, æg og embryoner fra dyr af heste-, fåre- og gedearter samt med æg og embryoner fra svin (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 15).

(9)  Afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1).

(10)  EFT L 71 af 18.3.1999, s. 3.

(11)  Rådets afgørelse 1999/201/EF af 14. december 1998 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 71 af 18.3.1999, s. 1).

(12)  EFT L 57 af 26.2.1997, s. 5.

(13)  Rådets afgørelse 97/132/EF af 17. december 1996 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 57 af 26.2.1997, s. 4).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 af 28. februar 2008 om EF-referencelaboratoriet for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4).

(15)  Kommissionens beslutning 97/794/EF af 12. november 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/496/EØF for så vidt angår veterinærkontrol af levende dyr, der skal indføres fra tredjelande (EFT L 323 af 26.11.1997, s. 31).

(16)  Report of the Scientific Veterinary Committee on Equine Viral Arteritis, 12 December 1994, VI/4994/94 — Rev. 4.

(17)  Kommissionens beslutning 95/329/EF af 25. juli 1995 om de kategorier af enhovede dyr af hankøn, som kravet om viral arthritis i artikel 15, litra b), nr. ii), i Rådets direktiv 90/426/EØF gælder for (EFT L 191 af 12.8.1995, s. 36).

(18)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm.

(19)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(20)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).

(21)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).

(22)  Kommissionens beslutning 2007/240/EF af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 37).

(23)  Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11).

(24)  Kommissionens beslutning 93/444/EØF af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande (EFT L 208 af 19.8.1993, s. 34).

(25)  Kommissionens beslutning 92/260/EØF af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste (EFT L 130 af 15.5.1992, s. 67).

(26)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(27)  Kommissionens beslutning 93/196/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagtning (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 7).

(28)  Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 16).

(29)  Kommissionens beslutning 94/699/EF af 19. oktober 1994 om mindre hyppig identitetskontrol og fysisk kontrol ved midlertidig indførsel af visse heste fra Sverige, Norge og Finland samt om ophævelse af beslutning 93/321/EØF (EFT L 280 af 29.10.1994, s. 88).

(30)  Kommissionens beslutning 2003/13/EF af 10. januar 2003 om midlertidig indførsel af heste, der deltager i den forolympiske testkonkurrence i Grækenland i 2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 86).

(31)  Kommissionens beslutning 2004/177/EF af 20. februar 2004 om midlertidig indførsel af registrerede heste, der deltager i De Olympiske Lege eller De Paralympiske Lege i Grækenland i 2004 (EFT L 55 af 24.2.2004, s. 64).

(32)  Kommissionens afgørelse 2010/57/EU af 3. februar 2010 om sundhedsmæssige garantier for transit af dyr af hestefamilien, der transporteres gennem de i bilag I til Rådets direktiv 97/78/EF anførte områder (EUT L 32 af 4.2.2010, s. 9).

(33)  Kommissionens afgørelse 2010/471/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien for så vidt angår lister over sædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt krav vedrørende udstedelse af certifikater (EUT L 228 af 31.8.2010, s. 52).

(34)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen) (EUT L 59 af 3.3.2015, s. 1).

(35)  Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 55).

(36)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(37)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_guidance_vpe_7068_2012.pdf.

(38)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(39)  Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19).


BILAG I

LISTE OVER TREDJELANDE  (1) OG DELE AF TREDJELANDE  (2) , FRA HVILKE MEDLEMSSTATERNE SKAL TILLADE INDFØRSEL TIL UNIONEN AF SENDINGER AF DYR AF HESTEFAMILIEN OG AF SÆD, ÆG OG EMBRYONER HERFRA

ISO-kode

Tredjeland

Kode for delen af tredjelandet

Beskrivelse af delen af tredjelandet

SG

TA

Genindførsel

Import

Import

Transit

Særlige betingelser

RH

RH

RH

ES

RE + EBP

SÆD

O/E

Dyr af hestefamilien

 

RH

RE

EBP

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AE-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australien

AU-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

 

BH

Bahrain

BH-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

BM

Bermudaøerne

BM-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

 

BO

Bolivia

BO-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

 

BR

Brasilien

BR-0

Hele landet

 

 

BR-1

Følgende stater:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal og Rio de Janeiro

D

X

X

X

X

X

 

BY

Hviderusland

BY-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

CA

Canada

CA-0

Hele landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Schweiz (1)

CH-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Chile

CL-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

 

CN

Kina

CN-0

Hele landet

 

 

CN-1

Den hestesygdomsfrie zone i Conghua by, kommunen Guangzhou, Guangdong-provinsen, herunder biosikkerhedskorridorerne fra og til lufthavnen i Guangzhou og Hongkong (se nærmere detaljer i rubrik 1)

G

X

X

X

X

 

CN-2

Stedet for afholdelse af Global Champions Tour på parkeringsområde nr. 15 ved EXPO 2010 og korridoren til Shanghai Pudong International Airport i den nordlige del af Pudong New Area og den østlige del af Minhang District i storbyområdet Shanghai (se nærmere detaljer i rubrik 1)

G

X

 

Kun, hvis der er udstedt certifikat i overensstemmelse med del 2, afsnit B, kapitel I, i bilag II

CR

Costa Rica

CR-0

Hele landet

 

 

CR-1

Storbyområdet San José

D

X

 

 

CU

Cuba

CU-0

Hele landet

D

X

X

X

 

X

 

DZ

Algeriet

DZ-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

EG

Egypten

EG-0

Hele landet

 

 

 

EG-1

Den hestesygdomsfrie zone, som er oprettet ved Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital på El Nasr road over for Al Ahly Club, Cairo, og hovedvejen til Cairo International Airport (se nærmere detaljer i rubrik 2)

E

X

X

X

 

FK

Falklandsøerne

FK-0

Hele landet

A

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

GL

Grønland

GL-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

HK

Hongkong

HK-0

Hele landet

G

X

X

X

 

X

 

IL

Israel (3)

IL-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

IS

Island (5)

IS-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

JM

Jamaica

JM-0

Hele landet

D

X

X

X

 

X

 

JO

Jordan

JO-0

Hele landet

E

X

X

X

 

X

 

JP

Japan

JP-0

Hele landet

G

X

X

X

 

X

 

KG

Kirgisistan

KG-0

Hele landet

 

 

KG-1

Regionen Issyk-Kul

B

X

 

X

 

KR

Korea (Republikken)

KR-0

Hele landet

G

X

X

X

 

X

 

KW

Kuwait

KW-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

LB

Libanon

LB-0

Hele landet

E

X

X

X

X

 

MA

Marokko

MA-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ME

Montenegro

ME-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MK

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (4) (FYROM)

MK-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

MO

Macao

MO-0

Hele landet

G

X

X

X

 

X

 

MY

Malaysia

MY-0

Hele landet

 

 

MY-1

Halvøen

G

X

X

X

 

X

 

MU

Mauritius

MU-0

Hele landet

E

X

X

 

MX

Mexico

MX-0

Hele landet

C

 

 

 

 

MX-1

Hovedstadsområdet Mexico City

C

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun, hvis der er udstedt certifikat i overensstemmelse med del 2, afsnit B, kapitel I, i bilag II

NO

Norge (5)

NO-1

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

OM

Oman

OM-0

Hele landet

E

X

X

X

 

X

 

PE

Peru

PE-0

Hele landet

 

 

PE-1

Regionen Lima

D

X

X

X

 

X

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

A

X

X

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

PY-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

QA

Qatar

QA-0

Hele landet

E

X

X

X

 

X

 

RS

Serbien (6)

RS-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU

Rusland

RU-0

Hele landet

 

 

RU-1

Provinserne Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm og Kurgan

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-2

Regionerne Stavropol og Krasnodar

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

RU-3

Karelen, Mari-el, Mordova, Tjuvasjien, Kalmykien, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarien, Nordossetien, Ingusjien og Karatjajevo-Tjerkessien

B

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

SA

Saudi-Arabien

SA-0

Hele landet

 

 

SA-1

Hele landet, undtagen SA-2

E

X

X

X

X

X

 

SA-2

Beskyttelses- og overvågningszoner i provinserne Jizan, Asir og Najran som beskrevet i rubrik 3

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Hele landet

G

X

X

X

 

X

 

TH

Thailand

TH-0

Hele landet

G

X

X

X

 

X

 

TN

Tunesien

TN-0

Hele landet

E

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

TR

Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

 

TR-1

Provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag

E

 

 

UA

Ukraine

UA-0

Hele landet

B

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

US

USA

US-0

Hele landet

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

Hele landet

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Hele landet

 

 

ZA-1

Storbyområdet Cape Town (se nærmere detaljer i rubrik 4)

F

 

Kommissionens beslutning 2008/698/EF

FORKLARING TIL BILAG I:

Dyr/Produkt

Kategorier/Betingelser

RH

Registrerede heste, jf. denne forordnings artikel 2, litra c).

ES

Dyr af hestefamilien til slagtning, jf. definitionen af »slagtedyr« i artikel 2, litra d), i direktiv 2009/156/EF.

RE

Registrerede dyr af hestefamilien, jf. definitionen af »registrerede enhovede dyr« i artikel 2, litra c), i direktiv 2009/156/EF.

EBP

Dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr, jf. definitionen af »enhovede dyr til opdræt og som brugsdyr« i artikel 2, litra e), i direktiv 2009/156/EF.

SÆD

Sæd fra hestearterne indsamlet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 92/65/EØF.

O/E

Æg og embryoner fra hestearterne indsamlet eller produceret i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 92/65/EØF.


Kolonner

Oplysninger/Beskrivelse af produktet

Krævet sundhedscertifikat

1-4

Områdebeskrivelse

Ikke relevant

5

Sundhedsgruppe

Ikke relevant

6

Midlertidig indførsel af registrerede heste

BILAG II, del 1, afsnit A

7

Genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel med henblik på deltagelse i væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer

BILAG II, del 2, afsnit A

BILAG II, del 2, afsnit B, kapitel 1

BILAG II, del 2, afsnit B, kapitel 2

8

Import af registrerede heste

BILAG II, del 3, afsnit A

9

Import af dyr af hestefamilien til slagtning

BILAG II, del 3, afsnit B

10

Import af registrerede dyr af hestefamilien og avls- og brugsdyr af hestefamilien

BILAG II, del 3, afsnit A

11

Import af sæd indsamlet fra registrerede heste

BILAG III, del 1, afsnit A

BILAG III, del 1, afsnit B

BILAG III, del 1, afsnit C

BILAG III, del 1, afsnit D

12

Import af sæd indsamlet fra registrerede dyr af hestefamilien

BILAG III, del 1, afsnit A

BILAG III, del 1, afsnit B

BILAG III, del 1, afsnit C

BILAG III, del 1, afsnit D

13

Import af sæd fra avls- og brugsdyr af hestefamilien

BILAG III, del 1, afsnit A

BILAG III, del 1, afsnit B

BILAG III, del 1, afsnit C

BILAG III, del 1, afsnit D

14

Import af æg og embryoner af dyr af hestefamilien

BILAG III, del 2, afsnit A

BILAG III, del 2, afsnit B

15

Dyr af hestefamilien, der føres i transit

BILAG II, del 1, afsnit B

16

Henvisning til særlige betingelser/supplerende garantier

Ikke relevant

Rubrikker

X

Indførsel tilladt

Indførsel ikke tilladt

Sundhedsgrupper

Sundhedsgruppe

Specifikke dyresundhedsmæssige garantier, der er påkrævet ved indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien

A

equin infektiøs anæmi, equin viral arteritis

B

equin infektiøs anæmi, equin viral arteritis, snive, dourine

C

equin infektiøs anæmi, equin viral arteritis, østlig og vestlig hesteencephalomyelitis, vesikulær stomatitis

D

equin infektiøs anæmi, equin viral arteritis, snive, dourine, hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig), venezuelansk hesteencephalomyelitis, vesikulær stomatitis

E

equin infektiøs anæmi, equin viral arteritis, snive, dourine, afrikansk hestepest

F

equin infektiøs anæmi, dourine, afrikansk hestepest

G

equin infektiøs anæmi, equin viral arteritis, snive, dourine, japansk hjernebetændelse

RUBRIK 1

CN

Kina

CN-1

Den særlige hestesygdomsfrie zone i Guangdong-provinsen med følgende afgrænsning:

Central zone

:

rideområde i landsbyen Reshui, lokaliteten Lingkou, Conghua by og det omkringliggende område beliggende i en cirkel med en radius på fem km, der kontrolleres af vejkontrolposten ved hovedvej 105

Overvågningszone

:

alle administrative opdelinger i Conghua by, der omgiver den centrale zone, der dækker et område på 2 009 km2

Beskyttelseszone

:

ydre grænser for følgende tilstødende administrative opdelinger, der omgiver overvågningszonen:

distriktet Baiyun, distriktet Luogang i Conghua by

distriktet Huadu i Guangzhou by

Zengcheng by

de administrative opdelinger i distriktet Qingcheng i Qingyuan by

amtet Fogang

amtet Xinfeng

amtet Longmen

Biosikkerhedskorridor

:

fra rideområdet i den centrale zone til Baiyun internationale lufthavn i Guangzhou via hovedvej 105, Jiebei-hovedvejen, lufthavnsmotorvejen, inklusive udelukkelseszonen for dyr af hestefamilien på én km rundt om Baiyun internationale lufthavn i Guangzhou by

fra rideområdet i den centrale zone til Huanggang havn, Shenzhen, på grænsen mellem Kina og Hongkong via hovedvej 105, Jiebei-hovedvejen, den nordlige ringmotorvej nr. 2 og Guang-Shen-hovedvejen med en udelukkelseszone for dyr af hestefamilien på begge sider af denne rute, der er mindst én km bred

Karantæne før indførsel

:

de karantænefaciliteter, som den kompetente myndighed har udpeget i beskyttelseszonen, med henblik på at forberede dyr af hestefamilien fra andre dele af Kina til indførsel i den hestesygdomsfrie zone.

CN

Kina

CN-2

Afgrænsning af zonen i storbyområdet Shanghai:

Afgrænsning mod vest

:

Huangpu-floden fra dens udspring i nord til forgreningen i Dazhi-floden

Afgrænsning mod syd

:

fra Huangpu-flodens forgrening til Dazhi-flodens udspring i øst

Afgrænsninger mod nord og øst

:

kystlinjen.


RUBRIK 2

EG

Egypten

EG-1

Den hestesygdomsfrie zone på cirka 0,1 km2, der er oprettet rundt om Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital ved El-Nasr Road, over for Al Ahly Club, ved den østlige udkant af Cairo (beliggende 30°04′19.6″N 31°21′16.5″E), og en strækning på 10 km på El-Nasr Road og Airport Road til Cairo International Airport.

a)

Afgrænsning af den hestesygdomsfrie zone:

Fra det sted, hvor El-Nasr Road krydser El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13.6″N 31°21′04.3″E), følg El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road cirka 500 m mod nord til første vejkryds med »Passage Inside Armed Forces«, drej til højre, og følg passagen ca. 100 m mod øst, drej til højre igen, og følg passagen 150 m mod syd, drej til venstre, og følg passagen 300 m mod øst, drej til højre, og følg passagen 100 m mod syd til El-Nasr Road, drej til højre, og følg El-Nasr Road 300 m mod sydvest til det sted, hvor El-Nasr Road krydser Hassan Ma'moon Road, drej til højre, og følg passagen 100 m mod nord, drej til venstre, og følg passagen 120 m mod vest, drej til venstre, og følg passagen 200 m mod syd, drej til højre, og følg El-Nasr Road 100 m mod vest til det sted, hvor El-Nasr Road krydser El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)

Afgrænsning af området for karantæne før udførsel inden for den hestesygdomsfrie zone:

Fra det sted, hvor El-Nasr Road krydser Hassan Ma'moon Road, følg passagen 100 m mod nord, drej til højre, og følg passagen 250 m mod øst, drej til højre, og følg passagen 50 m mod syd til El-Nasr Road, drej til højre, og følg El-Nasr Road 300 m mod sydvest til det sted, hvor El-Nasr Road krydser Hassan Ma'moon Road.


RUBRIK 3

SA

Saudi-Arabien

SA-1

Godkendte karantænestationer:

1.

Riyadh lufthavn

2.

King Abdulaziz Race Track (Janadrijah)

 

 

SA-2

Afgrænsning af de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2009/156/EF:

1.

Jizan-provinsen

Beskyttelseszone: hele provinsen, undtagen den del, der ligger nord for vejkontrolposten i Ash Shuqaiq ved vej nr. 5, og nord for vej nr. 10.

Overvågningszone: den del af provinsen, der ligger nord for vejkontrolposten i Ash-Shuqaiq ved vej nr. 5, som kontrolleres af vejkontrolposten i Al Qahmah, og nord for vej nr. 10.

2.

Asir-provinsen

Beskyttelseszone: den del af provinsen, der er afgrænset af vej nr. 10, mellem Ad Darb, Abha og Khamis-Mushayt mod nord, undtagen rideklubberne på deres fly- og militærbaser, og den del af provinsen, der er afgrænset mod nord af vej nr. 15, der fører fra Khamis-Mushayt gennem Jarash, Al Utfah og Dhahran Al Janoub til grænsen til Najran-provinsen, og den del af provinsen, der er afgrænset mod nord af den vej, der fører fra Al Utfah gennem Al Fayd til Badr Al Janoub (Najran-provinsen).

Overvågningszone: rideklubberne på deres fly- og militærbaser, den del af provinsen, der er beliggende mellem grænsen til beskyttelseszonen og vej nr. 209 fra Ash-Shuqaiq til vejkontrolstedet Muhayil på vej nr. 211, den del af provinsen, der er beliggende mellem kontrolstedet på vej nr. 10 syd for Abha, Abha by og vejkontrolstedet Ballasmer 65 km fra Abha på vej nr. 15, der fører mod nord, den del af provinsen, der er beliggende mellem Khamis-Mushayt og vejkontrolstedet 90 km fra Abha på vej nr. 255 til Samakh og vejkontrolstedet ved Yarah, 90 km fra Abha på vej nr. 10, der fører til Riyadh, og den del af provinsen, der er beliggende syd for en virtuel linje mellem vejkontrolstedet ved Yarah på vej nr. 10 og Khashm-Ghurab på vej nr. 177, der fører op til grænsen til Najran-provinsen.

3.

Najran-provinsen

Beskyttelseszone: den del af provinsen, der er afgrænset af vejen fra Al Utfah (Asir-provinsen) til Badr Al Janoub og til As Sebt og fra As Sebt langs Wadi Habunah til dér, hvor den skærer vej nr. 177 mellem Najran og Riyadh mod nord, og fra dette skæringspunkt ved vej nr. 177 mod syd til dér, hvor vejen skærer vej nr. 15 fra Najran til Sharourah, og den del af provinsen, der er beliggende syd for vej nr. 15 mellem Najran og Sharourah og grænsen til Yemen.

Overvågningszone: den del af provinsen, der ligger syd for en linje mellem vejkontrolposten i Yarah ved vej nr. 10 og Khashm-Ghurab ved vej nr. 177 fra grænsen til Najran-provinsen og til vejkontrolposten i Khashm-Ghurab, 80 km fra Najran, og vest for vej nr. 175 i retning mod Sharourah.


RUBRIK 4

ZA

Sydafrika

ZA-1

Godkendte karantænestationer:

1.

Kenilworth karantænestation

Afgrænsning af storbyområdet Cape Town (ZA-1):

Afgrænsning mod nord

:

Blaauwberg Road (M14)

Afgrænsning mod øst

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), hovedvej N7, hovedvej N1 og hovedvej M5

Afgrænsning mod syd

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive indtil Newslands Forestry Station og over Echo Gorge i Table Mountain til Camps Bay

Afgrænsning mod vest

:

Kystlinjen fra Camps Bay til Blaauwberg Road.


(1)  Jf. dog specifikke krav for certifikatudstedelse i afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen.

(2)  Hvor officiel regionalisering er gældende, jf. artikel 13, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/156/EF.

(3)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(4)  Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien: Landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Jf. dog specifikke krav for certifikatudstedelse i artikel 17 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3).

(6)  Eksklusive Kosovo som defineret ved resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999.


BILAG II

STANDARDSUNDHEDSCERTIFIKATER OG STANDARDERKLÆRINGER TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF LEVENDE DYR AF HESTEFAMILIEN

DEL 1

Midlertidig indførsel og transit

Afsnit A

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved midlertidig indførsel af registrerede heste til Unionen for en periode på mindre end 90 dage

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved transit gennem Unionen af levende dyr af hestefamilien fra et tredjeland eller en del af et tredjeland til et andet tredjeland eller til en anden del af samme tredjeland

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

DEL 2

Genindførsel efter midlertidig udførsel

Afsnit A

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved genindførsel til Unionen af registrerede heste til væddeløb, konkurrencer eller kulturelle arrangementer efter midlertidig udførsel for en periode på mindre end 30 dage

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

Standardsundhedscertifikater og standarderklæringer til brug ved genindførsel til Unionen af registrerede heste, der har været midlertidigt udført med henblik på specifikke konkurrencer eller væddeløb

Kapitel 1

Standardsundhedscertifikater og standarderklæringer til brug ved genindførsel til Unionen af registrerede heste til konkurrencer efter midlertidig udførsel for mindre end 90 dage med henblik på deltagelse i hestearrangementer i Det Internationale Rideforbunds regi

(arrangement til forberedelse af De Olympiske Lege, De Paralympiske Lege, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American Equestrian Games og Endurance World Cup i De Forenede Arabiske Emirater)

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Kapitel 2

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved genindførsel til Unionen af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, efter midlertidig udførsel for mindre end 90 dage med henblik på deltagelse i specifikke væddeløbsarrangementer i Australien, Amerikas Forenede Stater, Hongkong, Japan, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater eller Qatar

(International Group/Grade meetings, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup og Hong Kong International Races)

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

DEL 3

Import

Afsnit A

Standardsundhedscertifikater og standarderklæring til brug ved import til Unionen af en individuelt registreret hest, et registreret dyr af hestefamilien eller et avls- og brugsdyr af hestefamilien

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

Standardsundhedscertifikat og standarderklæring til brug ved import til Unionen af sendinger af tamdyr af hestefamilien til slagtning

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

DEL 4

Forklarende bemærkninger til certifikatudstedelse

Image Tekst af billedet

BILAG III

STANDARDSUNDHEDSCERTIFIKATER TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF SÆD, ÆG OG EMBRYONER FRA DYR AF HESTEFAMILIEN

DEL 1

Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sæd

Afsnit A

STANDARDCERTIFIKAT 1 — Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af sæd fra dyr af hestefamilien, der er opsamlet i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF efter den 30. september 2014 og afsendt fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

STANDARDCERTIFIKAT 2 — Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af lagre af hingstesæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF efter den 31. august 2010 og inden den 1. oktober 2014 og afsendt efter den 31. august 2010 fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra.

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit C

STANDARDCERTIFIKAT 3 — Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af lagre af hingstesæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF før den 1. september 2010 og afsendt efter den 31. august 2010 fra en godkendt sædopsamlingsstation, som sæden stammer fra.

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit D

STANDARDCERTIFIKAT 4 — Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af hingstesæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF efter den 30. september 2014, og af sendinger af lagre af hingstesæd, der er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF efter den 31. august 2010 og inden den 1. oktober 2014 eller inden den 1. september 2010 og afsendt efter den 31. august 2010 fra en godkendt sædbank

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

DEL 2

Standardsundhedscertifikat til brug ved import af æg og embryoner

Afsnit A

STANDARDCERTIFIKAT 1 — Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der er opsamlet eller produceret i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF efter den 30. september 2014 og afsendt af et godkendt embryoopsamlings- eller embryoproduktionshold, som æggene eller embryonerne stammer fra

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Afsnit B

STANDARDCERTIFIKAT 2 — Standardsundhedscertifikat til brug ved import af sendinger af lagre af æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med direktiv 92/65/EØF efter den 31. august 2010 og inden den 1. oktober 2014 og afsendt efter den 31. august 2010 af et godkendt embryoopsamlings- eller embryoproduktionshold, som æggene eller embryonerne stammer fra.

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

DEL 3

Forklarende bemærkninger til certifikatudstedelse

Image Tekst af billedet

BILAG IV

KATEGORIER AF HANDYR AF HESTEFAMILIEN, SOM BETINGELSERNE FOR EQUIN VIRAL ARTERITIS GÆLDER FOR, JF. ARTIKEL 15, LITRA b), Nr. ii), I DIREKTIV 2009/156/EF

1.

Kravene vedrørende equin viral arteritis i artikel 15, litra b), nr. ii), i direktiv 2009/156/EF gælder for ukastrerede handyr af hestefamilien undtagen:

a)

dyr af hestefamilien, der er vaccineret mod equin viral arteritis under officielt tilsyn med en vaccine, der er godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med en af følgende protokoller:

i)

Dyrene af hestefamilien skal vaccineres i løbet af en isolationsperiode på mindst 28 dage, efter at de er blevet testet ved enten en serumneutralisationstest for equin viral arteritis med negativt resultat ved en serumfortynding på 1:4 af en blodprøve taget tidligst 7 dage efter, at hesten var sat i isolation, eller en virusisolationstest med negativt resultat af en aliquot af hele sæden indsamlet tidligst 7 dage efter, at hesten blev sat i isolation, og de blev holdt adskilt fra andre dyr af hestefamilien i 21 dage efter vaccinationen.

ii)

Dyrene af hestefamilien skal vaccineres, når de er 180-270 dage gamle, og efter at de er blevet underkastet en virusneutralisationstest for equin viral arteritis med negativt resultat ved en fortynding på 1:4 eller udført samme dag stabile eller faldende titere på to blodprøver taget med mindst 14 dages mellemrum. Dyrene af hestefamilien skal holdes adskilt fra andre dyr af hestefamilien indtil 21 dage efter vaccinationen

b)

dyr af hestefamilien, der er under 180 dage gamle

c)

dyr af hestefamilien til slagtning, der sendes direkte til et slagteri.

2.

Testen skal — ligesom testresultatet og vaccinationen — foretages og attesteres under officielt veterinærtilsyn. Vaccinationen skal gentages med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Batchnummer på den godkendte vaccine, nærmere oplysninger om vaccinationen og revaccinationen samt resultaterne af serologiske test eller agensidentifikationstest skal dokumenteres i et identifikationsdokument (pas), hvis et sådant foreligger, og stilles til rådighed til certifikatudstedelsesformål.

3.

Testparring som beskrevet i artikel 12.9.2, punkt 4, litra a), i Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) Terrestrial Animal Health Code betragtes som svarende til den i punkt 1, litra a), nr. i), omhandlede test med hensyn til at påvise fravær af equin arteritis-virus i sæd.


BILAG V

STANDARDERKLÆRINGER

DEL 1

Erklæring fra flyets kaptajn

Image Tekst af billedet

DEL 2

Erklæring fra skibets kaptajn

Image Tekst af billedet

DEL 3

Standardomladningsmanifestw

Image Tekst af billedet

Top